Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Riprazo (aliskiren) – Pakendi märgistus - C09XA02

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusRiprazo
ATC koodC09XA02
Toimeainealiskiren
TootjaNovartis Europharm Ltd.
VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED ÜKSIKPAKENDI KARP, MILLES ON PA/ALU/PVC BLISTRID
1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS
Riprazo 150 mg õhukese polümeerikattega tabletid Aliskireen

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 150 mg aliskireeni (hemifumaraadina).

 

3.

ABIAINED

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

lõppenud

 

 

7 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

14 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

 

28 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

 

30 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

 

50 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

 

56 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

 

90 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

 

 

 

Suukaudne.

 

 

 

 

 

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

 

 

 

 

 

 

müügiluba

 

 

 

6.

ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

 

 

 

 

KÄTTESAAMATUS KOHAS

 

 

 

on

 

 

 

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

 

 

 

 

 

 

 

7.

TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

KÕLBLIKKUSAEG

 

 

 

 

 

Kõlblik kuni:

 

 

 

 

Ravimil

 

 

 

 

 

9.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

 

 

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham

West Sussex, RH12 5AB Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/07/409/001

7 õhukese polümeerikattega tabletti

 

EU/1/07/409/002

 

õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/07/409/003

 

õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/07/409/004

 

õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/07/409/005

 

õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/07/409/006

 

õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/07/409/008

 

õhukese polümeerikattega ta letti

13. PARTII NUMBER

 

Partii nr:

 

müügiluba

 

 

 

 

RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

 

14.

 

Retseptiravim.

 

 

 

KASUTUSJUHEND

 

 

15.

 

 

TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

 

16.

Ravimil

on

 

 

Riprazo 150 mg

 

lõppenud

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED ÜKSIKPAKENDI KARP, MILLES ON PCTFE/PVC BLISTRID
1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS
Riprazo 150 mg õhukese polümeerikattega tabletid Aliskireen

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 150 mg aliskireeni (hemifumaraadina).

 

3.

ABIAINED

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

lõppenud

 

 

14 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

28 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

 

30 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

 

50 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

 

56 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

 

90 hukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

 

98 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

 

 

 

Suukaudne.

 

 

 

 

 

 

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

 

 

 

 

 

 

müügiluba

 

 

 

6.

ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

 

 

 

 

KÄTTESAAMATUS KOHAS

 

 

 

on

 

 

 

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

 

 

 

 

 

 

 

7.

TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

KÕLBLIKKUSAEG

 

 

 

 

 

 

Kõlblik kuni:

 

 

 

 

 

Ravimil

 

 

 

 

 

 

9.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

 

 

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham

West Sussex, RH12 5AB Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/07/409/021

õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

EU/1/07/409/022

 

õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

EU/1/07/409/023

 

õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

EU/1/07/409/024

 

õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

EU/1/07/409/025

 

õhukese polümeerikattega tabletti

lõppenud

EU/1/07/409/026

 

õhukese polümeerikattega tabletti

(perforeeritud üheannuseline

 

 

 

blister)

 

EU/1/07/409/027

 

õhukese polümeerikattega tabletti

 

EU/1/07/409/028

 

õhukese polümeerikattega tabletti

 

13. PARTII NUMBER

 

 

 

 

 

Partii nr:

müügiluba

 

 

 

 

 

 

14.

RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

 

Retseptiravim.

 

 

 

 

 

15.

KASUTUSJUHEND

 

 

 

 

Ravimil

 

16.

TEAVE BRAILLE’onKIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Riprazo 150 g

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTER

BLISTER (KALENDERPAKEND)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Riprazo 150 mg õhukese polümeerikattega tabletid Aliskireen

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Novartis Europharm Limited

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

 

Esmaspäev

 

 

 

 

Teisipäev

 

 

 

 

 

Kolmapäev

 

 

 

Neljapäev

 

 

 

Reede

 

 

on

 

Laupäev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pühapäev

 

 

Ravimil

 

müügiluba

lõppenud

Riprazo 150 mg õhukese polümeerikattega tabletid Aliskireen

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

MULTIPAKENDITE VAHEKARP (ILMA BLUE BOX’ITA), MILLES ON PA/ALU/PVC BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 150 mg aliskireeni (hemifumaraadina).

 

3.

ABIAINED

 

 

 

lõppenud

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

 

 

 

14 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

20 pakendist (igas 14 tabletti) koosneva multipakendi komponent.

 

 

 

 

28 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

 

 

3 pakendist (igas 28 tabletti) koosneva multipakendi komponent.

 

 

 

 

 

49 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

 

2 pakendist (igas 49 tabletti) koosneva multipakendi komponent.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

 

 

 

Suukaudne.

 

 

 

 

 

 

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

 

 

 

 

 

 

müügiluba

 

 

 

6.

ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

 

 

 

 

KÄTTESAAMATUS KOHAS

 

 

 

Hoida laste eest varjatudonja kättesaamatus kohas.

 

 

 

7.

TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

KÕLBLIKKUSAEG

 

 

 

 

 

 

Kõlblik kuni:

 

 

 

 

 

Ravimil

 

 

 

 

 

 

9.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

 

 

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham

West Sussex, RH12 5AB Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

EU/1/07/409/007

 

84 õhukese polümeerikattega tabletti (3x28)

 

 

 

EU/1/07/409/009

 

 

98 õhukese polümeerikattega tabletti (2x49)

 

 

 

EU/1/07/409/010

 

 

280 õhukese polümeerikattega tabletti (20x14)

 

PARTII NUMBER

 

müügiluba

 

13.

 

 

Partii nr:

 

 

 

 

 

 

 

 

RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

 

14.

 

Retseptiravim.

 

 

 

 

 

KASUTUSJUHEND

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

 

16.

 

Riprazo 150 mg

on

 

 

 

 

 

 

 

Ravimil

 

 

 

 

lõppenud

Riprazo 150 mg õhukese polümeerikattega tabletid Aliskireen

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

MULTIPAKENDITE KARP (KOOS BLUE BOX’IGA), MILLES ON PA/ALU/PVC

BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 150 mg aliskireeni (hemifumaraadina).

 

3.

ABIAINED

 

 

 

 

 

lõppenud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

 

 

 

84 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

3 pakendist (igas 28 tabletti) koosnev multipakend.

 

 

 

 

98 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

 

 

 

 

2 pakendist (igas 49 tabletti) koosnev multipakend.

 

 

 

 

 

 

280 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

 

 

20 pakendist (igas 14 tabletti) koosnev multipakend.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

 

 

 

Suukaudne.

 

 

 

 

 

 

 

 

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

 

 

 

 

 

 

müügiluba

 

 

 

6.

ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

 

 

 

 

KÄTTESAAMATUS KOHAS

 

 

 

Hoida laste eest varjatudonja kättesaamatus kohas.

 

 

 

7.

TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

KÕLBLIKKUSAEG

 

 

 

 

 

 

 

 

Kõlblik kuni:

 

 

 

 

 

 

 

Ravimil

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

 

 

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham

West Sussex, RH12 5AB Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

EU/1/07/409/007

 

84 õhukese polümeerikattega tabletti (3x28)

 

 

 

EU/1/07/409/009

 

 

98 õhukese polümeerikattega tabletti (2x49)

 

 

 

EU/1/07/409/010

 

 

280 õhukese polümeerikattega tabletti (20x14)

 

PARTII NUMBER

 

müügiluba

 

13.

 

 

Partii nr:

 

 

 

 

 

 

 

 

RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

 

14.

 

Retseptiravim.

 

 

 

 

 

KASUTUSJUHEND

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

 

16.

 

Riprazo 150 mg

on

 

 

 

 

 

 

 

Ravimil

 

 

 

 

lõppenud

Riprazo 150 mg õhukese polümeerikattega tabletid Aliskireen

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

MULTIPAKENDITE VAHEKARP (ILMA BLUE BOX’ITA), MILLES ON PCTFE/PVC BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 150 mg aliskireeni (hemifumaraadina).

 

3.

ABIAINED

 

 

 

lõppenud

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

 

 

 

14 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

20 pakendist (igas 14 tabletti) koosneva multipakendi komponent.

 

 

 

 

49 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

 

 

2 pakendist (igas 49 tabletti) koosneva multipakendi komponent.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

 

 

 

Suukaudne.

 

 

 

 

 

 

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

 

 

 

 

 

6.

ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

 

 

 

 

KÄTTESAAMATUS KOHASmüügiluba

 

 

 

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

 

 

 

 

 

 

on

 

 

 

7.

TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

 

 

 

 

 

 

 

8.

KÕLBLIKKUSAEG

 

 

 

Kõlblik kuni:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

 

 

Ravimil

 

 

 

 

 

 

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

 

 

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham

West Sussex, RH12 5AB Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

 

 

 

 

 

 

 

13. PARTII NUMBER

 

 

 

lõppenud

 

EU/1/07/409/029

 

98 õhukese polümeerikattega tabletti (2x49) (perforeeritud

 

 

 

 

üheannuseline blister)

 

 

 

 

EU/1/07/409/030

 

280 õhukese polümeerikattega tabletti (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

Partii nr:

 

müügiluba

 

 

 

 

 

 

14.

RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

 

Retseptiravim.

 

 

 

 

 

 

15.

KASUTUSJUHEND

 

 

 

 

16.

TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

 

Riprazo 150 mg

on

 

 

 

 

Ravimil

 

 

Riprazo 150 mg õhukese polümeerikattega tabletid Aliskireen

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

MULTIPAKENDITE KARP (KOOS BLUE BOX’IGA), MILLES ON PCTFE/PVC BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 150 mg aliskireeni (hemifumaraadina).

 

3.

ABIAINED

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

lõppenud

 

 

280 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

20 pakendist (igas 14 tabletti) koosnev multipakend.

 

 

 

 

98 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

 

 

2 pakendist (igas 49 tabletti) koosnev multipakend.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

 

 

 

Suukaudne.

 

 

 

 

 

 

 

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

 

 

 

 

 

6.

ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

 

 

 

 

KÄTTESAAMATUS KOHAS

 

 

 

 

 

 

 

müügiluba

 

 

 

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

 

 

 

 

 

 

on

 

 

 

 

 

 

7.

TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

KÕLBLIKKUSAEG

 

 

 

 

 

 

Kõlblik kuni:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

 

 

 

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

 

 

 

 

 

Ravimil

 

 

 

 

 

 

 

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

 

 

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

13.

PARTII NUMBER

 

 

 

 

lõppenud

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

 

Ühendkuningriik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/029

 

 

98 õhukese polümeerikattega tabletti (2x49) (perforeeritud

 

 

 

 

 

 

 

 

üheannuseline blister)

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/030

 

 

280 õhukese polümeerikattega tabletti (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partii nr:

 

 

 

müügiluba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

 

 

 

 

Retseptiravim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

KASUTUSJUHEND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

 

 

 

 

Riprazo 150 mg

on

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ravimil

 

 

 

 

 

 

 

 

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED ÜKSIKPAKENDI KARP, MILLES ON PA/ALU/PVC BLISTRID
1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS
Riprazo 300 mg õhukese polümeerikattega tabletid Aliskireen

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 300 mg aliskireeni (hemifumaraadina).

 

3.

ABIAINED

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

lõppenud

 

 

7 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

14 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

 

28 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

 

30 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

 

50 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

 

56 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

 

 

 

Suukaudne.

 

 

 

 

 

 

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

 

 

 

 

 

 

 

müügiluba

 

 

 

6.

ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

 

 

 

 

KÄTTESAAMATUS KOHAS

 

 

 

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

 

 

 

 

 

 

on

 

 

 

 

 

7.

TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

KÕLBLIKKUSAEG

 

 

 

 

 

Kõlblik kuni:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

 

 

Ravimil

 

 

 

 

 

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham

West Sussex, RH12 5AB Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

EU/1/07/409/011

 

7 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

EU/1/07/409/012

 

 

14 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/07/409/013

 

 

28 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/07/409/014

 

 

30 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/07/409/015

 

 

50 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/07/409/016

 

 

56 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

PARTII NUMBER

 

 

 

 

13.

 

 

 

16.

TEAVE BRAILLE’ KIRJASmüügiluba(PUNKTKIRJAS)

 

Partii nr:

 

 

 

 

 

14.

RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

 

Retseptiravim.

 

 

 

 

 

KASUTUSJUHEND

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

Riprazo 300 mg

on

 

 

 

 

 

 

 

Ravimil

 

 

 

 

lõppenud

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED ÜKSIKPAKENDI KARP, MILLES ON PCTFE/PVC BLISTRID
1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS
Riprazo 300 mg õhukese polümeerikattega tabletid Aliskireen

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 300 mg aliskireeni (hemifumaraadina).

 

3.

ABIAINED

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

lõppenud

 

 

14 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

28 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

 

30 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

 

50 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

 

56 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

 

90 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

 

98 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

 

 

 

Suukaudne.

 

 

 

 

 

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

 

 

 

 

 

 

müügiluba

 

 

 

6.

ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

 

 

 

 

KÄTTESAAMATUS KOHAS

 

 

 

on

 

 

 

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

 

 

 

 

 

 

 

7.

TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

KÕLBLIKKUSAEG

 

 

 

 

 

Kõlblik kuni:

 

 

 

 

Ravimil

 

 

 

 

 

9.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

 

 

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham

West Sussex, RH12 5AB Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/07/409/031

õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

EU/1/07/409/032

 

õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

EU/1/07/409/033

 

õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

EU/1/07/409/034

 

õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

EU/1/07/409/035

 

õhukese polümeerikattega tabletti

lõppenud

EU/1/07/409/036

 

õhukese polümeerikattega tabletti

(perforeeritud üheannuseline

 

 

 

blister)

 

EU/1/07/409/037

 

õhukese polümeerikattega tabletti

 

EU/1/07/409/038

 

õhukese polümeerikattega tabletti

 

13. PARTII NUMBER

 

 

 

 

 

Partii nr:

müügiluba

 

 

 

 

 

 

14.

RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

 

Retseptiravim.

 

 

 

 

 

15.

KASUTUSJUHEND

 

 

 

 

Ravimil

 

16.

TEAVE BRAILLE’onKIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Riprazo 300 g

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTER

BLISTER (KALENDERPAKEND)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Riprazo 300 mg õhukese polümeerikattega tabletid Aliskireen

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Novartis Europharm Limited

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

 

Esmaspäev

 

 

 

 

Teisipäev

 

 

 

 

 

Kolmapäev

 

 

 

Neljapäev

 

 

 

Reede

 

 

on

 

Laupäev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pühapäev

 

 

Ravimil

 

müügiluba

lõppenud

Riprazo 300 mg õhukese polümeerikattega tabletid Aliskireen

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

MULTIPAKENDITE VAHEKARP (ILMA BLUE BOX’ITA), MILLES ON PA/ALU/PVC BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 300 mg aliskireeni (hemifumaraadina).

 

3.

ABIAINED

lõppenud

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

 

 

 

14 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

20 pakendist (igas 14 tabletti) koosneva multipakendi komponent.

 

 

 

 

28 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

 

 

3 pakendist (igas 28 tabletti) koosneva multipakendi komponent.

 

 

 

 

 

30 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

 

3 pakendist (igas 30 tabletti) koosneva multipakendi komponent.

 

 

 

 

 

49 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

 

2 pakendist (igas 49 tabletti) koosneva multipakendi komponent.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

 

 

 

Suukaudne.

 

 

 

Enne ravimi kasutamist lugege pakendimüügilubainfolehte.

 

 

 

6.

ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

 

 

 

 

KÄTTESAAMATUSonKOHAS

 

 

 

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

 

 

 

 

 

 

 

7.

TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

 

 

Ravimil

 

 

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADIlõppenudVÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESSNovartis Europharm LimitedWimblehurst RoadHorshamWest Sussex, RH12 5ABHoida temperatuuril kuni 30°C.Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

Ühendkuningriik

müügiluba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/017

84 õhukese polümeerikatte

a tabletti (3x28)

 

 

 

EU/1/07/409/018

 

90 õhukese pol

meerikatte

a tabletti (3x30)

 

 

 

EU/1/07/409/019

 

98 õhukese pol

meerikattega tabletti (2x49)

 

 

 

EU/1/07/409/020

 

280 õhukese pol

meerikattega tabletti (20x14)

 

13. PARTII NUMBER

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

onPartii nr:Retseptirav m.

 

 

Ravimil

15.

KASUTUSJUHEND

 

16.

TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Riprazo 300 mg

Riprazo 300 mg õhukese polümeerikattega tabletid Aliskireen

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

MULTIPAKENDITE KARP (KOOS BLUE BOX’IGA), MILLES ON PA/ALU/PVC

BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 300 mg aliskireeni (hemifumaraadina).

 

3.

ABIAINED

lõppenud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

 

 

 

84 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

3 pakendist (igas 28 tabletti) koosnev multipakend.

 

 

 

 

90 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

 

 

 

 

3 pakendist (igas 30 tabletti) koosnev multipakend.

 

 

 

 

 

 

98 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

 

 

 

2 pakendist (igas 49 tabletti) koosnev multipakend.

 

 

 

 

 

 

280 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

 

 

20 pakendist (igas 14 tabletti) koosnev multipakend.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

 

 

 

Suukaudne.

 

 

 

Enne ravimi kasutamist lugege pakendimüügilubainfolehte.

 

 

 

6.

ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

 

 

 

 

KÄTTESAAMATUSonKOHAS

 

 

 

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

 

 

 

 

 

 

 

7.

TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

 

 

Ravimil

 

 

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADIlõppenudVÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESSNovartis Europharm LimitedWimblehurst RoadHorshamWest Sussex, RH12 5ABHoida temperatuuril kuni 30°C.Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

Ühendkuningriik

müügiluba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/017

84 õhukese polümeerikatte

a tabletti (3x28)

 

 

 

EU/1/07/409/018

 

90 õhukese pol

meerikatte

a tabletti (3x30)

 

 

 

EU/1/07/409/019

 

98 õhukese pol

meerikattega tabletti (2x49)

 

 

 

EU/1/07/409/020

 

280 õhukese pol

meerikattega tabletti (20x14)

 

13. PARTII NUMBER

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSEDonPartii nr:Retseptirav m.

 

 

Ravimil

15.

KASUTUSJUHEND

 

16.

TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Riprazo 300 mg

Riprazo 300 mg õhukese polümeerikattega tabletid Aliskireen

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

MULTIPAKENDITE VAHEKARP (ILMA BLUE BOX’ITA), MILLES ON PCTFE/PVC BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 300 mg aliskireeni (hemifumaraadina).

 

3.

ABIAINED

 

 

 

lõppenud

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

 

 

 

14 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

20 pakendist (igas 14 tabletti) koosneva multipakendi komponent.

 

 

 

 

49 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

 

 

2 pakendist (igas 49 tabletti) koosneva multipakendi komponent.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

 

 

 

Suukaudne.

 

 

 

 

 

 

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

 

 

 

 

 

6.

ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

 

 

 

 

KÄTTESAAMATUS KOHASmüügiluba

 

 

 

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

 

 

 

 

 

 

on

 

 

 

7.

TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

 

 

 

 

 

 

 

8.

KÕLBLIKKUSAEG

 

 

 

Kõlblik kuni:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

 

 

Ravimil

 

 

 

 

 

 

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

 

 

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham

West Sussex, RH12 5AB Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

 

 

 

 

 

 

13. PARTII NUMBER

 

 

lõppenud

 

EU/1/07/409/039

98 õhukese polümeerikattega tabletti (2x49) (perforeeritud

 

 

 

üheannuseline blister)

 

 

 

 

EU/1/07/409/040

 

280 õhukese polümeerikattega tabletti (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

Partii nr:

 

müügiluba

 

 

 

 

 

 

14.

RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

 

Retseptiravim.

 

 

 

 

 

 

15.

KASUTUSJUHEND

 

 

 

 

16.

TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

 

Riprazo 300 mg

on

 

 

 

 

Ravimil

 

 

Riprazo 300 mg õhukese polümeerikattega tabletid Aliskireen

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

MULTIPAKENDITE KARP (KOOS BLUE BOX’IGA), MILLES ON PCTFE/PVC BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 300 mg aliskireeni (hemifumaraadina).

 

3.

ABIAINED

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

lõppenud

 

 

280 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

20 pakendist (igas 14 tabletti) koosnev multipakend.

 

 

 

 

98 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

 

 

2 pakendist (igas 49 tabletti) koosnev multipakend.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

 

 

 

Suukaudne.

 

 

 

 

 

 

 

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

 

 

 

 

 

6.

ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

 

 

 

 

KÄTTESAAMATUS KOHAS

 

 

 

 

 

 

 

müügiluba

 

 

 

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

 

 

 

 

 

 

on

 

 

 

 

 

 

7.

TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

KÕLBLIKKUSAEG

 

 

 

 

 

 

Kõlblik kuni:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

 

 

 

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

 

 

 

 

 

Ravimil

 

 

 

 

 

 

 

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

 

 

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham

West Sussex, RH12 5AB Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

 

 

 

 

 

 

 

13. PARTII NUMBER

 

 

lõppenud

 

EU/1/07/409/039

98 õhukese polümeerikattega tabletti (2x49) (perforeeritud

 

 

 

üheannuseline blister)

 

 

 

 

EU/1/07/409/040

 

280 õhukese polümeerikattega tabletti (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

Partii nr:

 

müügiluba

 

 

 

 

 

 

14.

RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

 

Retseptiravim.

 

 

 

 

 

 

15.

KASUTUSJUHEND

 

 

 

 

16.

TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

 

Riprazo 300 mg

on

 

 

 

 

Ravimil

 

 

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu