Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Valige veebisaidi keel

Rasilez HCT (aliskiren / hydrochlorothiazide) – Pakendi märgistus - C09XA52

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusRasilez HCT
ATC koodC09XA52
Toimeainealiskiren / hydrochlorothiazide
TootjaNovartis Europharm Limited

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED ÜKSIKPAKENDI KARP, MILLES ON PVC/PCTFE BLISTRID

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Rasilez HCT 150 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Aliskirenum/Hydrochlorothiazidum

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 150 mg aliskireeni (hemifumaraadina) ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi.

3.ABIAINED

Sisaldab laktoosi ja nisutärklist.

Lisainformatsioon vt infoleht.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

7 õhukese polümeerikattega tabletti

14 õhukese polümeerikattega tabletti

28 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

50 õhukese polümeerikattega tabletti

56 õhukese polümeerikattega tabletti

56 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

90 õhukese polümeerikattega tabletti

98 õhukese polümeerikattega tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

EU/1/08/491/010

7 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

EU/1/08/491/011

 

14 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/08/491/012

 

28 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/08/491/013

 

30 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/08/491/014

 

50 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/08/491/015

 

56 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/08/491/016

 

56 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

EU/1/08/491/017

 

90 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/08/491/018

 

98 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. PARTII NUMBER

 

 

 

 

 

Partii nr:

 

 

 

 

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Rasilez HCT 150 mg/12,5 mg

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED ÜKSIKPAKENDI KARP, MILLES ON PA/ALU/PVC BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Rasilez HCT 150 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Aliskirenum/Hydrochlorothiazidum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 150 mg aliskireeni (hemifumaraadina) ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi ja nisutärklist.

Lisainformatsioon vt infoleht.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

7 õhukese polümeerikattega tabletti

14 õhukese polümeerikattega tabletti

28 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

50 õhukese polümeerikattega tabletti

56 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

EU/1/08/491/001

7 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/08/491/002

 

14 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

EU/1/08/491/003

 

28 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

EU/1/08/491/004

 

30 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

EU/1/08/491/005

 

50 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

EU/1/08/491/006

 

56 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

 

 

 

13. PARTII NUMBER

 

 

 

 

Partii nr:

 

 

 

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Rasilez HCT 150 mg/12,5 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTRID (PVC/PCTFE VÕI PA/ALU/PVC)

BLISTER (KALENDERPAKEND) (PVC/PCTFE VÕI PA/ALU/PVC)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Rasilez HCT 150 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Aliskirenum/Hydrochlorothiazidum

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Novartis Europharm Limited

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

Laupäev

Pühapäev

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

MITMIKPAKENDITE VAHEPAKEND (ILMA BLUE BOX’ITA), MILLES ON PVC/PCTFE BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Rasilez HCT 150 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Aliskirenum/Hydrochlorothiazidum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 150 mg aliskireeni (hemifumaraadina) ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi ja nisutärklist.

Lisainformatsioon vt infoleht.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 õhukese polümeerikattega tabletti. Mitmikpakendi komponent. Mitte müüa eraldi.

49 õhukese polümeerikattega tabletti. Mitmikpakendi komponent. Mitte müüa eraldi.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/08/491/020

280 õhukese polümeerikattega tabletti (20x14)

EU/1/08/491/019

 

98 õhukese polümeerikattega tabletti (2x49x1)

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Rasilez HCT 150 mg/12,5 mg

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

MITMIKPAKENDITE VAHEPAKEND (ILMA BLUE BOX’ITA), MILLES ON PA/ALU/PVC BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Rasilez HCT 150 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Aliskirenum/Hydrochlorothiazidum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 150 mg aliskireeni (hemifumaraadina) ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi ja nisutärklist.

Lisainformatsioon vt infoleht.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 õhukese polümeerikattega tabletti. Mitmikpakendi komponent. Mitte müüa eraldi.

30 õhukese polümeerikattega tabletti. Mitmikpakendi komponent. Mitte müüa eraldi.

49 õhukese polümeerikattega tabletti. Mitmikpakendi komponent. Mitte müüa eraldi.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

EU/1/08/491/009

280 õhukese polümeerikattega tabletti (20x14)

 

 

EU/1/08/491/007

 

90 õhukese polümeerikattega tabletti (3x30)

 

 

 

EU/1/08/491/008

 

98 õhukese polümeerikattega tabletti (2x49)

 

 

 

 

 

 

 

 

13. PARTII NUMBER

 

 

 

 

Partii nr:

 

 

 

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Rasilez HCT 150 mg/12,5 mg

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PVC/PCTFE BLISTREID SISALDAVATE MITMIKPAKENDITE VÄLISPAKEND (BLUE BOX’IGA)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Rasilez HCT 150 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Aliskirenum/Hydrochlorothiazidum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 150 mg aliskireeni (hemifumaraadina) ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi ja nisutärklist.

Lisainformatsioon vt infoleht.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Mitmikpakend: 98 (2 pakendit, milles on 49 x 1) õhukese polümeerikattega tabletti Mitmikpakend: 280 (20 pakendit, milles on 14) õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/08/491/019

98 õhukese polümeerikattega tabletti (2x49x1)

EU/1/08/491/020

 

280 õhukese polümeerikattega tabletti (20x14)

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Rasilez HCT 150 mg/12,5 mg

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PA/ALU/PVC BLISTREID SISALDAVATE MITMIKPAKENDITE VÄLISPAKEND (BLUE BOX’IGA)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Rasilez HCT 150 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Aliskirenum/Hydrochlorothiazidum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 150 mg aliskireeni (hemifumaraadina) ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi ja nisutärklist.

Lisainformatsioon vt infoleht.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Mitmikpakend: 98 (2 pakendit, milles on 49) õhukese polümeerikattega tabletti Mitmikpakend: 280 (20 pakendit, milles on 14) õhukese polümeerikattega tabletti Mitmikpakend: 90 (3 pakendit, milles on 30) õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

EU/1/08/491/008

98 õhukese polümeerikattega tabletti (2x49)

 

 

 

EU/1/08/491/009

 

280 õhukese polümeerikattega tabletti (20x14)

 

 

EU/1/08/491/007

 

90 õhukese polümeerikattega tabletti (3x30)

 

 

 

 

 

 

 

 

13. PARTII NUMBER

 

 

 

 

Partii nr:

 

 

 

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Rasilez HCT 150 mg/12,5 mg

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED ÜKSIKPAKENDI KARP, MILLES ON PVC/PCTFE BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Rasilez HCT 150 mg/25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Aliskirenum/Hydrochlorothiazidum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 150 mg aliskireeni (hemifumaraadina) ja 25 mg hüdroklorotiasiidi.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi ja nisutärklist.

Lisainformatsioon vt infoleht.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

7 õhukese polümeerikattega tabletti

14 õhukese polümeerikattega tabletti

28 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

50 õhukese polümeerikattega tabletti

56 õhukese polümeerikattega tabletti

56 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

90 õhukese polümeerikattega tabletti

98 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

EU/1/08/491/030

7 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

EU/1/08/491/031

 

14 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/08/491/032

 

28 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/08/491/033

 

30 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/08/491/034

 

50 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/08/491/035

 

56 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/08/491/036

 

56 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

EU/1/08/491/037

 

90 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/08/491/038

 

98 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. PARTII NUMBER

 

 

 

 

 

Partii nr:

 

 

 

 

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Rasilez HCT 150 mg/25 mg

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED ÜKSIKPAKENDI KARP, MILLES ON PA/ALU/PVC BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Rasilez HCT 150 mg/25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Aliskirenum/Hydrochlorothiazidum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 150 mg aliskireeni (hemifumaraadina) ja 25 mg hüdroklorotiasiidi.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi ja nisutärklist.

Lisainformatsioon vt infoleht.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

7 õhukese polümeerikattega tabletti

14 õhukese polümeerikattega tabletti

28 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

50 õhukese polümeerikattega tabletti

56 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

EU/1/08/491/021

7 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/08/491/022

 

14 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

EU/1/08/491/023

 

28 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

EU/1/08/491/024

 

30 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

EU/1/08/491/025

 

50 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

EU/1/08/491/026

 

56 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

 

 

 

13. PARTII NUMBER

 

 

 

 

Partii nr:

 

 

 

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Rasilez HCT 150 mg/25 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTRID (PVC/PCTFE VÕI PA/ALU/PVC)

BLISTER (KALENDERPAKEND) (PVC/PCTFE VÕI PA/ALU/PVC)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Rasilez HCT 150 mg/25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Aliskirenum/Hydrochlorothiazidum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Novartis Europharm Limited

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

Laupäev

Pühapäev

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

MITMIKPAKENDITE VAHEPAKEND (ILMA BLUE BOX’ITA), MILLES ON PVC/PCTFE BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Rasilez HCT 150 mg/25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Aliskirenum/Hydrochlorothiazidum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 150 mg aliskireeni (hemifumaraadina) ja 25 mg hüdroklorotiasiidi.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi ja nisutärklist.

Lisainformatsioon vt infoleht.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 õhukese polümeerikattega tabletti. Mitmikpakendi komponent. Mitte müüa eraldi.

49 õhukese polümeerikattega tabletti. Mitmikpakendi komponent. Mitte müüa eraldi.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/08/491/040

280 õhukese polümeerikattega tabletti (20x14)

EU/1/08/491/039

 

98 õhukese polümeerikattega tabletti (2x49x1)

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Rasilez HCT 150 mg/25 mg

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

MITMIKPAKENDITE VAHEPAKEND (ILMA BLUE BOX’ITA), MILLES ON PA/ALU/PVC BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Rasilez HCT 150 mg/25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Aliskirenum/Hydrochlorothiazidum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 150 mg aliskireeni (hemifumaraadina) ja 25 mg hüdroklorotiasiidi.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi ja nisutärklist.

Lisainformatsioon vt infoleht.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 õhukese polümeerikattega tabletti. Mitmikpakendi komponent. Mitte müüa eraldi.

30 õhukese polümeerikattega tabletti. Mitmikpakendi komponent. Mitte müüa eraldi.

49 õhukese polümeerikattega tabletti. Mitmikpakendi komponent. Mitte müüa eraldi.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

EU/1/08/491/029

280 õhukese polümeerikattega tabletti (20x14)

 

 

EU/1/08/491/027

 

90 õhukese polümeerikattega tabletti (3x30)

 

 

 

EU/1/08/491/028

 

98 õhukese polümeerikattega tabletti (2x49)

 

 

 

 

 

 

 

 

13. PARTII NUMBER

 

 

 

 

Partii nr:

 

 

 

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Rasilez HCT 150 mg/25 mg

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PVC/PCTFE BLISTREID SISALDAVATE MITMIKPAKENDITE VÄLISPAKEND (BLUE BOX’IGA)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Rasilez HCT 150 mg/25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Aliskirenum/Hydrochlorothiazidum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 150 mg aliskireeni (hemifumaraadina) ja 25 mg hüdroklorotiasiidi.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi ja nisutärklist.

Lisainformatsioon vt infoleht.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Mitmikpakend: 98 (2 pakendit, milles on 49 x 1) õhukese polümeerikattega tabletti Mitmikpakend: 280 (20 pakendit, milles on 14) õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

EU/1/08/491/039

98 õhukese polümeerikattega tabletti (2x49; perforeeritud üheannuseline

 

 

 

 

blister)

 

 

 

 

EU/1/08/491/040

 

280 õhukese polümeerikattega tabletti (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. PARTII NUMBER

 

 

 

 

 

Partii nr:

 

 

 

 

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Rasilez HCT 150 mg/25 mg

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PA/ALU/PVC BLISTREID SISALDAVATE MITMIKPAKENDITE VÄLISPAKEND (BLUE BOX’IGA)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Rasilez HCT 150 mg/25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Aliskirenum/Hydrochlorothiazidum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 150 mg aliskireeni (hemifumaraadina) ja 25 mg hüdroklorotiasiidi.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi ja nisutärklist.

Lisainformatsioon vt infoleht.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Mitmikpakend: 98 (2 pakendit, milles on 49) õhukese polümeerikattega tabletti Mitmikpakend: 280 (20 pakendit, milles on 14) õhukese polümeerikattega tabletti Mitmikpakend: 90 (3 pakendit, milles on 30) õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

EU/1/08/491/028

98 õhukese polümeerikattega tabletti (2x49)

 

 

 

EU/1/08/491/029

 

280 õhukese polümeerikattega tabletti (20x14)

 

 

EU/1/08/491/027

 

90 õhukese polümeerikattega tabletti (3x30)

 

 

 

 

 

 

 

 

13. PARTII NUMBER

 

 

 

 

Partii nr:

 

 

 

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Rasilez HCT 150 mg/25 mg

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED ÜKSIKPAKENDI KARP, MILLES ON PVC/PCTFE BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Rasilez HCT 300 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Aliskirenum/Hydrochlorothiazidum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 300 mg aliskireeni (hemifumaraadina) ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi ja nisutärklist.

Lisainformatsioon vt infoleht.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

7 õhukese polümeerikattega tabletti

14 õhukese polümeerikattega tabletti

28 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

50 õhukese polümeerikattega tabletti

56 õhukese polümeerikattega tabletti

56 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

90 õhukese polümeerikattega tabletti

98 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

EU/1/08/491/050

7 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

EU/1/08/491/051

 

14 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/08/491/052

 

28 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/08/491/053

 

30 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/08/491/054

 

50 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/08/491/055

 

56 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/08/491/056

 

56 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

EU/1/08/491/057

 

90 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/08/491/058

 

98 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. PARTII NUMBER

 

 

 

 

 

Partii nr:

 

 

 

 

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Rasilez HCT 300 mg/12,5 mg

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED ÜKSIKPAKENDI KARP, MILLES ON PA/ALU/PVC BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Rasilez HCT 300 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Aliskirenum/Hydrochlorothiazidum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 300 mg aliskireeni (hemifumaraadina) ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi ja nisutärklist.

Lisainformatsioon vt infoleht.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

7 õhukese polümeerikattega tabletti

14 õhukese polümeerikattega tabletti

28 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

50 õhukese polümeerikattega tabletti

56 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

EU/1/08/491/041

7 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/08/491/042

 

14 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

EU/1/08/491/043

 

28 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

EU/1/08/491/044

 

30 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

EU/1/08/491/045

 

50 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

EU/1/08/491/046

 

56 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

 

 

 

13. PARTII NUMBER

 

 

 

 

Partii nr:

 

 

 

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Rasilez HCT 300 mg/12,5 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTRID (PVC/PCTFE VÕI PA/ALU/PVC)

BLISTER (KALENDERPAKEND) (PVC/PCTFE VÕI PA/ALU/PVC)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Rasilez HCT 300 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Aliskirenum/Hydrochlorothiazidum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Novartis Europharm Limited

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

Laupäev

Pühapäev

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

MITMIKPAKENDITE VAHEPAKEND (ILMA BLUE BOX’ITA), MILLES ON PVC/PCTFE BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Rasilez HCT 300 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Aliskirenum/Hydrochlorothiazidum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 300 mg aliskireeni (hemifumaraadina) ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi ja nisutärklist.

Lisainformatsioon vt infoleht.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 õhukese polümeerikattega tabletti. Mitmikpakendi komponent. Mitte müüa eraldi.

49 õhukese polümeerikattega tabletti. Mitmikpakendi komponent. Mitte müüa eraldi.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/08/491/060

280 õhukese polümeerikattega tabletti (20x14)

EU/1/08/491/059

 

98 õhukese polümeerikattega tabletti (2x49x1)

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Rasilez HCT 300 mg/12,5 mg

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

MITMIKPAKENDITE VAHEPAKEND (ILMA BLUE BOX’ITA), MILLES ON PA/ALU/PVC BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Rasilez HCT 300 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Aliskirenum/Hydrochlorothiazidum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 300 mg aliskireeni (hemifumaraadina) ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi ja nisutärklist.

Lisainformatsioon vt infoleht.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 õhukese polümeerikattega tabletti. Mitmikpakendi komponent. Mitte müüa eraldi.

30 õhukese polümeerikattega tabletti. Mitmikpakendi komponent. Mitte müüa eraldi.

49 õhukese polümeerikattega tabletti. Mitmikpakendi komponent. Mitte müüa eraldi.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

EU/1/08/491/049

280 õhukese polümeerikattega tabletti (20x14)

 

 

EU/1/08/491/047

 

90 õhukese polümeerikattega tabletti (3x30)

 

 

 

EU/1/08/491/048

 

98 õhukese polümeerikattega tabletti (2x49)

 

 

 

 

 

 

 

 

13. PARTII NUMBER

 

 

 

 

Partii nr:

 

 

 

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Rasilez HCT 300 mg/12,5 mg

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PVC/PCTFE BLISTREID SISALDAVATE MITMIKPAKENDITE VÄLISPAKEND (BLUE BOX’IGA)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Rasilez HCT 300 mg/12,5 mg õhukese plümeerikattega tabletid

Aliskirenum/Hydrochlorothiazidum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 300 mg aliskireeni (hemifumaraadina) ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi ja nisutärklist.

Lisainformatsioon vt infoleht.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Mitmikpakend: 98 (2 pakendit, milles on 49 x 1) õhukese polümeerikattega tabletti Mitmikpakend: 280 (20 pakendit, milles on 14) õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/08/491/059

98 õhukese polümeerikattega tabletti (2x49x1)

EU/1/08/491/060

 

280 õhukese polümeerikattega tabletti (20x14)

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Rasilez HCT 300 mg/12,5 mg

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PA/ALU/PVC BLISTREID SISALDAVATE MITMIKPAKENDITE VÄLISPAKEND (BLUE BOX’IGA)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Rasilez HCT 300 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Aliskirenum/Hydrochlorothiazidum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 300 mg aliskireeni (hemifumaraadina) ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi ja nisutärklist.

Lisainformatsioon vt infoleht.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Mitmikpakend: 98 (2 pakendit, milles on 49) õhukese polümeerikattega tabletti Mitmikpakend: 280 (20 pakendit, milles on 14) õhukese polümeerikattega tabletti Mitmikpakend: 90 (3 pakendit, milles on 30) õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

EU/1/08/491/048

98 õhukese polümeerikattega tabletti (2x49)

 

 

 

EU/1/08/491/049

 

280 õhukese polümeerikattega tabletti (20x14)

 

 

EU/1/08/491/047

 

90 õhukese polümeerikattega tabletti (3x30)

 

 

 

 

 

 

 

 

13. PARTII NUMBER

 

 

 

 

Partii nr:

 

 

 

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Rasilez HCT 300 mg/12,5 mg

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED ÜKSIKPAKENDI KARP, MILLES ON PVC/PCTFE BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Rasilez HCT 300 mg/25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Aliskirenum/Hydrochlorothiazidum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 300 mg aliskireeni (hemifumaraadina) ja 25 mg hüdroklorotiasiidi.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi ja nisutärklist.

Lisainformatsioon vt infoleht.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

7 õhukese polümeerikattega tabletti

14 õhukese polümeerikattega tabletti

28 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

50 õhukese polümeerikattega tabletti

56 õhukese polümeerikattega tabletti

56 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

90 õhukese polümeerikattega tabletti

98 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

EU/1/08/491/070

7 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

EU/1/08/491/071

 

14 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/08/491/072

 

28 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/08/491/073

 

30 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/08/491/074

 

50 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/08/491/075

 

56 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/08/491/076

 

56 x1 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

EU/1/08/491/077

 

90 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/08/491/078

 

98 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. PARTII NUMBER

 

 

 

 

 

Partii nr:

 

 

 

 

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Rasilez HCT 300 mg/25 mg

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED ÜKSIKPAKENDI KARP, MILLES ON PA/ALU/PVC BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Rasilez HCT 300 mg/25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Aliskirenum/Hydrochlorothiazidum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 300 mg aliskireeni (hemifumaraadina) ja 25 mg hüdroklorotiasiidi.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi ja nisutärklist.

Lisainformatsioon vt infoleht.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

7 õhukese polümeerikattega tabletti

14 õhukese polümeerikattega tabletti

28 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

50 õhukese polümeerikattega tabletti

56 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

EU/1/08/491/061

7 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/08/491/062

 

14 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

EU/1/08/491/063

 

28 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

EU/1/08/491/064

 

30 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

EU/1/08/491/065

 

50 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

EU/1/08/491/066

 

56 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

 

 

 

13. PARTII NUMBER

 

 

 

 

Partii nr:

 

 

 

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Rasilez HCT 300 mg/25 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTRID (PVC/PCTFE VÕI PA/ALU/PVC)

BLISTER (KALENDERPAKEND) (PVC/PCTFE VÕI PA/ALU/PVC)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Rasilez HCT 300 mg/25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Aliskirenum/Hydrochlorothiazidum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Novartis Europharm Limited

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

Laupäev

Pühapäev

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

MITMIKPAKENDITE VAHEPAKEND (ILMA BLUE BOX’ITA), MILLES ON PVC/PCTFE BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Rasilez HCT 300 mg/25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Aliskirenum/Hydrochlorothiazidum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 300 mg aliskireeni (hemifumaraadina) ja 25 mg hüdroklorotiasiidi.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi ja nisutärklist.

Lisainformatsioon vt infoleht.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 õhukese polümeerikattega tabletti. Mitmikpakendi komponent. Mitte müüa eraldi.

49 õhukese polümeerikattega tabletti. Mitmikpakendi komponent. Mitte müüa eraldi.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/08/491/080

280 õhukese polümeerikattega tabletti (20x14)

EU/1/08/491/079

 

98 õhukese polümeerikattega tabletti (2x49x1)

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Rasilez HCT 300 mg/25 mg

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

MITMIKPAKENDITE VAHEPAKEND (ILMA BLUE BOX’ITA), MILLES ON PA/ALU/PVC BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Rasilez HCT 300 mg/25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Aliskirenum/Hydrochlorothiazidum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 300 mg aliskireeni (hemifumaraadina) ja 25 mg hüdroklorotiasiidi.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi ja nisutärklist.

Lisainformatsioon vt infoleht.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 õhukese polümeerikattega tabletti. Mitmikpakendi komponent. Mitte müüa eraldi.

30 õhukese polümeerikattega tabletti. Mitmikpakendi komponent. Mitte müüa eraldi.

49 õhukese polümeerikattega tabletti. Mitmikpakendi komponent. Mitte müüa eraldi.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

EU/1/08/491/069

280 õhukese polümeerikattega tabletti (20x14)

 

 

EU/1/08/491/067

 

90 õhukese polümeerikattega tabletti (3x30)

 

 

EU/1/08/491/068

 

98 õhukese polümeerikattega tabletti (2x49)

 

 

 

 

 

 

 

13. PARTII NUMBER

 

 

 

 

Partii nr:

 

 

 

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Rasilez HCT 300 mg/25 mg

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PVC/PCTFE BLISTREID SISALDAVATE MITMIKPAKENDITE VÄLISPAKEND (BLUE BOX’IGA)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Rasilez HCT 300 mg/25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Aliskirenum/Hydrochlorothiazidum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 300 mg aliskireeni (hemifumaraadina) ja 25 mg hüdroklorotiasiidi.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi ja nisutärklist.

Lisainformatsioon vt infoleht.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Mitmikpakend: 98 (2 pakendit, milles on 49 x 1) õhukese polümeerikattega tabletti Mitmikpakend: 280 (20 pakendit, milles on 14) õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/08/491/079

98 õhukese polümeerikattega tabletti (2x49x1)

EU/1/08/491/080

 

280 õhukese polümeerikattega tabletti (20x14)

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Rasilez HCT 300 mg/25 mg

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PA/ALU/PVC BLISTREID SISALDAVATE MITMIKPAKENDITE VÄLISPAKEND (BLUE BOX’IGA)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Rasilez HCT 300 mg/25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Aliskirenum/Hydrochlorothiazidum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 300 mg aliskireeni (hemifumaraadina) ja 25 mg hüdroklorotiasiidi.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi ja nisutärklist.

Lisainformatsioon vt infoleht.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Mitmikpakend: 98 (2 pakendit, milles on 49) õhukese polümeerikattega tabletti Mitmikpakend: 280 (20 pakendit, milles on 14) õhukese polümeerikattega tabletti Mitmikpakend: 90 (3 pakendit, milles on 30) õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

EU/1/08/491/068

98 õhukese polümeerikattega tabletti (2x49)

 

 

 

EU/1/08/491/069

 

280 õhukese polümeerikattega tabletti (20x14)

 

 

EU/1/08/491/067

 

90 õhukese polümeerikattega tabletti (3x30)

 

 

 

 

 

 

 

 

13. PARTII NUMBER

 

 

 

 

Partii nr:

 

 

 

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Rasilez HCT 300 mg/25 mg

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu