Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Renagel (sevelamer) – Ravimi omaduste kokkuvõte - V03AE02

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusRenagel
ATC koodV03AE02
Toimeainesevelamer
TootjaGenzyme Europe B.V.

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Renagel 400 mg õhukese polümeerikattega tabletid

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks tablett sisaldab 400 mg sevelameervesinikkloriidi.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tablett (tablett)

Valkjatel ovaalsetel tablettidel on ühel poolel märgistus "Renagel 400".

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Renagel on näidustatud hüperfosfateemia kontrolliks täiskasvanud patsientidel, kes saavad hemodialüüsi või peritoneaaldialüüsi. Renagel’i tuleks kasutada kompleksse ravi kontekstis, mis võiks sisaldada kaltsiumilisandeid, 1,25-dihüdroksüvitamiini D3 või ühte selle analoogidest, et kontrollida renaalse luuhaiguse teket.

4.2Annustamine ja annustamisviis

Annustamine

Algannus

Sevelameervesinikkloriidi soovitatav algannus on 2,4 g, 3,6 g või 4,8 g ööpäevas vastavalt kliinilisele vajadusele ja seerumi fosforitasemele. Renagel'i tuleb võtta kolm korda ööpäevas koos toiduga.

Seerumi fosfaaditase patsientidel, kes

Renagel'i alustusannus 400 mg tablettidena

ei saa fosfaati siduvaid aineid

 

1,76 - 2,42 mmol/l (5,5 - 7,5 mg/dl)

2 tabletti 3 korda ööpäevas

2,42 - 2,91 mmol/l (7,5 - 9 mg/dl)

3 tabletti 3 korda ööpäevas

> 2,91 mmol/l

4 tabletti 3 korda ööpäevas

Eelnevalt fosfaate siduvate ainetega ravitud patsientidele tuleb Renagel'i manustada gramm-grammise vastavuse alusel koos seerumi fosforitaseme jälgimisega optimaalse igapäevase annuse tagamiseks.

Tiitrimine ja hoidmine

Fosfaadi taset seerumis tuleb hoolikalt jälgida ning tiitrida sevelameervesinikkloriidi annust 0,4 mg või 0,8 mg kaupa kolm korda ööpäevas (1,2 g/ööpäevas või 2,4 g/ööpäevas), eesmärgiga vähendada seerumi fosfaadisisaldust tasemeni 1,76 mmol/l (5,5 mg/dl) või alla selle. Fosfaadi taset seerumis tuleb kontrollida iga kahe kuni kolme nädala järel, kuni stabiilse fosfaaditaseme saavutamiseni ja ka pärast seda tuleb kontrolli jätkata regulaarselt.

Annused võivad varieeruda vahemikus 1 kuni 10 tabletti toidukorra kohta. Ööpäevane tegelik keskmine annus, mida kasutati kroonilises faasis üheaastase kliinilise uuringu käigus, oli 7 grammi sevelameeri.

Lapsed

Ravimi ohutust ja efektiivsust patsientidel vanuses kuni 18 aastat ei ole kindlaks tehtud.

Neerukahjustus

Ravimi ohutust ja efektiivsust predialüüsipatsientidel ei ole kindlaks tehtud.

Manustamisviis Suukaudne.

Patsiendid peavad võtma Renagel’i koos toiduga ning järgima ettekirjutatud dieeti. Tabletid tuleb tervelt alla neelata. Ärge purustage, närige või murdke osadeks enne manustamist.

4.3

Vastunäidustused

 

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes.

 

Hüpofosfateemia

 

Sooleobstruktsioon.

4.4

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Renagel’i ohutust ja efektiivsust ei ole uuritud patsientidel, kellel on:

neelamishäired,

aktiivne põletikuline soolehaigus,

soolestiku peristaltika häired, sh ravimata või raskekujuline gastroparees, divertikuloos, kõhukinnisus ning ebanormaalne või ebaregulaarne soolemotoorika,

anamneesis suuremahuline gastrointestinaalne operatsioon.

Seetõttu tuleb nimetatud haigustega patsientide puhul Renagel’i kasutada ettevaatusega.

Sooleobstruktsioon ja iileus/subiileus

Väga harvadel juhtudel on patsientidel täheldatud sooleobstruktsiooni ja iileust/subiileust ravi ajal sevelameervesinikkloriidiga. Eelnevaks sümptomiks võib olla kõhukinnisus. Kõhukinnisusega patsiente tuleb ravi ajal sevelameervesinikkloriidiga tähelepanelikult jälgida. Raske kõhukinnisuse või muude raskete gastrointestinaalsete sümptomite tekkel tuleb uuesti hinnata vajadust raviks Renagel’iga.

Rasvlahustuvad vitamiinid

Sõltuvalt dieedist ja neerupuudulikkuse lõppfaasi iseloomust võib dialüüsipatsientidel tekkida A-, D-, E- ja K-vitamiini puudus. Ei ole välistatud, et Renagel võib siduda seeditavas toidus sisalduvaid rasvlahustuvaid vitamiine. Patsientidel, kes ei võta neid vitamiine, peab kaaluma A-, D- ja E-vitamiini tasemete jälgimist ja K-vitamiini taseme hindamist, kasutades tromboplastiiniaja mõõtmist, ning vajadusel anda täiendavalt vitamiine. Peritoneaaldialüüsipatsientidel peab jälgima vitamiine ja foolhapet, sest kliinilises uuringus ei mõõdetud neil patsientidel A-, D-, E- ja K-vitamiini taset.

Folaadipuudus

Andmete ebapiisavuse tõttu ei saa pikaajalisel ravil Renagel'iga välistada folaadipuuduse teket.

Hüpokaltseemia/hüperkaltseemia

Neerupuudulikkusega patsientidel võib tekkida hüpokaltseemia või hüperkaltseemia. Renagel ei sisalda kaltsiumit. Kaltsiumi taset seerumis tuleb monitoorida nii, nagu seda tavaliselt tehakse dialüüsipatsientide rutiinse kontrolli käigus. Hüpokaltseemia puhul tuleb patsientidele manustada täiendavalt kaltsiumit.

Metaboolne atsidoos

Neerupuudulikkusega patsientidel on eelsoodumus metaboolse atsidoosi tekkeks. Mitmetes uuringutes, kus sevelameeriga ravitud patsientidel esinesid madalamad bikarbonaadi väärtused kaltsiumil põhinevate sidujate kasutamisega võrreldes, tuvastati atsidoosi süvenemine pärast teist tüüpi fosfaadi sidujate asendamist sevelameeriga. Seetõttu on soovitav rakendada seerumi bikarbonaadi kontsentratsiooni sagedasemat jälgimist.

Peritoniit

Dialüüsipatsientidel on infektsioonioht, mis on seotud dialüüsimeetodiga. Peritoniit on tuntud tüsistus peritoneaaldialüüsi (PD) saavatel patsientidel ning Renagel'i kliinilises uuringus teatati mitmest peritoniidijuhust. Peritoneaaldialüüsipatsiente tuleb hoolikalt jälgida, tagamaks nõuetekohaste aseptiliste meetodite rakendamist ning kõikide peritoniidiga seostuvate nähtude ja sümptomite kohest avastamist ja ravi.

Raskused neelamisel ja lämbumine

Aeg-ajalt on teatatud raskustest Renagel´i tablettide neelamisel. Paljud neist juhtudest hõlmasid kaasuvate haigusseisunditega patsiente, kaasa arvatud neelamishäired või söögitoru haigused. Renagel´i kasutamisel neelamisraskustega patsientidel tuleb olla ettevaatlik.

Hüpotüreoos

Hüpotüreoosiga patsiente, kellele manustatakse samaaegselt sevelameervesinikkloriidi ja levotüroksiini, on soovitatav hoolikalt jälgida (vt lõik 4.5).

Pikaajaline kroonilise haiguse ravi

Sevelameeri võimalikku imendumist ja kumulatsiooni pikaajalise ravi käigus ei saa täielikult välistada, sest puuduvad andmed sevelameeri pikaajalise kasutamise kohta üle ühe aasta (vt lõik 5.2).

Hüperparatüreoos

Renagel ainuravimina ei ole näidustatud hüperparatüreoosi kontrolli all hoidmiseks. Sekundaarse hüperparatüreoosiga patsiendid peaksid Renagel’i kasutama kompleksse ravi kontekstis, mis sisaldab kaltsiumilisandeid, 1,25-dihüdroksüvitamiin D3 või ühte selle analoogidest, et langetada kahjustamata intaktse parathormooni (iPTH) taset.

Kloriid seerumis

Seerumi kloriiditase võib Renagel’i ravi ajal tõusta, kuna soolevalendikus võib kloriid fosfori välja tõrjuda. Kuigi kliinilistes uuringutes ei ole kliiniliselt olulist seerumi kloriiditaseme suurenemist täheldatud, tuleb seerumi kloriiditaset monitoorida nii, nagu seda tavaliselt tehakse dialüüsipatsientide rutiinse kontrolli ajal. Üks gramm Renagel’i sisaldab umbes 180 mg (5,1mEq) kloriidi.

Põletikulised seedetrakti häired

Kirjanduses on teatatud tõsistest põletikulistest häiretest seedetrakti erinevates osades (k.a tõsised tüsistused nagu verejooks, mulgustumine, haavandumine, nekroos, koliit jne), seonduvalt sevelameeri kristallide olemasoluga. Sevelameeri kristallide põhjuslikku seost selliste häirete tekkega ei ole siiski tõendatud. Patsientidel, kellel tekivad rasked gastrointestinaalsümptomid, tuleb ravi sevelameervesinikkloriidiga uuesti hinnata.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Dialüüs

Koostoimete uuringuid dialüüsipatsientidel ei ole teostatud.

Tsiprofloksatsiin

Koostoimete uuringud tervetel vabatahtlikel näitasid, et sevelameervesinikkloriid vähendas tsiprofloksatsiini biosaadavust ligikaudu 50% võrra koosmanustamisel Renagel’iga ühekordse annuse uuringus. Järelikult ei tohi Renagel’i võtta koos tsiprofloksatsiiniga.

Antiarütmikumid ja krambivastased ravimid

Kliinilistesse uuringutesse ei kaasatud patsiente, kes võtsid antiarütmikume arütmia ohjamiseks ja krambivastaseid ravimeid krambihoogude vastu. Sevelameervesinikkloriidi määramisel patsientidel, kes võtavad ka neid ravimeid, tuleb olla ettevaatlik.

Levotüroksiin

Turustusjärgselt on väga harva teatatud türeotropiini (TSH) kõrgenenud taseme juhtudest sevelameervesinikkloriidi ja levotüroksiini koosmanustamisel patsientidele. Seetõttu on soovitatav mõlemat ravimit saavatel patsientidel TSH tasemeid hoolikalt jälgida.

Tsüklosporiin, mükofenolaat mofetiil ja takroliimus siirikuga patsientidel

Siirikuga patsientidel on teatatud tsüklosporiini, mükofenolaat mofetiili ja takroliimuse taseme langusest koosmanustamisel sevelameervesinikkloriidiga ilma igasuguste kliiniliste tagajärgedeta (st siiriku äratõuketa). Ei saa välistada koostoime võimalust ning tuleb kaaluda mükofenolaat mofetiili, tsüklosporiini ja takroliimuse kontsentratsiooni hoolikat monitoorimist veres selle kombinatsiooni kasutamise jooksul ja pärast selle lõpetamist.

Digoksiin, varfariin, enalapriil või metoprolool

Koostoimete uuringud tervetel vabatahtlikel näitasid, et Renagel ei mõjuta digoksiini, varfariini, enalapriili või metoprolooli biosaadavust.

Prootonpumba inhibiitorid

Turuletulekujärgselt on väga harva teatatud fosfaaditaseme tõusust patsientidel, kes saavad samaaegset ravi prootonpumba inhibiitorite ja sevelameervesinikkloriidiga.

Biosaadavus

Renagel ei imendu ning võib mõjutada teiste ravimite biosaadavust. Manustades mistahes ravimit, mille biosaadavuse vähenemisel võib olla kliiniliselt oluline mõju ohutusele või efektiivsusele, peab seda ravimit manustama vähemalt üks tund enne või kolm tundi pärast Renagel'i manustamist või peab arst kaaluma taseme jälgimist veres.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Sevelameervesinikkloriidi ohutus rasedatel ei ole kindlaks tehtud. Loomkatsete põhjal puuduvad andmed, et sevelameer on embrüo- ja lootetoksiline. Renagel'i võib manustada rasedatele ainult siis, kui see on hädavajalik ja alles pärast riski/kasu hoolikat analüüsi nii ema kui ka loote seisukohast (vt lõik 5.3).

Imetamine

Sevelameervesinikkloriidi ohutus imetavatel naistel ei ole kindlaks tehtud.

Renagel’i võib manustada imetavatele naistele ainult siis, kui see on hädavajalik ja alles pärast riski/kasu hoolikat analüüsi ema ja väikelapse seisukohast (vt lõik 5.3).

Fertiilsus

Sevelameeri mõju kohta inimeste fertiilsusele ei ole andmeid. Loomkatsed on näidanud, et sevelameer ei kahjusta isaste ega emaste rottide fertiilsust süsteemse saadavuse korral, mis inimesel vastab 2 korda suuremale annusele kui maksimaalne annus kliinilistes uuringutes – 13 g/päevas, kehapindala suhtelise võrdluse alusel.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.

4.8Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Kõige sagedamini (≥ 5% patsientidest) tekkinud kõrvaltoimed kuulusid kõik seedetrakti häirete organsüsteemi klassi.

Kõrvaltoimete loetelu tabelina

Viidi läbi paralleeluuringud, mis hõlmasid 244 hemodialüüsipatsienti ravi kestusega kuni 54 nädalat ja 97 peritoneaaldialüüsi patsienti ravi kestusega 12 nädalat.

Neist uuringutest (299 patsienti), kontrollgrupita kliinilistest uuringutest (384 patsienti) ja turuletulekujärgsetest kõrvaltoime teatistest pärinevad kõrvaltoimed on esinemissageduse järgi loetletud alljärgnevas tabelis. Esinemissagedus on klassifitseeritud kui väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100), harv (≥1/10 000 kuni <1/1000), väga harv (<1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

MedDRA

Väga sage

Sage

Aeg-ajalt

Väga harv

Teadmata

organsüsteemi

 

 

 

 

 

klass

 

 

 

 

 

Immuunsüsteemi

 

 

 

Ülitundlikkus*

 

häired

 

 

 

 

 

Ainevahetus- ja

 

 

Atsidoos,

 

 

toitumishäired

 

 

kloriidi-

 

 

 

 

 

sisalduse

 

 

 

 

 

suurenemine

 

 

 

 

 

vereseerumis

 

 

Seedetrakti

Iiveldus,

Diarröa,

 

 

Kõhuvalu,

häired

oksendamine

düspepsia,

 

 

sooleobstruktsioon,

 

 

kõhupuhitus,

 

 

iileus/subiileus,

 

 

valu

 

 

divertikuliit, soole

 

 

ülakõhus,

 

 

mulgustumine

 

 

kõhukinnisus

 

 

 

Naha ja

 

 

 

 

Sügelus, lööve

nahaaluskoe

 

 

 

 

 

kahjustused

 

 

 

 

 

* turuletulekujärgne

kogemus

 

 

 

 

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

4.9Üleannustamine

Renagel’i on manustatud normaalsetele tervetele vabatahtlikele annustes kuni 14 grammi, mis vastab kolmekümne viiele 400 mg tabletile ööpäevas, kaheksa päeva vältel, ilma et kõrvaltoimeid oleks tekkinud.

5 FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: hüperfosfateemia ravi. ATC-kood: V03AE02.

Renagel’i tabletid sisaldavad sevelameeri, mitteabsorbeeruvat fosfaatisiduvat ainet polü(allülamiinhüdrokloriid)polümeeri, mis ei sisalda metalli ega kaltsiumi. See koosneb amiinidest, mis on polümeeristruktuuris eraldatud ühe süsiniksidemega. Need amiinid muutuvad soolestikus osaliselt protoneerituteks ja seovad fosfaadimolekule ioon- ja vesiniksideme kaudu. Sidudes fosfaati seedetraktis, langetab sevelameer fosfaadi kontsentratsiooni seerumis.

Kliinilistes uuringutes on näidatud, et sevelameer vähendab tõhusalt seerumi fosfaadisisaldust hemodialüüsi või peritoneaaldialüüsi saavatel patsientidel.

Sevelameer vähendab hüperkaltseemia esinemissagedust, võrreldes patsientidega, kes kasutasid ainult kaltsiumisisaldusega fosfaatisiduvaid aineid, tõenäoliselt sellepärast, et ravim ei sisalda kaltsiumi. Mõju fosfaadile ja kaltsiumile säilis kogu uuringu ja üheaastase kontrollaja jooksul.

Eksperimentaalsed loomkatsed näitasid, et sevelameer seob sapphapet in vitro ja in vivo. Sapphappe sidumist ioonvahetusvaikudega tuntakse hästi kui vere kolesteroolisisalduse langetamise meetodit. Kliiniliste uuringute ajal vähenes keskmine üld- ja LDL kolesterool 15%...31%. Toime ilmnes kahe nädala pärast ja kestis pikaajalise ravi jooksul. Triglütseriidid, HDL kolesterool ja albumiin ei muutunud.

Hemodialüüsipatsientide kliinilises uuringus ei avaldanud sevelameer ainuravimina pidevat ja kliiniliselt olulist mõju intaktse parathormooni (iPTH) sisaldusele seerumis. 12 nädala pikkuses uuringus peritoneaaldialüüsi patsientidel leiti siiski samasugust iPTH vähenemist, kui kaltsiumatsetaati saavatel patsientidel. Sekundaarse hüperparatüreoosiga patsiendid peavad Renagel’i kasutama kompleksse ravi kontekstis, mis sisaldab kaltsiumilisandeid, 1,25-dihüdroksüvitamiini D3 või ühte selle analoogidest, et langetada iPTH taset.

Üheaastases kliinilises uuringus ei täheldatud Renagelil kõrvaltoimeid, mis põhjustaksid suuremaid muutusi luudes või mineralisatsiooni kui kaltsiumkarbonaat.

5.2Farmakokineetilised omadused

Ühekordse manustamise farmakokineetiline uuring tervetel vabatahtlikel näitas, et Renagel ei imendu seedetraktist. Farmakokineetilisi uuringuid neerupuudulikkusega patsientidel pole läbi viidud (vt lõik 4.4).

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Prekliinilised uuringud rottidel ja koertel näitasid, et Renagel’i maksimaalsest inimesele antavast annusest 10 korda suurem annus vähendas rasvlahustuvate vitamiinide D, E ja K ning foolhappe imendumist.

Loomkatses rottidega, kellele manustati sevelameeri inimannusest 15...30 korda rohkem, täheldati vasesisalduse suurenemist seerumis. Loomkatsed koertega ja kliinilised uuringud seda ei kinnitanud. Ametlikud andmed kartsinogeensuse kohta hetkel puuduvad. Siiski on in vitro ja in vivo uuringud näidanud, et Renagel ei ole genotoksiline. Samuti ei imendu ravimpreparaat seedetraktist.

Reproduktsiooniuuringutes ei leitud tõendeid sevelameeri põhjustatud embrüosuremuse, lootetoksilisuse või teratogeenuse kohta uuritud annuste puhul (kuni 1 g/kg/päevas jänestel ja kuni 4,5 g/kg/päevas rottidel). Sevelameeri annuste puhul, mis ületasid 8...20 korda maksimaalse inimannuse (200 mg/kg), täheldati emasroti loodetel skeleti osalist ebapiisavat luustumist. Sekundaarne mõju nii suurte annuste puhul võib olla D ja/või K vitamiinipuuduse tekkimine organismis.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Tableti sisu:

Veevaba kolloidne ränidioksiid

Steariinhape

Kattekile:

Hüpromelloos (E464)

Diatsetüleeritud monoglütseriidid

Trükivärv:

Must raudoksiid (E172)

Propüleenglükool

Hüpromelloos (E464)

6.2Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3Kõlblikkusaeg

2 aastat.

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25ºC.

Hoida pudel tihedalt suletuna kaitseks niiskuse vastu.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

HDPE-pudelid lastekindla polüpropüleensulguri ja fooliumist kaitsekilega. Pakendi suurused:

1 pudel 360 õhukese polümeerikattega tabletiga

Hulgipakend, mis sisaldab 720 õhukese polümeerikattega tabletti (2 pudelit 360 tabletiga) Hulgipakend, mis sisaldab 1080 õhukese polümeerikattega tabletti (3 pudelit 360 tabletiga)

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded hävitamiseks puuduvad.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Genzyme Europe B.V., Gooimeer 10, 1411 DD Naarden, Holland

8.MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/99/123/005 1 pudel 360 õhukese polümeerikattega tabletiga

EU/1/99/123/006 hulgipakend, mis sisaldab 720 õhukese polümeerikattega tabletti (2 pudelit 360 tabletiga)

EU/1/99/123/007 hulgipakend, mis sisaldab 1080 õhukese polümeerikattega tabletti (3 pudelit 360 tabletiga)

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 28/01/2000

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 28/01/2015

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu/.

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Renagel 800 mg õhukese polümeerikattega tabletid

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks tablett sisaldab 800 mg sevelameervesinikkloriidi.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tablett (tablett).

Valkjatel ovaalsetel tablettidel on ühel poolel märgistus "Renagel 800".

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Renagel on näidustatud hüperfosfateemia kontrolliks täiskasvanud patsientidel, kes saavad hemodialüüsi või peritoneaaldialüüsi. Renagel’i tuleks kasutada kompleksse ravi kontekstis, mis võiks sisaldada kaltsiumilisandeid, 1,25-dihüdroksüvitamiini D3 või ühte selle analoogidest, et kontrollida renaalse luuhaiguse teket.

4.2Annustamine ja annustamisviis

Annustamine

Algannus

Sevelameervesinikkloriidi soovitatav algannus on 2,4 g või 4,8 g päevas vastavalt kliinilisele vajadusele ja seerumi fosforitasemele. Renagel'i tuleb võtta kolm korda ööpäevas koos toiduga.

Seerumi fosfaaditase patsientidel, kes

Renagel'i alustusannus 800 mg tablettidena

ei saa fosfaati siduvaid aineid

 

1,76 - 2,42 mmol/l (5,5 - 7,5 mg/dl)

1 tablett 3 korda ööpäevas

>2,42 mmol/l (>7,5 mg/dl)

2 tabletti 3 korda ööpäevas

Eelnevalt fosfaate siduvate ainetega ravitud patsientidele tuleb Renagel'i manustada gramm-grammise vastavuse alusel koos seerumi fosforitaseme jälgimisega optimaalse igapäevase annuse tagamiseks.

Tiitrimine ja hoidmine

Fosfaadi taset seerumis tuleb hoolikalt jälgida ning tiitrida sevelameervesinikkloriidi annust 0,4 mg või 0,8 mg kaupa kolm korda ööpäevas (1,2 g/ööpäevas või 2,4 g/ööpäevas), eesmärgiga vähendada seerumi fosfaadisisaldust tasemeni 1,76 mmol/l (5,5 mg/dl) või alla selle. Fosfaadi taset seerumis tuleb kontrollida iga kahe kuni kolme nädala järel, kuni stabiilse fosfaaditaseme saavutamiseni ja ka pärast seda tuleb kontrolli jätkata regulaarselt.

Annused võivad varieeruda vahemikus 1 kuni 10 tabletti toidukorra kohta. Ööpäevane tegelik keskmine annus, mida kasutati kroonilises faasis üheaastase kliinilise uuringu käigus, oli 7 grammi sevelameeri.

Lapsed

Ravimi ohutust ja efektiivsust patsientidel vanuses kuni 18 aastat ei ole kindlaks tehtud.

Neerukahjustus

Ravimi ohutust ja efektiivsust predialüüsi patsientidel ei ole kindlaks tehtud.

Manustamisviis Suukaudne

Renagel’i tuleb manustada koos toiduga ning patsiendid peavad järgima ettekirjutatud dieeti. Tabletid neelata alla tervelt. Mitte närida.

4.3Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes.

Hüpofosfateemia

Sooleobstruktsioon.

4.4.Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Renagel’i ohutust ja efektiivsust ei ole uuritud patsientidel, kellel on:

neelamishäired,

aktiivne põletikuline soolehaigus,

soolestiku peristaltika häired, sh ravimata või raskekujuline gastroparees, divertikuloos, kõhukinnisus ning ebanormaalne või ebaregulaarne soolemotoorika,

anamneesis suuremahuline gastrointestinaalne operatsioon.

Seetõttu tuleb nimetatud haigustega patsientide puhul Renagel’i kasutada ettevaatusega.

Sooleobstruktsioon ja iileus/subiileus

Väga harvadel juhtudel on patsientidel täheldatud sooleobstruktsiooni ja iileust/subiileust ravi ajal sevelameervesinikkloriidiga. Eelnevaks sümptomiks võib olla kõhukinnisus. Kõhukinnisusega patsiente tuleb ravi ajal sevelameervesinikkloriidiga tähelepanelikult jälgida. Raske kõhukinnisuse või muude raskete gastrointestinaalsete sümptomite tekkel tuleb uuesti hinnata vajadust raviks Renagel’iga.

Rasvlahustuvad vitamiinid

Sõltuvalt dieedist ja neerupuudulikkuse lõppfaasi iseloomust võib dialüüsipatsientidel tekkida A-, D-, E- ja K-vitamiini puudus. Ei ole välistatud, et Renagel võib siduda seeditavas toidus sisalduvaid rasvlahustuvaid vitamiine. Patsientidel, kes ei võta neid vitamiine, peab kaaluma A-, D- ja E-vitamiini tasemete jälgimist ja K-vitamiini taseme hindamist, kasutades tromboplastiiniaja mõõtmist, ning vajadusel anda täiendavalt vitamiine. Peritoneaaldialüüsipatsientidel peab jälgima vitamiine ja foolhapet, sest kliinilises uuringus ei mõõdetud neil patsientidel A-, D-, E- ja K-vitamiini taset.

Folaadipuudus

Andmete ebapiisavuse tõttu ei saa pikaajalisel ravil Renagel'iga välistada folaadipuuduse teket.

Hüpokaltseemia/hüperkaltseemia

Neerupuudulikkusega patsientidel võib tekkida hüpokaltseemia või hüperkaltseemia. Renagel ei sisalda kaltsiumit. Kaltsiumi taset seerumis tuleb monitoorida nii, nagu seda tavaliselt tehakse dialüüsipatsientide rutiinse kontrolli käigus. Hüpokaltseemia puhul tuleb patsientidele manustada täiendavalt kaltsiumit.

Metaboolne atsidoos

Neerupuudulikkusega patsientidel on eelsoodumus metaboolse atsidoosi tekkeks. Mitmetes uuringutes, kus sevelameeriga ravitud patsientidel esinesid madalamad bikarbonaadi väärtused kaltsiumil põhinevate sidujate kasutamisega võrreldes, tuvastati atsidoosi süvenemine pärast teist tüüpi fosfaadi sidujate asendamist sevelameeriga. Seetõttu on soovitav rakendada seerumi bikarbonaadi kontsentratsiooni sagedasemat jälgimist.

Peritoniit

Dialüüsipatsientidel on infektsioonioht, mis on seotud dialüüsimeetodiga. Peritoniit on tuntud tüsistus peritoneaaldialüüsi (PD) saavatel patsientidel ning Renagel'i kliinilises uuringus teatati mitmest peritoniidijuhust. Peritoneaaldialüüsipatsiente tuleb hoolikalt jälgida, tagamaks nõuetekohaste aseptiliste meetodite rakendamist ning kõikide peritoniidiga seostuvate nähtude ja sümptomite kohest avastamist ja ravi.

Raskused neelamisel ja lämbumine

Aeg-ajalt on teatatud raskustest Renagel´i tablettide neelamisel. Paljud neist juhtudest hõlmasid kaasuvate haigusseisunditega patsiente, kaasa arvatud neelamishäired või söögitoru haigused. Renagel´i kasutamisel neelamisraskustega patsientidel tuleb olla ettevaatlik.

Antiarütmikumid ja krambivastased ravimid

Ettevaatlik tuleb olla Renagel'i määramisel antiarütmikume ja krambivastaseid ravimeid võtvatele patsientidele (vt lõik 4.5).

Hüpotüreoos

Hüpotüreoosiga patsiente, kellele manustatakse samaaegselt sevelameervesinikkloriidi ja levotüroksiini, on soovitatav hoolikalt jälgida (vt lõik 4.5).

Pikaajaline kroonilise haiguse ravi

Sevelameeri võimalikku imendumist ja kumulatsiooni pikaajalise ravi käigus ei saa täielikult välistada, sest puuduvad andmed sevelameeri pikaajalise kasutamise kohta üle ühe aasta (vt lõik 5.2).

Hüperparatüreoos

Renagel ainuravimina ei ole näidustatud hüperparatüreoosi kontrolli all hoidmiseks. Sekundaarse hüperparatüreoosiga patsiendid peaksid Renagel’i kasutama kompleksse ravi kontekstis, mis sisaldab kaltsiumilisandeid, 1,25-dihüdroksüvitamiin D3 või ühte selle analoogidest, et langetada kahjustamata intaktse parathormooni (iPTH) taset.

Kloriid seerumis

Seerumi kloriiditase võib Renagel’i ravi ajal tõusta, kuna soolevalendikus võib kloriid fosfori välja tõrjuda. Kuigi kliinilistes uuringutes ei ole kliiniliselt olulist seerumi kloriiditaseme suurenemist täheldatud, tuleb seerumi kloriiditaset monitoorida nii, nagu seda tavaliselt tehakse dialüüsipatsientide rutiinse kontrolli ajal. Üks gramm Renagel’i sisaldab umbes 180 mg (5,1mEq) kloriidi.

Põletikulised seedetrakti häired

Kirjanduses on teatatud tõsistest põletikulistest häiretest seedetrakti erinevates osades (k.a tõsised tüsistused nagu verejooks, mulgustumine, haavandumine, nekroos, koliit jne), seonduvalt sevelameeri kristallide olemasoluga. Sevelameeri kristallide põhjuslikku seost selliste häirete tekkega ei ole siiski tõendatud. Patsientidel, kellel tekivad rasked gastrointestinaalsümptomid, tuleb ravi sevelameervesinikkloriidiga uuesti hinnata.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Dialüüs

Koostoimete uuringuid dialüüsipatsientidel ei ole teostatud.

Tsiprofloksatsiin

Koostoimete uuringud tervetel vabatahtlikel näitasid, et sevelameervesinikkloriid vähendas tsiprofloksatsiini biosaadavust ligikaudu 50% võrra koosmanustamisel Renagel’iga ühekordse annuse uuringus. Järelikult ei tohi Renagel’i võtta koos tsiprofloksatsiiniga.

Antiarütmikumid ja krambivastased ravimid

Kliinilistesse uuringutesse ei kaasatud patsiente, kes võtsid antiarütmikume arütmia ohjamiseks ja krambivastaseid ravimeid krambihoogude vastu. Sevelameervesinikkloriidi määramisel patsientidel, kes võtavad ka neid ravimeid, tuleb olla ettevaatlik.

Levotüroksiin

Turustusjärgselt on väga harva teatatud türeotropiini (TSH) kõrgenenud taseme juhtudest sevelameervesinikkloriidi ja levotüroksiini koosmanustamisel patsientidele. Seetõttu on soovitatav mõlemat ravimit saavatel patsientidel TSH tasemeid hoolikalt jälgida.

Tsüklosporiin, mükofenolaat mofetiil ja takroliimus siirikuga patsientidel

Siirikuga patsientidel on teatatud tsüklosporiini, mükofenolaat mofetiili ja takroliimuse taseme langusest koosmanustamisel sevelameervesinikkloriidiga ilma igasuguste kliiniliste tagajärgedeta (st siiriku äratõuketa). Ei saa välistada koostoime võimalust ning tuleb kaaluda mükofenolaat mofetiili, tsüklosporiini ja takroliimuse kontsentratsiooni hoolikat monitoorimist veres selle kombinatsiooni kasutamise jooksul ja pärast selle lõpetamist.

Digoksiin, varfariin, enalapriil või metoprolool

Koostoimete uuringud tervetel vabatahtlikel näitasid, et Renagel ei mõjuta digoksiini, varfariini, enalapriili või metoprolooli biosaadavust.

Prootonpumba inhibiitorid

Turuletulekujärgselt on väga harva teatatud fosfaaditaseme tõusust patsientidel, kes saavad samaaegset ravi prootonpumba inhibiitorite ja sevelameervesinikkloriidiga.

Biosaadavus

Renagel ei imendu ning võib mõjutada teiste ravimite biosaadavust. Manustades mistahes ravimit, mille biosaadavuse vähenemisel võib olla kliiniliselt oluline mõju ohutusele või efektiivsusele, peab seda ravimit manustama vähemalt üks tund enne või kolm tundi pärast Renagel'i manustamist või peab arst kaaluma taseme jälgimist veres.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Sevelameervesinikkloriidi ohutus rasedatel ei ole kindlaks tehtud. Loomkatsete põhjal puuduvad andmed, et sevelameer on embrüo- ja lootetoksiline. Renagel'i võib manustada rasedatele ainult siis, kui see on hädavajalik ja alles pärast riski/kasu hoolikat analüüsi nii ema kui ka loote seisukohast (vt lõik 5.3).

Imetamine

Sevelameervesinikkloriidi ohutus kohta imetavatele naistel ei ole kindlaks tehtud.

Renagel’i võib manustada imetavatele naistele ainult siis, kui see on hädavajalik ja alles pärast riski/kasu hoolikat analüüsi ema ja väikelapse seisukohast (vt lõik 5.3).

Fertiilsus

Sevelameeri mõju kohta inimeste fertiilsusele ei ole andmeid. Loomkatsed on näidanud, et sevelameer ei kahjusta isaste ega emaste rottide fertiilsust süsteemse saadavuse korral, mis inimesel vastab 2 korda suuremale annusele kui maksimaalne annus kliinilistes uuringutes – 13 g/päevas, kehapindala suhtelise võrdluse alusel.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.

4.8Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Kõige sagedamini (≥ 5% patsientidest) tekkinud kõrvaltoimed kuulusid kõik seedetrakti häirete organsüsteemi klassi.

Kõrvaltoimete loetelu tabelina

Viidi läbi paralleeluuringud, mis hõlmasid 244 hemodialüüsipatsienti ravi kestusega kuni 54 nädalat ja 97 peritoneaaldialüüsi patsienti ravi kestusega 12 nädalat.

Neist uuringutest (299 patsienti), kontrollgrupita kliinilistest uuringutest (384 patsienti) ja turuletulekujärgsetest kõrvaltoime teatistest pärinevad kõrvaltoimed on esinemissageduse järgi loetletud alljärgnevas tabelis. Esinemissagedus on klassifitseeritud kui väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100), harv (≥1/10 000 kuni <1/1000), väga harv (<1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

MedDRA

Väga sage

Sage

Aeg-ajalt

Väga harv

Teadmata

organsüsteemi

 

 

 

 

 

klass

 

 

 

 

 

Immuunsüsteemi

 

 

 

Ülitundlikkus*

 

häired

 

 

 

 

 

Ainevahetus- ja

 

 

Atsidoos,

 

 

toitumishäired

 

 

kloriidi-

 

 

 

 

 

sisalduse

 

 

 

 

 

suurenemine

 

 

 

 

 

vereseerumis

 

 

Seedetrakti

Iiveldus,

Diarröa,

 

 

Kõhuvalu,

häired

oksendamine

düspepsia,

 

 

sooleobstruktsioon,

 

 

kõhupuhitus,

 

 

iileus/subiileus,

 

 

valu

 

 

divertikuliit, soole

 

 

ülakõhus,

 

 

mulgustumine

 

 

kõhukinnisus

 

 

 

Naha ja

 

 

 

 

Sügelus, lööve

nahaaluskoe

 

 

 

 

 

kahjustused

 

 

 

 

 

* turuletulekujärgne

kogemus

 

 

 

 

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

4.9Üleannustamine

Renagel’i on manustatud normaalsetele tervetele vabatahtlikele annustes kuni 14 grammi, mis vastab seitsmeteistkümnele 800 mg tabletile ööpäevas, kaheksa päeva vältel, ilma et kõrvaltoimeid oleks tekkinud.

5 FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: hüperfosfateemia ravi. ATC-kood: V03AE02.

Renagel’i tabletid sisaldavad sevelameeri, mitteabsorbeeruvat fosfaatisiduvat ainet polü(allülamiinhüdrokloriid)polümeeri, mis ei sisalda metalli ega kaltsiumi. See koosneb amiinidest, mis on polümeeristruktuuris eraldatud ühe süsiniksidemega. Need amiinid muutuvad soolestikus osaliselt protoneerituteks ja seovad fosfaadimolekule ioon- ja vesiniksideme kaudu. Sidudes fosfaati seedetraktis, langetab sevelameer fosfaadi kontsentratsiooni seerumis.

Kliinilistes uuringutes on näidatud, et sevelameer vähendab tõhusalt seerumi fosfaadisisaldust hemodialüüsi või peritoneaaldialüüsi saavatel patsientidel.

Sevelameer vähendab hüperkaltseemia esinemissagedust, võrreldes patsientidega, kes kasutasid ainult kaltsiumisisaldusega fosfaatisiduvaid aineid, tõenäoliselt sellepärast, et ravim ei sisalda kaltsiumi. Mõju fosfaadile ja kaltsiumile säilis kogu uuringu ja üheaastase kontrollaja jooksul.

Eksperimentaalsed loomkatsed näitasid, et sevelameer seob sapphapet in vitro ja in vivo. Sapphappe sidumist ioonvahetusvaikudega tuntakse hästi kui vere kolesteroolisisalduse langetamise meetodit. Kliiniliste uuringute ajal vähenes keskmine üld- ja LDL kolesterool 15%...31%. Toime ilmnes kahe nädala pärast ja kestis pikaajalise ravi jooksul. Triglütseriidid, HDL kolesterool ja albumiin ei muutunud.

Hemodialüüsipatsientide kliinilises uuringus ei avaldanud sevelameer ainuravimina pidevat ja kliiniliselt olulist mõju intaktse parathormooni (iPTH) sisaldusele seerumis. 12 nädala pikkuses uuringus peritoneaaldialüüsi patsientidel leiti siiski samasugust iPTH vähenemist, kui kaltsiumatsetaati saavatel patsientidel. Sekundaarse hüperparatüreoosiga patsiendid peavad Renagel’i kasutama kompleksse ravi kontekstis, mis sisaldab kaltsiumilisandeid, 1,25-dihüdroksüvitamiini D3 või ühte selle analoogidest, et langetada iPTH taset.

Üheaastases kliinilises uuringus ei täheldatud Renagelil kõrvaltoimeid, mis põhjustaksid suuremaid muutusi luudes või mineralisatsiooni kui kaltsiumkarbonaat.

5.2Farmakokineetilised omadused

Ühekordse annustamise farmakokineetiline uuring tervetel vabatahtlikel näitas, et Renagel ei imendu seedetraktist. Farmakokineetilisi uuringuid neerupuudulikkusega patsientidel pole läbi viidud (vt lõik 4.4).

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Prekliinilised uuringud rottidel ja koertel näitasid, et Renagel’i maksimaalsest inimesele antavast annusest 10 korda suurem annus vähendas rasvlahustuvate vitamiinide D, E ja K ning foolhappe imendumist.

Loomkatses rottidega, kellele manustati sevelameeri inimannusest 15...30 korda rohkem, täheldati vasesisalduse suurenemist seerumis. Loomkatsed koertega ja kliinilised uuringud seda ei kinnitanud. Ametlikud andmed kartsinogeensuse kohta hetkel puuduvad. Siiski on in vitro ja in vivo uuringud näidanud, et Renagel ei ole genotoksiline. Samuti ei imendu ravimpreparaat seedetraktist.

Reproduktsiooniuuringutes ei leitud tõendeid sevelameeri põhjustatud embrüosuremuse, lootetoksilisuse või teratogeenuse kohta uuritud annuste puhul (kuni 1 g/kg/päevas jänestel ja kuni 4,5 g/kg/päevas rottidel). Sevelameeri annuste puhul, mis ületasid 8...20 korda maksimaalse inimannuse (200 mg/kg), täheldati emasroti loodetel skeleti osalist ebapiisavat luustumist. Sekundaarne mõju nii suurte annuste puhul võib olla D ja/või K vitamiinipuuduse tekkimine organismis.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Tableti sisu:

Veevaba kolloidne ränidioksiid

Steariinhape

Kattekile:

Hüpromelloos (E464)

Diatsetüleeritud monoglütseriidid

Trükivärv:

Must raudoksiid (E172)

Propüleenglükool

Hüpromelloos (E464)

6.2Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25ºC.

Hoida pudel tihedalt suletuna kaitseks niiskuse vastu.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

HDPE-pudelid lastekindla polüpropüleensulguri ja fooliumist kaitsekilega.

Pakendi suurused:

1 pudel 100 õhukese polümeerikattega tabletiga

1 pudel 180 õhukese polümeerikattega tabletiga

hulgipakend, mis sisaldab 180 õhukese polümeerikattega tabletti (6 pudelit 30 tabletiga) hulgipakend, mis sisaldab 360 õhukese polümeerikattega tabletti (2 pudelit 180 tabletiga) hulgipakend, mis sisaldab 540 õhukese polümeerikattega tabletti (3 pudelit 180 tabletiga)

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Genzyme Europe B.V., Gooimeer 10, 1411 DD Naarden, Holland

8.MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/99/123/008 1 pudel 180 õhukese polümeerikattega tabletiga

EU/1/99/123/009 hulgipakend, mis sisaldab 360 õhukese polümeerikattega tabletti (2 pudelit 180 tabletiga)

EU/1/99/123/010 hulgipakend, mis sisaldab 540 õhukese polümeerikattega tabletti (3 pudelit 180 tabletiga)

EU/1/99/123/011 1 pudel 100 õhukese polümeerikattega tabletiga EU/1/99/123/012 1 pudel 180 õhukese polümeerikattega tabletiga välispakendita

EU/1/99/123/013 hulgipakend, mis sisaldab 180 õhukese polümeerikattega tabletti (6 pudelit 30 tabletiga)

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 28/01/2000

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 28/01/2015

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu/.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu