Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Valige veebisaidi keel

Rivastigmine Actavis (rivastigmine hydrogen tartrate) – Pakendi infoleht - N06DA03

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusRivastigmine Actavis
ATC koodN06DA03
Toimeainerivastigmine hydrogen tartrate
TootjaActavis Group PTC ehf

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Rivastigmine Actavis 1,5 mg kõvakapslid

Rivastigmine Actavis 3 mg kõvakapslid

Rivastigmine Actavis 4.5 mg kõvakapslid

Rivastigmine Actavis 6 mg kõvakapslid

Rivastigmiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Rivastigmine Actavis ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Rivastigmine Actavis’e võtmist

3.Kuidas Rivastigmine Actavis’t võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Rivastigmine Actavis’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Rivastigmine Actavis ja milleks seda kasutatakse.

Rivastigmine Actavis’es sisalduv toimeaine on rivastigmiin.

Rivastigmiin kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse koliinesteraasi inhibiitoriteks. Alzheimeri tõvest või Parkinsoni tõvest põhjustatud dementsuse korral surevad teatud närvirakud ajus. See vähendab atsetüülkoliiniks nimetatud neurotrasmitteri (aine, mis võimaldab närvirakkudel üksteisega suhelda) hulka. Rivastigmiin blokeerib atsetüülkoliini lagundavaid ensüüme: atsetüülkoliinesteraas ja butürüülkoliinesteraas. Neid ensüüme blokeerides võimaldab Rivastigmine Actavis atsetüülkoliini tasemel ajus suureneda, aidates seega vähendada Alzheimeri tõve ja Parkinsoni tõvega kaasneva dementsuse sümptomeid.

Rivastigmine Actavis’t kasutatakse täiskasvanud patsientide ravis, kellel on kerge kuni mõõduka raskusega Alzheimeri tõvest põhjustatud dementsus. See on süvenev ajuhäire, mis järk-järgult mõjutab mälu, intellektuaalset võimekust ja käitumist. Kapsleid saab samuti kasutada täiskasvanutel Parkinsoni tõvega kaasuva dementsuse raviks.

2. Mida on vaja teada enne Rivastigmine Actavis’e võtmist

Ärge võtke Rivastigmine Actavis’t

kui te olete rivastigmiini või selle ravimi mistahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

kui teil esineb nahareaktsioon, mis on levinud suuremaks plaastri pindalast, kui sellel esineb tugevam paikne reaktsioon (näiteks villid, süvenev nahapõletik, paistetus) ja kui see ei parane

48 tunni jooksul pärast transdermaalse plaastri eemaldamist.

Kui see kehtib teie kohta, teavitage sellest oma arsti ja ärge Rivastigmine Actavis’t võtke.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Rääkige enne Rivastigmine Actavis’e võtmist oma arstile:

kui teil on või on kunagi olnud südame rütmihäireid või aeglane südame löögisagedus.

kui teil on või on kunagi olnud äge maohaavand.

kui teil on või on kunagi olnud urineerimisraskusi.

kui teil on või on kunagi olnud krambid.

kui teil on või on kunagi olnud astma või raske kopsuhaigus.

kui teil on või on kunagi olnud neerufunktsiooni langus.

kui teil on või on kunagi olnud maksafunktsiooni langus.

kui teil esineb värisemist.

kui teil on väike kehakaal.

kui teil esinevad seedetrakti häired nagu halb enesetunne (iiveldus), haiglane olek (oksendamine) ja kõhulahtisus. Kui oksendamine ja kõhulahtisus kestavad pikka aega, võib teil tekkida dehüdratsioon (kaotate liiga palju vedelikku).

Kui midagi sellest kehtib teie puhul, võib teie arst teid selle ravimi võtmise ajal hoolikamalt jälgida.

Kui te pole Rivastigmine Actavis’t rohkem kui kolm päeva võtnud, ärge võtke Rivastigmine Actavis’e järgmist annust enne arstiga rääkimata.

Lapsed ja noorukid

Rivastigmine Actavis’e kasutamine Alzheimer’i tõve raviks lastel ei ole asjakohane.

Muud ravimid ja Rivastigmine Actavis

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mistahes muid ravimeid.

Rivastigmine Actavis’t ei tohi võtta samaaegselt teiste samatoimeliste ravimitega. Rivastigmine Actavis’el võib esineda koostoimeid antikolinergiliste ravimitega (ravimid, mida kasutatakse kõhukrampide või spasmide raviks, Parkinsoni tõve raviks või merehaiguse vältimiseks).

Rivastigmine Actavis`t ei tohi kasutada samal ajal metoklopramiidiga (ravim, mida kasutatakse iivelduse ja oksendamise leevendamiseks või vältimiseks). Nende kahe ravimi samaaegne kasutamine võib põhjustada probleeme, nagu jäsemete jäikus ja käte värin.

Kui peate Rivastigmine Actavis’e võtmise ajal minema operatsioonile, rääkige oma arstile ravimi kasutamisest enne narkoosi saamist, kuna Rivastigmine Actavis võib narkoosis olemise ajal tugevdada mõnede lihaslõõgastite toimet.

Ettevaatust Rivastigmine Actavis`e kasutamisel koos beetablokaatoritega (ravimid, nagu atenolool, millega ravitakse kõrget vererõhku, rinnaangiini ja teisi südamehaigusi). Nende kahe ravimi samaaegne kasutamine võib põhjustada probleeme, nagu südame löögisageduse aeglustumine (bradükardia), mis võib põhjustada minestamist või teadvusekadu.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te olete rase, tuleb hinnata Rivastigmine Actavis’e kasutamisest saadavat kasu ja võimalikke toimeid sündimata lapsele. Rivastigmine Actavis’t tohib raseduse ajal kasutada ainult kindlal vajadusel.

Te ei tohi Rivastigmine Actavis-ravi ajal imetada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Arst ütleb teile, kas teie haigus võimaldab teil ohutult autot juhtida ja masinatega töötada. Rivastigmine Actavis võib põhjustada pearinglust ja unisust, seda peamiselt ravi alustamisel või annuse suurendamisel. Kui teil tekib pearinglus või unisus, ärge juhtige autot, töötage masinatega ega sooritage muid tähelepanu nõudvaid tegevusi.

3.Kuidas Rivastigmine Actavis’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti,apteekri või meditsiiniõega.

Kuidas ravi alustada

Arst ütleb, milline Rivastigmine Actavis’ei annus manustada.

Ravi alustatakse tavaliselt madala annusega.

Arst tõstab aeglaselt ravi annust, olenevalt teie ravivastusest.

Kõrgeim ööpäevane annus on 6 mg, mis tuleb võtta kaks korda päevas.

Arst kontrollib regulaarselt, kuidas ravim teile toimib. Ravimi kasutamise ajal jälgib arst ka teie kehakaalu.

Kui te ei ole rohkem kui kolme päeva jooksul Rivastigmine Actavis’t võtnud, ärge võtke järgmist annust enne arstiga rääkimist.

Ravimi võtmine

Informeerige oma hooldajat Rivastigmine Actavis’e kasutamisest.

Maksimaalse raviefekti saamiseks, tuleb ravimit võtta iga päev.

Võtke Rivastigmine Actavis’t kaks korda päevas toiduga (hommikuti ja õhtuti).

Neelake kapslid alla tervelt koos vedelikuga.

Ärge avage ega purustage kapsleid.

Kui te võtate Rivastigmine Actavis’t rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate kogemata rohkem Rivastigmine Actavis’t kui te peaksite, informeerige sellest oma arsti. Te võite vajada arstiabi. Mõnedel inimestel, kes on kogemata võtnud liiga palju Rivastigmine Actavis’t, on esinenud iiveldust, oksendamist, kõhulahtisust, kõrget vererõhku ja meelepetteid. Samuti võivad tekkida südame löögisageduse aeglustumine ja nõrkustunne.

Kui te unustate Rivastigmine Actavis’t võtta

Kui te olete unustanud Rivastigmine Actavis’e annuse võtmata, oodake ravimi järgmise võtmise korrani ja võtke ravim siis. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimete esinemissagedus võib olla suurem ravi alustamisel või annuse suurendamise järgselt. Tavaliselt need kõrvaltoimed kaovad aeglaselt kuni keha ravimiga kohaneb.

Väga sage (võib mõjutada enam kui 1 patsienti 10-st)

pearinglus

isutus

maohäired – halb enesetunne (iiveldus) või haiglane olek (oksendamine), kõhulahtisus

Sage (võib mõjutada kuni 1 patsienti 10-st)

ärevus

higistamine

peavalu

kõrvetised

kehakaalu langus

kõhuvalu

agiteeritus

nõrkus või väsimus

üldine halb enesetunne

värisemine või segasus

söögiisu vähenemine

luupainajad

Aeg-ajalt (võib mõjutada kuni 1 patsienti 100-st)

depressioon

unehäired

minestus või juhuslik kukkumine

maksafunktsiooni muutus

Harv (võib mõjutada kuni 1 patsienti 1000-st)

rindkere valu

lööve, nahasügelus

krambihood (krambid)

mao- või soolehaavand

Väga harv (võib mõjutada kuni 1 patsienti 10 000-st)

kõrge vererõhk

kuseteede infektsioon

nägemismeelepetted (hallutsinatsioonid)

südame rütmihäired, näiteks kiire või aeglane rütm

seedekulgla verejooks - halb enesetunne või veri väljaheites

kõhunäärmepõletik - sümptomiteks on tugev ülakõhuvalu, halb enesetunne (iiveldus) või haiglane olek (oksendamine)

Parkinsoni tõvele sarnaste sümptomite teke või süvenemine – lihasjäikus, liikumisraskus

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

väga halb enesetunne (oksendamine), mis võib põhjustada rebendeid torujas organis, mis ühendab suud maoga (söögitoru)

dehüdratsioon (kaotate liiga palju vedelikku)

maksahäired (nahakollasus, silmavalgete kollaseks muutumine, ebatavaliselt tume uriin või teadmata põhjusega iiveldus, oksendamine, väsimus ja isutus)

agressioon, rahutus

südame rütmihäired

Dementsuse ja Parkinsoni tõvega patsiendid

Nendel patsientidel esinevad mõned kõrvaltoimed sagedamini. Neil esinevad ka mõned lisakõrvaltoimed:

Väga sage (võib mõjutada enam kui 1 patsienti 10-st)

värinad

minestus

juhuslik kukkumine

Sage (võib mõjutada kuni 1 patsienti 10-st)

ärevus

rahutus

aeglane ja kiire südametöö

unehäired

liigne sülje-eritus ja dehüdreerumine

ebatavaliselt aeglased või kontrollimatud liigutused

Parkinsoni tõvele sarnaste sümptomite teke või süvenemine – lihasjäikus, liikumisraskus ja lihasnõrkus

Aeg-ajalt (võib mõjutada kuni 1 patsienti 100-st)

ebaregulaarne südamerütm ja halb liigutuste kontroll

Teised rivastigmiini transdermaalse plaastri kõrvaltoimed ja kõvakapsli kõrvaltoimed:

Sage (võib mõjutada kuni 1 patsienti 10-st)

palavik

raske segasusseisund

inkontinents (võimetus vajadusel uriini kinni hoida)

Aeg-ajalt (võib mõjutada kuni 1 patsienti 100-st)

hüperaktiivsus (kiire tegutsemine, rahutus)

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

allergilised reaktsioonid plaastri piirkonnas – villid või põletikuline nahk.

Kui tekib mõni nendest kõrvaltoimetest, võtke ühendust oma arstiga, kuna võite vajada meditsiinilist abi.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Rivastigmine Actavis’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil, blistril ja kapslimahutil pärast „kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Rivastigmine Actavis sisaldab:

-Toimeaine on rivastigmiinvesiniktartraat.

-Abiained on:

Kapsli sisu: magneesiumstearaat, kolloidne veevaba ränidioksiid, hüpromelloos ja mikrokristalliline tselluloos.

Kapsli kate: Rivastigmine Actavis 1.5 mg kõvakapslid: titaandioksiid (E171), kollaneraudoksiid (E172) ja želatiin. Rivastigmine Actavis 3 mg, 4.5 mg ja 6 mg kõvakapslid: punane raudoksiid (E172), titaandioksiid (E171), kollane raudoksiid (E172) ja želatiin.

Trükitint: šellak, propüleenglükool, punane raudoksiid (E172). Trükitint võib sisaldada kaaliumhüdroksiidi.

Üks Rivastigmine Actavis’e 1,5 mg kapsel sisaldab 1,5 mg rivastigmiini. Üks Rivastigmine Actavis’e 3 mg kapsel sisaldab 3 mg rivastigmiini. Üks Rivastigmine Actavis’e 4,5 mg kapsel sisaldab 4,5 mg rivastigmiini. Üks Rivastigmine Actavis’e 6 mg kapsel sisaldab 6 mg rivastigmiini.

Kuidas Rivastigmine Actavis välja näeb ja pakendi sisu

-Rivastigmine Actavis 1,5 mg kõvakapsel, mis sisaldab peaaegu valget kuni helekollast värvi pulbrit kollase kaane ja kollase kapslikehaga kõvakapslis, kehal on punane kiri „RIV 1,5mg“.

-Rivastigmine Actavis 3 mg kõvakapsel, mis sisaldab peaaegu valget kuni helekollast värvi pulbrit oranži kaane ja oranži kapslikehaga kõvakapslis, kehal on punane kiri „RIV 3mg“.

-Rivastigmine Actavis 4,5 mg kõvakapsel, mis sisaldab peaaegu valget kuni helekollast värvi pulbrit punase kaane ja punase kapslikehaga kõvakapslis, kehal on valge kiri „RIV 4,5mg“.

-Rivastigmine Actavis 6 mg kõvakapsel, mis sisaldab peaaegu valget kuni helekollast värvi pulbrit punase kaane ja oranži kapslikehaga kõvakapslis, kehal on punane kiri „RIV 6mg“.

Kapslid on pakendatud blistritesse, mis on saadaval kolmes erinevad pakendi suuruses (28, 56 ja 112 kapslit) ja kapslimahutitesse, mis sisaldavad 250 kapslit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja Actavis Group PTC ehf., Reykjavíkurvegur 76-78, 220 Hafnarfjörður, Island

Tootja Specifar S.A

1, 28 Octovriou str. 123 51 Ag. Varvara Ateena

Kreeka

Actavis ehf.,

Reykjavíkurvegur 76-78,

IS-220 Hafnarfjörður,

Island

Tjoapack Netherlands BV

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

Holland

Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegur 76-78 220 Hafnarfjordur Island

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Aurobindo Pharma B.V.

UAB “Actavis Baltics”

Nederland / Pays-Bas / Niederlande

Tel: +370 5 260 9615

Tél/Tel: +31 (0)35 542 99 33

 

България

Luxembourg/Luxemburg

Актавис ЕАД

Aurobindo Pharma B.V.

Teл.: +359 2 9321 680

Pays-Bas / Niederlande Tél/Tel: +31 (0)35 542 99

 

Česká republika

Magyarország

Actavis CZ a.s.

Actavis Hungary Kft.

Tel: +420 251 113 002

Tel.: +36 1 501 7001

Danmark

Malta

Actavis A/S

Actavis Ltd.

Tlf: +45 72 22 30 00

Tel: +35621693533

Deutschland

Nederland

Actavis Deutschland GmbH & Co. KG

Aurobindo Pharma B.V. Tel: +31 (0)35 542

Telefon: +49 (0)89 558909 0

99 33

Eesti

Norge

UAB “Actavis Baltics” Eesti Filiaal

Actavis Norway AS

Tel: +372 6100 565

Tlf: +47 815 22 099

Ελλάδα

Österreich

Specifar ABEE

Actavis GmbH

Τηλ: +30 210 5401500

Tel: +43 (0)662 435 235 00

España

Polska

Aurovitas Spain, S.A.U. Tfno.: +34 91 630

Actavis Export Int. Ltd., Malta.

86 45

Kontakt w Polsce:

 

Tel.: (+48 22) 512 29 00

France

Portugal

Arrow Génériques

Aurovitas, Unipessoal, Lda

Tél: +33 4 72 72 60 72

Tel: +351 214 185 104

Hrvatska

România

Phoenix Farmacija d.d.

Actavis SRL

Tel: +385(1)6370 400

Tel: +40 21 318 17 77

Ireland

Slovenija

Actavis Ireland Limited

Apta Medica Internacional d.o.o.

Tel: +353 (0)21 4619040

Tel: +386 51 615 015

Ísland

Slovenská republika

Actavis Group PTC ehf.

Actavis s.r.o.

Sími: +354 550 3300

Tel: +421 2 3255 3800

Italia

Suomi/Finland

Aurobindo Pharma (Italia) s.r.l.

Actavis Oy

Tel: +39 0296392601

Puh/Tel: +358 (0)9 348 233

Κύπρος

Sverige

A. Potamitis Medicare Ltd

Actavis AB

Τηλ: +357 22583333

Tel: +46 8 13 63 70

Latvija

United Kingdom

UAB “Actavis Baltics” Latvijas filiāle Tel: +371

Actavis UK Limited

Tel: +44 1271 385257

Infoleht viimati uuendatud:

Muud teabeallikad

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti (EMA) kodulehel http://www.ema.europa.eu/

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu