Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Repso (leflunomide) – Pakendi infoleht - L04AA13

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusRepso
ATC koodL04AA13
Toimeaineleflunomide
TootjaTeva B.V.

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Repso, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid leflunomiid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Repso ja milleks seda kasutatakse

2. Mida on vaja teada enne Repso võtmist

3. Kuidas Repso’t võtta

4. Võimalikud kõrvaltoimed

5. Kuidas Repso’t säilitada

6. Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Repso ja milleks seda kasutatakse

 

 

lõppenud

Repso kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse reumavastasteks ravimiteks. See sisaldab

aneemia (vere punarakkude vähesus).

müügiluba

 

toimeainena leflunomiidi.

 

 

Repso’t kasutatakse aktiivse reumatoidartriidi või akt vse psoriaatilise artriidi raviks täiskasvanud patsientidel.

Reumatoidartriit on artriidi kurnav vorm. S mptomid on liigeste põletik, liigeste turse, liigutamisraskused ja valu. Teised kogu organismi haaravad sümptomid on isutus, palavik, jõuetus ja

 

on

 

Ravimil

Psoriaatriline artriit on psoriaasi ja artriidi kombinatsioon. Sümptomite hulka kuuluvad liigeste

põletik, turse, liikumisraskused, valu ja punased ketendavad laigud nahal (naha lesioonid).

2.

Mida on vaja te da enne Repso võtmist

Ärge võtke Repso’t

-kui te olete allergiline (eeskätt nahareaktsioonid, millega sageli kaasnevad palavik, liigesevalu, punased laigud nahal või villid, nt Stevensi-Johnsoni sündroom) leflunomiidi või selle ravimi mistahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes või kui olete teriflunomiidi (kasutatakse sclerosis multiplex’i ravis) suhtes allergiline.

-kui teil on probleeme maksaga.

-kui teil on raske seisund, mis mõjutab teie immuunsüsteemi, nt AIDS.

-kui teil on probleeme luuüdiga või kui teie punavereliblede või valgevereliblede arv on väike või vereliistakute arv on vähenenud muul põhjusel kui reumatoid- või psoriaatiline artriit.

-kui teil on tõsine infektsioon.

-kui teil on mõõdukaid kuni raskeid probleeme neerudega.

-kui valgu hulk teie veres on väga vähene (hüpoproteineemia).

-kui te olete rase, kahtlustate rasedust või toidate last rinnaga.

-kui olete fertiilses eas naine ja ei kasuta efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Repso võtmist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

-

kui teil on juba vähe puna- või valgevereliblesid (aneemia või leukopeenia); vereliistakuid,

 

mis võib suurendada kalduvust verejooksude või verevalumite tekkeks (trombotsütopeenia);

 

luuüdi funktsioon on pärsitud või kui teil on risk, et teie luuüdi ei funktsioneeri õigesti; võib

 

teie arst teil soovitada võtta teatud ravimeid, mis kiirendavad Repso eritumist teie organismist.

-

kui teil tekivad paistes poorsed igemed, haavandid ja hammaste loksumine (nakkuslik

 

suuõõne haigus, mida nimetatakse haavandiliseks stomatiidiks), siis te peate pöörduma arsti

 

poole, kes võib teile soovitada lõpetada Repso võtmine.

-

kui te vahetate reumatoidartriidi ravimit või kui te olete hiljuti võtnud ravimeid, mis võivad

 

kahjustada teie maksa või verd, võib arst teile soovitada võtta teatud ravimeid, mis kiirendavad

 

Repso eritumist teie organismist, või jälgida teid hoolikalt, kui te alustate Repso võtmist.

-

kui teil on kunagi olnud interstitsiaalne kopsuhaigus (hingeldus).

-

kui olete kunagi põdenud tuberkuloosi või olete olnud kontaktis inimesega, kellel on või on

 

olnud tuberkuloos. Teie arst võib määrata uuringud, et teha kindlaks, kas teil on tuberkuloos.

-

kui te olete meessoost ja soovite eostada last. Kuna ei saa välistada Repso eritumist

 

seemnevedelikku, tuleb ravi ajal Repso’ga kasutada tõhusat rasestumisvastast vahendit. Mehed,

 

kes soovivad isaks saada, peavad võimaliku riski vähendamiseks pöörduma oma arsti poole, kes

 

võib neile soovitada lõpetada Repso võtmine ja võtta teatud ravimeid, mis väljutavad nende

 

organismist Repso’t kiiresti ja piisavalt. Teile teostatakse vereanalüüsid, kinnitamaks Repso

 

lõppenud

 

piisavat eritumist organismist ning pärast seda peaksite veel ootama vähemalt 3 kuud enne lapse

eostamist.

Mõnikord võib Repso põhjustada vere-, maksa- või kopsuprobleeme või häireid käte või jalgade närvides. See võib mõnikord põhjustada ka tõsiseid allergilisi reaktsioone (sh eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsioon (ingl DRESS)) või suurendada riski raske infektsiooni tekkeks. Palun lugege lisainformatsiooni lõigust 4 („Võimalikud kõrvaltoimed“).

DRESS algab gripi-sarnaste sümptomite ja lööbe tekkega näol, mis edasi levib mujale, koos kõrge palavikuga, vereanalüüside vastustes maksaensüüm de taseme tõusu ja vere teatud tüüpi valgeliblede arvu tõusuga (eosinofiilia) ning lümfisõlmede suurenemisega.

Enne ravi alustamist Repso’ga ja ka ravi ajal võtab teie arst teilt vereproove, et regulaarselt jälgida vererakkude hulka ja maksa seisundit. Sa uti kontrollib arst regulaarselt teie vererõhku, sest Repso

võib põhjustada vererõhu tõusu.

müügiluba

on Rääkige oma arstile,Ravimilkui teil on se etamatu krooniline kõhulahtisus. Teie arst teeb lisauuringuid

diferentsiaaldiagnoosi jaoks.

Lapsed ja noorukid

Repso’t ei ole soovit t k sutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel.

Muud ravimid ja Repso

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mistahes muid ravimeid, kaasa arvatud käsimüügiravimid.

Eriti juhul, kui te võtate järgmisi ravimeid:

-teisi reumatoidartriidi ravimeid, nt malaaria ravimid (nt klorokviin ja hüdroksüklorokviin), lihasesse süstitavad või suukaudsed kullapreparaadid, D-penitsillamiin, asatiopriin ja muud immunosupressiivsed ravimid (nt metotreksaat), kuna need kombinatsioonid ei ole soovitatavad;

-varfariini ja teisi suukaudseid ravimeid, mida kasutatakse verehüübivuse vähendamiseks, sest selle ravimi kõrvaltoimete tekkeohu vähendamiseks on vajalik jälgimine;

-teriflunomiidi hulgiskleroosi korral;

-repagliniidi, pioglitasooni, nategliniidi või rosiglitasooni diabeedi korral;

-daunorubitsiini, doksorubitsiini, paklitakseeli või topotekaani vähi korral;

-duloksetiini depressiooni, kusepidamatuse või diabeetilise neeruhaiguse korral;

-alosetrooni raske kõhulahtisuse korral;

-teofülliini astma korral;

-tisanidiini lihasrelaksandina;

-suukaudseid rasestumisvastaseid ravimeid (sisaldavad etünüülöstradiooli ja levonorgestreeli);

-tsefakloori, bensüülpenitsilliini (G-penitsilliin), tsiprofloksatsiini infektsiooni korral;

-indometatsiini, ketoprofeeni valu või põletiku korral;

-furosemiidi südamehaiguse korral (diureetikum, vee väljutamise ravim);

-zidovudiini HIV infektsiooni korral;

-rosuvastatiini, simvastatiini, atorvatstatiini, pravastatiini hüperkolesteroleemia korral (kolesterooli kõrge tase);

-sulfasalasiini põletikulise soolehaiguse või rematoidartriidi korral;

-kolestüramiini (kasutatakse kolesteroolitaseme langetamiseks ja ikterusega seotud sügeluse raviks) või aktiivsütt, sest need ravimid vähendavad Repso teie organismis imenduvat kogust

-tsimetidiini, kõrvetiste ja peptiliste haavandite korral kasutatavat ravimit.

Kui te võtate juba mittesteroidseid põletikuvastaseid ravimeid (MSPVA-d) ja/või kortikosteroide, võite nende kasutamist jätkata ka pärast ravi alustamist Repso’ga.

Vaktsineerimised

lõppenud

Kui teid on vaja vaktsineerida, pöörduge nõu saamiseks arsti poole. Mõningaid vaktsineerimisi ei tohi läbi viia Repso ravi ajal ning teatud perioodi vältel pärast ravi.

Repso koos toidu, joogi ja alkoholiga

Alkoholi joomine Repso võtmise ajal võib suurendada maksakahjustuse võimalust. Seetõttu ei ole ravi ajal soovitatav alkoholi juua.

Rasedus ja imetamine

müügiluba

 

Ärge võtke Repso’t, kui olete või arvate ennast olevat rase. Kui te olete rase või rasestute Repso võtmise ajal, on lapsel tõsiste sünnidefektide suurenen d tekkerisk. Sünnitusealised naised ei tohi võtta Repso usaldusväärset rasestumisvastast vahend t kasutamata ja usaldusväärsete rasestumisvastaste vahendite kasutamist tuleb jätkata kuni 2 aasta jooksul pärast ravi lõppu.

Kui te planeerite rasestuda pärast ravi lõpeta ist Repso’ga, rääkige sellest oma arstile, kuna enne

planeeritavat rasedust peate olema kindel, et Repso’t ei ole enam teie organismis. See võib võtta aega kuni 2 aastat. Seda perioodi saab lüheondada mõne nädalani, võttes teatud ravimeid, mis kiirendavad

Repso väljutamist teie organismist.

Täiendava teabe saamiseks laboratoorsete analüüside kohta pöörduge oma arsti poole.

Kummalgi juhul peavadRavimilvereanalüüsid Repso piisavat eemaldumist kinnitama, ning pärast seda peaksite veel ootama vähe alt õne kuu enne, kui rasestute.

Kui te kahtlustate, et olete ravi ajal Repso’ga või kahe aasta jooksul pärast ravi lõpetamist rasestunud, peate viivitamatult pöörduma oma arsti poole raseduse kindlakstegemiseks. Kui testid teie rasedust kinnitavad, võib arst teile soovitada ravi teatud ravimitega, mis väljutavad Repso kiiresti ja piisavalt teie organismist ning see võib vähendada riski lapsele.

Ärge võtke Repso’t rinnaga toitmise ajal, kuna leflunomiid eritub rinnapiima.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Repso võib põhjustada pearinglust. See võib mõjutada teie kontsentreerumisvõimet või reaktsioonikiirust. Kui see juhtub teiega, ärge juhtige autot ega käsitsege masinaid.

Repso sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3.Kuidas Repso’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Arst, kes alustab teie ravi Repso’ga ja kes jälgib teid ravi ajal, peab olema reumatoidartriidi ja psoriaatilise artriidi ravis kogenud spetsialist.

Tavaline algannus on 100 mg üks kord ööpäevas 3 päeva jooksul. Pärast seda on annus:

-reumatoidartriidi puhul 10 mg või 20 mg üks kord ööpäevas sõltuvalt haiguse raskusest.

-psoriaatilise artriidi puhul 20 mg üks kord ööpäevas.

Repso tabletid tuleb alla neelata tervelt koos rohke veega. Repso tablette võib võtta koos toiduga või ilma.

Võib minna 4 kuni 6 nädalat, enne kui te tunnete seisundi paranemist. Mõnedel patsientidel võib pärast 4...6-kuulist ravi seisund veelgi paraneda.

Repso’t võetakse tavaliselt pika-ajaliselt.

Kui te võtate Repso’t rohkem kui ette nähtud

lõppenud

 

Kui teie või keegi teine on neelanud korraga palju tablette või kui te arvate, et laps on neelanud kasvõi ühe tableti, pöörduge otsekohe lähima haigla erakorralise meditsiini osako da või arsti poole. Palun võtke see infoleht, allesjäänud tabletid ja konteiner endaga haiglasse või arsti juurde kaasa, et nad teaksid, milliseid tablette on võetud.

Kui te unustate Repso’t võtta

müügiluba

Kui te unustasite annuse võtmata, võtke see niipea kui see teile meenub. Ärge võtke kahekordset

annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või

meditsiiniõega.

 

4.

Võimalikud kõrvaltoimed

on

 

 

 

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

-

kui te tunnete nõrkust, uimasust või pearinglust või hingamisraskust, kuna need võivad olla

 

tõsise allergilise re ktsiooni nähud.

 

-

kui teil tekib nahalööve või suuhaavandid, kuna see võib viidata raskele, mõnikord

 

eluohtlikule reaktsioonileRavimil(nt Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs,

 

multiformne erüteem, eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsioon (ingl

DRESS)), vt lõik 2.

Rääkige otsekohe oma arstile, kui teil tekib:

-naha kahvatus, väsimus või verevalum, kuna see võib viidata vereloomehäiretele, mis on põhjustatud vere koostisse kuuluvate erinevate vererakkude tasakaaluhäirest.

-väsimus, kõhuvalu või ikterus (naha ja silmavalgete kollaseks värvumine), sest see võib viidata maksakahjustusele, mis on tõsine haigusseisund ja võib lõppeda surmaga.

-infektsiooni sümptomid nagu palavik, kurguvalu või köha, sest see ravim võib suurendada riski raske või eluohtliku infektsiooni tekkeks.

-köha või hingamisprobleemid, sest need võivad viidata kopsuprobleemidele (interstitsiaalne kopsuhaigus või pulmonaarne hüpertensioon).

-ebatavaline torkiv tunne, nõrkus või valu kätes või jalgades, mis võib viidata närvide häiretele (perifeerne neuropaatia).

Muud kõrvaltoimed

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st)

-Kerge vererõhu tõus.

-Valgevereliblede arvu vähenemine, mille tõttu tekivad kergemini infektsioonid (leukopeenia).

-Naha tundlikkushäired, st põletus-, torkimis-, sügelus- või kipitustunne (paresteesia).

-Peavalu.

-Pearinglus.

-Kõhulahtisus.

-Koliit.

-Iiveldus.

-Oksendamine.

-Haavandid või põletik suus.

-Kõhuvalu.

-Juuste väljalangemise intensiivistumine.

-Ekseem.

-Lööve.

-Sügelus.

-Kuiv nahk.

-Valu, paistetus ja hellus, enamasti labakäes, randmes või lõppenudlabajalgades.

-Teatud ensüümide (kreatiinfosfokinaasi) taseme tõus veres.

-Söögiisu kaotus.

-Kehakaalu langus (tavaliselt väheoluline).

-Jõuetus (nõrkus).

-Kerged allergilised reaktsioonid.

-Teatud maksaanalüüside väärtuste suurenemine.

-käte või jalgade närvide häired (perifeerne neuropa ti ).

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st)

-Punavereliblede arvu vähenemine, mis võib muuta naha kahvatuks ja põhjustada nõrkust või hingeldust (aneemia).

-Vereliistakute arvu kerge vähenemine, mis suurendab riski verejooksu või verevalumite tekkeks.

-Maitsetundlikkuse häired.

-Nõgeslööve (urtikaaria).

-Kõõluserebend.

-Kaaliumi madal tase veres, mis võib põhjustada lihasnõrkust, tõmblusi või südame rütmihäireid.

-Rasvade (kolesterooli ja triglütseriidide) sisalduse suurenemine veres.

-Fosfaadi taseme langus veres.

-Ärevus.müügilubaRavimil

Harva esinevad kõrvaltoimed (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st)

-Tugev vererõhu tõus.

-Vererakkude hulga tugev vähenemine, mis võib põhjustada nõrkust, verevalumeid või soodustada infektsioone.

-Valgevereliblede arvu tugev vähenemine, mis soodustab infektsioonide teket (leukopeenia).

-Eosinofiilide taseme tõus (eosinofiilia).

-Kopsupõletik (interstitsiaalne kopsuhaigus), mis võib lõppeda surmaga.

-Laktaatdehüdrogenaasi (vere koostises olev ensüüm) taseme tõus.

-Rasked infektsioonid (sh sepsis), mis võivad lõppeda surmaga.

-Hepatiit (maksapõletik).

-Naha ja silmavalgete muutumine kollaseks, mis on tingitud maksa või vere probleemidest (ikterus).

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võib esineda kuni 1 inimesel 10000-st)

-Infektsioon, millele on iseloomulikud kõrge palavik, kurguvalu, nahalesioonid ja valgevereliblede arvu äärmine langus (agranulotsütoos).

-Kõhunäärme põletik, mis põhjustab tugevat valu kõhus ja seljas.

Hoidke laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Kuidas Repso’t säilitada

5.

-Rasked, mõnikord eluohtlikud allergilised reaktsioonid (Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs, multiformne erüteem).

-Raske allergiline reaktsioon.

-Peente veresoonte põletik (vaskuliit, sh naha nekrootiline vaskuliit).

-Raske maksakahjustus (st maksapuudulikkus, maksa nekroos), mis võib lõppeda surmaga.

Teadmata esinemissagedusega võivad esineda teised kõrvaltoimed nagu neerupuudulikkus, kusihappesisalduse langus veres, pulmonaarne hüpertensioon, meeste viljatus (pöörduv pärast selle ravimiga ravi lõpetamist), naha luupus (iseloomulik lööve/erüteem nahal, mis on valgusega kokkupuutes), psoriaas (esmane või süvenemine) ja DRESS (vt ülal ja lõik 2).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgit karbil või tabletikonteineril pärast „Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päeva .

müügiluba

lõppenud

Tabletid tabletikonteineris: Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Tabletid blistris: Hoida temperatuuril kuni 25°C.

 

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave on

-Üks õhukeseRavimilpolümeerikattega tablett sisaldab 10 mg leflunomiidi.

-Teised abiained on (vt lõik 2 „Repso sisaldab laktoosi“):

-Tableti sisu: laktoosmonohüdraat, povidoon, krospovidoon tüüp A, eelželatiniseeritud (maisi)tärklis, talk, veevaba kolloidne ränidioksiid, veevaba laktoos ja magneesiumstearaat.

-Tableti kate: titaandioksiid, polüdekstroos, hüpromelloos, trietüültsitraat ja makrogool 8000.Mida Repso sisaldab

Kuidas Repso välja näeb ja pakendi sisu

Repso 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid on valged ümmargused õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on graveering „10“ ja teisele küljele „L“.

Tabletikonteinerites tarnitav Repso on saadaval pakendi suurustes 30 või 100 õhukese polümeerikattega tabletti.

Blistrites tarnitavtarni Repso on saadaval pakendi suurustes 28, 30 või 100 õhukese polümeerikattega tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja
Teva B.V.
Swensweg 5 2031GA Haarlem Holland
Tootjad
Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13
Debrecen H-4042 Ungari
TEVA UK Ltd
Brampton Road
Hampden Park Eastbourne, East Sussex BN22 9AG Ühendkuningriik

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

 

 

 

lõppenud

België/Belgique/Belgien

 

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

UAB “S cor Biotech”

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

 

Tel: +370 5 266 0203

България

 

 

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

ratiopharm GmbH

Teл: +359 2 489 95 82

on

müügilubaAllemagne/Deutschland

 

 

Tél/Tel: +49 731 402 02

Česká republika

 

Magyarország

 

 

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

 

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

 

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Ravimil

 

Malta

 

 

Teva Pharmaceuticals Ireland, L-Irlanda

Teva Denmark A/S

 

Tlf: +45 44 98 55 11

 

Tel: +353 51 321740

Deutschland

 

 

Nederland

TEVA GmbH

 

 

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 08

 

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

 

 

Norge

UAB “Sicor Biotech“ Eesti filiaal

 

Teva Norway AS

Tel: +372 661 0801

 

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

 

 

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

 

 

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

Tel: +43 1 97 007

España

 

 

Polska

Teva Pharma, S.L.U.

 

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

 

 

 

Tél: +34 91 387 32 80

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Portugal

 

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tél: +33 1 55 91 78 00

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

România

 

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Slovenija

 

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 51 321740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy, Finnland

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Sími: +358 20 180 5900

 

lõppenud

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Suomi/Finland

 

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

 

Tel: +39 02 89 17 98 1

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

 

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

müügiluba

 

Teva Sweden AB

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

United Kingdom

UAB “Sicor Biotech” filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 673 23 666

Tel: +44 1977 628500

 

 

on

 

 

Infoleht on viimati uuendatud {KK/AAAA}.,

 

Muud teabeallikadRavimil

Täpne teave selle ravim kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Repso, 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid leflunomiid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Repso ja milleks seda kasutatakse

2. Mida on vaja teada enne Repso võtmist

3. Kuidas Repso’t võtta

4. Võimalikud kõrvaltoimed

5. Kuidas Repso’t säilitada

6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Repso ja milleks seda kasutatakse

 

 

lõppenud

Repso kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse reumavastasteks ravimiteks. See sisaldab

aneemia (vere punarakkude vähesus).

müügiluba

 

toimeainena leflunomiidi.

 

 

Repso’t kasutatakse aktiivse reumatoidartriidi või akt vse psoriaatrilise artriidi raviks täiskasvanud patsientidel.

Reumatoidartriit on artriidi kurnav vorm. S mptomid on liigeste põletik, liigeste turse, liigutamisraskused ja valu. Teised kogu organismi haaravad sümptomid on isutus, palavik, jõuetus ja

 

on

 

Ravimil

Psoriaatiline artriit on psoriaasi ja artriidi kombinatsioon. Sümptomite hulka kuuluvad liigeste põletik,

turse, liikumisraskused, valu ja punased ketendavad laigud nahal (naha lesioonid).

2.

Mida on vaja te da enne Repso võtmist

Ärge võtke Repso’t

-kui te olete allergiline (eeskätt nahareaktsioonid, millega sageli kaasnevad palavik, liigesevalu, punased laigud nahal või villid, nt Stevensi-Johnsoni sündroom) leflunomiidi või selle ravimi mistahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes või kui olete teriflunomiidi (kasutatakse sclerosis multiplex’i ravis) suhtes allergiline. .

-kui teil on probleeme maksaga.

-kui teil on raske seisund, mis mõjutab teie immuunsüsteemi, nt AIDS.

-kui teil on probleeme luuüdiga või kui teie punavereliblede või valgevereliblede arv on väike või vereliistakute arv on vähenenud muul põhjusel kui reumatoid- või psoriaatiline artriit.

-kui teil on tõsine infektsioon.

-kui teil on mõõdukaid kuni raskeid probleeme neerudega.

-kui valgu hulk teie veres on väga vähene (hüpoproteineemia).

-kui te olete rase, kahtlustate rasedust või toidate last rinnaga.

-kui olete fertiilses eas naine ja ei kasuta efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Repso võtmist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

-

kui teil on juba vähe puna- või valgevereliblesid (aneemia või leukopeenia); vereliistakuid,

 

mis võib suurendada kalduvust verejooksude või verevalumite tekkeks (trombotsütopeenia);

 

luuüdi funktsioon on pärsitud või kui teil on risk, et teie luuüdi ei funktsioneeri õigesti; võib

 

teie arst teil soovitada võtta teatud ravimeid, mis kiirendavad Repso eritumist teie organismist.

-

kui teil tekivad paistes poorsed igemed, haavandid ja hammaste loksumine (nakkuslik

 

suuõõne haigus, mida nimetatakse haavandiliseks stomatiidiks), siis te peate pöörduma arsti

 

poole, kes võib teile soovitada lõpetada Repso võtmine.

-

Kui te vahetate reumatoidartriidi ravimit või kui te olete hiljuti võtnud ravimeid, mis võivad

 

kahjustada teie maksa või verd, võib arst teile soovitada võtta teatud ravimeid, mis kiirendavad

 

Repso eritumist teie organismist, või jälgida teid hoolikalt, kui te alustate Repso võtmist.

-

kui teil on kunagi olnud interstitsiaalne kopsuhaigus (hingeldus).

-

kui olete kunagi põdenud tuberkuloosi või olete olnud kontaktis inimesega, kellel on või on

 

olnud tuberkuloos. Teie arst võib määrata uuringud, et teha kindlaks, kas teil on tuberkuloos.

-

kui te olete meessoost ja soovite eostada last. Kuna ei saa välistada Repso eritumist

 

seemnevedelikku, tuleb ravi ajal Repso’ga kasutada tõhusat rasestumisvastast vahendit. Mehed,

 

kes soovivad isaks saada, peavad võimaliku riski vähendamiseks pöörduma oma arsti poole, kes

 

võib neile soovitada lõpetada Repso võtmine ja võtta teatud ravimeid, mis väljutavad nende

 

organismist Repso’t kiiresti ja piisavalt. Teile teostatakse vereanalüüsid, kinnitamaks Repso

 

lõppenud

 

piisavat eritumist organismist ning pärast seda peaksite veel ootama vähemalt 3 kuud enne lapse

eostamist.

Mõnikord võib Repso põhjustada vere-, maksa- või kopsuprobleeme või häireid käte või jalgade närvides. See võib mõnikord põhjustada ka tõsiseid allergilisi reaktsioone (sh eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsioon (ingl DRESS)) või suurendada riski raske infektsiooni tekkeks. Palun lugege lisainformatsiooni lõigust 4 (Võimalikud kõrvaltoimed).

DRESS algab gripi-sarnaste sümptomite ja lööbe tekkega näol, mis edasi levib mujale, koos kõrge palavikuga, vereanalüüside vastustes maksaensüüm detaseme tõusu ja vere teatud tüüpi valgeliblede arvu tõusuga (eosinofiilia) ning lümfisõlmede suurenemisega.

Enne ravi alustamist Repso’ga ja ka ravi ajal võtab teie arst teilt vereproove, et regulaarselt jälgida vererakkude hulka ja maksa seisundit. Sa uti kontrollib arst regulaarselt teie vererõhku, sest Repso

võib põhjustada vererõhu tõusu.

müügiluba

on Rääkige oma arstile,Ravimilkui teil on se etamatu krooniline kõhulahtisus. Teie arst teeb lisauuringuid

diferentsiaaldiagnoosi jaoks.

Lapsed ja noorukid

Repso’t ei ole soovit t k sutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel.

Muud ravimid ja Repso

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mistahes muid ravimeid, kaasa arvatud käsimüügiravimid.

Eriti juhul kui te võtate järgmisi ravimeid:

-teisi reumatoidartriidi ravimeid, nt malaaria ravimid (nt klorokviin ja hüdroksüklorokviin), lihasesse süstitavad või suukaudsed kullapreparaadid, D-penitsillamiin, asatiopriin ja muud immunosupressiivsed ravimid (nt metotreksaat), kuna need kombinatsioonid ei ole soovitatavad;

-varfariini ja teisi suukaudseid ravimeid, mida kasutatakse verehüübivuse vähendamiseks, sest selle ravimi kõrvaltoimete tekkeohu vähendamiseks on vajalik jälgimine;

-teriflunomiidi hulgiskleroosi korral;

-repagliniidi, pioglitasooni, nategliniidi või rosiglitasooni diabeedi korral;

-daunorubitsiini, doksorubitsiini, paklitakseeli või topotekaani vähi korral;

-duloksetiini depressiooni, kusepidamatuse või diabeetilise neeruhaiguse korral;

-alosetrooni raske kõhulahtisuse korral;

-teofülliini astma korral;

-tisanidiini lihasrelaksandina;

-suukaudseid rasestumisvastaseid ravimeid (sisaldavad etünüülöstradiooli ja levonorgestreeli);

-tsefakloori, bensüülpenitsilliini (G-penitsilliin), tsiprofloksatsiini infektsiooni korral;

-indometatsiini, ketoprofeeni valu või põletiku korral;

-furosemiidi südamehaiguse korral (diureetikum, vee väljutamise ravim);

-zidovudiini HIV infektsiooni korral;

-rosuvastatiini, simvastatiini, atorvatstatiini, pravastatiini hüperkolesteroleemia korral (kolesterooli kõrge tase);

-sulfasalasiini põletikulise soolehaiguse või rematoidartriidi korral.

-kolestüramiini (kasutatakse kolesteroolitaseme langetamiseks ja ikterusega seotud sügeluse raviks) või aktiivsütt, sest need ravimid vähendavad Repso teie organismis imenduvat kogust

-tsimetidiini, kõrvetiste ja peptiliste haavandite korral kasutatavat ravimit.

Kui te võtate juba mittesteroidseid põletikuvastaseid ravimeid (MSPVA-d) ja/või kortikosteroide, võite nende kasutamist jätkata ka pärast ravi alustamist Repso’ga.

Vaktsineerimised

lõppenud

Kui teid on vaja vaktsineerida, pöörduge nõu saamiseks arsti poole. Mõningaid vaktsineerimisi ei tohi läbi viia Repso ravi ajal ning teatud perioodi vältel pärast ravi.

Repso koos toidu, joogi ja alkoholiga

Alkoholi joomine Repso võtmise ajal võib suurendada maksakahjustuse võimalust. Seetõttu ei ole ravi ajal soovitatav alkoholi juua.

Rasedus ja imetamine

müügiluba

 

Ärge võtke Repso’t, kui olete või arvate ennast olevat rase. Kui te olete rase või rasestute Repso võtmise ajal, on lapsel tõsiste sünnidefektide suurenen d tekkerisk. Sünnitusealised naised ei tohi võtta Repso usaldusväärset rasestumisvastast vahend t kasutamata ja usaldusväärsete rasestumisvastaste vahendite kasutamist tuleb jätkata kuni 2 aasta jooksul pärast ravi lõppu.

Kui te planeerite rasestuda pärast ravi lõpeta ist Repso’ga, rääkige sellest oma arstile, kuna enne

planeeritavat rasedust peate olema kindel, et Repso’t ei ole enam teie organismis. See võib võtta aega kuni 2 aastat. Seda perioodi saab lüheondada mõne nädalani, võttes teatud ravimeid, mis kiirendavad

Repso väljutamist teie organismist.

Täiendava teabe saamiseks laboratoorsete analüüside kohta pöörduge oma arsti poole.

Kummalgi juhul peavadRavimilvereanalüüsid Repso piisavat eemaldumist kinnitama, ning pärast seda peaksite veel ootama vähe alt õne kuu enne, kui rasestute.

Kui te kahtlustate, et olete ravi ajal Repso’ga või kahe aasta jooksul pärast ravi lõpetamist rasestunud, peate viivitamatult pöörduma oma arsti poole raseduse kindlakstegemiseks. Kui testid teie rasedust kinnitavad, võib arst teile soovitada ravi teatud ravimitega, mis väljutavad Repso kiiresti ja piisavalt teie organismist ning see võib vähendada riski lapsele.

Ärge võtke Repso’t rinnaga toitmise ajal, kuna leflunomiid eritub rinnapiima.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Repso võib põhjustada pearinglust. See võib mõjutada teie kontsentreerumisvõimet või reaktsioonikiirust. Kui see juhtub teiega, ärge juhtige autot ega käsitsege masinaid.

Repso sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3.Kuidas Repso’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Arst, kes alustab teie ravi Repso’ga ja kes jälgib teid ravi ajal, peab olema reumatoidartriidi ja psoriaatilise artriidi ravis kogenud spetsialist.

Tavaline algannus on 100 mg üks kord ööpäevas 3 päeva jooksul. Pärast seda on annus:

-reumatoidartriidi puhul 10 mg või 20 mg üks kord ööpäevas sõltuvalt haiguse raskusest.

-psoriaatilise artriidi puhul 20 mg üks kord ööpäevas.

Repso tabletid tuleb alla neelata tervelt koos rohke veega. Repso tablette võib võtta koos toiduga või ilma.

Võib minna 4 kuni 6 nädalat, enne kui te tunnete seisundi paranemist. Mõnedel patsientidel võib pärast 4...6-kuulist ravi seisund veelgi paraneda.

Repso’t võetakse tavaliselt pika-ajaliselt.

Kui te võtate Repso’t rohkem kui ette nähtud

lõppenud

 

Kui teie või keegi teine on neelanud korraga palju tablette või kui te arvate, et laps on neelanud kasvõi ühe tableti, pöörduge otsekohe lähima haigla erakorralise meditsiini osako da või arsti poole. Palun võtke see infoleht, allesjäänud tabletid ja konteiner endaga haiglasse või arsti juurde kaasa, et nad teaksid, milliseid tablette on võetud.

Kui te unustate Repso’t võtta

müügiluba

Kui te unustasite annuse võtmata, võtke see niipea kui see teile meenub. Ärge võtke kahekordset

annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või

meditsiiniõega.

 

4.

Võimalikud kõrvaltoimed

on

 

 

-kui te tunneteRavimilnõrkust, uimasust või pearinglust või hingamisraskust, kuna need võivad olla tõsise allergilise re ktsiooni nähud.

-kui teil tekib nahalööve või suuhaavandid, kuna see võib viidata raskele, mõnikord eluohtlikule reaktsioonile (nt Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs,

multiformne erüteem, eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega ravimireaktsioon (ingl DRESS)), vt lõik 2.Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Rääkige otsekohe oma arstile, kui teil tekib:

-naha kahvatus, väsimus või verevalum, kuna see võib viidata vereloomehäiretele, mis on põhjustatud vere koostisse kuuluvate erinevate vererakkude tasakaaluhäirest.

-väsimus, kõhuvalu või ikterus (naha ja silmavalgete kollaseks värvumine), sest see võib viidata maksakahjustusele, mis on tõsine haigusseisund ja võib lõppeda surmaga.

-infektsiooni sümptomid nagu palavik, kurguvalu või köha, sest see ravim võib suurendada riski raske või eluohtliku infektsiooni tekkeks.

-köha või hingamisprobleemid, sest need võivad viidata kopsuprobleemidele (interstitsiaalne kopsuhaigus või pulmonaarne hüpertensioon).

-ebatavaline torkiv tunne, nõrkus või valu kätes või jalgades, mis võib viidata närvide häiretele (perifeerne neuropaatia).

Muud kõrvaltoimed

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st)

-Kerge vererõhu tõus.

-Valgevereliblede arvu vähenemine, mille tõttu tekivad kergemini infektsioonid (leukopeenia).

-Naha tundlikkushäired, st põletus-, torkimis-, sügelus- või kipitustunne (paresteesia).

-Peavalu.

-Pearinglus.

-Kõhulahtisus.

-Koliit.

-Iiveldus.

-Oksendamine.

-Haavandid või põletik suus.

-Kõhuvalu.

-Juuste väljalangemise intensiivistumine.

-Ekseem.

-Lööve.

-Sügelus.

-Kuiv nahk.

-Valu, paistetus ja hellus, enamasti labakäes või randmes. lõppenud

-Teatud ensüümide (kreatiinfosfokinaasi) taseme tõus veres.

-Söögiisu kaotus.

-Kehakaalu langus (tavaliselt väheoluline).

-Jõuetus (nõrkus).

-Kerged allergilised reaktsioonid.

-Teatud maksaanalüüside väärtuste suurenemine.

-käte või jalgade närvide häired (perifeerne neuropa ti ).

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st)

-Punavereliblede arvu vähenemine, mis võib muuta naha kahvatuks ja põhjustada nõrkust või hingeldust (aneemia).

-Vereliistakute arvu kerge vähenemine, mis suurendab riski verejooksu või verevalumite tekkeks.

-Maitsetundlikkuse häired.

-Nõgeslööve (urtikaaria).

-Kõõluserebend.

-Kaaliumi madal tase veres, mis võib põhjustada lihasnõrkust, tõmblusi või südame rütmihäireid.

-Rasvade (kolesterooli ja triglütseriidide) sisalduse suurenemine veres.

-Fosfaadi taseme langus veres.

-Ärevus.müügilubaRavimil

Harva esinevad kõrvaltoimed (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st)

-Tugev vererõhu tõus.

-Vererakkude hulga tugev vähenemine, mis võib põhjustada nõrkust, verevalumeid või soodustada infektsioone.

-Valgevereliblede arvu tugev vähenemine, mis soodustab infektsioonide teket (leukopeenia).

-Eosinofiilide taseme tõus (eosinofiilia).

-Kopsupõletik (interstitsiaalne kopsuhaigus), mis võib lõppeda surmaga.

-Laktaatdehüdrogenaasi (vere koostises olev ensüüm) taseme tõus.

-Rasked infektsioonid (sh sepsis), mis võivad lõppeda surmaga.

-Hepatiit (maksapõletik).

-Naha ja silmavalgete muutumine kollaseks, mis on tingitud maksa või vere probleemidest (ikterus).

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võib esineda kuni 1 inimesel 10000-st)

-Infektsioon, millele on iseloomulikud kõrge palavik, kurguvalu, nahalesioonid ja valgevereliblede arvu äärmine langus (agranulotsütoos).

-Kõhunäärme põletik, mis põhjustab tugevat valu kõhus ja seljas.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Kuidas Repso’t säilitada
5.

-Rasked, mõnikord eluohtlikud allergilised reaktsioonid (Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs, multiformne erüteem).

-Raske allergiline reaktsioon.

-Peente veresoonte põletik (vaskuliit, sh naha nekrootiline vaskuliit).

-Raske maksakahjustus (st maksapuudulikkus, maksa nekroos), mis võib lõppeda surmaga.

Teadmata esinemissagedusega võivad esineda teised kõrvaltoimed nagu neerupuudulikkus, kusihappesisalduse langus veres, pulmonaarne hüpertensioon, meeste viljatus (pöörduv pärast selle ravimiga ravi lõpetamist), naha luupus (iseloomulik lööve/erüteem nahal, mis on valgusega kokkupuutes), psoriaas (esmane või süvenemine) ja DRESS (vt ülal ja lõik 2).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgit karbil või tabletikonteineril pärast „Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päeva .

müügiluba

lõppenud

Tabletid tabletikonteineris: Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Tabletid blistris: Hoida temperatuuril kuni 25°C.

 

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave on

-Üks õhukeseRavimilpolümeerikattega tablett sisaldab 20 mg leflunomiidi.

-Teised abiained on (vt lõik 2 „Repso sisaldab laktoosi“):

-Tableti sisu: laktoosmonohüdraat, povidoon, krospovidoon tüüp A, eelželatiniseeritud (maisi)tärklis, talk, veevaba kolloidne ränidioksiid, veevaba laktoos ja magneesiumstearaat.

-Tableti kate: titaandioksiid, hüpromelloos, makrogool 400, kollane raudoksiid, polüsorbaat, kinoliinkollane alumiiniumlakk ja indigokarmiin alumiiniumlakk.Mida Repso sisaldab

Kuidas Repso välja näeb ja pakendi sisu

Repso 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid on tumebeežid kolmnurkse kujuga õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on graveering „20“ ja teisele küljele „L“.

Tabletikonteinerites tarnitav Repso on saadaval pakendi suurustes 30 või 100 õhukese polümeerikattega tabletti.

Blistrites tarnitavtarni Repso on saadaval pakendi suurustes 28, 30 või 100 õhukese polümeerikattega tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja
Teva B.V.
Swensweg 5 2031GA Haarlem Holland
Tootjad:
Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13
Debrecen H-4042 Ungari
TEVA UK Ltd
Brampton Road
Hampden Park Eastbourne, East Sussex BN22 9AG Ühendkuningriik

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

 

 

 

lõppenud

België/Belgique/Belgien

 

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

UAB “S cor Biotech”

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

 

Tel: +370 5 266 0203

България

 

 

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

ratiopharm GmbH

Teл: +359 2 489 95 82

on

müügilubaAllemagne/Deutschland

 

 

Tél/Tel: +49 731 402 02

Česká republika

 

Magyarország

 

 

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

 

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

 

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Ravimil

 

Malta

 

 

Teva Pharmaceuticals Ireland, L-Irlanda

Teva Denmark A/S

 

Tlf: +45 44 98 55 11

 

Tel: +353 51 321740

Deutschland

 

 

Nederland

TEVA GmbH

 

 

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 08

 

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

 

 

Norge

UAB “Sicor Biotech“ Eesti filiaal

 

Teva Norway AS

Tel: +372 661 0801

 

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

 

 

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

 

 

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

Tel: +43 1 97 007

España

 

 

Polska

Teva Pharma, S.L.U.

 

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

 

 

 

Tél: +34 91 387 32 80

Tel.: +48 22 345 93 00

France

 

 

Portugal

 

Teva Santé

 

 

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tél: +33 1 55 91 78 00

 

 

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

 

 

România

 

Pliva Hrvatska d.o.o.

 

 

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +385 1 37 20 000

 

 

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

 

 

Slovenija

 

Teva Pharmaceuticals Ireland

 

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 51 321740

 

 

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

 

 

Slovenská republika

ratiopharm Oy, Finnland

 

 

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Sími: +358 20 180 5900

 

 

 

lõppenud

 

 

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

 

 

Suomi/Finland

 

Teva Italia S.r.l.

 

 

ratiopharm Oy

 

Tel: +39 02 89 17 98 1

 

 

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

 

 

Sverige

 

Infoleht on viimati uuendatud {KK/AAAA}.,müügiluba

 

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

 

Teva Sweden AB

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

 

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

 

 

United Kingdom

UAB “Sicor Biotech” filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 673 23 666

 

 

Tel: +44 1977 628500

 

 

 

 

Muud teabeallikad

 

on

 

 

Ravimil

 

 

 

Täpne teave selle ravim

kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu

.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu