Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Silodyx (silodosin) – Pakendi märgistus - G04CA04

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusSilodyx
ATC koodG04CA04
Toimeainesilodosin
TootjaRecordati Ireland Ltd

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED KARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Silodyx 4 mg kõvakapslid

silodosiin

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kõvakapsel sisaldab 4 mg silodosiini.

3.ABIAINED

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

5 kõvakapslit

10 kõvakapslit

20 kõvakapslit

30 kõvakapslit

50 kõvakapslit

90 kõvakapslit

100 kõvakapslit

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis valguse ja niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Recordati Ireland Ltd.

Raheens East

Ringaskiddy Co. Cork

Iirimaa

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/09/607/001

EU/1/09/607/002

EU/1/09/607/003

EU/1/09/607/004

EU/1/09/607/005

EU/1/09/607/006

EU/1/09/607/007

13.PARTII NUMBER

Lot

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Silodyx 4 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL PVC/PVDC/alumiiniumkilest blistrid

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Silodyx 4 mg kõvakapslid

silodosiin

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Recordati Ireland Ltd.

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Silodyx 8 mg kõvakapslid

silodosiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kõvakapsel sisaldab 8 mg silodosiini.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

5 kõvakapslit

10 kõvakapslit

20 kõvakapslit

30 kõvakapslit

50 kõvakapslit

90 kõvakapslit

100 kõvakapslit

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis valguse ja niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Recordati Ireland Ltd.

Raheens East

Ringaskiddy Co. Cork

Iirimaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/09/607/008

EU/1/09/607/009

EU/1/09/607/010

EU/1/09/607/011

EU/1/09/607/012

EU/1/09/607/013

EU/1/09/607/014

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Silodyx 8 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL PVC/PVDC/alumiiniumkilest blistrid

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Silodyx 8 mg kõvakapslid

silodosiin

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Recordati Ireland Ltd.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu