Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rapamune (sirolimus) – Pakendi märgistus - L04AA10

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusRapamune
ATC koodL04AA10
Toimeainesirolimus
TootjaPfizer Limited

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED 60 ml KARBI TEKST (PAKEND SISALDAB SÜSTLAID/PUDELIT)

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Rapamune 1 mg/ml suukaudne lahus siroliimus

2.TOIMEAINE SISALDUS

Üks ml Rapamunet sisaldab 1 mg siroliimust.

Üks 60 ml Rapamune pudel sisaldab 60 mg siroliimust.

3.ABIAINED

Abiained: etanool, soja rasvhapped. Lisateavet lugege pakendi infolehelt.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Suukaudne lahus

1 pudel

30 annustamissüstalt

1 süstlaadapter

1 kaasaskantav karp

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis. Hoida originaalpudelis, valguse eest kaitstult.

Avatud pudel tuleb ära kasutada 30 päeva jooksul.

Kasutada 24 tunni jooksul pärast doseerimissüstla täitmist.

Preparaat tuleb kohe pärast lahjendamist ära kasutada.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich

Kent, CT13 9NJ Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/01/171/001

13.PARTII NUMBER

Lot

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Rapamune 1 mg/ml

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED 60 ml PUDELI VAHEPAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Rapamune 1 mg/ml suukaudne lahus siroliimus

2. TOIMEAINE SISALDUS

Üks ml Rapamunet sisaldab 1 mg siroliimust.

Üks 60 ml Rapamune pudel sisaldab 60 mg siroliimust.

3. ABIAINED

Abiained: etanool, soja rasvhapped. Lisateavet lugege pakendi infolehelt.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Suukaudne lahus 60 ml pudel

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis. Hoida originaalpudelis, valguse eest kaitstult.

Avatud pudel tuleb ära kasutada 30 päeva jooksul.

Kasutada 24 tunni jooksul pärast doseerimissüstla täitmist.

Preparaat tuleb kohe pärast lahjendamist ära kasutada.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich

Kent, CT13 9NJ Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/01/171/001

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED 60 ml PUDELI ETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Rapamune 1 mg/ml suukaudne lahus siroliimus

2. TOIMEAINE SISALDUS

Üks ml Rapamunet sisaldab 1 mg siroliimust.

Üks 60 ml Rapamune pudel sisaldab 60 mg siroliimust.

3. ABIAINED

Abiained: etanool, soja rasvhapped. Lisateavet lugege pakendi infolehelt.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

60 ml suukaudne lahus

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Avamiskuupäev

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis. Hoida originaalpudelis, valguse eest kaitstult.

Avatud pudel tuleb ära kasutada 30 päeva jooksul.

Kasutada 24 tunni jooksul pärast doseerimissüstla täitmist.

Preparaat tuleb kohe pärast lahjendamist ära kasutada.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich

Kent, CT13 9NJ Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/01/171/001

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED KARP – PAKENDI SUURUS 30 VÕI 100 TABLETTI

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Rapamune 0,5 mg kaetud tabletid siroliimus

2. TOIMEAINE SISALDUS

Üks kaetud tablett sisaldab 0,5 mg siroliimust.

3. ABIAINED

Abiained: laktoosmonohüdraat, sahharoos. Lisateavet lugege pakendi infolehelt.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

30 kaetud tabletti

100 kaetud tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Mitte purustada, katki närida ega osadeks murda.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 C.

Hoida blister karbis, valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich

Kent, CT13 9NJ Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/01/171/013 30 tabletti

EU/1/01/171/014 100 tabletti

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Rapamune 0,5 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Rapamune 0,5 mg tabletid siroliimus

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Pfizer Ltd

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED KARP – PAKENDI SUURUS 30 VÕI 100 TABLETTI

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Rapamune 1 mg kaetud tabletid siroliimus

2. TOIMEAINE SISALDUS

Üks kaetud tablett sisaldab 1 mg siroliimust.

3. ABIAINED

Abiained: laktoosmonohüdraat, sahharoos. Lisateavet lugege pakendi infolehelt.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

30 kaetud tabletti

100 kaetud tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Mitte purustada, katki närida ega osadeks murda.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 C.

Hoida blister karbis, valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich

Kent, CT13 9NJ Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/01/171/007 30 tabletti

EU/1/01/171/008 100 tabletti

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Rapamune 1 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Rapamune 1 mg tabletid siroliimus

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Pfizer Ltd

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED KARP – PAKENDI SUURUS 30 VÕI 100 TABLETTI

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Rapamune 2 mg kaetud tabletid siroliimus

2. TOIMEAINE SISALDUS

Üks kaetud tablett sisaldab 2 mg siroliimust.

3. ABIAINED

Abiained: laktoosmonohüdraat, sahharoos. Lisateavet lugege pakendi infolehelt.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

30 kaetud tabletti

100 kaetud tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Mitte purustada, katki närida ega osadeks murda.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 C.

Hoida blister karbis, valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich

Kent, CT13 9NJ Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/01/171/009 30 tabletti

EU/1/01/171/010 100 tabletti

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Rapamune 2 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Rapamune 2 mg tabletid siroliimus

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Pfizer Ltd

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu