Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Repaglinide Accord (repaglinide) – Hanke- ja kasutustingimused või piirangud - A10BX02

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusRepaglinide Accord
ATC koodA10BX02
Toimeainerepaglinide
TootjaAccord Healthcare Ltd

A.RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST VASTUTAV TOOTJA

Ravimipartii kasutamiseks vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress

Accord Healthcare Ltd. Sage House

319 Pinner Road

North Harrow, Middx HA1 4HF Ühendkuningriik

B.HANKE- JA KASUTUSTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD

Retseptiravim.

C.MÜÜGILOA MUUD TINGIMUSED JA NÕUDED

Perioodilised ohutusaruanded

Nõuded asjaomase ravimi perioodiliste ohutusaruannete esitamiseks on sätestatud direktiivi 2001/83/EÜ artikli 107c punkti 7 kohaselt liidu kontrollpäevade loetelus (EURD loetelu) ja iga hilisem uuendus avaldatakse Euroopa ravimite veebiportaalis.

D. RAVIMPREPARAADI OHUTU JA EFEKTIIVSE KASUTAMISE TINGIMUSED JA PIIRANGUD

Riskijuhtimiskava

Ei kohaldata.

MÜÜGILOAJÄRGSED KOHUSTUSED

 

Müügiloa hoidja viib ettenähtud aja jooksul läbi järgmised meetmed:

 

 

 

Kirjeldus

Kuupäev

Riskijuhtimiskavaesitamisel ükskõik millisele ametiasutusele, peab müügiloa hoidja

Ei ole

sellest informeerima raportööri.

kohaldatav

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu