Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Valige veebisaidi keel

Repaglinide Accord (repaglinide) – Pakendi infoleht - A10BX02

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusRepaglinide Accord
ATC koodA10BX02
Toimeainerepaglinide
TootjaAccord Healthcare Ltd

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Repaglinide Accord 0,5 mg tabletid

Repaglinide Accord 1 mg tabletid

Repaglinide Accord 2 mg tabletid

Repagliniid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord:

1.Mis ravim on Repaglinide Accord ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Repaglinide Accord’i võtmist

3.Kuidas Repaglinide Accord’i võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Repaglinide Accord’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Repaglinide Accord ja milleks seda kasutatakse

Repaglinide Accord on repagliniidi sisaldav suukaudne diabeediravim, mis aitab kõhunäärmel rohkem insuliini eritada, langetades nii veresuhkru (glükoosi) taset.

II tüüpi suhkurtõbi on haigus, mille puhul kõhunääre ei tooda enam piisavalt insuliini veresuhkrutaseme kontrolli all hoidmiseks või kui keha ei reageeri toodetud insuliinile normaalselt.

Repaglinide Accord’i kasutatakse täiskasvanutel II tüüpi suhkurtõve ravis lisaks dieedile ja kehalisele koormusele: ravi alustatakse tavaliselt siis, kui dieedist, füüsilisest koormusest ega kaalulangusest ei piisa enam veresuhkrutaseme kontrolli all hoidmiseks või alandamiseks. Repaglinide Accord’i võib kasutada ka kombineeritult teise diabeediravimi metformiiniga.

Repaglinide Accord’iga saavutatakse madalam veresuhkur, mis aitab ära hoida suhkurtõve komplikatsioonide teket.

2. Mida on vaja teada enne Repaglinide Accord’i võtmist

Ärge võtke Repaglinide Accord’i,

kui olete repagliniidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

kui teil on I tüüpi suhkurtõbi

kui happe tase teie veres on tõusnud (diabeetiline ketoatsidoos)

kui põete raskekujulist maksahaigust

kui võtate gemfibrosiili (ravim vere kõrgenenud rasvasisalduse alandamiseks).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Repaglinide Accord’i võtmist pidage nõu oma arstiga,

kui teil on probleeme maksaga. Repaglinide Accord’i ei soovitata mõõduka maksahaigusega patsientidele. Repaglinide Accord’i ei tohiks võtta raske maksahaiguse puhul (vt Ärge võtke Repaglinide Accord’i).

kui teil on probleeme neerudega. Repaglinide Accord’i tuleks võtta ettevaatusega.

kui teil seisab ees ulatuslik operatsioon või olete hiljuti põdenud rasket haigust või infektsiooni. Sellistel juhtudel võib suhkurtõbi väljuda kontrolli alt.

kui te olete alla 18 aasta või üle 75 aasta vana, ei ole Repaglinide Accord soovitatav. Nendes vanusegruppides ei ole seda ravimit uuritud.

Rääkige oma arstiga, kui mõni ülalnimetatud juhtudest kehtib teie kohta. Repaglinide Accord ei pruugi teile sobida. Arst annab teile nõu.

Lapsed ja noorukid

Ärge võtke seda ravimit, kui olete noorem kui 18-aastane.

Kui teil tekib hüpoglükeemia (madal veresuhkur)

Hüpoglükeemia võib tekkida siis, kui teie veresuhkru tase langeb liiga madalale. See võib juhtuda:

kui võtate liiga palju Repaglinide Accord’i

kui teie füüsiline koormus on olnud tavalisest suurem

kui võtate teisi ravimeid või teil esineb maksa- või neerutalitluse probleeme (vt lõigu 2. Mida on vaja teada enne Repaglinide Accord’i võtmist teistest osadest).

Hüpoglükeemia tunnused võivad ilmneda äkki ja nende hulka võivad kuuluda: külm higi, jahe kahvatu nahk, peavalu, südamepekslemine, iiveldus, tugev näljatunne, ajutised nägemismuutused, uimasus, ebaharilik väsimus ja nõrkus, närvilisus või värisemine, ärevustunne, segadustunne, keskendumisraskused.

Kui veresuhkru tase on madal või kui tunnete hüpoglükeemia lähenemist, võtke glükoositablette, suhkrurikast toitu või jooki, seejärel puhake.

Kui hüpoglükeemia sümptomid on möödunud või kui veresuhkru tase on stabiliseerunud, jätkake Repaglinide Accord’i ravi.

Rääkige teistele, et teil on diabeet ning kui te kaotate teadvuse hüpoglükeemia tõttu, peavad nad teid pöörama külili ja otsima viivitamatult arstiabi. Teile ei tohi anda süüa ega juua. See võib põhjustada lämbumise.

Kui rasket hüpoglükeemiat ei ravita, võib see põhjustada ajukahjustuse (mööduva või püsiva) ja isegi surma.

Kui teil esineb hüpoglükeemiahoog, mille puhul kaotate teadvuse, või palju hüpoglükeemiahooge, rääkige sellest oma arstile. Teie Repaglinide Accord’i annus, toit või kehaline koormus võib vajada muutmist.

Kui veresuhkru tase on liiga kõrge

Teie veresuhkru tase võib muutuda liiga kõrgeks (hüperglükeemia). See võib juhtuda, kui:

võtate liiga vähe Repaglinide Accord’i

teil on infektsioon või palavik

sööte rohkem kui tavaliselt

teie füüsiline koormus on tavalisest väiksem.

Liiga kõrge veresuhkru tunnused ilmnevad järk-järgult. Nende hulka kuuluvad: sagenenud urineerimine, janutunne, kuiv nahk ja suukuivus. Rääkige oma arstiga. Teie Repaglinide Accord’i annus, toit või kehaline koormus võib vajada muutmist.

Muud ravimid ja Repaglinide Accord

Rääkige oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Te võite võtta Repaglinide Accord’i kombineeritult metformiiniga – teise diabeediravimiga, kui arst on selle teile määranud. Kui te võtate gemfibrosiili (kasutatakse vere kõrgenenud rasvasisalduse alandamiseks), ei tohiks te Repaglinide Accord’i võtta.

Organismi reaktsioon Repaglinide Accord’ile võib muutuda, kui kasutate teisi ravimeid, eriti siin nimetatuid:

monoamiini oksüdaasi inhibiitorid (MAOI) (kasutatakse depressiooni raviks)

beetablokaatorid (kasutatakse kõrgvererõhutõve või mõne südamehaiguse raviks)

AKE inhibiitorid (kasutatakse südamehaiguste raviks)

salitsülaadid (nt aspiriin)

oktreotiid (kasutatakse vähi raviks)

mittesteroidsed põletikuvastased ravimid (NSAID) (valuvaigistite tüüp)

steroidid (anaboolsed steroidid ja kortikosteroidid – kasutatakse aneemia puhul või põletiku raviks)

suukaudsed rasestumisvastased ravimid (antibeebipillid)

tiasiidid (diureetikumid või „veeväljutajad”)

danasool (kasutatakse rinna tsüstide või endometrioosi raviks)

türeoidpreparaadid (kasutatakse kilpnäärme vähese hormooniproduktsiooni raviks)

sümpatomimeetikumid (kasutatakse astmaravis)

klaritromütsiin, trimetoprim, rifampitsiin (antibiootilised ravimid)

itrakonasool, ketokonasool (seenhaiguse ravimid)

gemfibrosiil (kasutatakse vere kõrge rasvasisalduse raviks)

tsüklosporiin (kasutatakse immuunsüsteemi mahasurumiseks)

deferasiroks (kasutatakse raua kroonilise ülekoormuse raviks)

klopidogreel (hoiab ära trombide teket)

fenütoiin, karbamasepiin, fenobarbitaal (kasutatakse epilepsia raviks)

liht-naistepuna (taimne preparaat).

Repaglinide Accord koos alkoholiga

Alkohol võib muuta Repaglinide Accord’i veresuhkrut alandavat toimet. Olge valvas hüpoglükeemia sümptomite suhtes.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Repaglinide Accord’i ei tohi võtta, kui olete rase või kui planeerite rasestuda.

Ärge võtke Repaglinide Accord’i rinnaga toitmise perioodil.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kui veresuhkur on madal või kõrge, võib see mõjutada teie võimet autot juhtida või masinaid kasutada. Arvestage sellega, et võite ohustada ennast ja teisi. Palun küsige oma arstilt, kas te üldse võite autot juhtida, kui

teil on sagedased hüpoglükeemiahood

hüpoglükeemia hoiatavad sümptomid on harvad või puuduvad üldse.

3.Kuidas Repaglinide Accord’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti.

Arst määrab teile sobiva annuse.

Tavaline algannus on 0,5 mg vahetult enne iga peamist söögikorda. Neelake tabletid alla klaasitäie veega vahetult enne või kuni 30 minutit enne iga peamist söögikorda.

Arst võib annust suurendada kuni 4 mg sisse võtmiseks vahetult enne või kuni 30 minutit enne iga peamist söögikorda. Maksimaalne soovitatav päevane annus on 16 mg.

Ärge võtke suuremat Repaglinide Accord’i annust, kui arst teile soovitanud on.

Kui võtate Repaglinide Accord’i rohkem kui ette nähtud

Kui võtate liiga palju tablette, võib veresuhkrutase liigselt langeda, mis viib hüpoglükeemiahooni. Palun vaadake lõigust Kui teil tekib hüpoglükeemia, mis on hüpoglükeemia ja kuidas seda ravida.

Kui unustate Repaglinide Accord’i võttaÄrge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui lõpetate Repaglinide Accord’i võtmiseVõtke arvesse, et te ei saavuta oodatud tulemust, kui katkestate Repaglinide Accord’i võtmise. Teie suhkurtõbi võib halveneda. Kui teie ravi vajab muutmist, võtke esmalt ühendust oma arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Hüpoglükeemia

Kõige sagedam kõrvaltoime on hüpoglükeemia, mis võib esineda kuni 1 patsiendil 10-st (vt lõik 2 Kui teil tekib hüpoglükeemia ). Hüpoglükeemilised reaktsioonid on tavaliselt nõrgad/mõõdukad, kuid võivad mõnikord muutuda hüpoglükeemiliseks teadvusekaotuseks või koomaks. Kui see juhtub, on kohe vajalik meditsiiniline abi.

Allergia

Allergia on väga harv kõrvaltoime (võib esineda kuni 1 patsiendil 10 000-st).

Sümptomid, nagu näiteks tursed, hingamisraskused, kiirenenud südamelöögid, pearinglus ja higistamine võivad olla anafülaktilise reaktsiooni tunnusteks. Võtke otsekohe ühendust arstiga.

Teised kõrvaltoimed

Sage (võib mõjutada kuni 1 patsienti 10-st)

kõhuvalu

kõhulahtisus.

Harv (võib mõjutada kuni 1 patsienti 1000-st)

äge koronaarne sündroom (kuid see ei pruugi olla tekkinud ravimi toimel).

Väga harv (võib mõjutada kuni 1 patsienti 10 000-st)

oksendamine

kõhukinnisus

nägemishäired

tõsised maksaprobleemid, ebanormaalne maksa talitlus, suurenenud maksaensüümide hulk veres.

Sagedus teadmata

ülitundlikkus (nagu näiteks lööve, naha sügelus, naha punetus, naha paistetus)

iiveldus.

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Repaglinide Accord’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Repaglinide Accord’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudeli sildil ja blistril pärast lühendit EXP.. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Repaglinide Accord sisaldab

Toimeaine on repagliniid.

Repaglinide Accord 0,5 mg: Üks tablett sisaldab 0,5 mg repagliniidi.

Repaglinide Accord 1 mg: Üks tablett sisaldab 1 mg repagliniidi.

Repaglinide Accord 2 mg: Üks tablett sisaldab 2 mg repagliniidi.

Abiained on mikrokristalne tselluloos, veevaba kaltsiumvesinikfosfaat, maisitärklis, meglumiin, poloksameer 188, povidoon, glütseriin, magneesiumstearaat, kollane raudoksiid (E172) (ainult 1 mg tablettides) ja punane raudoksiid (E172) (ainult 2 mg tablettides).

Kuidas Repaglinide Accord välja näeb ja pakendi sisu

Repaglinide Accord 0,5 mg tablett on valge kuni valkjas ümmargune kaksikkumer viltuse servaga tablett, mille ühel poolel on täht „R“ ja teine pool on tühi.

Repaglinide Accord 1 mg tablett on helekollane kuni kollane ümmargune kaksikkumer viltuse servaga tablett, mille ühel poolel on täht „R“ ja teine pool on tühi; võib olla kirju välimusega.

Repaglinide Accord 2 mg tablett on virsikuvärvi ümmargune kaksikkumer viltuse servaga tablett, mille ühel poolel on täht „R“ ja teine pool on tühi; võib olla kirju välimusega.

Repaglinide Accord on saadaval järgmise suurusega pakendites: 30, 90, 120, 180 või 270 tabletti blistrites.

100 tabletti HDPE-pudelis.

Kõik pakendisuurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Accord Healthcare Limited,

Sage house, 319 Pinner road, Harrow, HA1 4HF Ühendkuningriik

Infoleht on viimati uuendatud

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu