Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Seebri Breezhaler (glycopyrronium bromide) – Pakendi infoleht - R03BB06

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusSeebri Breezhaler
ATC koodR03BB06
Toimeaineglycopyrronium bromide
TootjaNovartis Europharm Ltd

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Seebri Breezhaler 44 mikrogrammi inhalatsioonipulber kõvakapslis

Glükopürroonium (Glycopyrronium) (Glükopürrooniumbromiidina [Glycopyrronii bromidum])

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teavitades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Seebri Breezhaler ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Seebri Breezhaler’i kasutamist

3.Kuidas Seebri Breezhaler’it kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Seebri Breezhaler’it säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Seebri Breezhaler ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Seebri Breezhaler

See ravim sisaldab toimeainet, mida nimetatakse glükopürrooniumbromiidiks. See kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse bronhilõõgastiteks.

Milleks Seebri Breezhaler’it kasutatakse

See ravim muudab hingamise kergemaks täiskasvanud patsientidel, kellel esinevad krooniliseks obstruktiivseks kopsuhaiguseks (KOK) nimetatud kopsuhaigusest tingitud hingamisraskused.

KOKi korral pingulduvad lihased hingamisteede seintes. See muudab hingamise raskeks. See ravim lõõgastab neid lihaseid ning muudab sisse- ja väljahingamise kergemaks.

Kui kasutate seda ravimit üks kord ööpäevas, aitab see vähendada KOKi mõju igapäevaelule.

2. Mida on vaja teada enne Seebri Breezhaler’i kasutamist

Ärge kasutage Seebri Breezhaler’it

-kui olete glükopürrooniumbromiidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Seebri Breezhaler’i kasutamist pidage nõu oma arstiga, kui midagi järgnevalt loetletust kehtib teie kohta:

-kui teil on probleeme neerudega.

-kui teil on silmahaigus, mida nimetatakse kitsa nurga glaukoomiks.

-kui teil on urineerimine raskendatud.

Ravi ajal Seebri Breezhaler’iga, lõpetage selle ravimi kasutamine ning teavitage otsekohe oma arsti sellest:

-kui teil tekib vahetult pärast Seebri Breezhaler’i kasutamist pingetunne rindkeres, köha, vilistav hingamine või hingeldus (bronhospasmi nähud).

-kui teil tekivad hingamis- või neelamisraskused, keele, huulte või näo turse, nahalööve, sügelus ja nõgestõbi (allergilise reaktsiooni nähud).

-kui teil tekib silmavalu või ebamugavustunne silmas, mööduv ähmane nägemine, halode või värviliste kujutiste nägemine koos silmade punetusega. Need võivad olla ägeda kitsa nurga glaukoomi nähud.

Seebri Breezhaler’it kasutatakse KOKi säilitusraviks. Ärge kasutage seda ravimit järsku tekkinud hingelduse või vilistava hingamise raviks.

Lapsed ja noorukid

Ärge andke seda ravimit lastele või noorukitele vanuses alla 18 aastat.

Muud ravimid ja Seebri Breezhaler

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. See kehtib ka Seebri Breezhaler’iga sarnaste ravimite kohta, mida kasutatakse teie kopsuhaiguse raviks, nagu ipratroopium, oksitroopium või tiotroopium (niinimetatud antikolinergilised ravimid).

Kasutades Seebri Breezhaler’it koos teiste KOKi ravis kasutatavate ravimitega, nagu inhalaatorid sümptomite leevendamiseks (nt salbutamool), metüülksantiinid (nt teofülliin) ja/või suukaudsed ja inhaleeritavad kortikosteroidid (nt prednisoloon), ei ole teatatud spetsiifilistest kõrvaltoimetest.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase või imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Puuduvad andmed selle ravimi kasutamise kohta rasedatel ning ei ole teada, kas selles ravimis sisalduv toimeaine eritub rinnapiima.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Selle ravimi toime autojuhtimise ja masinatega töötamise võimele on ebatõenäoline.

Seebri Breezhaler sisaldab laktoosi

See ravim sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3.Kuidas Seebri Breezhaler’it kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui palju Seebri Breezhaler’it kasutada

Tavaline annus on ühe kapsli sisu sissehingamine iga päev.

Ravimit on vaja sisse hingata ainult üks kord päevas, sest selle ravimi toime kestab 24 tundi. Ärge kasutage ravimit rohkem kui arst on määranud.

Eakad

Kui te olete 75-aastane või vanem, võite kasutada seda ravimit samas annuses nagu teised täiskasvanud.

Millal Seebri Breezhaler’it sisse hingata

Kasutage seda ravimit iga päev samal kellaajal. See aitab ka ravimi kasutamist meeles pidada. Seda ravimit võib sisse hingata igal ajal enne või pärast söömist või joomist.

Kuidas Seebri Breezhaler’it sisse hingata

-Sellest pakendist leiate inhalaatori ja kapslid (blistrites), mis sisaldavad ravimit inhaleeritava pulbrina. Kasutage kapsleid ainult koos selles pakendis oleva inhalaatoriga (Seebri Breezhaler inhalaator). Kapslid peavad kuni kasutamiseni olema blistris.

-Ärge suruge kapslit läbi fooliumi.

-Kui alustate uue pakendi kasutamist, kasutage pakendis olevat uut Seebri Breezhaler inhalaatorit.

-Pärast 30-päevast kasutamisaega tuleb inhalaator hävitada.

-Ärge neelake kapsleid alla.

-Palun lugege käesoleva infolehe lõpus toodud juhiseid, et saada rohkem teavet inhalaatori kasutamise kohta.

Kui te kasutate Seebri Breezhaler’it rohkem kui ette nähtud

Kui te olete sisse hinganud liiga palju seda ravimit või keegi teine kasutab kogemata teie kapsleid, peate otsekohe ühendust võtma oma arstiga või pöörduma lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda. Näidake neile Seebri Breezhaler’i pakendit. Võite vajada arstiabi.

Kui te unustate Seebri Breezhaler’it kasutada

Kui te unustate annuse sisse hingamata, tehke seda niipea kui võimalik. Siiski ärge manustage samal päeval kahte annust. Seejärel manustage järgmine annus nagu tavaliselt.

Kui kaua peab jätkama ravi Seebri Breezhaler’iga

-Jätkake selle ravimi kasutamist senikaua, kui arst soovitab.

-KOK on pikaajaline haigus ja te peate seda ravimit kasutama iga päev ning mitte ainult hingamisraskuse või muude KOKi sümptomite esinemise korral.

Kui teil on küsimusi selle kohta, kui kaua jätkata ravi selle ravimiga, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Mõned kõrvaltoimed võivad olla tõsised ja esineda aeg-ajalt

(võivad tekkida kuni 1 inimesel 100st)

Ebakorrapärane südametegevus

Kõrge veresuhkru tase (hüperglükeemia: iseloomulikeks sümptomiteks on ülemäärane janu või nälg ja sage urineerimine)

Lööve, sügelus, nõgestõbi, hingamis- või neelamisraskus, pearinglus (allergilise reaktsiooni võimalikud nähud)

Peamiselt keele, huulte, näo või kõriturse (angioödeemi võimalikud nähud)

Kui teil tekib mõni nendest kõrvaltoimetest, rääkige sellest kohe oma arstile.

Mõned kõrvaltoimed võivad olla tõsised, kuid nende esinemissagedus on teadmata

(esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Hingamisraskused koos viliseva hingamise või köhaga (paradoksaalse bronhospasmi nähud)

Mõningaid kõrvaltoimeid esineb sageli

(võivad tekkida kuni 1 inimesel 10st)

Suukuivus

Unehäired

Ninavoolus või ninakinnisus, aevastamine, kurguvalu

Kõhulahtisus või kõhuvalu

Lihas-skeletivalu

Mõningaid kõrvaltoimeid esineb aeg-ajalt

(võivad tekkida kuni 1 inimesel 100st)

Raskendatud või valulik urineerimine

Valulik ja sagenenud urineerimine

Südamepekslemine

Lööve

Tuimus

Köha koos rögaeritusega

Hambakaaries

Survetunne või valu põskede ja otsmiku piirkonnas

Ninaverejooksud

Valu kätes või jalgades

Valu rindkere lihastes, luudes või liigestes

Ebamugavustunne kõhus pärast sööki

Kurguärritus

Väsimus

Nõrkus

Sügelus

Hääle muutused (häälekähedus)

Iiveldus

Oksendamine

Mõnedel üle 75-aastastel eakatel patsientidel on tekkinud peavalu (sage) ja kuseteede infektsioon (sage).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Seebri Breezhaler’it säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blisterpakendil pärast “Kõlblik kuni” / “EXP”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25 C.

Hoida kapsleid originaalblistris niiskuse eest kaitstult. Kapsleid ei tohi eemaldada blistrist varem, kui alles vahetult enne kasutamist.

Iga inhalaator tuleb pärast 30-päevast kasutusaega hävitada.

Ärge kasutage seda ravimit, kui täheldate, et pakend on rikutud või avatud.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Seebri Breezhaler sisaldab

-Toimeaine on glükopürrooniumbromiid. Iga kapsel sisaldab 63 mikrogrammi glükopürrooniumbromiidi (vastab 50 mikrogrammile glükopürrooniumile). Inhaleeritav annus (annus, mis väljub inhalaatori huulikust) vastab 44 mikrogrammile glükopürrooniumile.

-Inhaleeritava pulbri teised koostisosad on laktoosmonohüdraat ja magneesiumstearaat.

Kuidas Seebri Breezhaler välja näeb ja pakendi sisu

Seebri Breezhaler 44 mikrogrammi inhalatsioonipulbri kõvakapslid on oranžid ja läbipaistvad ning sisaldavad valget pulbrit. Kapslitele on mustas kirjas trükitud toote kood „GPL50” musta joone kohale

ja firma logo () musta joone alla.

Igas pakendis on seade, mida nimetatakse inhalaatoriks, ja blistritesse pakendatud kapslid. Igas blisterribas on kas 6 või 10 kõvakapslit.

Saadaval on järgmised pakendi suurused:

Pakend, mis sisaldab 6 x 1, 10 x 1, 12 x 1 või 30 x 1 kõvakapslit koos ühe inhalaatoriga.

Multipakend, mis sisaldab 90 (3 karpi, igas 30 x 1) kõvakapslit ja 3 inhalaatorit. Multipakend, mis sisaldab 96 (4 karpi, igas 24 x 1) kõvakapslit ja 4 inhalaatorit. Multipakend, mis sisaldab 150 (15 karpi, igas 10 x 1) kõvakapslit ja 15 inhalaatorit. Multipakend, mis sisaldab 150 (25 karpi, igas 6 x 1) kõvakapslit ja 25 inhalaatorit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

Tootja

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Bulgaria EOOD

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft.

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Infoleht on viimati uuendatud

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu

Seebri Breezhaler inhalaatori kasutusjuhend

Palun lugege järgnevaid juhiseid tähelepanelikult, et teada saada, kuidas seda ravimit kasutada.

Kasutage ainult selles pakendis sisalduvat Seebri Breezhaler inhalaatorit. Ärge kasutage Seebri Breezhaler kapsleid üheski teises inhalaatoris, samuti ärge kasutage Seebri Breezhaler inhalaatorit ühegi teise ravimi manustamiseks.

Blistrist eemaldamiseks ärge suruge kapslit läbi fooliumi.

Kui alustate ravimi kasutamist uuest pakendist, kasutage uut pakendis olevat Seebri Breezhaler inhalaatorit.

Iga inhalaator tuleb pärast 30-päevast kasutusaega hävitada. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid ja inhalaatoreid, mida enam ei vajata.

Ärge kapsleid alla neelake. Kapslites sisalduv pulber on mõeldud sisse hingamiseks.

Seebri Breezhaler’i pakend

Igas Seebri Breezhaler’i pakendis sisaldub:

-üks Seebri Breezhaler inhalaator

-üks või mitu inhalaatoris kasutatavat Seebri Breezhaler kapsleid sisaldavat blisterriba, milles on kas 6 või 10 kapslit.

Huulik

Kork

Sõel

Nupp

Blistrid

Põhi

Kapsli pesa

Inhalaator

Blisterriba

Inhalaatori põhi

Kuidas inhalaatorit kasutada

Tõmmake kork ära.

Avage inhalaator:

Hoidke inhalaatori põhjast kindlalt kinni ja kallutage huulikut. Nii saab inhalaatori avada.

Valmistage ette kapsel:

Eraldage üks kapsli pesa blisterriba küljest, rebides piki perfojoont.

Tõmmake ära kapslit kattev fooliumkiht.

Ärge suruge kapslit läbi fooliumi.

Võtke kapsel välja:

Kapsleid tuleb alati hoida blistris ja eemaldada need alles vahetult enne kasutamist.

Võtke kapsel blistrist välja kuivade kätega. Ärge kapslit alla neelake.

Paigaldage kapsel:

Asetage kapsel kapsli pessa.

Ärge kunagi pange kapslit otse huulikusse.

Sulgege inhalaator:

Sulgege inhalaator, kuni kostub „klõpsatus”.

Läbistage kapsel:

Hoidke inhalaatorit püstises asendis nii, et huulik on suunaga ülespoole.

Läbistage kapsel, vajutades kindlalt ja üheaegselt kahte inhalaatori külgedel olevat nuppu. Tehke seda ainult üks kord.

Kapsli läbistamisel kostub „plõksatus”.

Vabastage küljenupud täielikult.

Hingake välja:

Enne kui viite huuliku suhu, hingake sügavalt välja.

Ärge puhuge huulikusse.

Ravimi sissehingamine

Et ravim jõuaks sissehingamisel sügavale hingamisteedesse:

Hoidke inhalaatorit nagu pildil näidatud. Inhalaatori külgedel olevad nupud peavad olema suunatud vasakule ja paremale. Nuppe ei tohi alla vajutada.

Pange huulik suhu ja sulgege huuled tihedalt selle ümber.

Hingake sisse kiiresti, kuid ühtlaselt ja nii sügavalt kui võimalik. Ärge vajutage küljenuppe.

Hingake ravim uuesti sisse, korrates punkte 9 ja 10.
Märkus:
Kui hingate sisse läbi inhalaatori, pöörleb kapsel pesas ja kuulete surisevat heli. Pärast ravimi sissehingamist tunnete suus magusat maitset.
Kui te ei kuule surisevat heli:
Kapsel võib olla kapsli pessa kinni jäänud. Sellisel juhul:
Avage inhalaator ja vabastage ettevaatlikult kapsel, koputades inhalaatori põhjale. Ärge vajutage küljenuppe.

Hoidke hinge kinni:

Kui olete ravimi sisse hinganud:

Hoidke hinge kinni vähemalt

5...10 sekundit või senikaua kui on mugav, eemaldades samal ajal inhalaatori suust.

Seejärel hingake välja.

Avage inhalaator, et näha, kas pulbrit on kapslisse alles jäänud.

Kui pulbrit on kapslisse alles jäänud:

Sulgege inhalaator.

Korrake punkte 9 kuni 12.

Enamik inimesi suudab kapsli ühe või kahe sissehingamisega tühjendada.

Lisainformatsioon

Varsti pärast ravimi sissehingamist võib mõnel inimesel tekkida lühiajaline köha. Kui see juhtub, ärge muretsege. Kui kapsel on tühi, olete saanud ravimit piisavas koguses.

Kui olete lõpetanud Seebri Breezhaler’i päevase annuse manustamise:

Avage uuesti huulik ja eemaldage tühi kapsel pesast. Visake tühi kapsel majapidamisjäätmete hulka.

Sulgege inhalaator ja pange kork tagasi.

Ärge hoidke kapsleid Seebri Breezhaler inhalaatoris.

Lisateave

Mõnikord võivad väga väikesed kapsli tükid sõelast läbi tulla ja suhu sattuda. Sellisel juhul võib neid tükke tunda keelel. Nende tükikeste neelamine või sissehingamine ei ole ohtlik. Kapsli kildudeks purunemise võimalus suureneb, kui kapsel läbistatakse rohkem kui üks kord (punkt 7).

Kuidas inhalaatorit puhastada

Ärge kunagi peske inhalaatorit veega. Kui soovite inhalaatorit puhastada, pühkige huuliku sise- ja välispind üle puhta kuiva kiuvaba lapiga, et eemaldada pulbri jäägid. Hoidke inhalaator kuivana.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu