Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Samsca (tolvaptan) – Pakendi märgistus - C03XA01

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusSamsca
ATC koodC03XA01
Toimeainetolvaptan
TootjaOtsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED VÄLISKARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Samsca 15 mg tabletid tolvaptaan

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 15 mg tolvaptaani.

3.ABIAINED

Sisaldab laktoosi. Lisateavet vt infolehelt.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

10 tabletti

30 tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudseks kasutamiseks.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis valguse ja niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. Gallions, Wexham Springs Framewood Road

Wexham, SL3 6PJ Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/09/539/001 10 tabletti

EU/1/09/539/002 30 tabletti

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Samsca 15 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTERPAKENDID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Samsca 15 mg tabletid tolvaptaan

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Otsuka

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED VÄLISKARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Samsca 30 mg tabletid tolvaptaan

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 30 mg tolvaptaani.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi. Lisateavet vt infolehelt.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

10 tabletti

30 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudseks kasutamiseks.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis valguse ja niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. Gallions, Wexham Springs Framewood Road

Wexham, SL3 6PJ Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/09/539/001 10 tabletti

EU/1/09/539/002 30 tabletti

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Samsca 30 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTERPAKENDID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Samsca 30 mg tabletid tolvaptaan

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Otsuka

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu