Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Reyataz (atazanavir sulphate) – Pakendi märgistus - J05AE08

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusReyataz
ATC koodJ05AE08
Toimeaineatazanavir sulphate
TootjaBristol-Myers Squibb Pharma EEIG

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISKARBI TEKST (PURK JA BLISTERPAKEND) JA PURGI ETIKETI TEKST

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

REYATAZ 100 mg kõvakapslid atasanaviir

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Kapsel sisaldab 100 mg atasanaviiri (sulfaadina).

3.ABIAINED

Abiained: sisaldab laktoosi (vt infoleht).

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Purgi karp ja etikett (1 purk): 60 kõvakapslit

Blisterpakend: 60 kõvakapslit

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne.

Kapslid tuleb neelata tervena. Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {KK/AAAA}

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Purgi pakend:

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Blisterpakend:

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG Uxbridge Business Park

Sanderson Road Uxbridge UB8 1DH Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

Purgi pakend:

60 kõvakapslit: EU/1/03/267/001

Blisterpakend:

60 kõvakapslit: EU/1/03/267/002

13.PARTII NUMBER

Lot

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.INFORMATSIOON BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Välispakend: REYATAZ 100 mg

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

<NN>:

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

REYATAZ 100 mg kõvakapslid atasanaviir

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {KK/AAAA}

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISKARBI TEKST (PURK JA BLISTERPAKEND) JA PURGI ETIKETI TEKST

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

REYATAZ 150 mg kõvakapslid atasanaviir

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Kapsel sisaldab 150 mg atasanaviiri (sulfaadina).

3. ABIAINED

Abiained: sisaldab laktoosi (vt infoleht).

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Purgi karp ja etikett (1 purk): 60 kõvakapslit

Blisterpakend: 60 kõvakapslit

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne.

Kapslid tuleb neelata tervena. Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP {KK/AAAA}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Purgi pakend:

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Blisterpakend:

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG Uxbridge Business Park

Sanderson Road Uxbridge UB8 1DH Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

Purgi pakend:

60 kõvakapslit: EU/1/03/267/003

Blisterpakend:

60 kõvakapslit: EU/1/03/267/004

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Välispakend: REYATAZ 150 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

<NN>:

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

REYATAZ 150 mg kõvakapslid atasanaviir

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP {KK/AAAA}

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISKARBI TEKST (PURK JA BLISTERPAKEND) JA PURGI ETIKETI TEKST

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

REYATAZ 200 mg kõvakapslid atasanaviir

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Kapsel sisaldab 200 mg atasanaviiri (sulfaadina).

3. ABIAINED

Abiained: sisaldab laktoosi (vt infoleht).

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Purgi karp (1 purk): 60 kõvakapslit

Karp purkidele (3 purki): 3 x 60 kõvakapslit (3 purki 60 kõvakapsliga) Purgi etikett: 60 kõvakapslit

Blisterpakend: 60 kõvakapslit

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne.

Kapslid tuleb neelata tervena. Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP {KK/AAAA}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Purgi pakend:

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Blisterpakend:

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG Uxbridge Business Park

Sanderson Road Uxbridge UB8 1DH Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

Purgi pakend:

60 kõvakapslit: EU/1/03/267/005

3 x 60 kõvakapslit: EU/1/03/267/011

Blisterpakend:

60 kõvakapslit: EU/1/03/267/006

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Välispakend: REYATAZ 200 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

<NN>:

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

REYATAZ 200 mg kõvakapslid atasanaviir

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP {KK/AAAA}

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISKARBI TEKST (PURK JA BLISTERPAKEND) JA PURGI ETIKETI TEKST

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

REYATAZ 300 mg kõvakapslid atasanaviir

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Kapsel sisaldab 300 mg atasanaviiri (sulfaadina).

3. ABIAINED

Abiained: sisaldab laktoosi (vt infoleht).

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Purgi karp (1 purk): 30 kõvakapslit

Karp purkidele (3 purki): 3 x 30 kõvakapslit (3 purki 30 kõvakapsliga) Purgi etikett: 30 kõvakapslit

Blisterpakend: 30 kõvakapslit

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne.

Kapslid tuleb neelata tervena. Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP {KK/AAAA}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Purgi pakend:

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Blisterpakend:

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG Uxbridge Business Park

Sanderson Road Uxbridge UB8 1DH Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

Purgi pakend:

30 kõvakapslit: EU/1/03/267/008

3 x 30 kõvakapslit: EU/1/03/267/010

Blisterpakend:

30 kõvakapslit: EU/1/03/267/009

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Välispakend: REYATAZ 300 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

<NN>:

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

REYATAZ 300 mg kõvakapslid atasanaviir

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP {KK/AAAA}

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISKARBI TEKST

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

REYATAZ 50 mg suukaudne pulber atasanaviir

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kotike sisaldab 50 mg atasanaviiri (sulfaadina).

3. ABIAINED

Sisaldab aspartaami ja sahharoosi. Lisateave vt pakendi infoleht.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Suukaudne pulber 30 kotikest

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP {KK/AAAA}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Ei vaja säilitamisel eritingimusi.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG Uxbridge Business Park

Sanderson Road Uxbridge UB8 1DH Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/03/267/012

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Välispakend: REYATAZ 50 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

<NN>:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

REYATAZ 50 mg SUUKAUDNE PULBER - FOOLIUMKOTIKE

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

REYATAZ 50 mg suukaudne pulber

Atasanaviir

Suukaudne

2.MANUSTAMISVIIS

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP {KK/AAAA}

4. PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

50 mg

6.MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu