Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sabervel (irbesartan) – Pakendi infoleht - C09CA04

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusSabervel
ATC koodC09CA04
Toimeaineirbesartan
TootjaPharmathen S.A.

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Sabervel 75 mg õhukese polümeerikilega kaetud tabletid

Irbesartaan

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik isegi kui haigussümptomid on sarnased.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1.Mis ravim on Sabervel ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Sabervel'i võtmist

3.Kuidas Sabervel'i kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Sabervel'i säilitada

6.Lisainfo

Sabervel kuulub ravimite gruppi, mida tuntakse angiotensiin-II retseptori antagonistidena.

1. MIS RAVIM ON SABERVEL JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSElõppenud

Angiotensiin-II on organismis toodetav aine, mis seondub veresoontes olevate retseptoritega põhjustades veresoonte ahenemist. Selle tulemusel tõuseb vererõhk. Sabervel hoiab ära angiotensiin-II

seondumise nende retseptoritega, põhjustades veresoonte õõgastumise ja alandab vererõhku. Kõrgvererõhu ja teist tüüpi diabeedi haigetel aeglustab Sabervel neerufunktsiooni halvenemist.

Sabervel'i kasutatakse täiskasvanud patsientidel

kõrge vererõhu (essentsiaalse hüpertensiooni) ravimiseks,

neerude kaitsmiseks kõrgvererõhu, teist t pi suhkurtõve ja laboratoorselt tõestatud

 

neerufunktsiooni kahjustusega haigetel.müügiluba

kui teil on suhkurtõbi (diabeet) või neerutalitluse häire ja te saate ravi vererõhku langetava ravimiga, mis sisaldab aliskiree i

on 2. MIDARavimilON VAJA TEADA ENNE SABERVEL'I VÕTMIST

Ärge võtke Sabervel'i

kui olete allerg l ne (ülitundlik) irbesartaani või Sabervel'i mõne koostisosa suhtes,

kui rasedus on kestnud üle 3 kuu (ka raseduse algul on parem vältida Sabervel'i kasutamist - vt lõiku r sedus).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Rääkige arstile, kuimidagi järgnevast kehtib teie kohta:

kui teil tekib sage oksendamine või kõhulahtisus,

kui teil on probleeme neerudega,

kui teil on probleeme südamega,

kui te kasutate Sabervel'i seoses suhkurtõvest tingitud neeruhaigusega. Seljuhul võib arst

määrata teile perioodiliselt vereanalüüse, eriti vere kaaliumitaseme määramiseks neerufunktsiooni häire korral,

kui teile kavandatakse operatsiooni võianesteetikumide manustamist.

kui te võtate mõnda alljärgnevat ravimit kõrge vererõhu raviks:

- AKE-inhibiitor (näiteks enalapriil, lisinopriil, ramipriil), eriti kui teil on suhkurtõvest tingitud neeruprobleemid.

- aliskireen

Teie arst võib regulaarsete ajavahemike järel kontrollida teie neerutalitlust, vererõhku ja elektrolüütide (nt kaaliumi) sisaldust veres.

Vt ka teavet lõigus „Ärge võtke Sabervel'i„

Rääkige arstile, kui arvate end olevat rase (või planeerite rasestumist). Raseduse algul ei ole soovitatav

Sabervel'i kasutada ning pärast 3 raseduskuud ei tohi seda võtta, sest see võib põhjustada sel ajal kasutades tõsist kahju sündivale lapsele, vt lõiku rasedus.

Kasutamine lastel

Ravimi ohutust ja efektiivsust lastel ja noorukitel (alla 18 aasta) ei ole lõplikult selgitatud ning seetõttu ei tohiks nad seda kasutada.

Vereanalüüs võib olla vajalik, kui te kasutate:

lõppenud

Muud ravimid ja Sabervel

võtnud või kavatsete võtta mistahes

Teatage oma arstile või apteekritle kui te võtate või olete hiljuti

muid ravimeid.

 

Teie arst võib muuta teie ravimi annust ja/või rakendada teisi ettevaatusabinõusid:

Kui te võtate AKE-inhibiitorit või aliskireeni (vt ka teavet lõikudes „Ärge võtke Sabervel'i“ ja „Hoiatused ja ettevaatusabinõud”)

kaaliumilisandeid,

kaaliumi sisaldavaid soolaasendajaid,

kaaliumi säästvaid ravimeid (nt teatud diureet k m d),

liitiumi sisaldavaid ravimeid.

Rasedus

Irbesartaanitoime võib väheneda, kui võtate valuvaigisteid, mida nimetatakse mittesteroidseteks

põletikuvastasteks ravimiteks.

 

 

Sabervel'i kasutamine koos toidu ja joogiga

 

 

müügiluba

Sabervel'i võib kasutada söögiajast sõltumatult.

Rasedus ja imetamine

on

 

Ravimil

 

Rääkige arstile kui arvate end olevat rase (või planeerite rasestumist). Arst soovitab üldjuhul lõpetada

Sabervel'i võtmise enne kui rasestute või niipea kui olete jäänud rasedaks ja määrab tavaliselt Sabervel'i asemelmõne teise ravimi, sest Sabervel'i ei soovitata kasutada raseduse algul ning seda ei

tohi kasutada pär st 3 raseduskuud, kuna võib põhjustada tõsist kahju sündivale lapsele kasutamisel pärast kolmandat raseduskuud.

Imetamine

Pidage nõu oma arstiga kui toidate last rinnaga või kavatsete alustada rinnaga toitmist. Sabervel'i ei

soovitata rinnaga toitvatele emadele ning arst võib soovitada teile mõne muu ravimi kui soovite last rinnaga toita, eriti kui tegemist on vastsündinu või enneaegse imikuga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud. Sabervel ei tohiks mõjutada autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. Kõrgenenud vererõhu ravi võib siiski mõnikord põhjustada pearinglust ja väsimust. Nende nähtude esinemisel peate enne autojuhtimist või masinate käsitsemist rääkima sellest arstiga.

Oluline teave mõningate Sabervel'i koostisainete kohta

vanustele patsientidele.

Sabervel sisaldab laktoosi. Kuiarst on teile öelnud, et teil esineb mõnede suhkrute (nt laktoosi) talumatus, konsulteerige enne selle ravimi kasutamist arstiga.

3. KUIDAS VÕTTA SABERVEL'I

Võtke Sabervel alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kasutamisviis

Sabervel on suukaudseks kasutamiseks. Neelake tablett koos piisava koguse vedelikuga (nt ühe klaasi veega). Sabervel'i võib võtta kas koos toiduga või ilma. Võtke oma igapäevane annus igal päeval samal ajal. Oluline on kasutada Sabervel'i nii kaua kuni arst ei ole otsustanud teisiti.

Kõrge vererõhuga patsiendid

 

 

lõppenud

 

Tavaline annus on 150 mg üks kord päevas. Sõltuvalt vererõhu muutusest võib hiljem annuse

 

suurendada 300 mg üks kord päevas.

 

Kõrge vererõhu ja teist tüüpi diabeediga kaasuva neeruhaigusega patsi did

Kõrge vererõhu ja teist tüüpi diabeediga patsientidel on kaasuva neeruhaiguse raviks soovitatav säilitusannus 300 mg üks kord päevas.

Eeskätt ravi alguses võib arst soovitada väiksemat annust hemodia üüsi saavatele võiüle 75 aasta

Maksimaalne vererõhku langetav toimemüügilubapeaks saabuma 4...6 nädalat pärast ravi alustamist.

Kui te võtate Sabervel'i rohkem kui ette nähtud

Kui võtsite kogemata liiga palju tablette, siis peate sellest koheselt arstile teatama.

Lapsed ei tohi Sabervel'i kasutada

Sabervel'i ei tohi anda lastele ja noorukitele vanuses alla 18 aasta. Kuilaps neelas mõne tableti, peate sellest koheselt arstile teatama.

Kui te unustate Sabervel'i võttaon

Kui teil on lisaküs usi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui unustasite juhuslikult ravimi võtmata, võtke järgmine annus õigel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kuiRavimilannus jäi eelm sel korral võtmata.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Sabervel põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Mõned neist toimetest võivad olla tõsised ja vajada arstiabi.

Nagu teistegi sarnaste ravimite kasutamisel, võib irbesartaani kasutavatel patsientidel üksikjuhtudel esineda allergilisi nahareaktsioone (lööve, nõgestõbi) aga ka näopaistetust, huulte ja/või keele turset.

Kui arvate, et teil on tekkinud selline kõrvaltoime või tekib hingeldus, lõpetage Sabervel'i võtmine ja pöörduge koheselt arsti poole.

Kõrvaltoimete esinemissagedus on määratletud järgnevalt:

Väga sage:vähemalt ühel patsiendil kümnest või sagedamini.

Sage: vähemalt ühel patsiendil 100-st kuid harvem kui ühel l0-st.

Aeg-ajalt: vähemalt ühel patsiendil 1000-st kuid harvem kui ühel l00-st.

Kliinilistes uuringutes esines irbesartaaniga ravitud patsientidel järgmisi kõrvaltoimeid:

5. KUIDAS SABERVEL'I SÄILITADA

Väga sage: kõrge vererõhu ja teist tüüpi diabeediga kaasuva neeruhaigusega patsientidel võib esineda kaaliumisisalduse suurenemine vereproovis.

Sage: pearinglus, iiveldus/oksendamine ja väsimus ning lihaste ja südame funktsiooni iseloomustava ensüümi (kreatiniinkinaasi) taseme suurenemine. Kõrge vererõhu ning teist tüüpi diabeediga kaasuva neeruhaigusega patsientidel: pearinglus, eeskätt istuvast või lamavast asendist püsti tõustes, madal vererõhk lamavast või istuvast asendist püsti tõustes, valu liigestes ja lihasvalud ning hemoglobiinisisalduse vähenemine punastes verelibledes.

Aeg-ajalt: südamerütmi kiirenemine, õhetus, köha, kõhulahtisus, seedehäired/kõrvetised, seksuaalelu häired (probleemid seksuaalse võimekusega), valu rinnus.

Mõnedest kõrvaltoimetest on teatatud irbesartaani turuletulekujärgselt. Nendeks teadmata esinemissagedusega kõrvaltoimeteks on: pööritus, peavalu, maitsetundlikkuse muutused, kohin

kõrvus, lihaskrambid, liiges- ja lihasvalu, maksatalitluse häired, kaaliumisisalduse suurenemine veres, neerutalitluse häired ja põhiliselt nahal esinev väikeste veresoonte põletiklõppenud(leukotsütoklastiline

vaskuliit). Aeg-ajalt on teataud ikteruse juhtudest (naha ja/või silmavalgete kollaseks m tumine).

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõ da kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi

Ärge kasutage Sabervel'i pärast kõlblikkusaega,müügilubamis on märgitud karbil ja blisterpakendil pärast Kõlblik kuni. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päeva e.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma

apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. LISAINFO

on

AbiainedRavimilon

Tableti sisu: laktoosmonohüdraat, mikrokristalne tselluloos, naatriumkroskarmelloos ,

Kolloidne veevaba ränidioksiid, hüpromelloos , magneesiumstearaat.

Õhuke polümeerikile: hüpromelloos, titaandioksiid (E171), makrogool 400Mida

Kuidas Sabervel välja näeb ja pakendi sisu

Sabervel 75 mg õhukese polümeerikilega kaetud tabletid on valge nõgus, ümmargune, õhukese polümeerikattega tablett, 7 mm läbimõõduga

Sabervel 75 mg õhukese polümeerikilega kaetud tablette väljastatakse blisterpakendites 28, 56, 90 või 98 kaupa.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja:

Pharmathen S.A. 6 Dervenakion str.

15351 Pallini Attiki, Kreeka

Tootja:

J. Uriach y Compañía, S.A.

Av. Camí Reial, 51-57

ES-08184Palau-solità i Plegamans, Barcelona, Hispaania

Pharmathen S.A. 6 Dervenakion str.

15351 Pallini Attiki, Kreeka

Pharmathen International S.A.

Industrial Park Sapes,

Rodopi Prefecture, Block No 5, Rodopi 69300, Kreeka

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole

België/Belgique/Belgien

 

Lietuva

 

Pharmathen S.A.

 

Portfarma ehf.

 

Tél/Tel: +30 210 66 65 067

 

Tel: +354 534 4030

България

 

Luxembourg/Luxemburg

Pharmathen S.A.

 

Portfarma ehf.

 

Teл.: +30 210 66 65 067

 

Tel: +354 534 4030

Česká republika

 

müügiluba

lõppenud

 

Magyarország

Pharmathen S.A.

 

Pharmathen S.A.

 

Tel: +30 210 66 65 067

 

Tel.: +30 210 66 65 067

Danmark

 

 

Malta

 

Portfarma ehf.

 

Pharmathen S.A.

 

Tlf: +354 534 4030

 

Tel: +30 210 66 65 067

Deutschland

 

Nederland

 

Glenmark Arzneimittel GmbH

on

Glenmark Generics B.V.

Tel: +49 8142 44392 0

Tel: 0031 20 5226030

 

 

Ravimil

 

Norge

 

Eesti (Estonia)

 

 

Portfarma ehf.

 

Pharmathen S.A.

 

Tel: +354 534 4030

 

Tlf: +30 210 66 65 067

Ελλάδα

 

 

Österreich

 

Pharmathen Hell s S.A.

 

Pharmathen S.A.

 

Τηλ: +30 210 66 04 300

 

Tel: +30 210 66 65 067

España

 

 

Polska

 

Pharmathen S.A.

 

Pharmathen S.A.

 

Tel: +30 210 66 65 067

 

Tel.: +30 210 66 65 067

France

 

 

Portugal

 

Pharmathen S.A.

 

Pharmathen S.A.

 

Tél: +30 210 66 65 067

 

Tel: +30 210 66 65 067

Hrvatska

 

România

 

Pharmathen S.A.

 

Pharmathen S.A.

 

Tel: +30 210 66 65 067

 

Tel: +30 210 66 65 067

Ireland

 

 

Slovenija

 

 

 

 

 

Aspire Pharma Limited

Pharmathen S.A.

Tel: +44(0)1730 234527

Tel: +30 210 66 65 067

Ísland

Slovenská republika

Portfarma ehf.

Pharmathen S.A.

Tel: +354 534 4030

Tel: +30 210 66 65 067

Italia

Suomi/Finland

Pharmathen S.A.

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067

Puh/Tel: +30 210 66 65 067

Κύπρος

Sverige

C.V. MEDILINE LTD

Pharmathen S.A.

Τηλ: +357 25761699

Tel: +30 210 66 65 067

Latvija

Portfarma ehf.

Tel: +354 534 4030

Infoleht on viimati kooskõlastatud

Täpne informatsioon selle ravimi http://www.ema.europa.eu/

Ravimil

on

 

United Kingdom

Aspire Pharma Limited

Tel: +44(0)1730 234527

lõppenud

kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti kodulehel müügiluba

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Sabervel 150 mg õhukese polümeerikilega kaetud tabletid

Irbesartaan

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik isegi kui haigussümptomid on sarnased.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1.

Mis ravim on Sabervel ja milleks seda kasutatakse

2.

Mida on vaja teada enne Sabervel'i võtmist

3.

Kuidas Sabervel'i kasutada

4.

Võimalikud kõrvaltoimed

5.

Kuidas Sabervel'i säilitada

6.

Lisainfo

1.

lõppenud

MIS RAVIM ON SABERVEL JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Sabervel kuulub ravimite gruppi, mida tuntakse angiotensiin-II retseptori antagonistidena. Angiotensiin-II on organismis toodetavmüügilubaaine, mis seondub veresoontes olevate retseptoritega

põhjustades veresoonte ahenemist. Selle tulemusel tõuseb vererõhk. Sabervel hoiab ära angiotensiin-II seondumise nende retseptoritega, põhjustades veresoonte õõgastumise ja alandab vererõhku. Kõrgvererõhu ja teist tüüpi diabeedi haigetel aeglustab Sabervel neerufunktsiooni halvenemist.

Sabervel'i kasutatakse täiskasvanud patsientidel

kõrge vererõhu (essentsiaalse hüpertensiooni) ravimiseks,

neerude kaitsmiseks kõrgvererõhu, teist t pi suhkurtõve ja laboratoorselt tõestatud

 

neerufunktsiooni kahjustusega haigetel.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE SABERVEL'I VÕTMIST

Ärge võtke Sabervel'i

on

kui olete allergiline (ülitundlik) irbesartaani või Sabervel'i mõne koostisosa suhtes,

kui rasedus on kestnud üle 3 kuu (ka raseduse algul on parem vältida Sabervel'i kasutamist - vt lõiku rasedus).

kui teil on suhkurtõbi (diabeet) või neerutalitluse häire ja te saate ravi vererõhku langetava ravimig , mis sisaldab aliskireeniRavimil

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Rääkige arstile, kui midagi järgnevast kehtib teie kohta:

kui teil tekib sage oksendamine või kõhulahtisus,

kui teil on probleeme neerudega,

kui teil on probleeme südamega,

kui te kasutate Sabervel'i seoses suhkurtõvest tingitud neeruhaigusega. Seljuhul võib arst määrata teile perioodiliselt vereanalüüse, eriti vere kaaliumitaseme määramiseks neerufunktsiooni häire korral,

kui teile kavandatakse operatsiooni võianesteetikumide manustamist.

kui te võtate mõnda alljärgnevat ravimit kõrge vererõhu raviks:

-AKE-inhibiitor (näiteks enalapriil, lisinopriil, ramipriil), eriti kui teil on suhkurtõvest tingitud neeruprobleemid.

-aliskireen

Teie arst võib regulaarsete ajavahemike järel kontrollida teie neerutalitlust, vererõhku ja elektrolüütide (nt kaaliumi) sisaldust veres.

Vt ka teavet lõigus „Ärge võtke Sabervel 'i„

Rääkige arstile, kui arvate end olevat rase (või planeerite rasestumist). Raseduse algul ei ole soovitatav Sabervel'i kasutada ning pärast 3 raseduskuud ei tohi seda võtta, sest see võib põhjustada sel ajal kasutades tõsist kahju sündivale lapsele, vt lõiku rasedus.

Kasutamine lastel

Ravimi ohutust ja efektiivsust lastel ja noorukitel (alla 18 aasta) ei ole lõplikult selgitatud ning seetõttu ei tohiks nad seda kasutada.

Kasutamine koos teiste ravimitega

lõppenud

kaaliumilisandeid,

Teatage oma arstile või apteekrile kui te võtate või olete hiljuti

võtnud või kavatsete võtta mistahes

muid ravimeid.

 

Teie arst võib muuta teie ravimi annust ja/või rakendada teisi ettevaatusabinõusid:

Kui te võtate AKE-inhibiitorit või aliskireeni (vt ka teavet lõikudes „Ärge võtke Sabervel 'i“ ja „Hoiatused ja ettevaatusabinõud”)

Vereanalüüs võib olla vajalik, kui te kasutate:

kaaliumi sisaldavaid soolaasendajaid,

kaaliumi säästvaid ravimeid (nt teatud diureetik mid),

liitiumi sisaldavaid ravimeid.

müügiluba

 

 

Irbesartaani toime võib väheneda, kui võtate valuvai isteid, mida nimetatakse mittesteroidseteks põletikuvastasteks ravimiteks.

Sabervel'i kasutamine koos toidu ja joogiga

Sabervel'i võib kasutada söögiajast sõltumatult.

Rasedus ja imetamine

on

Rasedus

Ravimil

 

Rääkige arstile kui arvate end olevat rase (või planeerite rasestumist). Arst soovitab üldjuhul lõpetada Sabervel'i võtmise enne kui rasestute või niipea kui olete jäänud rasedaks ja määrab tavaliselt

Sabervel'i asemelmõne teise ravimi, sest Sabervel'i ei soovitata kasutada raseduse algul ning seda ei tohi kasutada pär st 3 raseduskuud, kuna võib põhjustada tõsist kahju sündivale lapsele kasutamisel

pärast kolm nd t r seduskuud.

Imetamine

Pidage nõu oma arstiga kui toidate last rinnaga või kavatsete alustada rinnaga toitmist. Sabervel'i ei soovitata rinnaga toitvatele emadele ning arst võib soovitada teile mõne muu ravimi kui soovite last rinnaga toita, eriti kui tegemist on vastsündinu või enneaegse imikuga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud. Sabervel ei tohiks mõjutada autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. Kõrgenenud vererõhu ravi võib siiski mõnikord põhjustada pearinglust ja väsimust. Nende nähtude esinemisel peate enne autojuhtimist või masinate käsitsemist rääkima sellest arstiga.

Oluline teave mõningate Sabervel'i koostisainete kohta

Sabervel sisaldab laktoosi. Kuiarst on teile öelnud, et teil esineb mõnede suhkrute (nt laktoosi) talumatus, konsulteerige enne selle ravimi kasutamist arstiga.

3. KUIDAS VÕTTA SABERVEL'I

Võtke Sabervel alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kasutamisviis

Sabervel on suukaudseks kasutamiseks. Neelake tablett koos piisava koguse vedelikuga (nt ühe klaasi veega). Sabervel'i võib võtta kas koos toiduga või ilma. Võtke oma igapäevane annus igal

päeval samal ajal. Oluline on kasutada Sabervel'i nii kaua kuni arst ei ole otsustanud teisiti.

Kõrge vererõhuga patsiendid

Tavaline annus on 150 mg üks kord päevas. Sõltuvalt vererõhu muutusest võib hiljem annuse

 

suurendada 300 mg üks kord päevas.

lõppenud

 

Kõrge vererõhu ja teist tüüpi diabeediga kaasuva neeruhaigusega patsien id

 

Kõrge vererõhu ja teist tüüpi diabeediga patsientidel on kaasuva neeruhaiguse raviks soovitatav

 

säilitusannus 300 mg üks kord päevas.

 

Eeskätt ravi alguses võib arst soovitada väiksemat annust hemodialüüsi saavatele võiüle 75 aasta vanustele patsientidele.

Maksimaalne vererõhku langetav toime peaks saabuma 4...6 näda at pärast ravi alustamist.

Kui te võtate Sabervel'i rohkem kui ette nähtud

Kui võtsite kogemata liiga palju tablette, siis peate se est koheselt arstile teatama.

Lapsed ei tohi Sabervel'i kasutada

Sabervel'i ei tohi anda lastele ja noorukitele vanuses alla 18 aasta. Kuilaps neelas mõne tableti, peate sellest koheselt arstile teatama.

Kui te unustate Sabervel'i võtta

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Kui unustasite juhuslikult ravimi võt ata, võtke järgmine annus õigel ajal. Ärge võtke kahekordset

 

 

müügiluba

annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi se e ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravimil

on

 

Nagu kõik r vimid, võib ka Sabervel põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Mõned neist toimetest võivad olla tõsised ja vajada arstiabi.

Nagu teistegi sarnaste ravimite kasutamisel, võib irbesartaani kasutavatel patsientidel üksikjuhtudel esineda allergilisi nahareaktsioone (lööve, nõgestõbi) aga ka näopaistetust, huulte ja/või keele turset. Kui arvate, et teil on tekkinud selline kõrvaltoime või tekib hingeldus, lõpetage Sabervel'i võtmine ja pöörduge koheselt arsti poole.

Kõrvaltoimete esinemissagedus on määratletud järgnevalt:

Väga sage:vähemalt ühel patsiendil kümnest või sagedamini.

Sage: vähemalt ühel patsiendil 100-st kuid harvem kui ühel l0-st.

Aeg-ajalt: vähemalt ühel patsiendil 1000-st kuid harvem kui ühel l00-st.

Kliinilistes uuringutes esines irbesartaaniga ravitud patsientidel järgmisi kõrvaltoimeid:

Väga sage:kõrge vererõhu ja teist tüüpi diabeediga kaasuva neeruhaigusega patsientidel võib esineda kaaliumisisalduse suurenemine vereproovis.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
5. KUIDAS SABERVEL'I SÄILITADA

Sage: pearinglus, iiveldus/oksendamine ja väsimus ning lihaste ja südame funktsiooni iseloomustava ensüümi (kreatiniinkinaasi) taseme suurenemine. Kõrge vererõhu ning teist tüüpi diabeediga kaasuva neeruhaigusega patsientidel: pearinglus, eeskätt istuvast või lamavast asendist püsti tõustes, madal vererõhk lamavast või istuvast asendist püsti tõustes, valu liigestes ja lihasvalud ning hemoglobiinisisalduse vähenemine punastes verelibledes.

Aeg-ajalt: südamerütmi kiirenemine, õhetus, köha, kõhulahtisus, seedehäired/kõrvetised, seksuaalelu häired (probleemid seksuaalse võimekusega), valu rinnus.

Mõnedest kõrvaltoimetest on teatatud irbesartaani turuletulekujärgselt. Nendeks teadmata esinemissagedusega kõrvaltoimeteks on: pööritus, peavalu, maitsetundlikkuse muutused, kohin kõrvus, lihaskrambid, liiges- ja lihasvalu, maksatalitluse häired, kaaliumisisalduse suurenemine veres, neerutalitluse häired ja põhiliselt nahal esinev väikeste veresoonte põletik (leukotsütoklastiline

vaskuliit). Aeg-ajalt on teataud ikteruse juhtudest (naha ja/või silmavalgete kollaseks muutumine). Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te lõppenudmärkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi

Ärge kasutage Sabervel'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blisterpakendil pärast Kõlblik kuni. Kõlblikkusaeg viitab kuumüügilubaviimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu e a koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.LISAINFO

Mida Sabervel sisaldab

 

Toimeaine on irbesartaan. Üks tablett Sabervel 150 mg sisaldab 150 mg irbesartaani.

Abiained on

on

 

 

Tableti sisu: laktoos onohüdraat, mikrokristalne tselluloos, naatriumkroskarmelloos ,

 

Kolloidne ee aba ränidioksiid, hüpromelloos , magneesiumstearaat.

 

Õhuke polümeerikile: hüpromelloos, titaandioksiid (E171), makrogool 400

 

Ravimil

 

Kuidas Sabervel välja näeb ja pakendi sisu

Sabervel 150 mg õhukese polümeerikilega kaetud tabletid on valge nõgus, ümmargune, õhukese polümeerikattega tablett, 9 mm läbimõõduga

Sabervel 150 mg õhukese polümeerikilega kaetud tablette väljastatakse blisterpakendites 28, 56, 90 või 98 kaupa.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja:

Pharmathen S.A. 6 Dervenakion str.

15351 Pallini Attiki, Kreeka

Tootja:

J. Uriach y Compañía, S.A.

Av. Camí Reial, 51-57

ES-08184Palau-solità i Plegamans, Barcelona, Hispaania

Pharmathen S.A. 6 Dervenakion str.

15351 Pallini Attiki, Kreeka

Pharmathen International S.A.

Industrial Park Sapes,

Rodopi Prefecture, Block No 5, Rodopi 69300, Kreeka

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole

België/Belgique/Belgien

Pharmathen S.A.

Tél/Tel: +30 210 66 65 067

България

Pharmathen S.A.

Teл.: +30 210 66 65 067

Česká republika

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067

Danmark

Portfarma ehf.

Tlf: +354 534 4030

Deutschland

Glenmark Arzneimittel GmbH

Tel: +49 8142 44392 0

Eesti (Estonia)

on

Portfarma ehf.

 

Tel: +354 534 4030

 

Ravimil

 

Ελλάδα

Pharmathen Hellas S.A. Τηλ: +30 210 66 04 300

España

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067

France

Pharmathen S.A.

Tél: +30 210 66 65 067

Hrvatska

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067

Ireland

Aspire Pharma Limited

Tel: +44(0)1730 234527

Lietuva

Portfarma ehf. lõppenud Tel: +354 534 4030

Luxembourg/Luxemburg

Portfarma ehf.

Tel: +354 534 4030

Magyarország

Pharmathen S.A. müügilubaTel.: +30 210 66 65 067

Ma ta

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067

Nederland

Glenmark Generics B.V.

Tel: 0031 20 5226030

Norge

Pharmathen S.A.

Tlf: +30 210 66 65 067

Österreich

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067

Polska

Pharmathen S.A.

Tel.: +30 210 66 65 067

Portugal

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067

România

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067

Slovenija

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067

Ísland

Slovenská republika

Portfarma ehf.

Pharmathen S.A.

Tel: +354 534 4030

Tel: +30 210 66 65 067

Italia

Suomi/Finland

Pharmathen S.A.

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067

Puh/Tel: +30 210 66 65 067

Κύπρος

Sverige

C.V. MEDILINE LTD

Pharmathen S.A.

Τηλ: +357 25761699

Tel: +30 210 66 65 067

Latvija

Portfarma ehf.

Tel: +354 534 4030

Infoleht on viimati kooskõlastatud

Täpne informatsioon selle ravimi http://www.ema.europa.eu/

Ravimil

on

 

United Kingdom

Aspire Pharma Limited

Tel: +44(0)1730 234527lõppenud

kohta on kättesaadav Euroo a Ravimiameti kodulehel müügiluba

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Sabervel 300 mg õhukese polümeerikilega kaetud tabletid

Irbesartaan

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik isegi kui haigussümptomid on sarnased.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1.

Mis ravim on Sabervel ja milleks seda kasutatakse

2.

Mida on vaja teada enne Sabervel'i võtmist

3.

Kuidas Sabervel'i kasutada

4.

Võimalikud kõrvaltoimed

5.

Kuidas Sabervel'i säilitada

6.

Lisainfo

1.

lõppenud

MIS RAVIM ON SABERVEL JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Sabervel kuulub ravimite gruppi, mida tuntakse angiotensiin-II retseptori antagonistidena. Angiotensiin-II on organismis toodetavmüügilubaaine, mis seondub veresoontes olevate retseptoritega

põhjustades veresoonte ahenemist. Selle tulemusel tõuseb vererõhk. Sabervel hoiab ära angiotensiin-II seondumise nende retseptoritega, põhjustades veresoonte õõgastumise ja alandab vererõhku. Kõrgvererõhu ja teist tüüpi diabeedi haigetel aeglustab Sabervel neerufunktsiooni halvenemist.

Sabervel'i kasutatakse täiskasvanud patsientidel

kõrge vererõhu (essentsiaalse hüpertensiooni) ravimiseks,

neerude kaitsmiseks kõrgvererõhu, teist t pi suhkurtõve ja laboratoorselt tõestatud

 

neerufunktsiooni kahjustusega haigetel.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE SABERVEL'I VÕTMIST

Ärge võtke Sabervel'i

on

kui olete allergiline (ülitundlik) irbesartaani või Sabervel'i mõne koostisosa suhtes,

kui rasedus on kestnud üle 3 kuu (ka raseduse algul on parem vältida Sabervel'i kasutamist - vt lõiku rasedus).

kui teil on suhkurtõbi (diabeet) või neerutalitluse häire ja te saate ravi vererõhku langetava ravimig , mis sisaldab aliskireeniRavimil

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Rääkige arstile, kuimidagi järgnevast kehtib teie kohta:

kui teil tekib sage oksendamine või kõhulahtisus,

kui teil on probleeme neerudega,

kui teil on probleeme südamega,

kui te kasutate Sabervel'i seoses suhkurtõvest tingitud neeruhaigusega. Seljuhul võib arst

määrata teile perioodiliselt vereanalüüse, eriti vere kaaliumitaseme määramiseks neerufunktsiooni häire korral,

kui teile kavandatakse operatsiooni võianesteetikumide manustamist.

kui te võtate mõnda alljärgnevat ravimit kõrge vererõhu raviks:

 

- AKE-inhibiitor (näiteks enalapriil, lisinopriil, ramipriil), eriti kui teil on suhkurtõvest tingitud

 

neeruprobleemid.

- aliskireen

Teie arst võib regulaarsete ajavahemike järel kontrollida teie neerutalitlust, vererõhku ja elektrolüütide (nt kaaliumi) sisaldust veres.

Vt ka teavet lõigus „Ärge võtke Sabervel'i ”

Rääkige arstile, kui arvate end olevat rase (või planeerite rasestumist). Raseduse algul ei ole soovitatav

Sabervel'i kasutada ning pärast 3 raseduskuud ei tohi seda võtta, sest see võib põhjustada sel ajal kasutades tõsist kahju sündivale lapsele, vt lõiku rasedus.

Kasutamine lastel

Ravimi ohutust ja efektiivsust lastel ja noorukitel (alla 18 aasta) ei ole lõplikult selgitatud ning seetõttu ei tohiks nad seda kasutada.

Muud ravimid ja Sabervel

võtnud või kavatsete võtta mistahes

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti

muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

 

Teie arst võib muuta teie ravimi annust ja/või rakendada teisi ettevaatusabinõusid:

Kui te võtate AKE-inhibiitorit või aliskireeni (vt ka teavet lõikudes „Ärge võtke Sabervel'i“ ja

„Hoiatused ja ettevaatusabinõud”)

lõppenud

Vereanalüüs võib olla vajalik, kui te kasutate:

kaaliumilisandeid,

 

kaaliumi sisaldavaid soolaasendajaid,

 

kaaliumi säästvaid ravimeid (nt teatud diureet k m d),

 

liitiumi sisaldavaid ravimeid.

 

Rasedus

Irbesartaanitoime võib väheneda, kui võtate valuvaigisteid, mida nimetatakse mittesteroidseteks

põletikuvastasteks ravimiteks.

 

 

Sabervel'i kasutamine koos toidu ja joogiga

 

 

müügiluba

Sabervel'i võib kasutada söögiajast sõltumatult.

Rasedus ja imetamine

on

 

Ravimil

 

Rääkige arstile kui arvate end olevat rase (või planeerite rasestumist). Arst soovitab üldjuhul lõpetada

Sabervel'i võtmise enne kui rasestute või niipea kui olete jäänud rasedaks ja määrab tavaliselt Sabervel'i asemel mõne teise ravimi, sest Sabervel'i ei soovitata kasutada raseduse algul ning seda ei

tohi kasutada pär st 3 raseduskuud, kuna võib põhjustada tõsist kahju sündivale lapsele kasutamisel pärast kolmandat raseduskuud.

Imetamine

Pidage nõu oma arstiga kui toidate last rinnaga või kavatsete alustada rinnaga toitmist. Sabervel'i ei

soovitata rinnaga toitvatele emadele ning arst võib soovitada teile mõne muu ravimi kui soovite last rinnaga toita, eriti kui tegemist on vastsündinu või enneaegse imikuga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud. Sabervel ei tohiks mõjutada autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. Kõrgenenud vererõhu ravi võib siiski mõnikord põhjustada pearinglust ja väsimust. Nende nähtude esinemisel peate enne autojuhtimist või masinate käsitsemist rääkima sellest arstiga.

Oluline teave mõningate Sabervel'i koostisainete kohta

vanustele patsientidele.

Sabervel sisaldab laktoosi. Kuiarst on teile öelnud, et teil esineb mõnede suhkrute (nt laktoosi) talumatus, konsulteerige enne selle ravimi kasutamist arstiga.

3. KUIDAS VÕTTA SABERVEL'I

Võtke Sabervel alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kasutamisviis

Sabervel on suukaudseks kasutamiseks. Neelake tablett koos piisava koguse vedelikuga (nt ühe klaasi veega). Sabervel'i võib võtta kas koos toiduga või ilma. Võtke oma igapäevane annus igal päeval samal ajal. Oluline on kasutada Sabervel'i nii kaua kuni arst ei ole otsustanud teisiti.

Kõrge vererõhuga patsiendid

 

 

lõppenud

 

Tavaline annus on 150 mg üks kord päevas. Sõltuvalt vererõhu muutusest võib hiljem annuse

 

suurendada 300 mg üks kord päevas.

 

Kõrge vererõhu ja teist tüüpi diabeediga kaasuva neeruhaigusega patsi did

Kõrge vererõhu ja teist tüüpi diabeediga patsientidel on kaasuva neeruhaiguse raviks soovitatav säilitusannus 300 mg üks kord päevas.

Eeskätt ravi alguses võib arst soovitada väiksemat annust hemodia üüsi saavatele võiüle 75 aasta

Maksimaalne vererõhku langetav toimemüügilubapeaks saabuma 4...6 nädalat pärast ravi alustamist.

Kui te võtate Sabervel'i rohkem kui ette nähtud

Kui võtsite kogemata liiga palju tablette, siis peate sellest koheselt arstile teatama.

Lapsed ei tohi Sabervel'i kasutada

Sabervel'i ei tohi anda lastele ja noorukitele vanuses alla 18 aasta. Kuilaps neelas mõne tableti, peate sellest koheselt arstile teatama.

Kui te unustate Sabervel'i võttaon

Kui teil on lisaküs usi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui unustasite juhuslikult ravimi võtmata, võtke järgmine annus õigel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kuiRavimilannus jäi eelm sel korral võtmata.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Sabervel põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Mõned neist toimetest võivad olla tõsised ja vajada arstiabi.

Nagu teistegi sarnaste ravimite kasutamisel, võib irbesartaani kasutavatel patsientidel üksikjuhtudel esineda allergilisi nahareaktsioone (lööve, nõgestõbi) aga ka näopaistetust, huulte ja/või keele turset.

Kui arvate, et teil on tekkinud selline kõrvaltoime või tekib hingeldus, lõpetage Sabervel'i võtmine ja pöörduge koheselt arsti poole.

Kõrvaltoimete esinemissagedus on määratletud järgnevalt:

Väga sage:vähemalt ühel patsiendil kümnest või sagedamini.

Sage: vähemalt ühel patsiendil 100-st kuid harvem kui ühel l0-st.

Aeg-ajalt: vähemalt ühel patsiendil 1000-st kuid harvem kui ühel l00-st.

Kliinilistes uuringutes esines irbesartaaniga ravitud patsientidel järgmisi kõrvaltoimeid:

5. KUIDAS SABERVEL'I SÄILITADA

Väga sage: kõrge vererõhu ja teist tüüpi diabeediga kaasuva neeruhaigusega patsientidel võib esineda kaaliumisisalduse suurenemine vereproovis.

Sage: pearinglus, iiveldus/oksendamine ja väsimus ning lihaste ja südame funktsiooni iseloomustava ensüümi (kreatiniinkinaasi) taseme suurenemine. Kõrge vererõhu ning teist tüüpi diabeediga kaasuva neeruhaigusega patsientidel: pearinglus, eeskätt istuvast või lamavast asendist püsti tõustes, madal vererõhk lamavast või istuvast asendist püsti tõustes, valu liigestes ja lihasvalud ning hemoglobiinisisalduse vähenemine punastes verelibledes.

Aeg-ajalt: südamerütmi kiirenemine, õhetus, köha, kõhulahtisus, seedehäired/kõrvetised, seksuaalelu häired (probleemid seksuaalse võimekusega), valu rinnus.

Mõnedest kõrvaltoimetest on teatatud irbesartaani turuletulekujärgselt. Nendeks teadmata esinemissagedusega kõrvaltoimeteks on: pööritus, peavalu, maitsetundlikkuse muutused, kohin

vaskuliit). Aeg-ajalt on teataud ikteruse juhtudest (naha ja/või silmavalgete kollaseks m tumine).

kõrvus, lihaskrambid, liiges- ja lihasvalu, maksatalitluse häired, kaaliumisisalduse suurenemine veres, neerutalitluse häired ja põhiliselt nahal esinev väikeste veresoonte põletiklõppenud(leukotsütoklastiline

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõ da kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi

Ärge kasutage Sabervel'i pärast kõlblikkusaega,müügilubamis on märgitud karbil ja blisterpakendil pärast Kõlblik kuni. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päeva e.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma

apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. LISAINFO

on

AbiainedRavimilon

Tableti sisu: laktoosmonohüdraat, mikrokristalne tselluloos, naatriumkroskarmelloos , Kolloidne veevaba ränidioksiid, hüpromelloos , magneesiumstearaat.

Õhuke polümeerikile: hüpromelloos, titaandioksiid (E171), makrogool 400

Kuidas Sabervel välja näeb ja pakendi sisu

Sabervel 300 mg õhukese polümeerikilega kaetud tabletid on valge nõgus, ümmargune, õhukese polümeerikattega tablett, 11 mm läbimõõduga

Sabervel 300 mg õhukese polümeerikilega kaetud tablette väljastatakse blisterpakendites 28, 56, 90 või 98 kaupa.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja:

Pharmathen S.A. 6 Dervenakion str.

15351 Pallini Attiki, Kreeka

Tootja:

J. Uriach y Compañía, S.A.

Av. Camí Reial, 51-57

ES-08184Palau-solità i Plegamans, Barcelona, Hispaania

Pharmathen S.A. 6 Dervenakion str.

15351 Pallini Attiki, Kreeka

Pharmathen International S.A.

Industrial Park Sapes,

Rodopi Prefecture, Block No 5, Rodopi 69300, Kreeka

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole

België/Belgique/Belgien

 

Lietuva

 

Pharmathen S.A.

 

Portfarma ehf.

 

Tél/Tel: +30 210 66 65 067

 

Tel: +354 534 4030

България

 

Luxembourg/Luxemburg

Pharmathen S.A.

 

Portfarma ehf.

 

Teл.: +30 210 66 65 067

 

Tel: +354 534 4030

Česká republika

 

müügiluba

lõppenud

 

Magyarország

Pharmathen S.A.

 

Pharmathen S.A.

 

Tel: +30 210 66 65 067

 

Tel.: +30 210 66 65 067

Danmark

 

 

Malta

 

Portfarma ehf.

 

Pharmathen S.A.

 

Tlf: +354 534 4030

 

Tel: +30 210 66 65 067

Deutschland

 

Nederland

 

Glenmark Arzneimittel GmbH

on

Glenmark Generics B.V.

Tel: +49 8142 44392 0

Tel: 0031 20 5226030

 

 

Ravimil

 

Norge

 

Eesti (Estonia)

 

 

Portfarma ehf.

 

Pharmathen S.A.

 

Tel: +354 534 4030

 

Tlf: +30 210 66 65 067

Ελλάδα

 

 

Österreich

 

Pharmathen Hell s S.A.

 

Pharmathen S.A.

 

Τηλ: +30 210 66 04 300

 

Tel: +30 210 66 65 067

España

 

 

Polska

 

Pharmathen S.A.

 

Pharmathen S.A.

 

Tel: +30 210 66 65 067

 

Tel.: +30 210 66 65 067

France

 

 

Portugal

 

Pharmathen S.A.

 

Pharmathen S.A.

 

Tél: +30 210 66 65 067

 

Tel: +30 210 66 65 067

Hrvatska

 

România

 

Pharmathen S.A.

 

Pharmathen S.A.

 

Tel: +30 210 66 65 067

 

Tel: +30 210 66 65 067

Ireland

 

 

Slovenija

 

 

 

 

 

Aspire Pharma Limited

Pharmathen S.A.

Tel: +44(0)1730 234527

Tel: +30 210 66 65 067

Ísland

Slovenská republika

Portfarma ehf.

Pharmathen S.A.

Tel: +354 534 4030

Tel: +30 210 66 65 067

Italia

Suomi/Finland

Pharmathen S.A.

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 65 067

Puh/Tel: +30 210 66 65 067

Κύπρος

Sverige

C.V. MEDILINE LTD

Pharmathen S.A.

Τηλ: +357 25761699

Tel: +30 210 66 65 067

Latvija

Portfarma ehf.

Tel: +354 534 4030

Infoleht on viimati kooskõlastatud

Täpne informatsioon selle ravimi http://www.ema.europa.eu/

Ravimil

on

 

United Kingdom

lõppenud

Aspire Pharma Limited

Tel: +44(0)1730 234527

kohta on kättesaadav Euroo a Ravimiameti kodulehel müügiluba

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu