Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ranexa (Latixa) (ranolazine) – Pakendi infoleht - C01EB18

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusRanexa (Latixa)
ATC koodC01EB18
Toimeaineranolazine
TootjaMenarini International Operations Luxembourg S.A. (MIOL)

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Ranexa 375 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Ranexa 500 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Ranexa 750 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Ranolasiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Lisaks käesolevale infolehele on ravimikarbis patsiendi hoiatuskaart, mis sisaldab tähtsat ohutusalast teavet, mida teil on vaja teada enne Ranexa saamist ja ravi ajal Ranexaga.

-Hoidke infoleht ja patsiendi hoiatuskaart alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Näidake patsiendi hoiatuskaarti alati oma raviarstile, sealhulgas arstidele, kes ravivad teil muid seisundeid peale stenokardia.

-Tervishoiutöötaja juurde visiidile minnes võtke alati kaasa kõikide oma ravimite nimekiri.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Ranexa ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Ranexa võtmist

3.Kuidas Ranexat võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Ranexat säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on RANEXA ja milleks seda kasutatakse

Ranexa on ravim, mida kasutatakse koos teiste ravimitega stenokardia raviks, mis on valu rindkeres või ebamugavustunne, mida võite tunda keha ülaosas kaela ja kõhu ülaosa vahel ja mille kutsub sageli esile koormus või ülemäärane liikumine.

Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

2. Mida on vaja teada enne RANEXA võtmist

Ärge võtke Ranexat

-kui olete ranolasiini või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

-kui teil on rasked neeruprobleemid;

-kui teil on mõõdukad või rasked maksaprobleemid;

-kui te kasutate teatavaid ravimeid, mida kasutatakse bakteriaalsete nakkuste (klaritromütsiin, telitromütsiin), seennakkuste (itrakonasool, ketokonasool, vorikonasool, posakonasool), HIV- nakkuse (proteaasi inhibiitorid), depressiooni (nefasodoon) või südame rütmihäirete (nt kinidiin, dofetiliid või sotalool) raviks.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Ranexa võtmist pidage nõu oma arstiga:

-kui teil on kergeid või mõõdukaid neeruprobleeme;

-kui teil on kergeid maksaprobleeme;

-kui teil on kunagi olnud elektrokardiogrammi (EKG) muutusi;

-kui te olete eakas;

-kui teil on väike kehakaal (60 kg või vähem);

-kui teil on südamepuudulikkus.

Kui mõni neist hoiatustest puudutab teid, võib arst otsustada vähendada teie annust või võtta muid ettevaatusabinõusid.

Muud ravimid ja Ranexa

Ärge kasutage ravi ajal Ranexaga järgmisi ravimeid:

-teatavad ravimid, mida kasutatakse bakteriaalsete nakkuste (klaritromütsiin, telitromütsiin), seennakkuste (itrakonasool, ketokonasool, vorikonasool, posakonasool), HIV-nakkuse (proteaasi inhibiitorid), depressiooni (nefasodoon) või südame rütmihäirete (nt kinidiin, dofetiliid või sotalool) raviks.

Rääkige enne Ranexa kasutamist arstile või apteekrile, kui te kasutate järgmisi ravimeid:

-teatavad ravimid bakteriaalsete nakkuste (erütromütsiin) või seennakkuste (flukonasool) raviks või siiratud elundi äratõukereaktsiooni ennetamiseks (tsüklosporiin) või teatavad südametabletid, nt diltiaseem või verapamiil. Need ravimid võivad tugevdada mitmeid kõrvaltoimeid, näiteks peapööritust, iiveldust või oksendamist, mis on Ranexa võimalikud kõrvaltoimed (vt lõik 4). Arst võib otsustada kasutada teil väiksemat annust;

-ravimid epilepsia või muude neuroloogiliste häirete raviks (nt fenütoiin, karbamasepiin või fenobarbitaal); või rifampitsiin nakkuse (nt tuberkuloosi) raviks; või kui te kasutate taimset ravimit naistepuna, sest need ravimid võivad Ranexa efektiivsust vähendada;

-digoksiini või metoprolooli sisaldavad südameravimid, sest arst võib muuta selle annust Ranexa kasutamise ajal;

-teatavad allergiaravimid (nt terfenadiin, astemisool, misolastiin), südame rütmihäirete ravimid (nt disopüramiid, prokainamiid) ja depressiooniravimid (nt imipramiin, doksepiin, amitriptülliin), sest need ravimid võivad mõjutada teie EKG-d;

-teatavad depressiooniravimid (bupropioon), psühhoosi, HIV-nakkuse ravimid (efavirens) või vähiravimid (tsüklofosfamiid);

-teatavad vere kõrget kolesteroolitaset ravivad ravimid (nt simvastatiin, lovastatiin, atorvastatiin). Need ravimid võivad põhjustada lihasvalusid ja lihase kahjustust. Teie arst võib selle ravimi annust Ranexa tarvitamise ajal muuta;

-teatavad ravimid, mida kasutatakse siiratud elundi suhtes äratõukereaktsiooni vältimiseks (nt takroliimus, tsüklosporiin, siroliimus, everoliimus) – teie arst võib selle ravimi annust Ranexa tarvitamise ajal muuta.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Ranexa koos toidu ja joogiga

Ranexat võib võtta koos toiduga või ilma. Ravi ajal Ranexaga ei tohi juua greibimahla.

Rasedus

Ranexat ei tohi kasutada raseduse ajal, välja arvatud, kui arst on soovitanud seda teha.

Imetamine

Ranexat ei tohi kasutada imetamise ajal. Kui te imetate last, pidage nõu oma arstiga.

Kui te olete rase või imetate, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi võtmist nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ranexa toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud. Enne autojuhtimist või masinate kasutamist pidage nõu oma arstiga.

Ranexa võib tekitada kõrvaltoimeid, näiteks peapööritust (sage), nägemise ähmastumist (aeg-ajalt), segasusseisundit (aeg-ajalt) ja hallutsinatsioone (aeg-ajalt) kahelinägemist (aeg-ajalt), koordinatsiooni probleeme (harv), mis võivad kahjustada autojuhtimist ja masinate käsitsemise võimet. Nende sümptomite tekkimisel ärge juhtige autot ega kasutage masinaid kuni nende täieliku kadumiseni.

Ranexa 750 mg prolongeeritud toimeajaga tabletid sisaldavad asovärvainet E102. See värvaine võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

Ranexa 750 mg prolongeeritud toimeajaga tablett sisaldab laktoosmonohüdraati. Kui arst on teile öelnud, et teil on teatavate suhkrute talumatus, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu arstiga.

3.Kuidas RANEXAT võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Neelake tabletid alati veega tervelt alla. Ärge tablette purustage, imege ega närige ega murdke neid pooleks, sest see võib mõjutada ravimi vabanemist tablettidest organismi.

Algannus täiskasvanutele on üks 375 mg tablett kaks korda päevas. Arst võib õige toime saavutamiseks 2−4 nädala pärast teie annust suurendada. Ranexa maksimaalne annus on 750 mg kaks korda päevas.

Tähtis on öelda arstile, kui teil tekib kõrvaltoimeid, näiteks peapööritus või iiveldus või oksendamine. Arst võib teie annust vähendada või, kui sellest ei piisa, ravi Ranexaga katkestada.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Lapsed ja alla 18-aastased noorukid ei tohi Ranexat kasutada.

Kui te võtate Ranexat rohkem kui ette nähtud

Kui olete kogemata võtnud liiga palju Ranexa tablette või suurema annuse, kui arst on teile soovitanud, on tähtis sellest kohe arstile rääkida. Kui te ei saa oma arstiga nõu pidada, pöörduge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda. Võtke kaasa ülejäänud tabletid koos pakendi ja karbiga, et haigla töötajad näeksid, mida te olete võtnud.

Kui te unustate Ranexat võtta

Kui unustate annuse võtta, võtke see niipea, kui teile meelde tuleb, välja arvatud, kui on juba peaaegu aeg (vähem kui 6 tundi jäänud) , et võtta uus annus. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Järgmiste angioödeemi sümptomite tekkimisel, mis on harvaesinev seisund, kuid võib olla raskekujuline, katkestage Ranexa kasutamine ja pöörduge kohe arsti poole:

näo, keele või kõri turse

raskused neelamisel

nahapõletik või hingamisraskused

Tähtis on öelda arstile, kui teil tekib sagedaid kõrvaltoimeid, näiteks peapööritus või iiveldus või oksendamine. Arst võib teie annust vähendada või ravi Ranexaga katkestada.

Muud kõrvaltoimed võivad olla järgmised:

Sagedad kõrvaltoimed (täheldatud 1–10 kasutajal 100st): kõhukinnisus

pearinglus peavalu

iiveldus, oksendamine nõrkus

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (täheldatud 1–10 kasutajal 1000st): tundlikkuse muutus

ärevus, unehäired, segasusseisund, hallutsinatsioon nägemise ähmastumine, nägemishäired.

aistingute muutused (puute- või maitsetundlikkus), treemor, väsimus- või loidustunne, unisus või uimasus, minestustunne või minestamine, pearinglus seistes

tume uriin, veri uriinis, urineerimisraskused dehüdratsioon

hingamisraskus, köha, ninaverejooks kahelinägemine

ülemäärane higistamine, kihelus turse- või paisumistunne kuumad hood, vererõhu langus

vere kreatiniini- või kusihappesisalduse tõus, vere trombotsüütide või valgeliblede taseme tõus, EKG muutused

liigeste turse, jäsemete valu

isutus ja/või kehakaalu vähenemine lihaskrambid

kohin kõrvus ja/või keerlemistunne

valu või ebamugavustunne kõhus, seedehäire, suukuivus või kõhupuhitus

Harvad kõrvaltoimed (täheldatud 1–10 kasutajal 10 000st): võimetus urineerida

maksa laboratoorsete väärtuste kõrvalekalded äge neerupuudulikkus

maitsetunde muutus, suu või huulte tuimus, kuulmise halvenemine külm higi, lööve

koordinatsiooni häired vererõhu langus seistes

teadvuse nõrgenemine või kadumine desorientatsioon

käte ja jalgade külmatunne nahapõletik, allergiline nahareaktsioon impotentsus

tasakaalu puudumise tõttu häired kõndimisel sooltepõletik, pankreatiit

mälukaotus

kõripitsitus

Vere väike naatriumisisaldus (hüponatreemia) võib põhjustada väsimust, segasust, lihastõmblusi, krampe ja koomat.

Teatatud on ka järgmisest kõrvaltoimest: lihasnõrkus

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku

teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas RANEXAT säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud igal tablettide blistril ja karbi ja pudeli etiketil pärast märget EXP.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida Ranexa sisaldab

Toimeaine on Ranexas ranolasiin. Üks tablett sisaldab 375 mg, 500 mg või 750 mg ranolasiini.

Abiained on: hüpromelloos, magneesiumstearaat, metakrüülhappe-etüülakrülaadi-kopolümeer, mikrokristalne tselluloos, naatriumhüdroksiid, titaandioksiid ja karnaubavaha.

Tableti õhuke polümeerikate sisaldab olenevalt tableti tugevusest ka järgmisi aineid:

375 mg tablett: makrogool, polüsorbaat 80, sinine #2/indigokarmiin alumiinumlakk (E132)

500 mg tablett: makrogool, talk, polüvinüül alkohol –osa hüdrolüüsitud, raudoksiid, kollane (E172), raudoksiid, punane (E172)

750 mg tablett: glütserooltriatsetaat, laktoosmonohüdraat, sinine #1/briljantsinine FCF alumiiniumlakk (E133) ja kollane #5/tartrasiin alumiiniumlakk (E102)

Kuidas Ranexa välja näeb ja pakendi sisu

Ranexa toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid on ovaalsed. 375 mg tabletid on helesinised ja nende ühele küljele on pressitud 375. 500 mg tabletid on heleoranžid ja nende ühele küljele on pressitud 500.

750 mg tabletid on helerohelised ja nende ühele küljele on pressitud 750.

Ranexat turustatakse karpides, milles on blistrites 30, 60 või 100 tabletti, või 60 tabletti sisaldavates plastpudelites. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Menarini International Operations Luxembourg S.A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Luksemburg

Tootjad:

Fine Foods N.T.M. SpA Via dell’Artigianato 8/10 24041 Brembate (BG)

Itaalia

või

Menarini - Von Heyden GmbH

Leipziger Straβe 7-13

01097 Dresden

Saksamaa

või

Berlin-Chemie AG

Glienicker Weg 125

12489 Berlin

Saksamaa

või

Fine Foods N.T.M. SpA Via R. Follereau 25 24027 Nembro (BG) Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Menarini Benelux NV/SA

Menarini Benelux NV/SA

Tél/Tel: + 32 (0)2 721 4545

Tél/Tel: + 32 (0)2 721 4545

България

Magyarország

“Берлин-Хеми/А. Менарини България”

Berlin-Chemie/A. Menarini Kft.

ЕООД

Tel.: +36 23501301

тел.: +359 2 96 55 365

 

Česká republika

Malta

Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika

Menarini International Operations

s.r.o.

Luxembourg S.A.

Tel: +420 267 199 333

Tel: +352 264976

Danmark

Nederland

Berlin-Chemie/A.Menarini Danmark ApS

Menarini Benelux NV/SA

Tlf: +4548 217 110

Tel: +32 (0)2 721 4545

Deutschland

Norge

Berlin-Chemie AG

Menarini International Operations

Tel: +49 (0) 30 67070

Luxembourg S.A.

 

Tlf: +352 264976

Eesti

Österreich

Berlin-Chemie Menarini Eesti

A. Menarini Pharma GmbH.

Tel: +372 667 5001

Ελλάδα

Polska

MENARINI HELLAS AE

Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.

Τηλ: +30 210 8316111-13

Tel.: +48 22 566 21 00

España

Portugal

Laboratorios Menarini S.A.

A. Menarini Portugal – Farmacêutica, S.A.

Tel: +34-93 462 88 00

Tel: +351 210 935 500

 

France

România

MENARINI France

Berlin-Chemie A. Menarini S.R.L.

Tél: +33 (0)1 45 60 77 20

Tel: +40 211 232 34 32

Hrvatska

Slovenija

Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.

Berlin-Chemie AG, Podružnica Ljubljana

Tel: + 385 1 4821 361

Tel: +386 01 300 2160

Ireland

Slovenská republika

A. Menarini Pharmaceuticals Ltd

Berlin-Chemie AG - obchodné zastúpenie v

Tel: +353 1 284 6744

SR

 

Tel: +421 2 544 30 730

Ísland

Suomi/Finland

Menarini International Operations

Berlin-Chemie/A.Menarini Suomi OY

Luxembourg S.A.

Puh/Tel: +358 403 000 760

Sími: +352 264976

 

Italia

Sverige

A. Menarini Industrie Farmaceutiche

Menarini International Operations

Riunite s.r.l.

Luxembourg S.A.

Tel: +39-055 56801

Tel: +352 264976

Κύπρος

United Kingdom

MENARINI HELLAS AE

A. Menarini Farmaceutica Internazionale

Τηλ: +30 210 8316111-13

Tel: +44 (0)1628 856400

Latvija

 

SIA Berlin-Chemie/Menarini Baltic

 

Tel: +371 67103210

 

Infoleht on viimati uuendatud {KK/AAAA}.

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu