Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Replagal (agalsidase alfa) – Pakendi märgistus - A16AB03

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusReplagal
ATC koodA16AB03
Toimeaineagalsidase alfa
TootjaShire Human Genetic Therapies AB

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED VÄLISPAKEND / 3,5 ML VIALL

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Replagal 1 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat

Alfaagalsidaas

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga viaal sisaldab 3,5 mg alfaagalsidaasi

3.ABIAINED

Naatriumdivesinikfosfaatmonohüdraat polüsorbaat 20

naatriumkloriid naatriumhüdroksiid süstevesi

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

1 x 3,5 ml infusioonilahuse kontsentraat

4 x 3,5 ml infusioonilahuse kontsentraat

10 x 3,5 ml infusioonilahuse kontsentraat

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Intravenoosne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Shire Human Genetic Therapies AB

Vasagatan 7

111 20 Stockholm

Rootsi

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/01/189/001

EU/1/01/189/002

EU/1/01/189/003

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

VIAAL 3,5 ML ESITUSVIIS

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Replagal 1 mg/ml steriilne kontsentraat

Alfaagalsidaas

Intravenoosne

2.MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

3,5 ml

6.MUU

Hoida külmkapis

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu