Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rapiscan (regadenoson) – Pakendi märgistus - C01EB21

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusRapiscan
ATC koodC01EB21
Toimeaineregadenoson
TootjaRapidscan Pharma Solutions EU Ltd  

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Rapiscan 400 mikrogrammi süstelahus regadenosoon

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks 5 ml viaal sisaldab 400 mikrogrammi regadenosooni (80 mikrogrammi/ml).

3.ABIAINED

Abiained: Dinaatriumfosfaatdihüdraat, naatriumdivesinikfosfaatmonohüdraat, propüleenglükool, dinaatriumedetaat, süstevesi

Lisateabe saamiseks vaadake infolehte.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus 1 viaal

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE

Intravenoosne.

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Ravimit kasutada ainult meditsiiniasutustes, kus on südamemonitooringu- ja elustamisseadmed. Ainult diagnostiliseks kasutamiseks.

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

9. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

10.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Rapidscan Pharma Solutions EU Ltd. Regent’s Place

338 Euston Road

London NW1 3BT Ühendkuningriik

11.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/10/643/001

12.PARTII NUMBER

Partii nr

13.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

14.KASUTUSJUHEND

15.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL VIAALI ETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Rapiscan 400 mikrogrammi süstelahus

Regadenosoon

Intravenoosne

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

400 mikrogrammi

6.MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu