Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Valige veebisaidi keel

Relvar Ellipta (fluticasone furoate / vilanterol) – Pakendi märgistus - R03AK10

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusRelvar Ellipta
ATC koodR03AK10
Toimeainefluticasone furoate / vilanterol
TootjaGlaxo Group Ltd

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED VÄLISKARP (AINULT ÜKSIKPAKENDID JA MITMIKPAKEND) 92/22 mikrogrammi

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Relvar Ellipta 92 mikrogrammi/22 mikrogrammi annustatud inhalatsioonipulber

flutikasoonfuroaat/vilanterool

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks manustatav annus sisaldab 92 mikrogrammi flutikasoonfuroaati ja 22 mikrogrammi vilanterooli (trifenataadina).

3.ABIAINED

Sisaldab ka laktoosi ja magneesiumstearaati.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Annustatud inhalatsioonipulber. 14 annust

30 annust

3 x 30 annust

Üks 14 annusega inhalaator Üks 30 annusega inhalaator

Mitmikpakend: 90 (3 x 30) annust

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Inhalatsioon,

ÜKS KORD PÄEVAS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Kasutamisaegne kõlblikkusaeg: 6 nädalat.

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD

JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, Ühendkuningriik.

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/886/001

EU/1/13/886/002

EU/1/13/886/003

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

relvar ellipta 92:22

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-VÖÖTKOOD

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED VÄLISKARP (AINULT ÜKSIKPAKENDID JA MITMIKPAKEND) 184/22 mikrogrammi

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Relvar Ellipta 184 mikrogrammi/22 mikrogrammi annustatud inhalatsioonipulber

flutikasoonfuroaat/vilanterool

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks manustatav annus sisaldab 184 mikrogrammi flutikasoonfuroaati ja 22 mikrogrammi vilanterooli (trifenataadina).

3. ABIAINED

Sisaldab ka laktoosi ja magneesiumstearaati.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Annustatud inhalatsioonipulber. 14 annust

30 annust

3 x 30 annust

Üks 14 annusega inhalaator Üks 30 annusega inhalaator

Mitmikpakend: 90 (3 x 30) annust

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Inhalatsioon,

ÜKS KORD PÄEVAS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Kasutamisaegne kõlblikkusaeg: 6 nädalat.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD

JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, Ühendkuningriik.

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/886/004

EU/1/13/886/005

EU/1/13/886/006

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

relvar ellipta 184:22

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-VÖÖTKOOD

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED VAHEVÄLISPAKEND (ILMA BLUE BOX’ITA - AINULT MITMIKPAKEND) 92/22 mikrogrammi

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Relvar Ellipta 92 mikrogrammi/22 mikrogrammi annustatud inhalatsioonipulber

flutikasoonfuroaat/vilanterool

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks manustatav annus sisaldab 92 mikrogrammi flutikasoonfuroaati ja 22 mikrogrammi vilanterooli (trifenataadina).

3. ABIAINED

Sisaldab ka laktoosi ja magneesiumstearaati.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

30 annust

Üks 30 annusega inhalaator. Mitmikpakendi komponent, ei müüda eraldi.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Inhalatsioon,

ÜKS KORD PÄEVAS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Kasutamisaegne kõlblikkusaeg: 6 nädalat.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD

JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, Ühendkuningriik.

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/886/003

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

relvar ellipta 92:22

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-VÖÖTKOOD

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED VAHEVÄLISPAKEND (ILMA BLUE BOX’ITA - AINULT MITMIKPAKEND) 184/22 mikrogrammi

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Relvar Ellipta 184 mikrogrammi/22 mikrogrammi annustatud inhalatsioonipulber

flutikasoonfuroaat/vilanterool

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks manustatav annus sisaldab 184 mikrogrammi flutikasoonfuroaati ja 22 mikrogrammi vilanterooli (trifenataadina).

3. ABIAINED

Sisaldab ka laktoosi ja magneesiumstearaati.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

30 annust

Üks 30 annusega inhalaator. Mitmikpakendi komponent, ei müüda eraldi.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Inhalatsioon,

ÜKS KORD PÄEVAS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Kasutamisaegne kõlblikkusaeg: 6 nädalat.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD

JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, Ühendkuningriik.

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/886/006

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

relvar ellipta 184:22

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-VÖÖTKOOD

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

ALUSE ETIKETT 92/22 mikrogrammi

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Relvar Ellipta 92 mikrogrammi/22 mikrogrammi annustatud inhalatsioonipulber

flutikasoonfuroaat/vilanterool

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

GSK logo

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

Mitte avada enne, kui olete valmis ravimit inhaleerima.

Kasutamisaegne kõlblikkusaeg: 6 nädalat.

14 annust

30 annust

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

ALUSE ETIKETT 184/22 mikrogrammi

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Relvar Ellipta 184 mikrogrammi/22 mikrogrammi annustatud inhalatsioonipulber

flutikasoonfuroaat/vilanterool

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

GSK logo

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

Mitte avada enne, kui olete valmis ravimit inhaleerima.

Kasutamisaegne kõlblikkusaeg: 6 nädalat.

14 annust

30 annust

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL INHALAATORI ETIKETT

92/22 mikrogrammi

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Relvar Ellipta 92 mikrogrammi/22 mikrogrammi inhalatsioonipulber

flutikasoonfuroaat/vilanterool

Inhalatsioon

2.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Kasutamisaegne kõlblikkusaeg: 6 nädalat.

Kasutada kuni:

3. PARTII NUMBER

Lot

4.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

14 annust

30 annust

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL INHALAATORI ETIKETT

184/22 mikrogrammi

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Relvar Ellipta 184 mikrogrammi/22 mikrogrammi inhalatsioonipulber

flutikasoonfuroaat/vilanterool

Inhalatsioon

2. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Kasutamisaegne kõlblikkusaeg: 6 nädalat.

Kasutada kuni:

3. PARTII NUMBER

Lot

4. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

14 annust

30 annust

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu