Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Savene (dexrazoxane hydrochloride) – Pakendi märgistus - V03AF02

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusSavene
ATC koodV03AF02
Toimeainedexrazoxane hydrochloride
TootjaClinigen Healthcare Ltd

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KOMPLEKTIKARP (1 KOMPLEKT SISALDAB 10 PULBRIVIAALI JA 3 LAHJENDIGA PUDELIT)

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Savene 20 mg/ml infusioonilahuse kontsentraadi pulber ja lahjendi (deksrasoksaan)

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks viaal sisaldab 500 mg deksrasoksaani (589 mg deksrasoksaanvesinikkloriid).

Pärast lahustamist 25 ml Savene lahjendiga sisaldab 1 ml kontsentraati 20 mg deksrasoksaani

3.ABIAINED

Savene pulbri abiained:

Puuduvad

Savene lahjendi abiained:

Naatriumkloriid

Kaaliumkloriid

Magneesiumkloriidheksahüdraat

Naatriumatsetaattrihüdraat

Naatriumglükonaat

Naatriumhüdroksiid

Süstevesi

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Infusioonilahuse kontsentraadi pulber ja lahjendi 10 viaali 500 mg deksrasoksaaniga

3 pudelit 500 ml lahjendiga

Esmaabikomplekt antratsükliini ekstravasatsiooni raviks

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Intravenoosne pärast lahustamist ja lahjendamist

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Manustada tsütotoksiliste ravimite kasutamiskogemusega arsti järelevalve all

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C

Kontsentraati ja lahjendatud lahust võib hoida 4 tundi temperatuuril 2...8°C Hoida viaale ja pudeleid välispakendis, valguse eest kaitstult

10.VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI

JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

Sisaldab tsütotoksilisi aineid.

Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Clinigen Healthcare Ltd Pitcairn House

Crown Square, First Avenue Burton-on-Trent, Staffordshire DE14 2WW

Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/06/350/001

13.PARTII NUMBER

Partii nr

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15.KASUTUSJUHEND

16.INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL

SISEPAKENDIL

PULBRIVIAAL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Savene 20 mg/ml deksrasoksaani kontsentraadi pulber

Intravenoosne pärast lahustamist ja lahjendamist

2.MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

4.PARTII NUMBER

Partii nr

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

500 mg deksrasoksaani

6.MUU

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

LAHJENDIPUDEL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Savene lahjendi

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

3. ABIAINED

Naatriumkloriid

Kaaliumkloriid

Magneesiumkloriidheksahüdraat

Naatriumatsetaattrihüdraat

Naatriumglükonaat

Naatriumhüdroksiid

Süstevesi

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

500 ml lahjendit

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Intravenoosne pärast kontsentraadi lahjendamist

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Sisaldab pärast kontsentraadi lahjendamist tsütotoksikuid

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida välispakendis, valguse eest kaitstult

Kasutada 4 tunni jooksul pärast lahjendamist, kui hoitud temperatuuril 2–8°C

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI

JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Clinigen Healthcare Ltd Pitcairn House

Crown Square, First Avenue Burton-on-Trent, Staffordshire DE14 2WW

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/06/350/001

13. PARTII NUMBER

Partii nr

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu