Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Valige veebisaidi keel

Rasagiline ratiopharm (rasagiline) – Ravimi omaduste kokkuvõte - N04BD02

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusRasagiline ratiopharm
ATC koodN04BD02
Toimeainerasagiline
TootjaTeva B.V.

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Rasagiline ratiopharm 1 mg tabletid

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks tablett sisaldab 1 mg rasagiliini (mesilaadina).

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Tablett

Valged kuni kreemikad ümmargused lamedad kaldservadega tabletid, mille ühele küljele on sisse pressitud „GIL” ja selle alla „1” ning teine külg on sile.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Rasagiline ratiopharm on näidustatud idiopaatilise Parkinsoni tõve (PD) raviks monoteraapiana (ilma levodopata) või lisaravimina (koos levodopaga) patsientidel, kel ravimiannus on stabiliseeritud.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Rasagiliini manustatakse suu kaudu annuses 1 mg üks kord päevas koos levodopaga või ilma.

Ravimit võib võtta koos toiduga või ilma.

Eakad patsiendid: Eakatel patsientidel ei ole vaja annust muuta.

Lapsed: Rasagiline ratiopharmi ei soovitata kasutada lastel ja noorukitel ohutuse ja efektiivsuse andmete puudumise tõttu.

Maksakahjustusega patsiendid: Rasagiliini ei tohi kasutada raske maksakahjustusega patsientidel (vt lõik 4.3). Mõõduka maksakahjustusega patsientidel tuleb rasagiliini kasutamist vältida. Kerge maksakahjustusega patsientide ravis rasagiliiniga tuleb olla ettevaatlik. Juhul, kui patsientidel kerge maksakahjustus progresseerub mõõdukaks, tuleb rasagiliini manustamine lõpetada (vt lõik 4.4).

Neerukahjustusega patsiendid: Neerukahjustuse korral ei ole vaja annust muuta.

4.3Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes (vt lõik 6.1).

Samaaegne ravi teiste monoamiini oksüdaasi (MAO) inhibiitoritega (sh käsimüügiravimid ja loodustooted, nt naistepuna) või petidiiniga (vt lõik 4.5). Vähemalt 14 päeva peab mööduma ravi lõpetamisest rasagiliiniga, enne kui võib alustada ravi MAO inhibiitorite või petidiiniga.

Raske maksakahjustusega patsientidel on rasagiliini kasutamine vastunäidustatud.

4.4Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Tuleb vältida rasagiliini samaaegset kasutamist koos fluoksetiini või fluvoksamiiniga (vt lõik 4.5). Vähemalt viis nädalat peab mööduma ravi lõpetamisest fluoksetiiniga, enne kui võib alustada ravi rasagiliiniga. Vähemalt 14 päeva peab mööduma ravi lõpetamisest rasagiliiniga, enne kui võib alustada ravi fluoksetiini või fluvoksamiiniga.

Dopamiini agoniste ja/või dopamiinergilisi ravimeid saavatel patsientidel võivad tekkida impulsikontrolli häired. Sarnaseid teateid impulsikontrolli häirete kohta on saadud ka rasagiliini turuletulekujärgsel kasutamisel. Patsiente tuleb regulaarselt jälgida impulsikontrolli häirete tekke suhtes. Patsiendid ja hooldajad peavad olema teadlikud rasagiliiniga ravitud patsientidel täheldatud impulsikontrolli häirete käitumuslikest sümptomitest, sh kompulsioonid ehk sundkäitumine, obsessiivsed mõtted, patoloogiline hasartmängurlus, libiido suurenemine, hüperseksuaalsus, impulsiivne käitumine ning kompulsiivne kulutamine või ostmine.

Kuna rasagiliin potentseerib levodopa toimet, võivad levodopa kõrvaltoimed intensiivistuda ja olemasolev düskineesia süveneda. Levodopa annuse vähendamine võib viia selle kõrvaltoime taandumiseni.

Rasagiliini kasutamisel koos levodopaga on kirjeldatud hüpotensiivset toimet. Parkinsoni tõvega patsiendid on hüpotensiooni toime suhtes eriti tundlikud olemasolevate kõndimisraskuste tõttu.

Ei soovitata rasagiliini kasutada samaaegselt koos dekstrometorfaani või sümpatomimeetikumidega, mida sisaldavad näiteks nasaalsed ja oraalsed dekongestandid, samuti külmetushaiguste korral kasutatavate ravimitega, mis sisaldavad efedriini või pseudoefedriini (vt lõik 4.5).

Melanoomi haigusjuhtude esinemine kliiniliste uuringute käigus ajendas kaaluma võimalikku seotust rasagiliiniga. Kogutud andmed annavad alust väita, et suurem risk haigestuda nahavähki (mitte ainult melanoomi) on seotud Parkinsoni tõvega, mitte ühegi konkreetse ravimiga. Kõik naha haiguslikud muutused peaks üle vaatama spetsialist.

Tuleb olla ettevaatlik, kui alustada ravi rasagiliiniga kerge maksakahjustusega patsientidel. Mõõduka maksakahjustusega patsientidel tuleb rasagiliini kasutamist vältida. Juhul, kui patsientidel kerge maksakahjustus progresseerub mõõdukaks, tuleb rasagiliini manustamine lõpetada (vt lõik 5.2).

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Selektiivsete MAO inhibiitorite ning teiste ravimite vahel esineb mitmeid teadaolevaid koostoimeid.

Rasagiliini ei tohi manustada koos teiste MAO inhibiitoritega (sh käsimüügiravimid ja loodustooted, nt naistepuna), sest esineb mitteselektiivse MAO inhibeerimise risk, mis võib viia hüpertensiivse kriisini (vt lõik 4.3).

On teatatud tõsistest kõrvaltoimetest petidiini samaaegsel kasutamisel koos MAO inhibiitoritega, kaasa arvatud teise selektiivse MAO-B inhibiitoriga. Rasagiliini ja petidiini samaaegne kasutamine on vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

MAO inhibiitorite puhul on olnud teateid koostoimetest samaaegsel kasutamisel koos sümpatomimeetiliste ravimitega. Seepärast, arvestades rasagiliini MAO inhibeerivat aktiivsust, ei soovitata samaaegselt kasutada rasagiliini koos sümpatomimeetikumidega, mida sisaldavad nasaalsed ja oraalsed dekongestandid, samuti külmetushaiguste korral kasutatavate ravimitega, mis sisaldavad efedriini või pseudoefedriini (vt lõik 4.4).

On olnud teateid koostoimetest dekstrometorfaani ja mitteselektiivsete MAO inhibiitorite samaaegsel kasutamisel. Seepärast, arvestades rasagiliini MAO inhibeerivat aktiivsust, ei soovitata samaaegselt kasutada rasagiliini ja dekstrometorfaani (vt lõik 4.4).

Samaaegset rasagiliini ja fluoksetiini või fluvoksamiini kasutamist tuleks vältida (vt lõik 4.4).

Vaata lõigus 4.8 samaaegset rasagiliini ja selektiivsete serotoniini tagasihaarde inhibiitorite (SSRI- de)/selektiivsete serotoniini-norepinefriini tagasihaarde inhibiitorite (SNRI-de) kasutamist kliinilistes uuringutes.

SSRI-de, SNRI-de, tritsükliliste ja tetratsükliliste antidepressantide samaaegsel kasutamisel MAO inhibiitoritega võivad tekkida ohtlikud kõrvaltoimed. Seetõttu tuleb rasagiliini MAO inhibeerivat toimet arvestades kasutada antidepressante ettevaatlikult.

Parkinsoni tõvega patsientidel, kes said lisaravina kroonilist levodoparavi, ei esinenud levodoparavi kliiniliselt olulist toimet rasagiliini kliirensile.

In vitro metabolismi uuringud on näidanud, et tsütokroom P450 1A2 (CYP1A2) on peamine ensüüm, mis vastutab rasagiliini metabolismi eest. Rasagiliini ja tsiprofloksatsiini (CYP1A2 inhibiitor) samaaegne kasutamine suurendas rasagiliini AUC-d 83% võrra. Rasagiliini ja teofülliini (CYP1A2 substraat) samaaegne kasutamine ei mõjutanud kummagi ravimi farmakokineetikat. Seega võivad tugevad CYP1A2 inhibiitorid muuta rasagiliini plasmakontsentratsiooni ja neid tuleb manustada ettevaatlikult.

Suitsetavatel patsientidel on risk rasagiliini plasmakontsentratsiooni langemiseks, sest seda indutseerib metaboliseeriv ensüüm CYP1A2.

In vitro uuringud näitasid, et rasagiliin kontsentratsioonis 1 µg/ml (võrdne kontsentratsiooniga, mis on 160 korda suurem kui keskmine Cmax ~ 5,9–8,5 ng/ml Parkinsoni tõve patsientidel pärast 1 mg rasagiliini korduvat annustamist) ei inhibeerinud tsütokroom P450 isoensüüme CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4 ja CYP4A. Need tulemused viitavad sellele, et rasagiliini terapeutilised kontsentratsioonid ei sekku tõenäoliselt kliiniliselt oluliselt nende ensüümide substraatidesse.

Rasagiliini ja entakapooni samaaegne kasutamine suurendas rasagiliini suukaudset kliirensit 28% võrra.

Türamiini/rasagiliini koostoime: Viie türamiiniuuringu andmed (vabatahtlikel ja PD patsientidel) koos koduse vererõhu jälgimise andmetega pärast sööki (464 patsienti, keda raviti rasagiliiniga annuses 0,5 või 1 mg päevas või platseeboga lisaravina levodopale 6 kuu vältel ilma türamiini piiramiseta) ning fakt, et puudusid teated türamiini/rasagiliini koostoimete kohta kliinilistes uuringutes, mis viidi läbi ilma türamiini piiramiseta, viitavad sellele, et rasagiliini võib kasutada ohutult ilma türamiini piiramiseta toidus.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasagiliini kasutamise kohta rasedatel kliinilised andmed puuduvad. Loomkatsed ei viita otsestele või kaudsetele kahjustavatele toimetele seoses tiinusega, loote arenguga, poegimise või sünnijärgse arenguga (vt lõik 5.3). Ravimi manustamisel rasedatele naistele tuleb olla ettevaatlik.

Eksperimentaalsed andmed viitavad sellele, et rasagiliin inhibeerib prolaktiini sekretsiooni ja võib seega inhibeerida laktatsiooni.

Pole teada, kas rasagiliin eritub rinnapiima. Rasagiliini manustamisel rinnaga toitmise ajal tuleb olla ettevaatlik.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Uuringuid ravimi toime kohta autojuhtimise ja masinate kasutamise võimele ei ole läbi viidud. Patsiente tuleb hoiatada, et nad oleksid ettevaatlikud autojuhtimisel ja ohtlike masinatega töötamisel, kuni on kindlad, et Rasagiline ratiopharmil ei ole ebasoodsat mõju nendele tegevustele.

4.8Kõrvaltoimed

Rasagiliini kliinilise programmi raames raviti 1361 patsienti rasagiliiniga kokku 3076,4 patsiendiaasta vältel. Topeltpimedates platseebokontrollitud uuringutes raviti 529 patsienti rasagiliiniga annuses

1 mg/päevas 212 patsiendiaasta jooksul ja 539 patsienti said platseebot 213 patsiendiaasta jooksul.

Monoteraapia

Allpool toodud nimekiri sisaldab kõrvaltoimeid, mis esinesid suurema sagedusega platseebokontrollitud uuringutes patsientidel, kes said rasagiliini 1 mg/päevas (rasagiliinirühm n=149, platseeborühm n=151). Platseeboga võrreldes vähemalt 2% sagedamini esinevad kõrvaltoimed on toodud kaldkirjas. Sulgudes on toodud kõrvaltoimete esinemissagedus (% patsientidest) vastavalt rasagiliini ja platseebo puhul.

Kõrvaltoimeid liigitatakse vastavalt esinemissagedusele järgnevalt: väga sage ( 1/10), sage ( 1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt ( 1/1000 kuni <1/100), harv ( 1/10000 kuni <1/1000), väga harv (<1/10000).

Infektsioonid ja infestatsioonid

Sage: gripp (4,7% vs. 0,7%)

Hea-, pahaloomulised ja täpsustamata kasvajad (sealhulgas tsüstid ja polüübid)

Sage: nahakartsinoom (1,3% vs. 0,7%)

Vere ja lümfisüsteemi häired

Sage: leukopeenia (1,3% vs. 0%)

Immuunsüsteemi häired

Sage: allergia (1,3% vs. 0,7%)

Ainevahetus- ja toitumishäired

Aeg-ajalt: söögiisu vähenemine (0,7% vs. 0%)

Psühhiaatrilised häired

Sage: depressioon (5,4% vs. 2%), hallutsinatsioonid (1,3% vs. 0,7%)

Närvisüsteemi häired

Väga sage: peavalu (14,1% vs. 11,9%)

Aeg-ajalt: tserebrovaskulaarne atakk (0,7% vs. 0%)

Silma kahjustused

Sage: konjunktiviit (2,7% vs. 0,7%)

Kõrva ja labürindi kahjustused

Sage: vertiigo (2,7% vs. 1,3%)

Südame häired

Sage: stenokardia (1,3% vs. 0%)

Aeg-ajalt: müokardiinfarkt (0,7% vs. 0%)

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Sage: riniit (3,4% vs. 0,7%)

Seedetrakti häired

Sage: kõhupuhitus (1,3% vs. 0%)

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Sage: dermatiit (2,0% vs. 0%)

Aeg-ajalt: vesiko-bulloosne lööve (0,7% vs. 0%)

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

Sage: lihas-skeleti valu (6,7% vs. 2,6%), kaelavalu (2,7% vs. 0%), artriit (1,3% vs. 0,7%)

Neerude ja kuseteede häired

Sage: uriinipakitsus (1,3% vs. 0,7%).

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Sage: palavik (2,7% vs. 1,3%), halb enesetunne (2% vs. 0%)

Lisaravi

Allpool toodud nimekiri sisaldab kõrvaltoimeid, mis esinesid suurema sagedusega platseebokontrollitud uuringutes (vähemalt 2%-line erinevus võrreldes platseeboga) patsientidel, kes

said rasagiliini 1 mg/päevas (rasagiliini rühm n=380, platseebo rühm n=388). Sulgudes on toodud kõrvaltoimete esinemissagedus (% patsientidest) vastavalt rasagiliini ja platseebo puhul.

Platseeboga võrreldes vähemalt 2% sagedamini esinevad kõrvaltoimed on toodud kaldkirjas.

Kõrvaltoimeid liigitatakse vastavalt esinemissagedusele järgnevalt: väga sage ( 1/10), sage ( 1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt ( 1/1000 kuni <1/100), harv ( 1/10000 kuni <1/1000), väga harv (<1/10000).

Hea-, pahaloomulised ja täpsustamata kasvajad

Aeg-ajalt: naha melanoom (0,5% vs. 0,3%)

Ainevahetus- ja toitumishäired

Sage: söögiisu vähenemine (2,4% vs. 0,8%)

Psühhiaatrilised häired

Sage: hallutsinatsioonid (2,9% vs. 2,1%), ebatavalised unenäod (2,1% vs. 0,8%) Aeg-ajalt: segasus (0,8% vs. 0,5%)

Närvisüsteemi häired

Väga sage: düskineesia (10,5% vs. 6,2%)

Sage: düstoonia (2,4% vs. 0,8%), karpaaltunneli sündroom (1,3% vs. 0%), tasakaaluhäired (1,6% vs. 0,3%)

Aeg-ajalt: tserebrovaskulaarne atakk (0,5% vs. 0,3%)

Südame häired

Aeg-ajalt: stenokardia (0,5% vs. 0%)

Vaskulaarsed häired

Sage: ortostaatiline hüpotensioon (3,9% vs. 0,8%)

Seedetrakti häired

Sage: kõhuvalu (4,2% vs. 1,3%), kõhukinnisus (4,2% vs. 2,1%), iiveldus ja oksendamine (8,4% vs. 6,2%), suukuivus (3,4% vs. 1,8%)

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Sage: lööve (1,1% vs. 0,3%)

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

Sage: artralgia (2,4% vs. 2,1%), kaelavalu (1,3% vs. 0,5%)

Uuringud

Sage: kaalulangus (4,5% vs. 1,5%)

Vigastus, mürgistus ja protseduuri tüsistused

Sage: kukkumine (4,7% vs. 3,4%)

Parkinsoni tõvega seostatakse hallutsinatsioonide ja segasuse sümptomeid. Neid sümptomeid on turustamisjärgsel perioodil täheldatud ka rasagiliiniga ravitud Parkinsoni tõvega patsientidel.

SSRIde, SNRIde, tritsükliliste, tetratsükliliste antidepressantide ja MAO inhibiitorite samaaegsel kasutamisel võivad teadaolevalt tekkida tõsised kõrvaltoimed. Müügiloa saamise järgsel perioodil on antidepressante/SNRIsid samaaegselt rasagiliiniga kasutanud patsientidel kirjeldatud serotoniinisündroomi juhtusid, millega kaasnevad agitatsioon, segasus, lihasjäikus, palavik ja müokloonus.

Rasagiliini kliinilistes uuringutes ei olnud lubatud fluoksetiini või fluvoksamiini ja rasagiliini samaaegne kasutamine, kuid rasagiliini uuringutes olid lubatud järgmised antidepressandid ja annused: amitriptüliin ≤ 50 mg ööpäevas, trasodoon ≤ 100 mg ööpäevas, tsitalopraam ≤ 20 mg ööpäevas, sertraliin ≤ 100 mg ööpäevas ja paroksetiin ≤ 30 mg ööpäevas. Serotoniinisündroomi juhtusid ei täheldatud rasagiliini kliinilises programmis, kus 115 patsienti said samaaegselt rasagiliini ja tritsüklilisi antidepressante ning 141 patsienti said rasagiliini ja SSRId/SNRId.

Müügiloa saamise järgsel perioodil on rasagiliini kasutavatel patsientidel kirjeldatud vererõhu tõusu, kaasa arvatud harvad hüpertensiivse kriisi juhud, mis oli seotud teadmata koguste türamiini sisaldavate toiduainete tarbimisega.

MAO inhibiitorite puhul on kirjeldatud koostoimeid sümpatomimeetikumide samaaegsel kasutamisel. Müügiloa saamise järgsel perioodil täheldati rasagiliini kasutamise ajal ühte vererõhu tõusu juhtu patsiendil, kes kasutas silmaveresoonte ahendajat tetrahüdrosoliinvesinikkloriidi.

Impulsikontrolli häired

Dopamiini agoniste ja/või teisi dopamiinergilisi ravimeid saavatel patsientidel võivad tekkida patoloogiline hasartmängurlus, libiido suurenemine, hüperseksuaalsus, kompulsiivne kulutamine või ostmine, liigsöömine ja kompulsiivne söömine. Sarnaseid impulsikontrolli häireid on kirjeldatud rasagiliini turuletulekujärgsel kasutamisel, mis hõlmas ka kompulsioone, obsessiivseid mõtteid ja impulsiivset käitumist (vt lõik 4.4).

4.9Üleannustamine

Üleannustamine: Sümptomid, mida on kirjeldatud pärast Rasagiline ratiopharmi üleannustamist vahemikus 3...100 mg, on düsfooria, hüpomaania, hüpertensiivne kriis ja serotoniinisündroom.

Üleannustamist võib seostada nii MAO-A kui ka MAO-B olulise inhibeerimisega. Ühekordse annuse uuringus said terved vabatahtlikud 20 mg/päevas ja kümnepäevases uuringus said terved vabatahtlikud 10 mg/päevas. Kõrvaltoimed olid kerged või mõõdukad ja mitte seotud rasagiliinraviga. Kroonilisel levodoparavil patsientide annuse suurendamise uuringus, keda raviti rasagiliiniga annuses

10 mg/päevas, teatati kardiovaskulaarsetest kõrvaltoimetest (kaasa arvatud hüpertensioon ja posturaalne hüpotensioon), mis lahenesid pärast ravi katkestamist. Need sümptomid meenutasid neid, mis esinevad mitte-selektiivsete MAO inhibiitorite korral.

Spetsiifilist antidooti pole. Üleannustamise korral tuleb patsiente jälgida ja alustada sobiva sümptomaatilise ja toetava raviga.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: Parkinsoni tõve vastased ravimid, monoamiini oksüdaas -B inhibiitorid, ATC kood: N04BD02

Toimemehhanism:

On näidatud, et rasagiliin on tugev, pöördumatu MAO-B selektiivne inhibiitor, mis võib suurendada dopamiini ekstratsellulaarset taset striaatumis. Tõusnud dopamiini tase ja sellest tulenev suurenenud dopamiinergiline aktiivsus vahendavad tõenäoliselt rasagiliini soodsaid toimeid, mida on näha dopamiinergilise motoorse häire mudelites.

Põhiline aktiivne metaboliit on l-aminoindaan ning see ei ole MAO-B inhibiitor.

Kliinilised uuringud

Rasagiliini tõhusus tõestati kolmes uuringus: monoteraapiana I uuringus ja lisaravina levodopale II ja III uuringus.

Monoteraapia

I uuringus randomiseeriti 404 patsienti saama platseebot (138 patsienti), rasagiliini 1 mg/päevas (134 patsienti) või rasagiliini 2 mg/päevas (132 patsienti) ja neid raviti 26 nädala vältel, aktiivne võrdlusravim puudus.

Selles uuringus oli primaarseks efektiivsuse näitajaks muutus võrreldes esialgsega unifitseeritud Parkinsoni tõve hindamisskaala (UPDRS, osad I-III) tulemustes. Erinevus keskmises muutuses algsest kuni 26. nädalani/lõpetamiseni (LOCF, Last Observation Carried Forward - viimane ülekantud vaatlus) oli statistiliselt oluline (UPDRS, osad I–III: 1 mg rasagiliini jaoks võrreldes platseeboga -4,2, 95% CI [-5,7, -2,7]; p<0,0001; 2 mg rasagiliini jaoks võrreldes platseeboga -3,6, 95% CI [-5,0, -2,1];

p<0,0001, UPDRS Motor, osa II: 1 mg rasagiliini võrreldes platseeboga -2,7, 95% CI [-3,87, -1,55], p<0,0001; 2 mg rasagiliini võrreldes platseeboga -1,68, 95% CI [-2,85, -0,51], p=0,0050). Toime sellel kerge haigusvormiga patsientide grupil oli ilmne, ent tagasihoidlik. Oluline ning soodne toime avaldus elukvaliteedi osas (vastavalt PD-QUALIF skaala hinnangule).

Lisaravi

II uuringus randomiseeriti patsiendid saama platseebot (229 patsienti) või rasagiliini 1 mg/päevas (231 patsienti) või katehool-O-metüültransferaasi (COMT) inhibiitorit entakapooni 200 mg, mida võeti koos ettenähtud levodopa (LD)/dekarboksülaasi inhibiitori annustega (227 patsienti) ja neid raviti 18 nädala vältel. III uuringus randomiseeriti patsiendid saama platseebot (159 patsienti), rasagiliini 0,5 mg/päevas (164 patsienti) või rasagiliini 1 mg/päevas (149 patsienti) ja neid raviti 26 nädala vältel.

Mõlemas uuringus oli efektiivsuse primaarseks näitajaks keskmise „OFF” tundide arvu muutus raviperioodil päevas, võrreldes esialgsega , („OFF” seisund päevas määrati 24-tunni päevikutest, mida täideti 3 päeva jooksul enne igat hindamisvisiiti).

II uuringus oli keskmine erinevus „OFF” seisundis veedetud tundide arvus võrreldes platseeboga -0, 78 h, 95% CI [-1,18, -0,39], p=0,0001. Keskmine päevane „OFF” aja vähenemine oli entakapooni rühmas (-0,80 h, 95% CI [-1,20, -0,41], p<0,0001) sarnane sellega, mis esines 1 mg rasagiliini rühmas. III uuringus oli keskmine erinevus võrreldes platseeboga -0,94 h, 95% CI [-1,36, -0,51], p<0,0001. Samuti esines statistiliselt oluline paranemine võrreldes platseeboga 0,5 mg rasagiliini rühmas, kuid selle ulatus oli väiksem. Nende tulemuste paikapidavust esmase tulemusnäitaja osas on kinnitatud statistiliste lisamudelite seeriaga ja näidatud kolmes kohordis (ITT, protokolli kohta ja lõpetajad). Efektiivsuse sekundaarseteks näitajateks olid uuringu läbiviija poolne üldise paranemise hinnang, igapäevategevuste (Activities of Daily Living – ADL) allskaala tulemused „OFF” seisundis ja UPDRS motoorse skaala tulemused „ON” seisundis. Rasagiliin andis statistiliselt olulist kasu võrreldes platseeboga.

5.2Farmakokineetilised omadused

Imendumine: Rasagiliin imendub kiiresti, plasma maksimaalne kontsentratsioon (Cmax) saavutatakse umbes 0,5 tunniga. Ühekordse rasagiliini annuse absoluutne biosaadavus on umbes 36%.

Toit ei mõjuta rasagiliini Tmax-i, kuigi Cmax ja ekspositsioon (AUC) vähenevad vastavalt umbes 60% ja 20%, kui ravimit võetakse koos suure rasvasisaldusega toiduga. Kuna AUC-d ei mõjutata oluliselt, võib rasagiliini võtta koos toiduga või ilma.

Jaotumine: Pärast ühekordset intravenoosset rasagiliini annust on keskmine jaotusruumala 243 l. Pärast ühekordset suukaudset 14C-ga märgistatud rasagiliini manustamist on plasma sidumine umbes 60 70%.

Metabolism: Enne eritumist läbib rasagiliin maksas peaaegu täieliku biotransformatsiooni. Rasagiliini metabolism kulgeb kahel peamisel teel: N-dealküleerimine ja/või hüdroksüleerimine, mille tulemuseks on 1-aminoindaan, 3-hüdroksü-N-propargüül-1-aminoindaan ja 3-hüdroksü-1-aminoindaan. In vitro eksperimendid viitavad sellele, et mõlemad rasagiliini metabolismi teed sõltuvad tsütokroom P450 süsteemist, CYP1A2 on peamine isoensüüm, mis osaleb rasagiliini metabolismis. Samuti leiti, et rasagiliini ja tema metaboliitide konjugatsioon on peamiseks eliminatsiooni teeks, mille tulemuseks on glükuroniidid.

Ekskretsioon: Pärast 14C-ga märgistatud rasagiliini suukaudset manustamist esines eliminatsioon peamiselt uriiniga (62,6%) ja sekundaarselt roojaga (21,8%), 38 päeva jooksul elimineeriti kokku 84,4% annusest. Alla 1% rasagiliinist eritub uriiniga muutumatul kujul.

Lineaarsus/mittelineaarsus: Rasagiliini farmakokineetika on lineaarne annuses 0,5 2 mg. Tema terminaalne poolväärtusaeg on 0,6 2 tundi.

Omadused

Maksakahjustusega patsiendid: Kerge maksakahjustusega isikutel tõusid AUC ja Cmax vastavalt 80% ja 38%. Mõõduka maksakahjustusega isikutel tõusid AUC ja Cmax vastavalt 56,8% ja 83% (vt lõik 4.4).

Neerukahjustusega patsiendid: Rasagiliini farmakokineetilised omadused kerge (CLcr 50 80 ml/min) ja mõõduka (CLcr 30 49 ml/min) neerukahjustusega isikutel olid samasugused kui tervetel isikutel.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Ohutusfarmakoloogia, korduvate annuste toksilisuse ja reproduktiivse toksilisuse konventsionaalsetel uuringutel põhinevad prekliinilised andmed ei viita mingile erilisele ohule inimeste suhtes.

Rasagiliin ei omanud genotoksilisi toimeid in vivo ja mitmetes in vitro uuringutes bakteritel ning hepatotsüütidel. Metaboliidi aktivatsioonil indutseeris rasagiliin kromosoomaberratsioonide sagenemise ülepiirilise toksilisusega kontsentratsioonides, mis ei ole kliinilises situatsioonis kasutatavad.

Rasagiliinil ei ilmnenud kartsinogeenset toimet rottidel läbi viidud süsteemse ekspositsiooni uuringutes, kus kasutati 84–339 korda suuremaid plasmakontsentratsioone võrreldes inimesel kasutatava annusega 1 mg päevas. Hiirtel sedastati kombineeritud bronhiolaarse/alveolaarse adenoomi ja/või kartsinoomi sageduse suurenemist süsteemse ekspositsiooni kasutamisel kontsentratsioonides, mis ületasid inimesel kasutatava annuse (1 mg päevas) puhul saavutatava plasmakontsentratsiooni 144–213 korda.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Mannitool

Maisitärklis

Eelželatiniseeritud maisitärklis

Kolloidne veetustatud ränidioksiid

Steariinhape

Talk

6.2Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3Kõlblikkusaeg

Blistrid: 3 aastat

Pudelid: 3 aastat.

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25 C.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

Blistrid: Alumiinium/alumiinium blisterpakendid, mis sisaldavad 7, 10, 28, 30, 100 või 112 tabletti. Alumiinium/alumiinium üheannuselised perforeeritud blisterpakendid, mis sisaldavad 10 x 1, 30 x 1 ja 100 x 1 tabletti.Pudelid: valged, suure tihedusega polüetüleenist pudel lapsekindla korgiga või ilma selleta, mis sisaldab 30 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erihoiatused ravimi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

8.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/14/977/001-010

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev:

PP. kuu AAAA

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

KK/AAAA

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu/.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu