Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Renagel (sevelamer) – Pakendi märgistus - V03AE02

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusRenagel
ATC koodV03AE02
Toimeainesevelamer
TootjaGenzyme Europe B.V.

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDILPEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED VÄLISPAKEND – 1 PUDEL 360 400 MG TABLETIGA

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Renagel 400 mg õhukese polümeerikattega tabletid sevelameri hydrochloridum

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 400 mg sevelameervesinikkloriidi.

3.ABIAINED

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

360 õhukese polümeerikattega tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Tablett tuleb tervelt alla neelata. Mitte närida.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 C.

Hoida pudel tihedalt suletuna kaitseks niiskuse eest.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Holland

12.MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/99/123/005

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Renagel 400 mg

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDILPEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND sinise raamiga – HULGIPAKEND 720 400 mg TABLETIGA (2 PUDELIT 360 TABLETIGA)

VÄLISPAKEND sinise raamiga – HULGIPAKEND 1080 400 mg TABLETIGA (3 PUDELIT 360 TABLETIGA)

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Renagel 400 mg õhukese polümeerikattega tabletid sevelameri hydrochloridum

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 400 mg sevelameervesinikkloriidi.

3.ABIAINED

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Hulgipakend: 720 õhukese polümeerikattega tabletti (2 pudelit 360 tabletiga) Hulgipakend: 1080 õhukese polümeerikattega tabletti (3 pudelit 360 tabletiga)

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Tablett tuleb tervelt alla neelata. Mitte närida.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 C.

Hoida pudel tihedalt suletuna kaitseks niiskuse eest.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Holland

12.MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/99/123/006 hulgipakend, mis sisaldab 720 õhukese polümeerikattega tabletti (2 pudelit 360 tabletiga)

EU/1/99/123/007 hulgipakend, mis sisaldab 1080 õhukese polümeerikattega tabletti (3 pudelit 360 tabletiga)

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Renagel 400 mg

SISEPAKENDILPEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

ETIKETT – PUDEL 360 400 MG TABLETIGA

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Renagel 400 mg õhukese polümeerikattega tabletid sevelameri hydrochloridum

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 400 mg sevelameervesinikkloriidi.

3.ABIAINED

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

360 õhukese polümeerikattega tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Tablett tuleb tervelt alla neelata. Mitte närida.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 C.

Hoida pudel tihedalt suletuna kaitseks niiskuse eest.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Holland

12.MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/99/123/005

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Renagel 400 mg

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

ETIKETT sinise raamita – PUDEL 360 400 MG TABLETIGA (HULGIPAKEND)

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Renagel 400 mg õhukese polümeerikattega tabletid sevelameri hydrochloridum

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 400 mg sevelameervesinikkloriidi.

3.ABIAINED

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

360 õhukese polümeerikattega tabletti. Hulgipakendi osa, üksikult ei müüda.

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Tablett tuleb tervelt alla neelata. Mitte närida.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 C.

Hoida pudel tihedalt suletuna kaitseks niiskuse eest.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Holland

12.MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/99/123/006 hulgipakend, mis sisaldab 720 õhukese polümeerikattega tabletti (2 pudelit 360 tabletiga)

EU/1/99/123/007 hulgipakend, mis sisaldab 1080 õhukese polümeerikattega tabletti (3 pudelit 360 tabletiga)

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Renagel 400 mg

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND sinise raamiga – HULGIPAKEND 180 800 MG TABLETIGA (6 PUDELIT 30 TABLETIGA)

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Renagel 800 mg õhukese polümeerikattega tabletid sevelameri hydrochloridum

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 800 mg sevelameervesinikkloriidi.

3.ABIAINED

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Hulgipakend: 180 õhukese polümeerikattega tabletti (6 pudelit 30 tabletiga)

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Tablett tuleb tervelt alla neelata. Mitte närida.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 C.

Hoida pudel tihedalt suletuna kaitseks niiskuse eest.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Holland

12.MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/99/123/013

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Renagel 800 mg

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND – 1 PUDEL100 800 MG TABLETIGA

VÄLISPAKEND – 1 PUDEL 180 800 MG TABLETIGA

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Renagel 800 mg õhukese polümeerikattega tabletid sevelameri hydrochloridum

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 800 mg sevelameervesinikkloriidi.

3.ABIAINED

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

100 õhukese polümeerikattega tabletti

180 õhukese polümeerikattega tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Tablett tuleb tervelt alla neelata. Mitte närida.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 C.

Hoida pudel tihedalt suletuna kaitseks niiskuse eest.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUDJÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Holland

12.MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/99/123/011 1 pudel 100 õhukese polümeerikattega tabletiga

EU/1/99/123/008 1 pudel 180 õhukese polümeerikattega tabletiga

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Renagel 800 mg

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND sinise raamiga – HULGIPAKEND 360 800 MG TABLETIGA (2 PUDELIT 180 TABLETIGA)

VÄLISPAKEND sinise raamiga – HULGIPAKEND 540 800 MG TABLETIGA (3 PUDELIT 180 TABLETIGA)

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Renagel 800 mg õhukese polümeerikattega tabletid sevelameri hydrochloridum

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 800 mg sevelameervesinikkloriidi.

3.ABIAINED

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Hulgipakend: 360 õhukese polümeerikattega tabletti (2 pudelit 180 tabletiga) Hulgipakend: 540 õhukese polümeerikattega tabletti (3 pudelit 180 tabletiga)

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Tablett tuleb tervelt alla neelata. Mitte närida.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 C.

Hoida pudel tihedalt suletuna kaitseks niiskuse eest.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAAD VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Holland

12.MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/99/123/009 hulgipakend, mis sisaldab 360 õhukese polümeerikattega tabletti (2 pudelit 180 tabletiga)

EU/1/99/123/010 hulgipakend, mis sisaldab 540 õhukese polümeerikattega tabletti (3 pudelit 180 tabletiga)

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Renagel 800 mg

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

ETIKETT sinise raamita – PUDEL 30 800 MG TABLETIGA (HULGIPAKEND)

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Renagel 800 mg õhukese polümeerikattega tabletid sevelameri hydrochloridum

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 800 mg sevelameervesinikkloriidi.

3.ABIAINED

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

30 õhukese polümeerikattega tabletti. Hulgipakendi osa, üksikult ei müüda.

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Tablett tuleb tervelt alla neelata. Mitte närida.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 C.

Hoida pudel tihedalt suletuna kaitseks niiskuse eest.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Holland

12.MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/99/123/013

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Renagel 800 mg

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

ETIKETT – PUDEL 100 800 MG TABLETIGA

ETIKETT – PUDEL 180 800 MG TABLETIGA, VÄLISPAKENDIGA

ETIKETT sinise raamiga –1 PUDEL 180 800 MG TABLETIGA, VÄLISPAKENDITA

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Renagel 800 mg õhukese polümeerikattega tabletid sevelameri hydrochloridum

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 800 mg sevelameervesinikkloriidi.

3.ABIAINED

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

100 õhukese polümeerikattega tabletti

180 õhukese polümeerikattega tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Tablett tuleb tervelt alla neelata. Mitte närida.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 C.

Hoida pudel tihedalt suletuna kaitseks niiskuse eest.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Holland

12.MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/99/123/011 1 pudel 100 õhukese polümeerikattega tabletiga EU/1/99/123/008 1 pudel 180 õhukese polümeerikattega tabletiga, välispakendiga EU/1/99/123/012 1 pudel 180 õhukese polümeerikattega tabletiga, välispakendita

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Renagel 800 mg

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

ETIKETT sinise raamita – PUDEL 180 800 MG TABLETIGA, VÄLISPAKENDIGA (HULGIPAKEND)

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Renagel 800 mg õhukese polümeerikattega tabletid sevelameri hydrochloridum

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 800 mg sevelameervesinikkloriidi.

3.ABIAINED

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

180 õhukese polümeerikattega tabletti. Hulgipakendi osa, üksikult ei müüda.

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Tablett tuleb tervelt alla neelata. Mitte närida.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 C.

Hoida pudel tihedalt suletuna kaitseks niiskuse eest.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Holland

12.MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/99/123/009 hulgipakend, mis sisaldab 360 õhukese polümeerikattega tabletti (2 pudelit 180 tabletiga)

EU/1/99/123/010 hulgipakend, mis sisaldab 540 õhukese polümeerikattega tabletti (3 pudelit 180 tabletiga)

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Renagel 800 mg

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu