Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Riprazo (aliskiren) – Pakendi infoleht - C09XA02

Updated on site: 09-Oct-2017

Ravimi nimetusRiprazo
ATC koodC09XA02
Toimeainealiskiren
TootjaNovartis Europharm Ltd.

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Riprazo 150 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Aliskireen

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

lõppenud

 

-

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

 

-

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile

 

kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

 

-

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime

 

võib olla ka sellime, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

 

Infolehe sisukord

 

1.

Mis ravim on Riprazo ja milleks seda kasutatakse

 

2.

Mida on vaja teada enne Riprazo võtmist

 

3.

Kuidas Riprazo’t võtta

 

4.

Võimalikud kõrvaltoimed

 

5.

Kuidas Riprazo’t säilitada

 

 

müügiluba

 

6.

Pakendi sisu ja muu teave

 

1.

Mis ravim on Riprazo ja milleks seda kasutatakse

 

Riprazo tabletid sisaldavad toimeainet, mida nimetatakse al skireeniks. Aliskireen kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse reniini inhibiitoriteks. Riprazo aitab langetada kõrgenenud vererõhku täiskasvanud patsientidel. Reniini inhibiitorid vähendavad angiotensiin II sisaldust organismis. Angiotensiin II põhjustab veresoonte ahenemist, mille tagajärjel tõuseb vererõhk. Angiotensiin II hulga vähendamine võimaldab veresoontel lõõgastuda, mille tulemusena alaneb vererõhk.

Kõrge vererõhk suurendab süda

e ja arterite töökoormust. Kui see kestab pikka aega, võib see

kahjustada aju-, südame- ja neeruveresooni ning selle tagajärjel võivad tekkida insult,

 

on

 

südamepuudulikkus, südamelihase infarkt või neerupuudulikkus. Vererõhu langetamine

normiväärtusteni vähe dab riski

ende häirete tekkeks.

2.

Mida on vaja teada enne Riprazo võtmist

Ärge võtke R prazo’t

 

-kui te olete aliskireeni või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. Kui te arvate, et võite olla allergiline, küsige nõu oma arstilt.

-kui teil on esinenud mõni järgnevatest angioödeemi (hingamis- või neelamisraskus või näo, käte ja jalgade, silmade, huulte ja/või keele turse) vormidest:

-angioödeem aliskireeni kasutamise ajal.

-pärilik angioödeem.

-teadmata põhjusega angioödeem.

-raseduse viimase 6 kuu jooksul või kui te toidate last rinnaga.Ravimil

-kui te võtate tsüklosporiini (ravim, mida kasutatakse siirdamise järgselt organi äratõukereaktsiooni vältimiseks või teiste haiguste korral, nagu reumatoidartriit või atoopiline dermatiit), itrakonasool (ravim, mida kasutatakse seeninfektsioonide raviks) või kinidiini (ravim, mida kasutataklse südamerütmi korrigeerimiseks).

-kui teil on diabeet või halvenenud neerufunktsioon ja teil ravitakse kõrget vererõhku mõnega

järgnevatest ravimirühmadest:

-„angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitoriga” näiteks enalapriil, lisinopriil, ramipriil jne.

või

-„angiotensiin II retseptori blokaatoritega” näiteks valsartaan, telmisartaan, irbesartaan jne.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Riprazo võtmist pidage nõu oma arstiga:

-kui te võtate diureetikumi (teatud tüüpi ravim, mida nimetatakse ka „vett väljaviivat ks” tablettideks ja mis suurendab uriinieritust).

-kui te võtate kõrge vererõhu raviks mõnda järgnevatest ravimirühmadest:

-„angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitorid” näiteks enalapriil, lisino riil, ramipriil

jne.lõppenud

või

- „angiotensiin II retseptori blokaatorid” näiteks valsartaan, te misartaan, irbesartaan jne.

-kui teil on halvenenud neerufunktsioon, kaalub teie arst hoolikalt, kas Riprazo on teile sobiv ravim ja võib soovida teid põhjalikumalt jälgida.

-kui teil on varem juba esinenud angioödeem (hingamis- või neel misraskus või näo, käte ja jalgade, silmade, huulte ja/või keele turse). Kui see juhtu , lõpetage Riprazo võtmine ja pöörduge oma arsti poole.

-kui teil on neeruarteri stenoos (veresoonte ahenemine ühes või mõlemas neerus).

-kui teil on tõsine kongestiivne südamepuudul kk s (südamehaigus, mille korral süda ei jõua kehasse piisavalt verd pumbata).

Lapsed ja noorukid

Riprazo’t ei soovitata kasutada lastel ja kuni 18-aastastel noorukitel.

Eakad

Enamikel üle 65 aastastel ja vane atel patsientidel ei ole 300 mg Riprazo annusega nähtud paremat toimet vererõhu vähendamisel kui 150 g annusega.

müügiluba

 

on

Muud ravimid ja Riprazo

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid

ravimeid.

 

Ravimil

 

Ärge võtke R prazo-t, kui te võtate tsüklosporiini (ravim, mida kasutatakse siirdamise korral, et vältida organi äratõukereaktsiooni ja muude seisundite puhul, näiteks reumatoidartriit või atoopiline dermatiit), trakonasooli (ravim, mida kasutatakse seeninfektsioonide raviks) või kinidiini (ravim,

m da kasutatakse südamerütmi korrigeerimiseks).

Kui te võtate mõnda järgnevalt loetletud ravimitest, võib teie arstil olla vajadus muuta annust ja/või rakendada muid ettevaatusabinõusid:

-ravimid, mis suurendavad kaaliumi sisaldust teie veres. Nende hulka kuuluvad kaaliumi säästvad diureetikumid, kaaliumilisandid.

-furosemiid, mis kuulub diureetikumide ehk "vett väljaviivate" ravimite rühma ja mida kasutatakse uriinierituse suurendamiseks.

-kõrge vererõhu raviks kasutatavad järgnevad ravimirühmad:

-„angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitorid” näiteks enalapriil, lisinopriil, ramipriil jne.

 

või

 

 

-

„angiotensiin II retseptori blokaatorid” näiteks valsartaan, telmisartaan, irbesartaan jne.

-

ketokonasool (seenhaiguste ravim).

-

verapamiil on ravim, mida kasutatakse kõrge vererõhu langetamiseks, südamerütmi

masinatega töötamist või muude keskendumist nõudvate tegevuste soorit mistlõppenudveenduge, et te teate,

 

korrigeerimiseks või stenokardia raviks.

-

teatud tüüpi valuvaigistid nagu mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVA).

Riprazo koos toidu ja joogiga

Te peate seda ravimit võtma koos kerge einega üks kord ööpäevas, soovitatavalt iga päev samal ajal. Seda ravimit ei tohi võtta koos greipfruudi mahlaga.

Rasedus ja imetamine

Ärge võtke seda ravimit, kui te olete rase või imetate (vt lõik Ärge võtke Riprazo-t). Kui te arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga. Kui te rasestute selle ravimi võtmise ajal, lõpetage otsekohe selle võtmine ja rääkige oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

See ravim võib teil tekitada pearinglust, mis võib mõjutada keskendumisvõimet. Enne autojuhtimist, kuidas see ravim teile mõjub.

3. Kuidas Riprazo-t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on te le sel tanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kõrge vererõhuga inimesed ei märka sageli mingeid haigusnähte. Paljud võivad ennast küllalt hästi tunda. Väga tähtis on võtta seda ravimit täpselt arsti juhiste järgi, et saavutada parimad tulemused ja vähendada kõrvaltoimete riski. Jätkake arsti k lastamist isegi juhul, kui te ennast hästi tunnete.

müügiluba

Tavaline algannus on üks 150 g tablett üks kord ööpäevas. Vererõhku langetav toime tekib kahe

nädala jooksul alates ravi alusta isest.

 

on

Sõltuvalt sellest, kuidas te ravile reageerite, võib arst määrata teile suurema annuse – ühe 300 mg

tableti üks kord ööpäevas. Arst võib määrata Riprazo’t koos teiste kõrgvererõhu ravimitega.

Ravimil

 

Manustam sv s

Tablette on soov tatav võtta koos vähese veega. Te peate seda ravimit võtma koos kerge einega üks kord ööpäevas, soovitatavalt iga päev samal ajal. Seda ravimit ei tohi võtta koos greipfruudi mahlaga.

Kui te võtate Riprazo’t rohkem kui ette nähtud

Kui te olete kogemata võtnud liiga palju Riprazo tablette, pidage otsekohe nõu arstiga. Te võite vajada rstiabi.

Kui te unustate Riprazo’t võtta

Kui te unustate Riprazo annuse võtmata, võtke see niipea kui meelde tuleb ning seejärel võtke järgmine annus tavalisel ajal. Ent kui on juba peaaegu käes järgmise annuse võtmise aeg, võtke lihtsalt järgmine tablett tavalisel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Mõned kõrvaltoimed võivad olla tõsised:

Mõnedel patsientidel on esinenud järgmisi tõsiseid kõrvaltoimeid (võivad esineda kuni ühel inimesel

1000-st). Kui tekib mõni järgnevatest, rääkige kohe oma arstiga: lõppenud

Tõsised allergilised reaktsioonid koos selliste sümptomitega nagu lööve, sügelemine, näo, huulte või keele turse, hingamisraskus, pearinglus.

Võimalikud kõrvaltoimed:

Sage (võib esineda kuni ühel inimesel 10-st): Kõhulahtisus, liigesevalu (artralgia), kõrge kaaliumisisaldus veres, peapööritus.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni ühel inimesel 100-st): Nahalööve (see võib olla ka allergiliste reaktsioonide või angiödeemi sümptom – vt allpool loetletud harva esinevaid kõrvaltoim id),

neeruhäired sealhulgas äge neerupuudulikkus (tõsiselt vähenenud uriinieritus), turses käed, ahkluu

või jalad (perifeerne ödeem), tõsised nahareaktsioonid (toksiline epidermaalne nekrolüüs ja/või suulimaskesta reaktsioonid – punane nahk, villid huultel või suus, naha koorumine, alavik), madal

vererõhk, südamepekslemine, köha, sügelemine, sügelev lööve (nõgestõbi), maksaensüümide aktiivsuse suurenemine.

Harv (võib esineda kuni ühel inimesel 1000-st): Tõsised allergilised reaktsioonid (anafülaktiline reaktsioon), allergilised reaktsioonid (ülitundlikkus) ja angioödeem (sümptomid, mis hõlmavad hingamis- või neelamisraskused, lööve, sügelus, nõgestõbi või näo, käte ja j lgade, silmade, huulte ja/või keele turse, pearinglus), kreatiniini sisalduse tõus veres, nahapunetus (erüteem).

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, rääkige sellest oma arstile. Te peate võibolla Riprazo võtmise lõpetama.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pida e nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5. Kuidas Riprazo-t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril. Kõlblikkusaeg

viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril ku

i 30°C.

müügiluba

 

Hoida originaalpakendis

iiskuse eest kaitstult.

Ravimil

on

 

 

 

 

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Riprazo sisaldab

-Toimeaine on aliskireen (hemifumaraadina) 150 mg

-Teised koostisosad on krospovidoon, hüpromelloos, magneesiumstearaat, makrogool, mikrokristalne tselluloos, povidoon, kolloidne veevaba ränidioksiid, talk, titaandioksiid (E 171), must raudoksiid (E 172), punane raudoksiid (E 172).

Kuidas Riprazo välja näeb ja pakendi sisu

Riprazo 150 mg õhukese polümeerikattega tabletid on heleroosad, kaksikkumerad ümmargused tabletid, mille ühel poolel on märge „IL” ja teisel „NVR”.

Riprazo tablette on 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 või 280 tk pakendis. 84 (3x28), 98 (2x49) või 280 (20x14) tabletti sisaldavad pakendid on multipakendid. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla t ie riigis müügil.

lõppenud

Müügiloa hoidja

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

Wimblehurst Road

 

 

Horsham

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

müügiluba

Ühendkuningriik

 

 

 

 

Tootja

 

 

 

Novartis Farma S.p.A,

 

 

Via Provinciale Schito 131

 

 

I-80058 Torre Annunziata/NA

 

 

Itaalia

 

 

 

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöördu

e palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

 

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

 

Novartis Pharma GmbH

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

 

Tél/Tel: +49 911 273 0

България

on

 

Magyarország

 

 

Novartis Pharma Services I c.

 

Novartis Hungária Kft. Pharma

Тел.: +359 2 489 98 28

 

Tel.: +36 1 457 65 00

Ravimil

 

 

Česká repub ika

 

 

Malta

Novartis s.r.o.

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +420 225 775 111

 

Tel: +356 2122 2872

Dan ark

 

 

Nederland

Novartis Healthcare A/S

 

Novartis Pharma B.V.

Tlf: +45 39 16 84 00

 

Tel: +31 26 37 82 111

Deutschland

 

 

Norge

Novartis Pharma GmbH

 

Novartis Norge AS

Tel: +49 911 273 0

 

 

Tlf: +47 23 05 20 00

Eesti

 

Österreich

 

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma GmbH

Tel: +372 66 30 810

 

Tel: +43 1 86 6570

 

Ελλάδα

 

Polska

 

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel.: +48 22 375 4888

lõppenud

 

España

 

Portugal

 

Laboratorios Dr. Esteve, S.A.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +34 93 446 60 00

Tel: +351 21 000 8600

France

 

România

 

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +40 21 31299 01

 

Ireland

 

Slovenija

 

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

 

 

 

müügiluba

 

Ísland

 

Slovenská republika

 

Vistor hf.

 

Novartis Slov kia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

 

S om /Finland

 

Novartis Farma S.p.A.

Novart s Finland Oy

 

Tel: +39 02 96 54 1

 

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

 

Sverige

 

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

 

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

 

Latvija

 

United Kingdom

 

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

 

Lietuva

on

 

 

 

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

 

Tel: +370 5 269 16 50

 

 

Ravimil

 

 

 

Infoleht on vii ati uuendatud

 

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Riprazo 300 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Aliskireen

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

lõppenud

 

-

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

 

-

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile

 

kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

 

-

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime

 

võib olla ka sellime, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

 

Infolehe sisukord

 

1.

Mis ravim on Riprazo ja milleks seda kasutatakse

 

2.

Mida on vaja teada enne Riprazo võtmist

 

3.

Kuidas Riprazo’t võtta

 

4.

Võimalikud kõrvaltoimed

 

5.

Kuidas Riprazo’t säilitada

 

 

müügiluba

 

6.

Pakendi sisu ja muu teave

 

1.

Mis ravim on Riprazo ja milleks seda kasutatakse

 

Riprazo tabletid sisaldavad toimeainet, mida nimetatakse al skireeniks. Aliskireen kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse reniini inhibiitoriteks. Riprazo aitab langetada kõrgenenud vererõhku täiskasvanud patsientidel. Reniini inhibiitorid vähendavad angiotensiin II sisaldust organismis. Angiotensiin II põhjustab veresoonte ahenemist, mille tagajärjel tõuseb vererõhk. Angiotensiin II hulga vähendamine võimaldab veresoontel lõõgastuda, mille tulemusena alaneb vererõhk.

Kõrge vererõhk suurendab süda

e ja arterite töökoormust. Kui see kestab pikka aega, võib see

kahjustada aju-, südame- ja neeruveresooni ning selle tagajärjel võivad tekkida insult,

 

on

 

südamepuudulikkus, südamelihase infarkt või neerupuudulikkus. Vererõhu langetamine

normiväärtusteni vähe dab riski

ende häirete tekkeks.

2.

Mida on vaja teada enne Riprazo võtmist

Ärge võtke R prazo’t

 

-kui te olete aliskireeni või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. Kui te arvate, et võite olla allergiline, küsige nõu oma arstilt.

-kui teil on esinenud mõni järgnevatest angioödeemi (hingamis- või neelamisraskus või näo, käte ja jalgade, silmade, huulte ja/või keele turse) vormidest:

-angioödeem aliskireeni kasutamise ajal.

-pärilik angioödeem.

-teadmata põhjusega angioödeem.

-raseduse viimase 6 kuu jooksul või kui te toidate last rinnaga.Ravimil

-kui te võtate tsüklosporiini (ravim, mida kasutatakse siirdamise järgselt organi äratõukereaktsiooni vältimiseks või teiste haiguste korral, nagu reumatoidartriit või atoopiline dermatiit), itrakonasool (ravim, mida kasutatakse seeninfektsioonide raviks) või kinidiini (ravim, mida kasutataklse südamerütmi korrigeerimiseks).

-kui teil on diabeet või halvenenud neerufunktsioon ja teil ravitakse kõrget vererõhku mõnega

järgnevatest ravimirühmadest:

-„angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitoriga” näiteks enalapriil, lisinopriil, ramipriil jne.

või

-„angiotensiin II retseptori blokaatoritega” näiteks valsartaan, telmisartaan, irbesartaan jne.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Riprazo võtmist pidage nõu oma arstiga:

-kui te võtate diureetikumi (teatud tüüpi ravim, mida nimetatakse ka „vett väljaviivat ks” tablettideks ja mis suurendab uriinieritust).

-kui te võtate kõrge vererõhu raviks mõnda järgnevatest ravimirühmadest:

-„angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitorid” näiteks enalapriil, lisino riil, ramipriil

jne.lõppenud

või

- „angiotensiin II retseptori blokaatorid” näiteks valsartaan, te misartaan, irbesartaan jne.

-kui teil on halvenenud neerufunktsioon, kaalub teie arst hoolikalt, kas Riprazo on teile sobiv ravim ja võib soovida teid põhjalikumalt jälgida.

-kui teil on varem juba esinenud angioödeem (hingamis- või neel misraskus või näo, käte ja jalgade, silmade, huulte ja/või keele turse). Kui see juhtu , lõpetage Riprazo võtmine ja pöörduge oma arsti poole.

-kui teil on neeruarteri stenoos (veresoonte ahenemine ühes või mõlemas neerus).

-kui teil on tõsine kongestiivne südamepuudul kk s (südamehaigus, mille korral süda ei jõua kehasse piisavalt verd pumbata).

Lapsed ja noorukid

Riprazo’t ei soovitata kasutada lastel ja kuni 18-aastastel noorukitel.

Eakad

Enamikel üle 65 aastastel ja vane atel patsientidel ei ole 300 mg Riprazo annusega nähtud paremat toimet vererõhu vähendamisel kui 150 g annusega.

müügiluba

 

on

Muud ravimid ja Riprazo

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid

ravimeid.

 

Ravimil

 

Ärge võtke R prazo-t, kui te võtate tsüklosporiini (ravim, mida kasutatakse siirdamise korral, et vältida organi äratõukereaktsiooni ja muude seisundite puhul, näiteks reumatoidartriit või atoopiline dermatiit), trakonasooli (ravim, mida kasutatakse seeninfektsioonide raviks) või kinidiini (ravim,

m da kasutatakse südamerütmi korrigeerimiseks).

Kui te võtate mõnda järgnevalt loetletud ravimitest, võib teie arstil olla vajadus muuta annust ja/või rakendada muid ettevaatusabinõusid:

-ravimid, mis suurendavad kaaliumi sisaldust teie veres. Nende hulka kuuluvad kaaliumi säästvad diureetikumid, kaaliumilisandid.

-furosemiid, mis kuulub diureetikumide ehk "vett väljaviivate" ravimite rühma ja mida kasutatakse uriinierituse suurendamiseks.

-kõrge vererõhu raviks kasutatavad järgnevad ravimirühmad:

-„angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitorid” näiteks enalapriil, lisinopriil, ramipriil jne.

 

või

 

 

-

„angiotensiin II retseptori blokaatorid” näiteks valsartaan, telmisartaan, irbesartaan jne.

-

ketokonasool (seenhaiguste ravim).

-

verapamiil on ravim, mida kasutatakse kõrge vererõhu langetamiseks, südamerütmi

masinatega töötamist või muude keskendumist nõudvate tegevuste soorit mistlõppenudveenduge, et te teate,

 

korrigeerimiseks või stenokardia raviks.

-

teatud tüüpi valuvaigistid nagu mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVA).

Riprazo koos toidu ja joogiga

Te peate seda ravimit võtma koos kerge einega üks kord ööpäevas, soovitatavalt iga päev samal ajal. Seda ravimit ei tohi võtta koos greipfruudi mahlaga.

Rasedus ja imetamine

Ärge võtke seda ravimit, kui te olete rase või imetate (vt lõik Ärge võtke Riprazo-t). Kui te arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga. Kui te rasestute selle ravimi võtmise ajal, lõpetage otsekohe selle võtmine ja rääkige oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

See ravim võib teil tekitada pearinglust, mis võib mõjutada keskendumisvõimet. Enne autojuhtimist, kuidas see ravim teile mõjub.

3. Kuidas Riprazo-t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on te le sel tanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kõrge vererõhuga inimesed ei märka sageli mingeid haigusnähte. Paljud võivad ennast küllalt hästi tunda. Väga tähtis on võtta seda ravimit täpselt arsti juhiste järgi, et saavutada parimad tulemused ja vähendada kõrvaltoimete riski. Jätkake arsti k lastamist isegi juhul, kui te ennast hästi tunnete.

müügiluba

Tavaline algannus on üks 150 g tablett üks kord ööpäevas. Vererõhku langetav toime tekib kahe

nädala jooksul alates ravi alusta isest.

 

on

Sõltuvalt sellest, kuidas te ravile reageerite, võib arst määrata teile suurema annuse – ühe 300 mg

tableti üks kord ööpäevas. Arst võib määrata Riprazo’t koos teiste kõrgvererõhu ravimitega.

Ravimil

 

Manustam sv s

Tablette on soov tatav võtta koos vähese veega. Te peate seda ravimit võtma koos kerge einega üks kord ööpäevas, soovitatavalt iga päev samal ajal. Seda ravimit ei tohi võtta koos greipfruudi mahlaga.

Kui te võtate Riprazo’t rohkem kui ette nähtud

Kui te olete kogemata võtnud liiga palju Riprazo tablette, pidage otsekohe nõu arstiga. Te võite vajada rstiabi.

Kui te unustate Riprazo’t võtta

Kui te unustate Riprazo annuse võtmata, võtke see niipea kui meelde tuleb ning seejärel võtke järgmine annus tavalisel ajal. Ent kui on juba peaaegu käes järgmise annuse võtmise aeg, võtke lihtsalt järgmine tablett tavalisel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Mõned kõrvaltoimed võivad olla tõsised:

Mõnedel patsientidel on esinenud järgmisi tõsiseid kõrvaltoimeid (võivad esineda kuni ühel inimesel

1000-st). Kui tekib mõni järgnevatest, rääkige kohe oma arstiga: lõppenud

Tõsised allergilised reaktsioonid koos selliste sümptomitega nagu lööve, sügelemine, näo, huulte või keele turse, hingamisraskus, pearinglus.

Võimalikud kõrvaltoimed:

Sage (võib esineda kuni ühel inimesel 10-st): Kõhulahtisus, liigesevalu (artralgia), kõrge kaaliumisisaldus veres, peapööritus.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni ühel inimesel 100-st): Nahalööve (see võib olla ka allergiliste reaktsioonide või angiödeemi sümptom – vt allpool loetletud harva esinevaid kõrvaltoim id),

neeruhäired sealhulgas äge neerupuudulikkus (tõsiselt vähenenud uriinieritus), turses käed, ahkluu

või jalad (perifeerne ödeem), tõsised nahareaktsioonid (toksiline epidermaalne nekrolüüs ja/või suulimaskesta reaktsioonid – punane nahk, villid huultel või suus, naha koorumine, alavik), madal

vererõhk, südamepekslemine, köha, sügelemine, sügelev lööve (nõgestõbi), maksaensüümide aktiivsuse suurenemine.

Harv (võib esineda kuni ühel inimesel 1000-st): Tõsised allergilised reaktsioonid (anafülaktiline reaktsioon), allergilised reaktsioonid (ülitundlikkus) ja angioödeem (sümptomid, mis hõlmavad hingamis- või neelamisraskused, lööve, sügelus, nõgestõbi või näo, käte ja j lgade, silmade, huulte ja/või keele turse, pearinglus), kreatiniini sisalduse tõus veres, nahapunetus (erüteem).

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, rääkige sellest oma arstile. Te peate võibolla Riprazo võtmise lõpetama.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pida e nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5. Kuidas Riprazo-t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril. Kõlblikkusaeg

viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril ku

i 30°C.

müügiluba

 

Hoida originaalpakendis

iiskuse eest kaitstult.

Ravimil

on

 

 

 

 

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Riprazo sisaldab

-Toimeaine on aliskireen (hemifumaraadina) 300 mg

-Teised koostisosad on krospovidoon, hüpromelloos, magneesiumstearaat, makrogool, mikrokristalne tselluloos, povidoon, kolloidne veevaba ränidioksiid, talk, titaandioksiid (E 171), must raudoksiid (E 172), punane raudoksiid (E 172).

Kuidas Riprazo välja näeb ja pakendi sisu

Riprazo 300 mg õhukese polümeerikattega tabletid on helepunased, kaksikkumerad, ovaalsed tabletid, mille ühel poolel on märge „IU” ja teisel „NVR”.

Riprazo tablette on 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 või 280 tk pakendis. 84 (3x28), 90 (3x30), 98 (2x49) või 280 (20x14) tabletti sisaldavad pakendid on multipakendid. Kõik pakendi suurus d i pruugi olla teie riigis müügil.

lõppenud

Müügiloa hoidja

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

Wimblehurst Road

 

 

Horsham

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

müügiluba

Ühendkuningriik

 

 

 

 

Tootja

 

 

 

Novartis Farma S.p.A,

 

 

Via Provinciale Schito 131

 

 

I-80058 Torre Annunziata/NA

 

 

Itaalia

 

 

 

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöördu

e palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

 

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

 

Novartis Pharma GmbH

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

 

Tél/Tel: +49 911 273 0

България

on

 

Magyarország

 

 

Novartis Pharma Services I c.

 

Novartis Hungária Kft. Pharma

Тел.: +359 2 489 98 28

 

Tel.: +36 1 457 65 00

Ravimil

 

 

Česká repub ika

 

 

Malta

Novartis s.r.o.

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +420 225 775 111

 

Tel: +356 2122 2872

Dan ark

 

 

Nederland

Novart s Healthcare A/S

 

Novartis Pharma B.V.

Tlf: +45 39 16 84 00

 

Tel: +31 26 37 82 111

Deutschland

 

 

Norge

Novartis Pharma GmbH

 

Novartis Norge AS

Tel: +49 911 273 0

 

 

Tlf: +47 23 05 20 00

Eesti

 

Österreich

 

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma GmbH

Tel: +372 66 30 810

 

Tel: +43 1 86 6570

 

Ελλάδα

 

Polska

 

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel.: +48 22 375 4888

lõppenud

 

España

 

Portugal

 

Laboratorios Dr. Esteve, S.A.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +34 93 446 60 00

Tel: +351 21 000 8600

France

 

România

 

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +40 21 31299 01

 

Ireland

 

Slovenija

 

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

 

 

 

müügiluba

 

Ísland

 

Slovenská republika

 

Vistor hf.

 

Novartis Slov kia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

 

S om /Finland

 

Novartis Farma S.p.A.

Novart s Finland Oy

 

Tel: +39 02 96 54 1

 

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

 

Sverige

 

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

 

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

 

Latvija

 

United Kingdom

 

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

 

Lietuva

on

 

 

 

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

 

Tel: +370 5 269 16 50

 

 

Ravimil

 

 

 

Infoleht on vii ati uuendatud

 

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu