Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sancuso (granisetron) – Ravimi omaduste kokkuvõte - A04AA02

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusSancuso
ATC koodA04AA02
Toimeainegranisetron
TootjaKyowa Kirin Limited

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

SANCUSO 3,1 mg / 24 tundi transdermaalne plaaster

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Iga 52 cm2 transdermaalne plaaster sisaldab 34,3 mg granisetrooni, millest vabaneb 3,1 mg granisetrooni 24 tunni jooksul.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Transdermaalne plaaster.

Õhuke, läbipaistev, maatriksi-tüüpi, nelinurkne ümarate nurkadega transdermaalne plaaster.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

SANCUSO transdermaalne plaaster on näidustatud täiskasvanutele iivelduse ja oksendamise ennetamiseks seoses mõõdukalt või tugevalt emetogeense keemiaraviga, mille kavandatud kestus on 3 kuni 5 järjestikust päeva, kui antiemeetikumi suukaudne manustamine on komplitseeritud neelamist raskendavate tegurite tõttu (vt lõik 5.1).

4.2Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Täiskasvanud

Paigaldage üks transdermaalne plaaster vastavalt vajadusele 24 kuni 48 tundi enne keemiaravi.

Granisetrooni plasmatasemete järkjärgulise tõusu tõttu pärast transdermaalse plaastri paigaldamist võib täheldada keemiaravi algul toime aeglasemat algust võrreldes 2 mg suukaudse granisetrooniga; plaaster tuleb paigaldada 24 - 48 tundi enne keemiaravi.

Transdermaalne plaaster tuleb eemaldada mitte enne 24 tunni möödumisel keemiaravi lõpust. Transdermaalset plaastrit võib kanda kuni 7 päeva olenevalt keemiaravi kestusest.

Pärast rutiinset hematoloogilist kontrolli võib transdermaalset plaastrit paigaldada ainult patsientidele, kelle keemiaravi edasilükkumine on ebatõenäoline, et vähendada granisetrooniga mittevajaliku kokkupuute võimalust.

Kortikosteroidide samaaegne kasutamine

Rahvusvahelise Vähi Toetusravi Assotsiatsiooni (The Multinational Association of Supportive Care in Cancer, MASCC) juhistes soovitatakse manustada enne keemiaravi deksametasooni koos 5HT3 antagonistiga. SANCUSO keskses kliinilises uuringus lubati kasutada samaaegselt kortikosteroide, nt deksametasooni, kui need kuulusid keemiaraviskeemi.

Kortikosteroidide kasutamise suurenemine uuringu ajal registreeriti päästva ravina.

Erirühmad

Eakad

Annustamine nagu täiskasvanutel (vt lõigud 4.4 ja 5.2).

Neeru- või maksafunktsiooni kahjustus

Annuse kohandamine ei ole vajalik. Annustamine nagu täiskasvanutel (vt lõigud 4.4 ja 5.2). Kuigi granisetrooni suukaudselt ja intravenoosselt kasutanud neeru- või maksafunktsiooni kahjustusega patsientidel tõendeid kõrvaltoimete esinemissageduse suurenemise kohta ei olnud, tuleb granisetrooni farmakokineetikat arvestades olla selle rühma ravimisel ettevaatlik.

Lapsed

SANCUSO ohutus ja efektiivsus lastel vanuses 0 kuni 18 aastat ei ole veel tõestatud. Andmed puuduvad.

Manustamisviis

Transdermaalne plaaster tuleb paigaldada puhtale, kuivale, tervele vigastusteta nahale õlavarre välisküljel. Kui transdermaalset plaastrit ei ole võimalik paigaldada käsivarrele, võib selle paigaldada kõhule. Transdermaalset plaastrit ei tohi paigaldada punetavale, ärritusega või vigastatud nahale.

Iga transdermaalne plaaster on pakitud kotikesse ning tuleb paigaldada kohe pärast kotikese avamist. Enne paigaldamist eemaldatakse kaitsekile.

Transdermaalset plaastrit ei tohi osadeks lõigata.

Kui transdermaalne plaaster tuleb täielikult või osaliselt lahti, tuleb sama transdermaalne plaaster paigaldada tagasi samale kohale, kasutades (vajaduse korral) meditsiinilist teipi. Kui tagasi paigaldamine ei ole võimalik või kui transdermaalne plaaster on vigastatud, tuleb uus transdermaalne plaaster paigaldada samale kohale kui algne transdermaalne plaaster. Kui see ei ole võimalik, tuleb uus transdermaalne plaaster paigaldada teisele käsivarrele. Paigaldatud transdermaalse plaastri eemaldamisel tuleb järgida eespool antud soovitusi aja suhtes.

4.3Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine, teiste 5-HT3 retseptori antagonistide või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine(te) suhtes.

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Reaktsioonid paigaldamiskohal

SANCUSO kliinilistes uuringutes esines paigaldamiskohal reaktsioone, mis olid üldjuhul kerged ega tinginud kasutamise katkestamist. Raskete reaktsioonide või generaliseerunud nahareaktsiooni tekkimisel (nt allergiline lööve, sealhulgas erütematoosne, makulaarne, papuloosne lööve või kihelus) tuleb transdermaalne plaaster eemaldada.

Seedetrakti häired

Kuna granisetroon võib vähendada soolestiku alaosa motoorikat, tuleb alaägeda soolesulguse nähtudega patsiente pärast ravimi manustamist jälgida.

Südame häired

5-HT3 retseptori antagoniste, nagu seda on granisetroon, võib seostada rütmihäirete või kõrvalekalletega EKG-s. See võib potentsiaalselt olla kliiniliselt oluline olemasolevate rütmihäiretega või südame juhteteede häiretega patsientide puhul, keda ravitakse antiarütmikumide või beetablokaatoritega. SANCUSO kliinilistes uuringutes ei ole kliiniliselt olulisi toimeid täheldatud.

Päikesevalguse toime

Granisetrooni võib mõjutada otsene looduslik või kunstlik päikesevalgus, lisainformatsiooni saamiseks vt lõik 5.3. Patsientidele tuleb soovitada katta transdermaalse plaastri paigaldamiskoht kinni, näiteks rõivastega, kui on oht sattuda päikesevalguse kätte selle kandmise ajal ja 10 päeva jooksul pärast selle eemaldamist.

Duši kasutamine või pesemine

Duši kasutamist või pesemist võib SANCUSO kandmise ajal üldjuhul jätkata. Vältida tuleb selliseid tegevusi nagu ujumine, füüsilised pingutused ja saunas käimine.

Väline soojus

Välist soojust (näiteks kuumaveekotte või soojendavaid patju) tuleb transdermaalse plaastri piirkonnas vältida.

Erirühmad

Eakatel ega neeru- või maksafunktsiooni kahjustusega patsientidel ei ole annuse korrigeerimine vajalik. Kuigi granisetrooni suukaudselt ja intravenoosselt kasutanud neeru- või maksafunktsiooni kahjustusega patsientidel ei ole kõrvaltoimete esinemissageduse suurenemist täheldatud, on granisetrooni farmakokineetikat arvestades selle rühma puhul vajalik teatav ettevaatus.

Serotoniinisündroom

Serotoniinisündroomi on esinenud 5-HT3 antagonistide kasutamisel ainsa ravimina, kuid enamasti kombinatsioonis teiste serotonergiliste ravimitega (sealhulgas selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (SSRI-d) ja serotoniini ja noradrenaliini tagasihaarde inhibiitorid (SNRI-d)) . Soovitatav on patsientide asjakohane jälgimine serotoniinisündroomi sarnaste sümptomite suhtes.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

On teateid serotoniinisündroomi esinemise kohta serotonergiliste ravimite (nt SSRI-d ja SNRI-d) samaaegse kasutamise järgselt 5-HT3 antagonistide ja teiste serotonergiliste ravimitega (sealhulgas SSRI-d ja SNRI-d).

Intravenoossete 5-HT3 retseptori antagonistide manustamine inimuuringus osalejatele samaaegselt suukaudse paratsetamooliga blokeeris valuvaigistava toime farmakodünaamilise mehhanismi kaudu.

Kuna granisetrooni metaboliseerivad maksa tsütokroomi P450 toimeainet metaboliseerivad ensüümid (CYP1A1 ja CYP3A4), võivad nende ensüümide indutseerijad või inhibiitorid muuta granisetrooni kliirensit ja seega poolväärtusaega.

Inimuuringutes osalejatel kutsus maksa ensüümide indutseerimine fenobarbitaaliga esile plasma üldkliirensi suurenemise (ligikaudu 25%) pärast granisetrooni intravenoosset manustamist.

In vitro uuringud näitasid, et ketokonasool võib inhibeerida granisetrooni metabolismi tsütokroomi P450 3A isoensüümide rühma kaudu. Selle kliiniline tähtsus ei ole teada.

In vitro uuringud, milles kasutati inimese mikrosoome, näitavad, et granisetroon ei stimuleeri ega inhibeeri tsütokroomi P450 ensüümsüsteemi.

Uuringutes tervete osalejatega ei ole esinenud tõendeid granisetrooni koostoimete kohta bensodiasepiinide (lorasepaam), neuroleptikumide (haloperidool) või haavandtõveravimitega (tsimetidiin).

SANCUSO ja emetogeensete keemiaravi ravimite vahel ei ole kliiniliselt olulisi koostoimeid esinenud. Samuti pole granisetroonil täheldatud koostoimeid emetogeensete vähiravimitega. Kooskõlas nende andmetega ei ole SANCUSO kliinilistes uuringutes esinenud kliiniliselt olulisi koostoimeid. Kliinilistes koostoimeuuringutes ei olnud aprepitandil kliiniliselt olulisi toimeid granisetrooni farmakokineetikale.

Lapsed

Koostoimete uuringud on läbi viidud ainult täiskasvanutel.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Granisetrooni kasutamise kohta rasedatel andmed puuduvad. Loomkatsed ei näita otsest või kaudset kahjulikku toimet reproduktiivsusele (vt lõik 5.3). Ettevaatusena on parem vältida SANCUSO kasutamist raseduse ajal.

Imetamine

Ei ole teada, kas granisetroon või selle metaboliidid erituvad inimese rinnapiima. SANCUSO-ravi ajaks tuleb imetamine katkestada.

Fertiilsus

Andmed granisetrooni toime kohta inimese viljakusele puuduvad. Rottide ravi granisetrooniga viljakust ei kahjustanud.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

SANCUSO ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

4.8Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

SANCUSO ohutusprofiil on tuletatud kontrollitud kliinilistest uuringutest ja turule tuleku järgsetest kogemustest. Kliinilistes uuringutes kõige sagedamini esinenud kõrvaltoime oli kõhukinnisus, mida esines ligikaudu 8,7% patsientidest. Enamik kõrvaltoimetest oli kerge või mõõduka raskusastmega.

Kõrvaltoimete tabel

SANCUSO kliinilistes uuringutes ja kliinilise kasutamisega seotud ravimi kõrvaltoime teatistes kirjeldatud kõrvaltoimed on esitatud järgmises tabelis.

Igas organsüsteemi klassis on kõrvaltoimed esitatud esinemissageduse järgi järgmiste rühmadena: väga sage (≥ 1/10); sage (≥ 1/100 kuni < 1/10); aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100); harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000); väga harv (< 1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Tabel 1:

SANCUSO kasutamisel esinenud kõrvaltoimed

 

 

Organsüsteem

 

Kõrvaltoime

Sagedus

 

 

 

 

 

Ainevahetus- ja toitumishäired

Isu vähenemine

Aeg-ajalt

 

Närvisüsteemi häired

Peavalu

Aeg-ajalt

 

 

 

Düstoonia

Harv

 

 

 

Düskineesia

Harv

 

Kõrva ja labürindi kahjustused

Vertiigo

Aeg-ajalt

 

Vaskulaarsed häired

Õhetus

Aeg-ajalt

 

Seedetrakti häired

Kõhukinnisus

Sage

 

 

 

Suukuivus, iiveldus, öökimine

Aeg-ajalt

 

 

 

 

 

Maksa ja sapiteede häired

Alaniini aminotransferaasi taseme

Aeg-ajalt

 

 

tõus, aspartaadi aminotransferaasi

 

 

 

taseme tõus,

 

 

 

gammaglutamüültransferaasi

 

 

 

taseme tõus

 

 

 

 

 

 

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Ärritus paigaldamiskohal

Aeg-ajalt

 

 

 

 

 

 

Reaktsioonid paigaldamiskohal

Teadmata

 

 

(valu, kihelus, erüteem, lööve,

 

 

 

ärritus)*

 

 

Lihas-skeleti ja sidekoe

Artralgia

Aeg-ajalt

 

kahjustused

 

 

 

Üldised häired ja manustamiskoha

Generaliseerunud turse

Aeg-ajalt

 

reaktsioonid

 

 

 

Immuunsüsteemi häired

Ülitundlikkusreaktsioonid

Teadmata

 

 

 

 

 

*Spontaansed teated

 

 

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

Patsientidel, keda ravitakse mõõdukalt või tugevalt emetogeense keemiaraviga, võib oksendamist esineda ka hoolimata ravist antiemeetikumide, sealhulgas SANCUSOga.

Ravimiklassi kõrvaltoimed

Granisetrooni ravimiklassil on esinenud muude ravimvormide (suukaudne ja intravenoosne) kasutamisel järgmisi kõrvaltoimeid:

-ülitundlikkusreaktsioonid, nt anafülaksia, urtikaaria

-unetus

-peavalu

-ekstrapüramidaalsed reaktsioonid

-unisus

-pearinglus

-QT-intervalli pikenemine

-kõhukinnisus

-kõhulahtisus

-maksa transaminaaside taseme tõus

-lööve

-asteenia

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

4.9Üleannustamine

Granisetroonil spetsiifiline antidoot puudub. Üleannuse korral tuleb transdermaalne plaaster eemaldada. Ravi on sümptomaatiline.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: oksendamis- ja iiveldusvastased ained, serotoniini (5HT3) antagonistid ATC-kood: A04AA02

Granisetroon on tugevatoimeline antiemeetikum ja 5-hüdroksütrüptamiini (5HT3 retseptorite) väga selektiivne antagonist. Farmakoloogilised uuringud on näidanud granisetrooni efektiivsust tsütostaatilisest ravist põhjustatud iivelduse ja oksendamise korral. Radioaktiivselt märgistatud ravimi seonduvuse uuringud näitasid granisetrooni väga vähest afiinsust muud tüüpi retseptorite suhtes, sealhulgas 5HT1, 5HT2, 5HT4 ja dopamiini D2 seondumiskohtadega.

Keskses randomiseeritud topeltpimedas topeltplatseeboga rahvusvahelises III faasi kliinilises uuringus võrreldi SANCUSO efektiivsust, talutavust ja ohutust 2 mg suukaudse granisetrooniga, mida manustati üks kord ööpäevas iivelduse ja oksendamise vältimiseks kokku 641 patsiendile, kellele manustati mitme päeva vältel keemiaravi. Uuringu eesmärk oli tõestada SANCUSO mittehalvemust suukaudsest granisetroonist.

Uuringusse randomiseeritud populatsioonist olid 48% mehed ja 52% naised vanuses 16 kuni 86 aastat, kellele manustati mõõdukalt või tugevalt emetogeenset keemiaravi mitme päeva vältel. 78% patsientidest olid valged, 12% asiaadid ja 10% hispaania/ladina päritolu.

Granisetrooni transdermaalne plaaster paigaldati 24 kuni 48 tundi enne keemiaravi esimest annust ja seda hoiti nahal 7 päeva. Suukaudset granisetrooni manustati keemiaravi vältel iga päev, üks tund enne iga keemiaravi annust. Antiemeetilist toimet hinnati alates esimesest manustamisest kuni 24 tunni möödumiseni viimase mõõdukalt või tugevalt emetogeense keemiaravi manustamise algust.

SANCUSO mittehalvemus suukaudsest granisetroonist leidis kinnitust, täieliku kontrolli saavutas 60,2% patsientidest SANCUSO rühmas ja 64,8% patsientidest, kes kasutasid vastavalt uuringuplaanile suukaudset granisetrooni (vahe –4,89%; 95% usaldusintervall –12,91% kuni +3,13%; n = 284 transdermaalne plaaster, n = 298 suukaudne). Täielikku kontrolli määratleti oksendamise ja/või tugeva iivelduse puudumisena, mitte rohkem kui kerge iivelduse esinemisena ja päästva ravimi mittekasutamisena alates esmakordsest manustamisest kuni 24 tunni möödumiseni mitmepäevase keemiaravi viimase päeva manustamise algusest.

Granisetrooni plasmatasemete järkjärgulise tõusu tõttu pärast transdermaalse plaastri paigaldamist võivad keemiaravi algul olla plasmatasemed algul madalamad kui 2 mg suukaudse granisetrooni kasutamisel ja seetõttu võib täheldada toime aeglasemat algust. Seega on SANCUSO näidustatud kasutamiseks patsientidel, kellele antiemeetikumi suukaudne manustamine on komplitseeritud neelamist raskendavate tegurite tõttu.

Täielik kontroll eri päevadel on illustreeritud allpool.

SANCUSO kliinilistes uuringutes raviga seotud toimeid südame löögisagedusele ega vererõhule ei esinenud. Korduvate EKG-de hindamine patsientidel ei näidanud QT-intervallide pikenemist ega muutusi EKG morfoloogias. SANCUSO toimet QTc-intervallile hinnati eraldi pimendatud, randomiseeritud, paralleelrühmadega, platseebo-kontrolliga ja positiivse kontrollrühmaga (moksifloksatsiin) spetsiaalses QTc-intervalli uuringus 240 täiskasvanud mees- ja naisosalejaga.

SANCUSO kasutamisel olulist toimet QTc-intervalli pikenemisele ei täheldatud.

Transdermaalse plaastri kleepumise hindamine 621 patsiendil, kellele manustati kas aktiivseid või platseeboga transdermaalseid plaastreid, näitas, et transdermaalse plaastri kasutamise 7 päeva jooksul tuli lahti vähem kui 1% transdermaalsetest plaastritest.

SANCUSO kasutamise kliinilise uuringu kogemus puudub patsientidega, kes said vähem kui

3. järjestikuse päeva jooksul keemiaravi või mitu tsüklit keemiaravi või suurtes annustes keemiaravi enne tüvirakkude siirdamist.

5.2Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Granisetroon imendub läbi terve naha süsteemsesse vereringesse passiivse difusiooni teel. Granisetroon imendub pärast SANCUSO paigaldamist aeglaselt, maksimaalsed kontsentratsioonid saavutatakse 24 kuni 48 tunni pärast.

Lähtudes transdermaalse plaastri jääksisaldusest pärast selle eemaldamist, imendub ligikaudu 65% granisetroonist, seega keskmine ööpäevaannus on 3,1 mg ööpäevas.

Tervetel uuringus osalejatel uuriti granisetrooni ühekordse intravenoosse booluse 0,01 mg/kg (maksimaalselt 1 mg) samaaegset manustamist SANCUSO transdermaalse plaastri paigaldamisega. Granisetrooni algne maksimaalne plasmakontsentratsioon intravenoosse annuse tulemusena saavutati 10 minuti möödumisel manustamisest. Transdermaalse plaastri teadaolev farmakoloogiline profiil selle kandmise ajal (7 päeva) ei halvenenud.

Pärast kahe SANCUSO transdermaalse plaastri järjestikust paigaldamist tervetele uuringus osalejatele, kumbki seitsmeks päevaks, püsisid granisetrooni tasemed uuringu perioodil samad ja akumuleerumist esines minimaalselt.

Uuringus, mille eesmärk oli hinnata soojuse mõju granisetrooni transdermaalsele imendumisele SANCUSOst tervetel uuringus osalejatel, kaeti 5päevase kandmise ajal iga päev transdermaalne plaaster 4 tunniks soojenduspadjaga keskmise temperatuuriga 42 °C. Kuigi soojenduspadja kasutamisega kaasnes transdermaalsest plaastrist imendumise vähene ja ajutine suurenemine soojenduspadja kasutamise ajal, ei täheldatud granisetrooni plasmataseme üldist suurenemist võrreldes kontrollrühmaga.

Farmakokineetilises uuringus tervete vabatahtlikega, kus SANCUSO paigaldati 7 päevaks, oli

keskmine plasmatase (AUC0-lõpmatus) 416 ng•h/ml (vahemikus 55...1192 ng•h/ml) ja uuringus osalejate vaheline varieeruvus 89%. Keskmine Cmax oli 3,9 ng/ml (vahemikus 0,7...9,5 ng/ml) ja uuringus

osalejate vaheline varieeruvus 77%. See varieeruvus sarnaneb granisetrooni farmakokineetika teadaolevalt suure varieeruvusega pärast suukaudset või intravenoosset manustamist.

Jaotumine

Granisetroon jaotub keskmise jaotusmahuga 3 l/kg. Plasmavalkudega seondumise ulatus on ligikaudu 65%. Granisetroon jaotub vabalt plasma ja vere punaliblede vahel.

Biotransformatsioon

Suukaudse ja transdermaalse kasutamise võrdlemisel granisetrooni metaboolsetes profiilides erinevusi ei täheldatud.

Granisetroon metaboliseerub põhiliselt 7hüdroksügranisetrooniks ja 9’N-desmetüülgranisetrooniks. In vitro uuringute tulemused inimese maksa mikrosoomidega näitavad, et CYP1A1 on põhiline granisetrooni 7hüdroksüülimist põhjustav ensüüm ning CYP3A4 aitab kaasa 9’desmetüülimisele.

Eritumine

Granisetrooni kliirens toimub põhiliselt maksas toimuva metabolismi kaudu. Pärast intravenoosset manustamist oli keskmine plasma kliirens tervetel vabatahtlikel 33,4 kuni 75,7 l/h ja patsientidel 14,7 kuni 33,6 l/h, uuringus osalejate vaheline varieeruvus oli suur. Tervetel uuringus osalejatel on keskmine plasma poolväärtusaeg 4...6 tundi ja patsientidel 9 - 12 tundi. Pärast transdermaalse plaastri

paigaldamist pikenes granisetrooni näiline plasma poolväärtusaeg tervetel uuringus osalejatel ligikaudu 36 tunnini granisetrooni aeglase imendumise tõttu naha kaudu.

SANCUSO kliinilistes uuringutes oli vähiga patsientidel kliirens ligikaudu poole väiksem kui tervetel uuringus osalejatel.

Pärast intravenoosset süsti eritub ligikaudu 12% annusest tervetel vabatahtlikel 48 tunni jooksul muutumatul kujul uriiniga. Annuse ülejäänud osa eritub metaboliitidena, sellest 49% uriiniga ja 34% väljaheitega.

Farmakokineetika patsientide erirühmades

Soo mõju SANCUSO farmakokineetikale ei ole spetsiaalselt uuritud. SANCUSO kliinilistes uuringutes ei täheldatud soo mõju farmakokineetikale, kuid mõlemal sool esines suur isikutevaheline.varieeruvus. Populatsiooni farmakokineetilise modelleerimisega kinnitati soo mõju puudumist SANCUSO farmakokineetikale.

Eakad

Kliinilises uuringus ei täheldatud mees- ja naissoost eakate (≥ 65 aastat) uuringus osalejate vahelisi erinevusi SANCUSO plasma farmakokineetikas võrreldes nooremate uuringus osalejatega (vanuses 18...45 aastat, kaasa arvatud).

Neeru- või maksafunktsiooni kahjustus

SANCUSO farmakokineetika uurimiseks neeru- või maksafunktsiooni kahjustusega patsientidel ei ole kliinilisi uuringuid läbi viidud. Neerufunktsiooni (mõõdetud kreatiniini kliirensiga) ja granisetrooni kliirensi vahel populatsiooni farmakokineetilisel modelleerimisel selget suhet ei leitud. Neeru- või maksafunktsiooni kahjustusega patsientidel määrati granisetrooni farmakokineetika kindlaks pärast granisetrooni ühekordse 40 µg/kg intravenoosse annuse manustamist.

Maksafunktsiooni kahjustus

Patsientidel, kellel oli maksa neoplastilise kaasatuse tõttu maksafunktsiooni kahjustus, vähenes üldine plasma kliirens ligikaudu poole võrra võrreldes maksafunktsiooni kahjustuseta patsientidega.

Arvestades granisetrooni farmakokineetiliste parameetrite suurt varieeruvust ja head talutavust soovitatud annusest tunduvalt suurema annuse korral, ei ole annuse kohandamine maksafunktsiooni kahjustusega patsientidel vajalik.

Neerufunktsiooni kahjustus

Vähiga patsientidel kreatiniini kliirensi ja üldkliirensi vahelist korrelatsiooni ei täheldatud, mis näitas neerufunktsiooni kahjustuse mõju puudumist granisetrooni farmakokineetikale.

Kehamassiindeks

Kliinilises uuringus granisetrooni plasmataseme hindamiseks SANCUSO kasutamisel erineva kehamassiindeksiga patsientidel, ei täheldatud erinevusi SANCUSO plasma farmakokineetikas mees- ja naissoost uuringus osalejatel, kellel oli madal kehamassiindeks [< 19,5 kg/m2 (mehed), < 18,5 kg/m2 (naised)] ja kõrge kehamassiindeks (30,0 kuni 39,9 kg/m2, kaasa arvatud), võrreldes kontrollrühmaga (kehamassiindeks 20,0 kuni 24,9 kg/m2, kaasa arvatud).

Lapsed

SANCUSO farmakokineetikat lastel ei ole uuritud.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse, genotoksilisuse ja reproduktsioonitoksilisuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele. Kantserogeensuse uuringud ei näidanud kahjulikku toimet inimesele soovitatud annuse kasutamisel. Suuremate annuste j a pikema aja jooksul manustamisel ei saa siiski kantserogeensuse ohtu välistada, kuid transdermaalse manustamissüsteemi soovitatava lühikese kandmisaja korral inimestel kantserogeensuse riski eeldatavalt ei teki.

SANCUSO transdermaalsete plaastrite in vivo testimisel merisigadel potentsiaalset valguse ärritavat toimet ega valgustundlikkust ei esinenud. Granisetroon ei olnud in vitro testimisel hiire fibroblastide rakuliinis fototoksiline. In vitro testimisel potentsiaalse fotogenotoksilisuse suhtes hiina hamstri munasarjade rakuliinis suurendas granisetroon pärast valguskiirgusega mõjutamist kromosoomikahjustusega rakkude osakaalu. Kuigi selle tulemuse kliiniline asjakohasus ei ole täiesti selge, tuleb patsientidel soovitada transdermaalse plaastri paigaldamiskoht kinni katta, kui selle kandmise ajal ja 10 päeva jooksul pärast selle eemaldamist on oht puutuda kokku päikesevalgusega (vt lõik 4.4).

Merisigadel potentsiaalse nahatundlikkuse suhtes testimisel oli SANCUSO nahaärrituse tekitamise potentsiaal madal.

Uuring kloonitud inimese südame ioonkanalitel näitas, et granisetroon võib potentsiaalselt mõjutada südame repolarisatsiooni läbi hERG kaaliumikanalite blokaadi. Granisetroon blokeeris nii naatriumi- kui ka kaaliumikanaleid, mis võivad mõjutada südame depolarisatsiooni ja repolarisatsiooni ja seega PR-, QRS- ja QT-intervalle. Need andmed aitavad selgitada selle ravimirühma kasutamisel esinevate teatavate EKG muutuste (eelkõige QT- ja QRS-intervalli pikenemine) tekkemehhanisme. SANCUSO kliinilistes uuringutes, sealhulgas QT-intervalli uuringus 240 terve uuringus osalejaga siiski kliiniliselt asjakohast toimet EKG-le ei täheldatud (lõik 5.1).

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Aluskiht

Polüester

Maatrikskiht

Akrülaat-vinüülatsetaatkopolümeer

Kaitsekile

Silikoniseeritud polüester

6.2Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3Kõlblikkusaeg

3 aastat

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

Iga transdermaalne plaaster on pakitud kuumtihendatud kotikesse, mis koosneb polüesterkattega paberist/alumiiniumist/LLDPE-st.

Igas karbis on 1 transdermaalne plaaster.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Transdermaalne plaaster sisaldab toimeainet ka pärast kasutamist. Pärast eemaldamist tuleb kasutatud transdermaalne plaaster tugevasti kokku murda, kleepuv külg seespool, ja visata ära lastele kättesaamatusse kohta.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Kyowa Kirin Limited Galabank Business Park Galashiels

TD1 1QH Ühendkuningriik

Tel: +44 (0)1896 664000 Faks: +44 (0)1896 664001

8.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/12/766/001

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 20. aprill 2012.

Viimase uuendamise kuupäev: 9. jaanuar 2017.

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu/.

ILISA

A.RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST VASTUTAV TOOTJA

B.HANKE- JA KASUTUSTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD

C.MÜÜGILOA MUUD TINGIMUSED JA NÕUDED

D. RAVIMPREPARAADI OHUTU JA EFEKTIIVSE KASUTAMISE TINGIMUSED JA PIIRANGUD

A. RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST VASTUTAV TOOTJA

Ravimipartii kasutamiseks vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress

PHARBIL Waltrop GmbH (NextPharma tütarettevõte) Im Wirrigen 25

45731 Waltrop Saksamaa

B. HANKE- JA KASUTUSTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD

Retseptiravim.

C. MÜÜGILOA MUUD TINGIMUSED JA NÕUDED

Perioodilised ohutusaruanded

Nõuded asjaomase ravimi perioodiliste ohutusaruannete esitamiseks on sätestatud

direktiivi 2001/83/EÜ artikli 107c punkti 7 kohaselt liidu kontrollpäevade loetelus (EURD loetelu) ja iga hilisem uuendus avaldatakse Euroopa ravimite veebiportaalis.

D. RAVIMPREPARAADI OHUTU JA EFEKTIIVSE KASUTAMISE TINGIMUSED JA PIIRANGUD

Riskijuhtimiskava

Müügiloa hoidja peab nõutavad ravimiohutuse toimingud ja sekkumismeetmed läbi viima vastavalt müügiloa taotluse moodulis 1.8.2 esitatud kokkulepitud riskijuhtimiskavale ja mis tahes järgmistele ajakohastatud riskijuhtimiskavadele.

Ajakohastatud riskijuhtimiskava tuleb esitada:

Euroopa Ravimiameti nõudel;

kui muudetakse riskijuhtimissüsteemi, eriti kui saadakse uut teavet, mis võib oluliselt mõjutada riski/kasu suhet, või kui saavutatakse oluline (ravimiohutuse või riski minimeerimise) eesmärk.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu