Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sialanar (glycopyrronium bromide) – Hanke- ja kasutustingimused või piirangud - A03AB02

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusSialanar
ATC koodA03AB02
Toimeaineglycopyrronium bromide
TootjaProveca Limited

A.RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST VASTUTAV TOOTJA

Ravimipartii kasutamiseks vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress

BCM Limited

Thane Road Beeston Nottingham

Nottinghamshire NG90 2PR Ühendkuningriik

B.HANKE- JA KASUTUSTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD

Piiratud tingimustel väljastatav retseptiravim (vt I lisa: Ravimi omaduste kokkuvõte, lõik 4.2).

C. MÜÜGILOA MUUD TINGIMUSED JA NÕUDED

Perioodilised ohutusaruanded

Nõuded asjaomase ravimi perioodiliste ohutusaruannete esitamiseks on sätestatud

direktiivi 2001/83/EÜ artikli 107c punkti 7 kohaselt liidu kontrollpäevade loetelus (EURD loetelu) ja iga hilisem uuendus avaldatakse Euroopa ravimite veebiportaalis.

Müügiloa hoidja peab esitama asjaomase ravimi esimese perioodilise ohutusaruande 6 kuu jooksul pärast müügiloa saamist.

D. RAVIMPREPARAADI OHUTU JA EFEKTIIVSE KASUTAMISE TINGIMUSED JA PIIRANGUD

Riskijuhtimiskava

Müügiloa hoidja peab nõutavad ravimiohutuse toimingud ja sekkumismeetmed läbi viima vastavalt müügiloa taotluse moodulis 1.8.2 esitatud kokkulepitud riskijuhtimiskavale ja mis tahes järgmistele ajakohastatud riskijuhtimiskavadele.

Ajakohastatud riskijuhtimiskava tuleb esitada:

Euroopa Ravimiameti nõudel;

kui muudetakse riskijuhtimissüsteemi, eriti kui saadakse uut teavet, mis võib oluliselt mõjutada riski/kasu suhet, või kui saavutatakse oluline (ravimiohutuse või riski minimeerimise) eesmärk.

Riski minimeerimise lisameetmed

Enne Sialanari igas liikmesriigis turule toomistt peab müügiloa hoidja leppima riikliku pädeva asutusega kokku koolituspaketi sisu ja vormi, sealhulgas teabeedastusvahendid, jaotamise korra ja programmi kõik muud aspektid.

Programmi eesmärgid on:

anda teavet Sialanari manustamise kohta, täpsemalt ettenähtud annuste täpse manustamise, enne sööki manustamise, rasvarohke toiduga Sialanari manustamise vältimise, suusüstla kasutamise ja lapsele õige annuse andmist meelde tuletava patsiendi hooldaja meelespea lõpus oleva manustamistabeli täitmise vajalikkuse kohta;

anda teavet antikolinergiliste reaktsioonide ravi ja minimeerimise kohta, eriti kõhukinnisuse, uriinipeetuse, pneumoonia, ülekuumenemise riski, kesknärvisüsteemile avalduvate toimete või üleannustamise ja allergiliste reaktsioonide ravi kohta. Lisaks tuleb paketis rõhutada antikolinergiliste reaktsioonide tuvastamise keerukust ravitavas populatsioonis ja vajadust kõrvaltoime kahtluse tekkides vähendada annust eelmisele tasemele ning võtta ühendust arstiga. Paketis tuleb käsitleda vajadust vältida kokkupuudet kuuma ilmaga ja ülekuumenemist, vähenenud süljeeritusega seotud kaariese riski ja regulaarselt hammaste eest hoolitsemise ja hambaarsti juures käimise vajadust ning nõuet kontrollida regulaarselt pulsisagedust.

Müügiloa hoidjal tuleb tagada, et igas liikmesriigis, kus Sialanari turustatakse, saavad kõik tervishoiutöötajad ja patsiendid/hooldajad, kes eeldatavasti Sialanari välja kirjutavad, väljastavad või kasutavad, allpool esitatud sisuga koolituspaketid või ligipääsu neile.

Arsti koolituspakett peab sisaldama järgmist: o ravimi omaduste kokkuvõte;

oteave ravimi kasutamise uuringu kohta, milles jälgitakse ja hinnatakse riski minimeerimise lisameetmete tulemuslikkust seoses antikolinergiliste kõrvaltoimetega, mis võivad olla annusest sõltuvad, ning sellele uuringule kaasaaitamise tähtsus;

omärkused ravimi konkreetsetest kõrvaltoimetest teatamise tähtsuse kohta, mis hõlmavad uriinipeetust, kõhukinnisust, pneumooniat, allergilisi reaktsioone, hambakaariest, kardiovaskulaarseid toimeid, kesknärvisüsteemile avalduvaid toimeid ja ülekuumenemist;

oravimi väljakirjutaja kontroll-loetelu, milles on järgmised põhipunktid:

teave Sialanari manustamise kohta,

antikolinergiliste reaktsioonide ravi ja minimeerimine.

Patsiendi koolituspakett peab sisaldama järgmist:

opakendi infoleht;

opatsiendi hooldaja meelespea, milles on järgmised põhipunktid:

teave Sialanari manustamise kohta,

antikolinergiliste reaktsioonide ravi ja minimeerimine.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu