Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Samsca (tolvaptan) – Pakendi infoleht - C03XA01

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusSamsca
ATC koodC03XA01
Toimeainetolvaptan
TootjaOtsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Samsca 15 mg tabletid Samsca 30 mg tabletid tolvaptaan

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehes antakse ülevaade:

1.Mis ravim on Samsca ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Samsca võtmist

3.Kuidas Samscat võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Samscat säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Samsca ja milleks seda kasutatakse

Samsca, mis sisaldab toimeainena tolvaptaani, kuulub vasopressiini antagonistideks nimetatavate ravimite gruppi. Vasopressiin on hormoon, mis aitab vältida keha veekaotust, vähendades väljuvaid uriinikoguseid. Antagonist tähendab, et see pärsib vasopressiini vett kinnihoidvat toimet. See põhjustab kehas leiduva veehulga vähenemist suurenenud uriinitootluse tõttu ning tõstab selle tulemusena teie vere naatriumitaset või -kontsentratsiooni.

Samscat kasutatakse seerumi madala naatriumitaseme raviks täiskasvanutel. Samsca kirjutati teile välja, sest teie vere naatriumitase on madal, kuna põete antidiureetilise hormooni liignõristuse sündroomi, mille puhul neerud hoiavad vett liiga palju kinni. See haigus põhjustab hormooni nimega vasopressiin liignõristust, mille tagajärjel on teie vere naatriumitase liiga madalale langenud (hüponatreemia). See võib põhjustada raskusi keskendumisel, meelespidamisel või tasakaalu hoidmisel.

2. Mida on vaja teada enne Samsca võtmist

Ärge võtke Samscat

kui olete tolvaptaani või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline,

kuid teie neerud ei tööta (puudub uriinieritus),

kui teil on veres soolakogust suurendav seisund („hüpernatreemia”),

kui teil on väga madala veremahuga seotud seisund,

kui ei tunne, kui olete janune,

kui olete rase,

kui imetate last.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Samsca võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

kui te ei suuda piisavalt vett juua või kui teie vedelikutarbimine on piiratud,

kuid teil on raskusi urineerimisega või suurenenud eesnääre,

kui põete maksahaigust,

kui teil on suhkurtõbi.

Piisava koguse vee joomine

Samsca põhjustab veekaotust suurenenud uriinitootluse tõttu. See veekaotus võib põhjustada selliseid kõrvaltoimeid, nagu suu kuivus ja janu, või isegi raskemaid kõrvaltoimeid nagu neeruprobleemid (vt lõik 4). Seetõttu on oluline, et vesi on teile kättesaadav ja et janu tekkimisel saaksite juua piisavas koguses.

Lapsed ja noorukid

Samsca ei sobi laste ja noorukite jaoks (alla 18-aastased).

Muud ravimid ja Samsca

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Ketokonasooli (seennakkuste vastus), makroliid-antibiootikume või diltiaseemi (kõrgvererõhu ja rinnavalu raviks) sisaldavad preparaadid võivad Samsca toimet tugevdada. Samsca võib tugevdada digoksiini (kasutatakse südame rütmihäirete ja südamepuudulikkuse raviks) toimet.

Barbituraadid (kasutatakse epilepsia/krampide ja mõningate unehäirete raviks) või rifampitsiin (tuberkuloosivastane) võivad Samsca toimet nõrgendada.

Muud ravimid, mis tõstavad vere soolasisaldust või sisaldavad palju soola, võivad Samsca toimeid tugevdada. Ravimid, mis muu hulgas suurendavad teil uriini eritumist (diureetikumid), võivad suurendada veelgi veekaoga seotud kõrvaltoimete tekkimise riski (vt eespool „Piisava koguse vee joomine“). Seetõttu öelge palun oma arstile, kui võtate või olete hiljuti võtnud mis tahes ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita saadud ravimid.

Samsca võib vähendada desmopressiini (kasutatakse vere hüübimisfaktorite hulga suurendamiseks) toimet.

Siiski võib nende ravimite ja Samsca koosvõtmine olla teie jaoks täiesti lubatav. Teie arst otsustab, mis teile sobib.

Samsca koos toidu ja joogiga

Vältige Samsca võtmisel greibimahla joomist.

Rasedus ja imetamine

Rasedad naised ei tohi seda ravimit võtta.

Imetavad naised ei tohi seda ravimit võtta.

Fertiilses eas naised peavad kasutama selle ravimi kasutamise ajal piisavaid rasestumisvastaseid vahendeid.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Samsca tõenäoliselt ei kahjusta teie autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet. Võite siiski tunda aeg-ajalt pearinglust või nõrkust või lühiajaliselt minestada.

Samsca sisaldab laktoosi.

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3.Kuidas Samscat võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravi Samscaga alustatakse haiglas.

Tavaline annus teie madala naatriumitaseme (hüponatreemia) raviks võib olla 15…60 mg üks kord päevas. Teie arst alustab annusega 15 mg ning võib seda edasi suurendada maksimaalselt kuni 60 mg üks kord päevas seerumi soovitud naatriumitaseme saavutamiseks. Samsca toime jälgimiseks teeb teie arst regulaarselt vereanalüüse.

Neelake tablett ilma närimata koos klaasi veega.

Võtke tablette üks kord päevas, eelistatavalt hommikul koos söögiga või ilma.

Kui te võtate Samscat rohkem kui ette nähtud

Kui võtsite rohkem tablette, kui ette nähtud, jooge rohkelt vett ja pöörduge viivitamatult oma arsti poole või kohalikku haiglasse. Ärge unustage ravimipakendit kaasa võtta, et oleks selge, mida te manustasite.

Kui te unustate Samscat võtta

Kui te unustate oma ravimit võtta, võtke see annus samal päeval kohe, kui see meelde tuleb. Kui teil jäi ühel päeval tablett võtmata, võtke järgmisel päeval oma tavaline annus. ÄRGE võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Samsca võtmise

Kui te lõpetate Samsca võtmise, võib see põhjustada madala naatriumitaseme taastumise. Seetõttu tuleb Samsca võtmine lõpetada ainult siis, kui te märkate viivitamatut arstiabi nõudvate kõrvaltoimete ilmnemist (vt lõik 4) või oma arsti korraldusel.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui märkate ühte järgmistest kõrvaltoimetest, võite vajada kohest arstiabi. Lõpetage kohe Samsca võtmine ja pöörduge viivitamatult arsti poole või lähimasse haiglasse:

kui teil tekib urineerimisraskus,

kui teil tekib näo, huulte või keele turse, sügelemine, üldine lööve või raske hingeldus ja õhupuudus (allergilise reaktsiooni sümptomid).

Selliste sümptomite nagu kurnatus, isutus, ebamugavustunne paremal pool kõhupiirkonna ülaosas, tume uriin või kollatõbi (naha ja silmavalgete kollasus) tekkimisel pidage nõu arstiga.

Muud kõrvaltoimed

Väga sage (võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st)

janu

iiveldus

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st)

maksaensüümide aktiivsuse tõus veres

suukuivus

liigne vee joomine

suurenenud urineerimisvajadus või urineerimissagedus

veekadu

väsimus, üldine nõrkus

vähenenud isu

kõhukinnisus

pearinglus

madal vererõhk püsti seismisel

minestamine

laigulised verevalumid nahal

sügelus

palavik

kõrgenenud naatriumi-, kaaliumi-, kreatiniini-, kusihappe- ja veresuhkrutase

kiire naatriumitaseme tõus

veresuhkrutaseme langus

peavalu

üldine halb enesetunne

kõhulahtisus

vere olemasolu uriinis

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st)

vere bilirubiinitaseme tõus

neeruprobleemid

maitseaistingu muutumine

kihelev lööve

Teadmata

Muud kõrvaltoimed on esinenud väga vähestel inimestel, kuid nende täpne esinemissagedus ei ole teada.

allergilised reaktsioonid (vt eespool)

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või pteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Samscat säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast „EXP”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida originaalpakendis valguse ja niiskuse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Samsca sisaldab

Toimeaine on tolvaptaan.

Iga Samsca 15 mg tablett sisaldab 15 mg tolvaptaani.

Iga Samsca 30 mg tablett sisaldab 30 mg tolvaptaani.

Teised koostisained on laktoosmonohüdraat, maisitärklis, mikrokristalne tselluloos, hüdroksüpropüültselluloos, magneesiumstearaat, indigokarmiin (E 132) alumiiniumlakk.

Kuidas Samsca välja näeb ja pakendi sisu

Samsca 15 mg on sinine, kolmnurkne, kumer tablett märgistusega „OTSUKA” ja „15” ühel küljel Samsca 30 mg on sinine, ümmargune, kumer tablett märgistusega „OTSUKA” ja „30” ühel küljel

Ravim on müügil ühekordsete annustega 10 × 1 tabletiga perforeeritud blisterpakendites. Üks 10 Samsca tabletiga pakend sisaldab ühte blistrit 10 tabletiga ja üks 30 Samsca tabletiga pakend sisaldab 3 blistrit 10 tabletiga.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd Gallions, Wexham Springs Framewood Road

Wexham, SL3 6PJ Ühendkuningriik

Tootja

AndersonBrecon (UK) Ltd. Wye Valley Business Park Brecon Road

Hay-on-Wye Hereford, HR3 5PG Ühendkuningriik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Tél/Tel: +44 (0)203 747 5000

Tel: +44 (0)203 747 5000

България

Luxembourg/Luxemburg

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Teл: +44 (0)203 747 5000

Tel/ Tél: +44 (0)203 747 5000

Česká republika

Magyarország

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Tel: +44 (0)203 747 5000

Tel: +44 (0)203 747 5000

Danmark

Malta

Otsuka Pharma Scandinavia AB

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Tlf: +46854 528 660

Tel: +44 (0)203 747 5000

Deutschland

Nederland

Otsuka Pharma GmbH

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Tel: +49691 700 860

Tel: +44 (0)203 747 5000

Eesti

Norge

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Otsuka Pharma Scandinavia AB

Tel: +44 (0)203 747 5000

Tlf: +46854 528 660

Ελλάδα

Österreich

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Thλ: +44 (0)203 747 5000

Tel: +44 (0)203 747 5000

España

Polska

Otsuka Pharmaceutical S.A

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Tel: +3493 2081 020

Tel: +44 (0)203 747 5000

France

Portugal

Otsuka Pharmaceutical France SAS

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Tél: +33147 080 000

Tel: +44 (0)203 747 5000

Hrvatska

România

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Tel: +44 (0)203 747 5000

Tel: +44 (0)203 747 5000

Ireland

Slovenija

Otsuka Pharmaceuticals (UK) Ltd

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Tel: +44 (0)203 747 5300

Tel: +44 (0)203 747 5000

Ísland

Slovenská republika

Otsuka Pharma Scandinavia AB

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Tlf: +46854 528 660

Tel: +44 (0)203 747 5000

Italia

Suomi/Finland

Otsuka Pharmaceutical Italy S.r.l.

Otsuka Pharma Scandinavia AB

Tel: +39 02 00 63 27 10

Tel/ Puh: +46854 528 660

Κύπρος

Sverige

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Otsuka Pharma Scandinavia AB

Thλ: +44 (0)203 747 5000

Tel: +46854 528 660

Latvija

United Kingdom

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Otsuka Pharmaceuticals (UK) Ltd

Tel: +44 (0)203 747 5000

Tel: +44 (0)203 747 5300

Infoleht on viimati uuendatud {KK/AAAA}.

 

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu