Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rolufta (umeclidinium bromide) – Pakendi märgistus - R03BB07

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusRolufta
ATC koodR03BB07
Toimeaineumeclidinium bromide
TootjaGlaxoSmithKline Trading Services Limited

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED VÄLISKARP (AINULT ÜKSIKPAKENDID JA MULTIPAKEND) 55 mikrogrammi

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Rolufta 55 mikrogrammi annustatud inhalatsioonipulber umeklidiinium (umeklidiiniumbromiid)

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks pihustatud annus sisaldab 55 mikrogrammi umeklidiiniumi (vastab 65 mikrogrammile umeklidiiniumbromiidile).

3.ABIAINED

Sisaldab ka laktoosi ja magneesiumstearaati.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Annustatud inhalatsioonipulber. 7 annust

30 annust

3 x 30 annust

Üks 7 annusega inhalaator (Ellipta). Üks 30 annusega inhalaator (Ellipta).

Multipakend: 90 annust (kolm 30 annusega Ellipta inhalaatorit) - 3 x 30 annust.

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Inhalatsioon, ÜKS KORD ÖÖPÄEVAS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Kasutamisaegne kõlblikkusaeg: 6 nädalat.

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD

JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

GlaxoSmithKline Trading Services Limited, Currabinny, Carrigaline, County Cork, Iirimaa

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/17/1174/001 Üks 7 annusega inhalaator (Ellipta) EU/1/17/1174/002 Üks 30 annusega inhalaator (Ellipta)

EU/1/17/1174/003 Multipakend: 90 annust (kolm 30 annusega Ellipta inhalaatorit) - 3 × 30 annust

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

rolufta ellipta

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-VÖÖTKOOD

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED VAHEVÄLISPAKEND (ILMA BLUE BOX’ITA - AINULT MULTIPAKEND) 55 mikrogrammi

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Rolufta 55 mikrogrammi annustatud inhalatsioonipulber umeklidiinium (umeklidiiniumbromiid)

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks pihustatud annus sisaldab 55 mikrogrammi umeklidiiniumi (vastab 65 mikrogrammile umeklidiiniumbromiidile).

3. ABIAINED

Sisaldab ka laktoosi ja magneesiumstearaati.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Üks 30 annusega inhalaator. Ellipta

Multipakendi komponent, ei müüda eraldi.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Inhalatsioon, ÜKS KORD ÖÖPÄEVAS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Kasutamisaegne kõlblikkusaeg: 6 nädalat.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD

JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

GlaxoSmithKline Trading Services Limited, Currabinny, Carrigaline, County Cork, Iirimaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/17/1174/003

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

rolufta ellipta

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-VÖÖTKOOD

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

FOOLIUMLAMINAADIST ALUSE KATE 55 mikrogrammi

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Rolufta 55 g inhalatsioonipulber umeklidiinium (umeklidiiniumbromiid)

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

GSK logo

GlaxoSmithKline Trading Services Limited

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

Mitte avada enne, kui olete valmis ravimit inhaleerima Kasutamisaegne kõlblikkusaeg: 6 nädalat.

7 annust

30 annust Ellipta

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL INHALAATORI ETIKETT

55 mikrogrammi

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Rolufta 55 g inhalatsioonipulber umeclidinium (umeclidinii bromidum) Inhalatsioon

2.MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kasutamisaegne kõlblikkusaeg: 6 nädalat.

Kasutada kuni:

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

7 annust

30 annust

6.MUU

Ellipta

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu