Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Relvar Ellipta (fluticasone furoate / vilanterol) – Pakendi infoleht - R03AK10

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusRelvar Ellipta
ATC koodR03AK10
Toimeainefluticasone furoate / vilanterol
TootjaGlaxo Group Ltd

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Relvar Ellipta 92 mikrogrammi/22 mikrogrammi annustatud inhalatsioonipulber Relvar Ellipta 184 mikrogrammi/22 mikrogrammi annustatud inhalatsioonipulber

Flutikasoonfuroaat/vilanterool

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teavitades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Relvar Ellipta ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Relvar Ellipta kasutamist

3.Kuidas Relvar Ellipta’t kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Relvar Ellipta’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave Samm-sammulised juhised

1.Mis ravim on Relvar Ellipta ja milleks seda kasutatakse

Relvar Ellipta sisaldab kahte toimeainet: flutikasoonfuroaati ja vilanterooli. Relvar Ellipta on saadaval kahe erineva tugevusena: flutikasoonfuroaat 92 mikrogrammi/vilanterool 22 mikrogrammi ja flutikasoonfuroaat 184 mikrogrammi/vilanterool 22 mikrogrammi.

92/22-mikrogrammist tugevust kasutatakse kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse (KOK) regulaarseks raviks täiskasvanutel ning astma regulaarseks raviks täiskasvanutel ja noorukitel alates 12 aasta vanusest.

184/22-mikrogrammist tugevust kasutatakse astma raviks täiskasvanutel ja noorukitel alates 12 aasta vanusest.

Relvar Ellipta’t peab kasutama iga päev ja mitte ainult hingamisraskuse või muude KOKi või astma nähtude ilmnemisel. Seda ei tohi kasutada järsku tekkiva hingelduse või vilistava hingamise leevendamiseks. Kui teil tekib selline hoog, peate kasutama kiiretoimelist inhalaatorit (näiteks salbutamooli).

Flutikasoonfuroaat kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse kortikosteroidideks (sageli lihtsalt steroidideks). Kortikosteroidid vähendavad põletikku. Need vähendavad turset ja ärritust kopsudes asuvates väikestes hingamisteedes, mille tulemusena väheneb järk-järgult hingamisraskus. Kortikosteroidid aitavad ka ära hoida astmahoogusid ja KOKi ägenemist.

Vilanterool kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse pikatoimelisteks bronhilõõgastiteks. See lõõgastab lihaseid väikeste hingamisteede seintes, aidates avada hingamisteed ja kergendades õhu liikumist kopsudesse ja välja. Regulaarsel kasutamisel aitab see hoida väikesed hingamisteed avatuna.

Kui te kasutate regulaarselt nimetatud kahte toimeainet koos, aitab see hoida hingamisraskused kontrolli all paremini kui kumbki ravim üksinda.

Astma on tõsine pikaajaline kopsuhaigus, mille puhul pingulduvad lihased väiksemate hingamisteede seintes (bronhide ahenemine ehk bronhokonstriktsioon) ning tekib turse ja ärritus (põletik). Sümptomid tekivad ja kaovad ning nendeks on hingeldus, vilistav hingamine, rindkere pingsus ja köha.

Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus (KOK) on tõsine pikaajaline kopsuhaigus, mille puhul hingamisteed muutuvad põletikuliseks ja nende seinad paksenevad. Haigusnähtudeks on hingeldus, köha, ebamugavustunne rindkeres ja limaeritusega köha. On tõestatud, et Relvar Ellipta vähendab KOKi ägenemisi.

2. Mida on vaja teada enne Relvar Ellipta kasutamist

Ärge kasutage Relvar Ellipta’t

-kui olete flutikasoonfuroaadi, vilanterooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Kui arvate, et ülaltoodu kehtib teie kohta, ärge kasutage Relvar Ellipta’t enne, kui olete nõu pidanud oma arstiga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Relvar Ellipta

Enne Relvar Ellipta kasutamist pidage nõu oma arstiga:

-kui te põete maksahaigust, sest teil võivad suurema tõenäosusega tekkida kõrvaltoimed. Kui teil on mõõdukas või raske maksahaigus, piirab arst teie annust, määrates Relvar Ellipta väiksema tugevuse (92/22 mikrogrammi üks kord ööpäevas).

-kui teil on probleeme südamega või kõrge vererõhk.

-kui teil on kopsutuberkuloos või mõni pikaajaline või ravimita infektsioon.

-kui teil on diabeet.

-kui teil on kilpnäärmeprobleemid.

-kui teie veres on madal kaaliumisisaldus.

Kui arvate, et midagi eespool loetletust kehtib teie kohta, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Vahetult pärast ravimi manustamist tekkivad hingamisraskused

Kui teil tekib hingamisraskus või vilistava hingamise süvenemine vahetult pärast Relvar Ellipta kasutamist, lõpetage ravimi kasutamine ja pöörduge otsekohe arsti poole.

Kopsupõletik

Kui te kasutate seda ravimit KOKi raviks, võib teil olla suurem oht kopsupõletiku (pneumoonia) tekkeks. Vt lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed“ teabe saamiseks sümptomite kohta, millele tuleb selle ravimi kasutamise ajal tähelepanu pöörata. Kui teil tekib mõni loetletud sümptomitest, teavitage sellest arsti niipea kui võimalik.

Lapsed ja noorukid

Seda ravimit ei ole soovitatav kasutada astma raviks alla 12-aastastel lastel või KOKi raviks ükskõik millises vanuses lastel ja noorukitel.

Muud ravimid ja Relvar Ellipta

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Mõned ravimid võivad mõjutada selle ravimi toimet või suurendada tõenäosust kõrvaltoimete tekkeks. Nendeks on:

-beetablokaatorid, näiteks metoprolool, mida kasutatakse kõrgvererõhu või südamehaiguse raviks.

-ketokonasool, mida kasutatakse seennakkuste raviks.

-ritonaviir või kobitsistaat, mida kasutatakse HIV-nakkuse raviks.

-pikatoimelised beeta2-agonistid, näiteks salmeterool.

Teavitage oma arsti või apteekrit sellest, kui te kasutate mõnda neist ravimitest. Kui te võtate mõnda nimetatud ravimitest, võib arst soovida teid hoolikalt jälgida, sest nende ravimite toimel võivad sageneda Relvar’i kõrvaltoimed.

Rasedus

Relvar Ellipta kasutamist rasedatel tohib kaaluda ainult juhul, kui oodatav kasu ületab võimalikud riskid.

Kui te olete rase, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Imetamine

Ei ole teada, kas see ravim eritub rinnapiima. Seetõttu ei saa välistada riski rinnapiimatoidul imikutele.

Kui te imetate, pidage enne Relvar Ellipta kasutamist nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

See ravim ei mõjuta tõenäoliselt autojuhtimise või masinatega töötamise võimet.

Relvar Ellipta sisaldab laktoosi

Kui teil on diagnoositud teatud suhkrute või piimavalgu talumatus, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

3.Kuidas Relvar Ellipta’t kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga.

Kui palju ravimit kasutada

Astma

Soovitatav annus astma raviks on üks inhalatsioon (92 mikrogrammi flutikasoonfuroaati ja 22 mikrogrammi vilaterooli) üks kord ööpäevas, iga päev samal kellaajal.

Kui teil on raskekujuline astma, võib teie arst otsustada, et peaksite manustama ühe inhalatsiooni suurema tugevusega inhalaatorist (184 mikrogrammi flutikasoonfuroaati ja 22 mikrogrammi vilaterooli). Seda annust manustatakse samuti üks kord ööpäevas, iga päev samal kellaajal.

KOK

Soovitatav annus KOKi raviks on üks inhalatsioon (92 mikrogrammi flutikasoonfuroaati ja 22 mikrogrammi vilaterooli) üks kord ööpäevas, iga päev samal kellaajal.

Relvar Ellipta suurem tugevus ei sobi KOKi raviks.

Kasutage Relvar Ellipta’t iga päev samal kellaajal, sest ravimi toime kestab 24 tundi

Väga tähtis on seda ravimit kasutada iga päev vastavalt arstilt saadud juhistele. See aitab hoida sümptomid kontrolli all nii päeval kui öösel.

Relvar Ellipta’t ei tohi kasutada järsku tekkiva hingelduse või vilistava hingamise leevendamiseks. Kui teil tekib selline haigushoog, peate kasutama kiiretoimelist inhalaatorit (näiteks salbutamooli).

Kui teil tekib hingeldus või vilistav hingamine tavalisest sagedamini või kui te kasutate kiiretoimelist inhalaatorit rohkem kui tavaliselt, pöörduge arsti poole.

Kuidas Relvar Ellipta’t kasutada

Täieliku informatsiooni saamiseks vt „Samm-sammulised juhised“ pärast käesoleva infolehe lõiku 6.

Relvar Ellipta’t ei ole vaja kuidagi ette valmistada, isegi enne esmakordset kasutamist.

Kui teie sümptomid ei parane

Kui teie sümptomid (hingeldus, vilistav hingamine, köha) ei parane või süvenevad või kui te kasutate kiiretoimelist inhalaatorit sagedamini,

võtke oma arstiga ühendust niipea kui võimalik.

Kui te kasutate Relvar Ellipta’t rohkem kui ette nähtud

Kui te manustate kogemata Relvar Ellipta’t rohkem kui arst on juhendanud, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Te võite märgata, et teie südametegevus on tavalisest kiirem, tekib värisemine või peavalu.

Kui te olete kasutanud pikaajaliselt rohkem ravimit kui ette nähtud, on eriti tähtis nõu pidada oma arsti või apteekriga. See on vajalik seetõttu, et Relvar Ellipta suuremate annuste toimel võib väheneda organismi poolt loomulikul viisil toodetavate steroidhormoonide kogus.

Kui te unustate Relvar Ellipta’t kasutada

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Võtke lihtsalt järgmine annus tavalisel ajal.

Kui teil tekib vilistav hingamine või hingeldus või ilmnevad ükskõik millised muud astmahoo sümptomid, kasutage kiiretoimelist inhalaatorit (nt salbutamooli), seejärel pöörduge arsti poole.

Ärge lõpetage Relvar Ellipta kasutamist ilma nõu pidamata

Kasutage seda ravimit senikaua, kui arst soovitab. Selle toime püsib vaid senikaua, kui te ravimit kasutate. Ärge lõpetage ravimi kasutamist, kui arst ei ole seda soovitanud, isegi kui te ennast paremini tunnete.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Allergilised reaktsioonid

Allergilisi reaktsioone Relvar Ellipta suhtes esineb harva (need tekivad vähem kui ühel inimesel tuhandest). Kui teil tekib pärast Relvar Ellipta manustamist mõni järgmistest sümptomitest, lõpetage selle ravimi kasutamine ja teavitage otsekohe oma arsti.

nahalööve (nõgestõbi) või -punetus

turse, mõnikord näo või suu turse (angioödeem)

tugev vilistav hingamine, köha või hingamisraskus

järsku tekkiv nõrkus või peapööritus (mis võib lõppeda minestuse või teadvuse kaotusega)

Relvar Ellipta kasutamisel kohe tekkiv hingamisraskus on harv (esineb vähem kui ühel inimesel 1000-st).

Vahetult pärast ravimi manustamist tekkivad hingamisraskused

Kui teil tekib hingamisraskus või vilistava hingamise süvenemine vahetult pärast selle ravimi kasutamist, lõpetage selle kasutamine ja pöörduge otsekohe arsti poole.

Pneumoonia (kopsupõletik) KOK-iga patsientidel (sage kõrvaltoime)

Teavitage oma arsti, kui teil esinevad Relvar Ellipta kasutamise ajal ükskõik millised järgmistest haigusnähtudest, sest need võivad olla kopsupõletiku sümptomid:

palavik või külmavärinad

suurenenud limaeritus, lima värvuse muutus

• sagenenud köha või hingamisraskuste süvenemine

Muud kõrvaltoimed on järgmised:

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed

Need võivad tekkida rohkem kui ühel inimesel kümnest:

peavalu

külmetushaigus

Sageli esinevad kõrvaltoimed

Need võivad tekkida kuni ühel inimesel kümnest:

valulikud, ümbritsevast kõrgemad laigud suus või kurgus, mille põhjuseks on seennakkus (kandidiaas). Suu loputamine veega vahetult pärast Relvar Ellipta kasutamist võib aidata seda kõrvaltoimet vältida

bronhiit

ülemiste hingamisteede infektsioon

gripp

valu ja ärritus suu tagaosas ja kurgus

ninakõrvalkoobaste põletik

sügelus ninas, ninavoolus või ninakinnisus

köha

häälemuutused

luude nõrgenemine, mille tagajärjel tekivad luumurrud

kõhuvalu

seljavalu

kõrge kehatemperatuur (palavik)

liigesvalu

lihaskrambid

Aeg-ajalt esinev kõrvaltoime

See võib tekkida kuni ühel inimesel sajast:

ebakorrapärane südametegevus

Harva esinevad kõrvaltoimed

Need võivad tekkida kuni ühel inimesel tuhandest:

kiirenenud südametegevus (tahhükardia)

südamelöökide tajumine (südamepekslemine)

värin

ärevus

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku

teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Relvar Ellipta’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast „Kõlblik kuni“ (EXP). Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult. Ärge avage aluse fooliumkatet enne, kui olete valmis ravimit inhaleerima. Pärast aluse avamist võib inhalaatorit kasutada kuni 6 nädalat aluse avamise kuupäevast alates. Kirjutage kuupäev, mil inhalaator tuleb ära visata, selleks ettenähtud kohta inhalaatori etiketil. Kuupäev tuleb lisada niipea, kui inhalaator on aluselt eemaldatud.

Kui hoiate inhalaatorit külmkapis, laske sellel enne kasutamist vähemalt tunni aja jooksul saavutada toatemperatuur.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Relvar Ellipta sisaldab

-Toimeained on flutikasoonfuroaat ja vilanterool. Iga inhalatsiooniga manustatav annus (annus, mis väljub huulikust) sisaldab 92 või 184 mikrogrammi flutikasoonfuroaati ja 22 mikrogrammi vilanterooli (trifenataadina).

-Teised koostisosad on laktoosmonohüdraat ja magneesiumstearaat.

Kuidas Relvar Ellipta välja näeb ja pakendi sisu

Ellipta ise on helehall inhalaator, millel on kollane huuliku kate ja annuselugeja. See on pakendatud fooliumlaminaadist alusele, millel on äratõmmatav fooliumkate. Alus sisaldab kuivatusaine kotikest, mis vähendab pakendis olevat niiskust. Pärast aluse katte eemaldamist visake kuivatusaine minema – ärge sööge ega inhaleerige seda. Pärast avamist ei ole inhalaatorit vaja hoida fooliumlaminaadist alusel.

Inhalaator sisaldab kahte alumiiniumfooliumlaminaadist riba 14 või 30 annusega. Multipakend sisaldab 3 x 30 annusega inhalaatorit.

Samm-sammulised juhised

Mis on Ellipta inhalaator?

Ellipta inhalaatori esmakordsel kasutamisel ei ole vaja kontrollida, kas see on töökorras, samuti ei ole seda vaja eriviisil kasutamiseks ette valmistada. Järgige lihtsalt samm-sammulisi juhiseid.

Relvar Ellipta inhalaatori karp sisaldab

Aluse kate

Karp

Inhalaator

Käesolev infoleht

Kuivatusaine

Alus

Inhalaator on pakendatud alusele. Ärge avage alust enne, kui olete valmis ravimi annust inhaleerima. Kui olete valmis inhalaatorit kasutama, eemaldage aluse kate. Alus sisaldab niiskuse sidumiseks kuivatusaine pakikest. Visake see kuivatusaine pakike minema – ärge avage, sööge ega inhaleerige seda.

Kuivatusaine

Kui eemaldate inhalaatori aluselt, on see „suletud“ asendis. Ärge avage inhalaatorit enne, kui olete valmis ravimi annust inhaleerima. Pärast aluse avamist tuleb inhalaatori etiketile selleks ettenähtud kohta kirjutada „Kasutada kuni“ kuupäev. „Kasutada kuni“ kuupäev on 6 nädalat pärast aluse avamise kuupäeva. Pärast seda kuupäeva ei tohi inhalaatorit enam kasutada. Aluse võib ära visata pärast selle esmakordset avamist.

Järgnevalt toodud inhalaatori kasutamisjuhend kehtib nii 30 annust (30 päeva varu) kui 14 annust (14 päeva varu) sisaldava inhalaatori puhul.

1.Enne alustamist lugege läbi järgnev teave

Kui te avate ja sulete kaane ilma ravimit inhaleerimata, läheb annus kaduma.

See annus jääb turvaliselt inhalaatorisse alles, kuid seda ei saa enam kasutada.

Ühe inhalatsiooniga ei ole võimalik kogemata manustada liiga palju ravimit või kahekordset annust.

2.Annuse ettevalmistamine

Kui olete valmis annust manustama, avage kaas. Ärge inhalaatorit raputage.

Lükake kaas alla, kuni kostub „klõps“.

Ravim on nüüd inhaleerimiseks valmis.

Selle kinnituseks väheneb number annuselugejal 1 võrra.

Kui „klõpsu“ kuuldes number annuselugejal ei vähene, siis inhalaator ravimit ei väljasta.

Minge sellega nõu küsimiseks tagasi apteeki.

3.Ravimi inhaleerimine

Hoidke inhalaatorit suust eemal ja hingake välja nii sügavalt kui on mugav. Ärge hingake välja inhalaatorisse.

Pange huulik huulte vahele ja sulgege huuled tihedalt selle ümber. Ärge sulgege sõrmedega õhuavasid.

Hingake üks kord pikalt, ühtlaselt ja sügavalt sisse. Hoidke hinge kinni nii kaua kui võimalik (vähemalt 3...4 sekundit).

Eemaldage inhalaator suust.

Hingake aeglaselt ja rahulikult välja.

Te ei pruugi tunda ravimit ega selle maitset, isegi kui kasutate inhalaatorit õigesti.

Kui soovite huulikut puhastada, kasutage selleks kuiva pabersalvrätti enne kaane sulgemist.

4.Sulgege inhalaator ja võimalusel loputage suud

Lükake kaas ülespoole nii kaugele kui võimalik, et huulik katta.

Pärast inhalaatori kasutamist loputage suud veega, mitte alla neelata.

Nii tekivad väiksema tõenäosusega kõrvaltoimed nagu suu või kurgu valulikkus.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS. Ühendkuningriik.

Tootja:

Glaxo Operations UK Limited (tootmistegevus kui Glaxo Wellcome Operations), Priory Street,

Ware,

Hertfordshire, SG12 0DJ Ühendkuningriik

Glaxo Operations UK Limited (tootmistegevus kui GlaxoWellcome Operations), Harmire Road,

Barnard Castle,

County Durham, DL12 8DT Ühendkuningriik.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

Tel: + 370 5 264 90 00

 

info.lt@gsk.com

България

Luxembourg/Luxemburg

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Teл.: + 359 2 953 10 34

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

Česká republika

Magyarország

GlaxoSmithKline s.r.o.

GlaxoSmithKline Kft.

Tel: + 420 222 001 111

Tel.: + 36 1 225 5300

cz.info@gsk.com

 

Danmark

Malta

GlaxoSmithKline Pharma A/S

GlaxoSmithKline Malta

Tlf: + 45 36 35 91 00

Tel: + 356 21 238131

dk-info@gsk.com

 

Deutschland

Nederland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

GlaxoSmithKline BV

Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

Tel: + 31 (0)30 6938100

produkt.info@gsk.com

nlinfo@gsk.com

Eesti

Norge

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

GlaxoSmithKline AS

Tel: + 372 6676 900

Tlf: + 47 22 70 20 00

estonia@gsk.com

firmapost@gsk.no

Ελλάδα

Österreich

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Tel: + 43 (0)1 97075 0

 

at.info@gsk.com

España

Polska

GlaxoSmithKline, S.A.

GSK Services Sp. z o.o.

Tel: + 34 902 202 700

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

es-ci@gsk.com

 

France

Portugal

Laboratoire GlaxoSmithKline

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44

Tel: + 351 21 412 95 00

diam@gsk.com

FI.PT@gsk.com

Hrvatska

România

GlaxoSmithKline d.o.o.

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 385 1 6051 999

Tel: + 4021 3028 208

Ireland

Slovenija

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 353 (0)1 4955000

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

 

medical.x.si@gsk.com

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Sími: + 354 535 7000

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

 

recepcia.sk@gsk.com

Italia

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline S.p.A.

GlaxoSmithKline Oy

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

 

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

Sverige

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

GlaxoSmithKline AB

Τηλ: + 357 22 39 70 00

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

gskcyprus@gsk.com

info.produkt@gsk.com

Latvija

United Kingdom

GlaxoSmithKline Latvia SIA

GlaxoSmithKline UK

Tel: + 371 67312687

Tel: + 44 (0)800 221441

lv-epasts@gsk.com

customercontactuk@gsk.com

Infoleht on viimati uuendatud {KK/AAAA}.

 

Muud teabeallikad

 

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu