Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Simbrinza (brinzolamide / brimonidine tartrate) – Ravimi omaduste kokkuvõte - S01EC54

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusSimbrinza
ATC koodS01EC54
Toimeainebrinzolamide / brimonidine tartrate
TootjaNovartis Europharm Limited

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

SIMBRINZA 10 mg/ml + 2 mg/ml silmatilgad, suspensioon

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks ml suspensiooni sisaldab 10 mg brinsolamiidi ja 2 mg brimonidiintartraati, mis vastab 1,3 mg brimonidiinile.

Teadaolevat toimet omav(ad) abiaine(d):

Suspensiooni iga ml sisaldab 0,03 mg bensalkooniumkloriidi.

Abiainete täielik loetelu vt 6.1.

3.RAVIMVORM

Silmatilgad,suspensioon (silmatilgad).

Valge kuni valkjas ühtlane suspensioon, pH 6,5 (ligikaudu).

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Silmasisese rõhu alandamine avatudnurga glaukoomi või okulaarse hüpertensiooniga täiskasvanud patsientidel, kellel monoteraapiaga ei saavutata piisavat silmasisese rõhu langust (vt lõik 5.1).

4.2Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Kasutamine täiskasvanutel, sh eakatel

Soovitatav annus on üks tilk SIMBRINZA’t haige(te)sse silma(desse) kaks korda ööpäevas.

Kasutamine maksa- ja/või neerukahjustuse korral

SIMBRINZA’t ei ole uuritud maksakahjustusega patsientidel ning seetõttu on soovitatav nendel patsientidel ravimit kasutada ettevaatusega (vt lõik 4.4).

SIMBRINZA’t ei ole uuritud raske neerukahjustusega patsientidel (kreatiniini kliirens < 30 ml/min) ega hüperkloreemilise atsidoosiga patsientidel. Kuna SIMBRINZA üks komponent brinsolamiid ja selle metaboliit eritatakse põhiliselt neerude kaudu, on SIMBRINZA sellistele patsientidele vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

Lapsed

SIMBRINZA ohutus ja efektiivsus lastel ja noorukitel vanuses 2 kuni 17 aastat ei ole tõestatud. Andmed puuduvad. SIMBRINZA’t ei soovitata kasutada lastel ega noorukitel (vt lõik 4.4).

SIMBRINZA’t ei tohi kasutada vastsündinutel ega alla 2-aastastel väikelastel seoses ohutusega (vt lõik 4.3).

Manustamisviis

Okulaarne.

Patsiente tuleb juhendada, et pudelit tuleb enne ravimi kasutamist hoolikalt loksutada.

Nina-pisarakanali tõkestamine või silmade sulgemine kaheks minutiks vähendab süsteemset imendumist. See võib vähendada süsteemseid kõrvaltoimeid ja suurendada lokaalset toimet (vt lõik 4.4).

Tilguti otsa ja lahuse saastumise vältimiseks tuleb jälgida, et tilgutiga ei puudutata silmalauge, ümbritsevat piirkonda ega teisi pindu. Paluge patsiendil hoida pudel tihedalt suletuna, kui seda ei kasutata.

SIMBRINZA’t võib kasutada samaaegselt teiste silmasisest rõhku alandavate lokaalsete silmaravimitega. Kui kasutatakse rohkem kui ühte lokaalset silmaravimit, tuleb erinevaid ravimeid manustada vähemalt 5-minutilise vahega.

Kui üks annus jääb vahele, tuleb ravi jätkata järgmise planeeritud annusega. Annus ei tohi ületada ühte tilka kahjustatud silma(desse) kaks korda ööpäevas.

4.3Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine(te), lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete või sulfoonamiidide suhtes (vt lõik 4.4) Patsiendid, kes saavad ravi monoamiini oksüdaasi (MAO) inhibiitoritega (vt lõik 4.5)

Patsiendid, kes kasutavad noradrenergilist ülekannet mõjutavaid antidepressante (nt tritsüklilised antidepressandid ja mianseriin) (vt lõik 4.5)

Raske neerukahjustusega patsiendid (vt lõik 4.4) Hüperkloreemilise atsidoosiga patsiendid

Vastsündinud ja alla 2-aastased väikelapsed (vt lõik 4.4)

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ravimit ei tohi süstida. Patsiente tuleb juhendada, et SIMBRINZA’t ei tohi alla neelata.

Okulaarsed toimed

SIMBRINZA’t ei ole uuritud patsientidel, kellel on kitsanurga glaukoom ja neil patsientidel pole seda soovitatav kasutada.

Brinsolamiidi võimalikku toimet sarvkesta endoteeli funktsioonile ei ole uuritud kahjustatud sarvkestaga patsientidel (eriti neil, kellel on endoteeli rakkude vähesus). Puuduvad uuringud kontaktläätsi kandvate brinsolamiidi kasutavate patsientide kohta, mistõttu on soovitatav neid patsiente hoolikalt jälgida, sest karboanhüdraasi inhibiitorid võivad mõjutada sarvkesta veesisaldust ja kontaktläätsede kandmine võib suurendada riski sarvkesta kahjustuseks. Kahjustatud sarvkestaga, nt diabeeti põdevaid või sarvkesta düstroofiaga patsiente, on soovitatav hoolikalt jälgida. Kontaktläätsede kandmise ajal võib SIMBRINZA’t kasutada hoolika jälgimise korral (vt allpool lõik „Bensalkooniumkloriid“).

Brimonidiintartraat võib silmades põhjustada allergilist reaktsiooni. Allergiliste reaktsioonide ilmnemisel tuleb ravi katkestada. Brimonidiintartraadi kasutamisel on täheldatud silmade hilist tüüpi ülitundlikkust, millest mõned on teadete kohaselt seostatavad silmasisese rõhu tõusuga.

Võimalikke toimeid pärast SIMBRINZA’ga ravi lõpetamist ei ole uuritud. Kuigi SIMBRINZA silmasisest rõhku alandava toime kestust pole uuritud, peaks brinsolamiidi silmasisest rõhku alandav toime püsima 5...7 päeva. Brimonidiini silmasisest rõhku alandav toime võib püsida kauem.

Süsteemsed toimed

SIMBRINZA sisaldab karboanhüdraasi sulfoonamiidi inhibiitorit brinsolamiidi, mis ka lokaalse manustamise korral imendub süsteemselt. Lokaalse manustamise korral võivad tekkida sama tüüpi kõrvaltoimed, mis sulfoonamiidide kasutamise puhul. Raskete kõrvaltoimete või ülitundlikkusreaktsiooni sümptomite ilmnemisel tuleb ravimi kasutamine katkestada.

Südame häired

SIMBRINZA manustamise järgselt täheldati mõnedel patsientidel vähest vererõhu langust. Antihüpertensiivsete ravimite ja/või südameglükosiidide samaaegsel SIMBRINZA’ga kasutamisel tuleb rakendada ettevaatust patsientidel, kellel on raske või ebastabiilne ja ravile allumatu kardiovaskulaarne haigus (vt lõik 4.5).

SIMBRINZA’t tuleb kasutada ettevaatusega patsientidel, kellel on depressioon, tserebraalne- või koronaarne puudulikkus, Raynaud’ sündroom, ortostaatiline hüpotensioon või oblitereeriv trombangiit.

Happe-aluse tasakaalu häired

Suukaudsete karboanhüdraasi inhibiitorite kasutamisel on esinenud happe-aluse tasakaalu häireid. SIMBRINZA sisaldab karboanhüdraasi sulfoonamiidi inhibiitorit brinsolamiidi, mis ka lokaalse manustamise korral imendub süsteemselt. Lokaalse manustamise korral võivad tekkida sama tüüpi kõrvaltoimed (s.o happe-aluse häired), mis suukaudsete karboanhüdraasi inhibiitorite puhul (vt lõik 4.5).

Neerukahjustuse riskiga patsientidel tuleb seda ravimit metaboolse atsidoosi võimaliku tekkeriski tõttu kasutada ettevaatusega. SIMBRINZA on vastunäidustatud raske neerukahjustusega patsientidel (vt lõik 4.3).

Maksakahjustus

SIMBRINZA’t ei ole uuritud maksakahjustusega patsientidel. Seetõttu tuleb ravimit nendel patsientidel kasutada ettevaatusega (vt lõik 4.2).

Vaimne erksus

Suukaudsete karboanhüdraasi inhibiitorite kasutamine võib olla takistuseks vaimset erksust ja/või koordinatsiooni nõudvate tegevuste puhul eakatel inimestel. SIMBRINZA imendub süsteemselt ja seetõttu võib eelpool nimetatu ilmneda ka lokaalse manustamise korral (vt lõik 4.7).

Bensalkooniumkloriid

SIMBRINZA sisaldab bensalkooniumkloriidi, mis võib põhjustada ärritust silmas ja muuta pehmete kontaktläätsede värvi. Kokkupuudet pehmete kontaktläätsedega tuleb vältida. Patsiente tuleb juhendada, et SIMBRINZA manustamise ajaks tuleb kontaktläätsed silmast ära võtta ja enne tagasi panekut oodata vähemalt 15 minutit.

Bensalkooniumkloriidi kasutamisel on täheldatud punktkeratopaatiat ja/või toksilist haavandilist keratopaatiat. Sagedase või pikaajalise kasutamise korral on vajalik hoolikas jälgimine.

Lapsed

SIMBRINZA ohutust ja efektiivsust ei ole tõestatud lastel ja noorukitel vanuses 2 kuni 17 aastat. Juhtudel, mil brimonidiini on kasutatud osana kongenitaalse glaukoomi ravis, on brimonidiini saavatel vastsündinutel ja väikelastel täheldatud brimonidiini üleannustamise sümptomeid (sh teadvuse kadu, hüpotensioon, hüpotoonia, bradükardia, hüpotermia, tsüanoos ja apnoe). Seetõttu on SIMBRINZA alla 2-aastastel lastel vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

Võimalike kesknärvisüsteemiga seotud kõrvaltoimete tõttu ei ole SIMBRINZA kasutamine soovitatav 2-aastastel ja vanematel lastel (eelkõige neil, kes on 2...7-aastased ja/või kehakaaluga ≤ 20 kg) (vt lõik 4.9).

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Spetsiaalseid koostoimeuuringuid ei ole SIMBRINZA’ga läbi viidud.

SIMBRINZA on vastunäidustatud patsientidel, kes saavad ravi monoamiini oksüdaasi inhibiitoritega või noradrenergilist ülekannet mõjutavate antidepressantidega (nt tritsüklilised antidepressandid ja mianseriin) (vt lõik 4.3). Tritsüklilised antidepressandid võivad vähendada SIMBRINZA silmasisest rõhku alandavat toimet.

Ettevaatus on soovitav koos kesknärvisüsteemi pärssivate ainetega (nt alkohol, barbituraadid, opiaadid, rahustid või anesteetikumid) kasutamisel, potentsiaalse aditiivse või tugevdatud toime tekke tõttu.

Puuduvad andmed katehhoolamiinide hulga kohta veres pärast SIMBRINZA manustamist. Ettevaatus on soovitav patsientide puhul, kes kasutavad ravimeid, mis võivad mõjutada veres ringlevate amiinide (nt klorpromasiin, metüülfenidaat, reserpiin, serotoniini-norepinefriini tagasihaarde inhibiitorid) metabolismi ja imendumist.

Alfa-adrenergilised agonistid (nt brimonidiintartraat) klassina võivad vähendada südame löögisagedust ja vererõhku. SIMBRINZA manustamise järgselt täheldati mõnedel patsientidel vähest vererõhu langust. Ettevaatus on soovitav antihüpertensiivsete ravimite ja/või südameglükosiidide samaaegsel kasutamisel koos SIMBRINZA’ga.

Alustades samaaegset ravi (või muutes annust) süsteemsete ravimpreparaatidega (sõltumata ravimvormist), on soovitav ettevaatus, kuna see võib põhjustada koostoimeid alfa-adrenergiliste agonistidega või häirida nende toimet, s.o adrenoretseptori agonistid või antagonistid (nt isoprenaliin, prasosiin).

Brinsolamiid on karboanhüdraasi inhibiitor, mis ka lokaalse manustamise korral imendub süsteemselt. Suukaudsete karboanhüdraasi inhibiitorite kasutamisel on teatatud happe-aluse tasakaalu häiretest. SIMBRINZA’t saavate patsientide puhul tuleb arvestata koostoimete võimalusega.

Suukaudsete karboanhüdraasi inhibiitorite ja lokaalse brinsolamiidi kasutamisel võib karboanhüdraasi inhibiitorite teadaolev süsteemne toime tugevneda. SIMBRINZA ja suukaudsete karboanhüdraasi inhibiitorite samaaegne kasutamine ei ole soovitatav.

Tsütokroom P-450 isosüümid, mis vastutavad brinsolamiidi metabolismi eest, on CYP3A4 (peamine), CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8 ja CYP2C9. Eeldatakse, et CYP3A4 inhibiitorid nagu ketokonasool, itrakonasool, klotrimasool, ritonaviir ja troleandomütsiin inhibeerivad brinsolamiidi metabolismi CYP3A4 kaudu. CYP3A4 inhibiitorite samaaegsel manustamisel on soovitav ettevaatus. Siiski on brinsolamiidi kumuleerumine organismis ebatõenäoline, sest ravimi põhiline eritumine toimub neerude kaudu. Brinsolamiid ei ole tsütokroom P-450 isosüümide inhibiitor.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

SIMBRINZA kasutamise kohta rasedatel andmed puuduvad või on piiratud. Süsteemsel manustamisel oli brinsolamiid teratogeenne rottidel, kuid mitte küülikutel. Loomkatsed suukaudse brimonidiiniga ei näita otsest kahjulikku toimet reproduktiivsusele. Loomkatsetes läbis brimonidiin platsentat ja jõudis piiratud ulatuses loote vereringesse. SIMBRINZA’t ei ole soovitav kasutada raseduse ajal ja fertiilses eas naistel, kes ei kasuta rasestumisvastaseid vahendeid.

Imetamine

Ei ole teada, kas lokaalselt manustatav SIMBRINZA eritub rinnapiima. Olemasolevad farmakodünaamilised/toksikoloogilised andmed loomadel on näidanud, et suukaudsel manustamisel eritub brinsolamiid vähesel määral rinnapiima. Suukaudselt manustatav brimonidiin eritub rinnapiima. SIMBRINZA’t ei tohi kasutada rinnaga toitmise ajal.

Fertiilsus

Mittekliinilised andmed ei näita brinsolamiidi ega brimonidiini mõju fertiilsusele. Andmed SIMBRINZA lokaalse silmasisese manustamise toime kohta inimese fertiilsusele puuduvad.

4.7Autojuhtimine ja masinatega töötamine

SIMBRINZA’l on mõõdukas toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

SIMBRINZA võib põhjustada pearinglust, väsimust ja/või uimasust, mis võib pärssida autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet. Ajutine nägemise hägustumine või muud nägemishäired võivad mõjutada autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet. Kui ravimi manustamisel ilmneb nägemise hägustumine, peab patsient enne auto juhtimist või masinate käsitsemist ootama sümptomite möödumiseni.

Suukaudsed karboanhüdraasi inhibiitorid võivad eakatel patsientidel olla takistuseks vaimset erksust ja/või koordinatsiooni nõudvate tegevuste puhul (vt lõik 4.4).

4.8Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Kaks korda ööpäevas manustatava SIMBRINZA kliinilistes uuringutes olid kõige sagedasemateks kõrvaltoimeteks silmade hüpereemia ja silmade allergilised reaktsioonid, mis ilmnesid ligikaudu 6...7% patsientidest, ning düsgeusia (kibe või ebatavaline maitse suus pärast ravimi manustamist), mis ilmnes ligikaudu 3% patsientidest. SIMBRINZA ohutusprofiil oli sarnane üksikkomponentide omale (brinsolamiid 10 mg/ml ja brimonidiin 2 mg/ml).

Kõrvaltoimete koondtabel

Kaks korda ööpäevas manustatava SIMBRINZA kliinilistes uuringutes ning üksikkomponentide brinsolamiidi ja brimonidiini kliinilistes uuringutes ja turuletulekujärgse järelevalve käigus teatati järgnevatest kõrvaltoimetest, mis on klassifitseeritud järgmiste põhimõtete alusel: väga sage (≥ 1/10), sage (≥ 1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100), harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000) , väga harv

(< 1/10000) või teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel). Igas esinemissageduse rühmas on kõrvaltoimed toodud raskuse vähenemise järjekorras.

Organsüsteemi klass

Kõrvaltoimed

Infektsioonid ja

Aeg-ajalt: nasofarüngiit2, farüngiit2, sinusiit2

infestatsioonid

Teadmata: riniit2

Vere ja lümfisüsteemi häired

Aeg-ajalt: erütrotsüütide arvu vähenemine 2, vere kloorisisalduse

 

suurenemine2

Immuunsüsteemi häired

Aeg-ajalt: ülitundlikkus3

Psühhiaatrilised häired

Aeg-ajalt: apaatia2, depressioon2,3, meeleolu langus2, unetus1, libiido

 

vähenemine2, luupainajad2, närvilisus2

Närvisüsteemi häired

Sage: somnolentsus1, pearinglus3, düsgeusia1

 

Aeg-ajalt: peavalu1, motoorne düsfunktsioon2, amneesia2, mälu kahjustus2,

 

paresteesia2

 

Väga harv: sünkoop3

 

Teadmata: treemor2, hüpoesteesia2, ageusia2

Silma kahjustused

Sage: silmaallergia1, keratiit1, silmavalu1, ebamugavustunne silmas1,

 

hägune nägemine1, nägemishäired3, silma hüpereemia1, konjunktiivi

 

kahvatumine3

 

Aeg-ajalt: sarvkesta erosioon,1, sarvkesta turse2, blefariit1, sarvkesta

 

ladestused (deposiitsilm) 1, konjunktiivi kahjustus (papillid) 1, fotofoobia1,

 

fotopsia2, silmade turse2, silmalaugude turse1, konjunktiivi turse1, silmade

 

kuivus1, eritis silmast1, nägemisteravuse langus2, pisaravoolu suurenemine1,

 

pterüügeum2, silmalau erüteem1, meibomiit2, diploopia2, helkimine2, silma

 

hüpoesteesia2, skleera pigmentatsioon2, subkonjunktivaalne tsüst2,

 

ebanormaalsed aistingud silmas1, astenoopia1

 

Väga harv: uveiit3, mioos3

 

Teadmata: nägemishäired2, madaroos2

Kõrva ja labürindi kahjustused

Aeg-ajalt: vertiigo1, tinnitus2

Südame häired

Aeg-ajalt: kardiorespiratoorne distress2, stenokardia2, arütmia3,

 

südamepekslemine2,3, ebaregulaarne südamerütm2, bradükardia2,3,

 

tahhükardia3

Vaskulaarsed häired

Aeg-ajalt: hüpotensioon1

 

Väga harv: hüpertensioon3

Respiratoorsed, rindkere ja

Aeg-ajalt: düspnoe2, bronhide hüperaktiivsus2, farüngolarüngeaalne valu2,

mediastiinumi häired

kurgu kuivus1, köha2, epistaksis2, ülemiste hingamisteede turse2,

 

ninakinnisus1, vesine nohu2, kurgu ärritus2, nina kuivus1, postnasaalne

 

eritis1, aevastamine2

 

Teadmata: astma2

Seedetrakti häired

Aeg-ajalt: suu kuivus1

 

Aeg-ajalt: düspepsia1, ösofagiit2, ebamugavustunne kõhus1, kõhulahtisus2,

 

oksendamine2, iiveldus2, sage roojamine2, flatulents2, suu hüpesteesia2, suu

 

paresteesia1

Organsüsteemi klass

Kõrvaltoimed

Maksa- ja sapiteede häired

Teadmata: kõrvalekalded maksafunktsioonide testides2

Naha ja nahaaluskoe

Aeg-ajalt: kontaktdermatiit1, urtikaaria2, lööve2, makulopapulloosne lööve 2,

kahjustused

generaliseerunud kihelus2, alopeetsia2, pingul nahk2

 

Teadmata: näo turse3, dermatiit2,3, erüteem2,3

Lihas-skeleti ja sidekoe

Aeg-ajalt: seljavalu2, lihasspasmid2, lihasvalu2

kahjustused

Teadmata: liigesvalu2, valu jäsemetes2

Neerude ja kuseteede häired

Aeg-ajalt: neeruvalu2

 

Teadmata: pollakisuuria2

Reproduktiivse süsteemi ja

Aeg-ajalt: erektsioonihäired2

rinnanäärme häired

 

Üldised häired ja

Aeg-ajalt: valu2, ebamugavustunne rindkeres2, ebanormaalne enesetunne2,

manustamiskoha reaktsioonid

närviline olek2, ärrituvus2, ravimijäägid1

 

Teadmata: valu rinnus2, perifeerne turse2,3

1Simbrinza manustamisel täheldatud kõrvaltoime

2brinsolamiidi monoteraapias täheldatud täiendav kõrvaltoime

3brimonidiini monoteraapias täheldatud täiendav kõrvaltoime

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

SIMBRINZA kasutamisega seotud kõige sagedasem süsteemne kõrvaltoime oli düsgeusia (3,4%). Tõenäoliselt on selle põhjuseks silmatilkade sattumine nina-pisarakanali kaudu ninaneelu ning on peamiselt põhjustatud SIMBRINZA toimeainest brinsolamiidist. Selle kõrvaltoime esinemist vähendab nina- pisarakanali tõkestamine või silmalau kerge sulgemine pärast ravimi manustamist (vt lõik 4.2).

SIMBRINZA sisaldab brinsolamiidi, mis on karboanhüdraasi sulfoonamiidi inhibiitor ja imendub süsteemselt. Üldiselt seostatakse süsteemsete karboanhüdraasi inhibiitoritega seedetrakti, närvisüsteemi, hematoloogilisi, neerude ja metaboolseid kõrvaltoimeid. Lokaalse manustamise korral võivad esineda sama tüüpi kõrvaltoimed, mis suukaudsete karboanhüdraaside inhibiitorite puhul.

SIMBRINZA toimeaine brimonidiiniga on sagedamini seotud kõrvaltoimeteks allergilise reaktsiooni teke silmades, väsimus ja/või uimasus ning suu kuivus. Brimonidiini kasutamist on seostatud vähese vererõhu langusega. Mõnedel SIMBRINZA’t saanud patsientidel esines sarnane vererõhu langus kui ainult brimonidiini monoteraapiana saanud patsientidel.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

4.9Üleannustamine

SIMBRINZA üleannustamise korral peab ravi olema sümptomaatiline ja toetav. Patsiendi hingamisteed tuleb lahti hoida.

Brinsolamiid kui SIMBRINZA koostisosa võib põhjustada elektrolüütide tasakaalu häireid, atsidoosi ja on võimalus närvisüsteemiga seotud toimete tekkeks. Jälgida tuleb seerumi elektrolüütide (eriti kaaliumi) taset ja vere pH-d.

Brimonidiini juhusliku allaneelamise kohta täiskasvanutel on väga vähe teavet. Ainus kõrvaltoime, millest seni on teatatud, on hüpotensioon. Teadete kohaselt järgnes hüpotensiivsele episoodile tagasilöögi-hüpertensioon.

Teiste alfa-2-agonistide suukaudse üleannustamise korral on teatatud sümptomitest nagu hüpotensioon, asteenia, oksendamine, letargia, sedatsioon, bradükardia, südame rütmihäired, mioos, apnoe, hüpotoonia, hüpotermia, respiratoorne depressioon ja krambihood.

Lapsed

On teatatud SIMBRINZA toimeaine brimonidiini tahtmatu allaneelamise korral tekkinud rasketest kõrvaltoimetest lastel. Nendel juhtudel tekkisid kesknärvisüsteemi pärssumise nähud, tüüpiliselt ajutine kooma või madal teadvuse tase, letargia, somnolentsus, hüpotoonia, bradükardia, hüpotermia, kahvatus, respiratoorne depressioon ja apnoe, ning nad vajasid intensiivravi ja vajadusel intubeerimist. Kõikidel juhtudel teatati täielikust tervenemisest, enamasti 6...24 tunni jooksul.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: oftalmoloogias kasutatavad ained, glaukoomivastased preparaadid ja miootikumid; ATC-kood: S01EC54

Toimemehhanism

SIMBRINZA sisaldab kahte toimeainet: brinsolamiidi ja brimonidiintartraati. Need kaks komponenti langetavad silmasisest rõhku avatudnurga glaukoomi ja okulaarse hüpertensiooniga patsientidel, vähendades vesivedeliku moodustumist silma tsiliaarprotsessides. Kuigi nii brinsolamiid kui ka brimonidiin langetavad silmasisest rõhku vähendades vesivedeliku moodustumist, on nende toimemehhanismid erinevad.

Brinsolamiid toimib inhibeerides ensüümi karboanhüdraas (CA-II) tsiliaarepiteelis, mis aeglustab bikarbonaatioonide moodustumist ning naatriumi ja vedelike transporti läbi tsiliaarepiteeli. Selle tulemusena väheneb vesivedeliku moodustumine. Brimonidiin on alfa-2 adrenergiliste retseptorite agonist, mis inhibeerib ensüümi adenülaattsüklaasi ja pärsib cAMP-st sõltuva vesivedeliku moodustumist. Lisaks sellele suurendab brimonidiin uveoskleraalset äravoolu.

Farmakodünaamilised omadused

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

6-kuulises kontrollitud, toimeainete ühise toime kliinilises uuringus, kus osales 560 avatudnurga glaukoomi (sh pseudoeksfoliatsiooni või pigmentdispersiooni komponent) ja/või okulaarse hüpertensiooniga patsienti, kes olid uurija arvates monoteraapia või mitmete silmasisest rõhku langetavate ravimitega ebapiisavalt ravitud, ning kelle keskmine ööpäevane silmasisese rõhu algväärtus oli 26 mmHg, langetas SIMBRINZA kaks korda ööpäevas manustatuna silmasisest rõhku ligikaudu 8 mmHg võrra. Kaks korda ööpäevas manustatava SIMBRINZA puhul täheldati statistiliselt suuremat keskmise ööpäevase silmasisese rõhu langust võrreldes 10 mg/ml brinsolamiidi või 2 mg/ml brimonidiiniga kõikide uuringuvisiitide ajal (joonis 1).

Joonis 1. Keskmisea ööpäevase (09:00, + 2 tundi, + 7 tundi) silmasisese rõhu muutus algväärtusest (mmHg)

– toimeainete ühise toime kliiniline uuring

Silmasisese rõhu muutus (mmHg) vähimruutude keskmised

 

SIMBRINZA

BRINSOLAMIID

BRIMONIDIIN

Nädal 1

Nädal 6

Kuu 3

Kuu 6

IOP muutus (mmHg) VR keskmised

aVähimruutude keskmised, mis on saadud statistilisest mudelist, mis hõlmab uuringukeskust, silmasisese rõhu algväärtust kell 09:00 ja korrelatiivseid silmasisese rõhu mõõtmisi patsiendi kohta.

Kõik erinevused (SIMBRINZA versus üksikkomponendid) olid statistiliselt olulised (p=0,0001 või väiksem).

Keskmise silmasisese rõhu langus võrreldes algväärtusega oli SIMBRINZA’ga igas ajapunktis ja igal visiidil suurem (6 kuni 9 mmHg) kui monoteraapia korral ainult brinsolamiidi (5...7 mmHg) või ainult brimonidiiniga (4...7 mmHg). Keskmine protsentuaalne silmasisese rõhu langus võrreldes algväärtusega oli SIMBRINZA’t kasutades 23% kuni 34%. Patsientide protsent, kelle silmasisene rõhk oli vähem kui

18 mmHg, oli SIMBRINZA rühmas suurem kui brinsolamiidi rühmas (9 hindamiskorral 12st 6. kuul) ja brimonidiini rühmas (kõigil 12 hindamiskorral 6. kuul). Ajapunktis +2 h (aeg, mis vastab hommikusele efektiivsuse tippväärtusele) 3. kuu efektiivsusvisiidil olid patsientide, kelle silmasisene rõhk oli väiksem kui 18 mmHg, vastavad protsendid 61,7% SIMBRINZA rühmas, 40,1% brinsolamiidi rühmas ja 40,0% brimonidiini rühmas.

6-kuulises kontrollitud samaväärsuse kliinilises uuringus, kus osales 890 avatudnurga glaukoomi (sh pseudoeksfoliatsiooni või pigmentdispersiooni komponent) ja/või okulaarse hüpertensiooniga patsienti, kes uurija arvates olid monoteraapia või mitmete silmasisest rõhku langetavate ravimitega ebapiisavalt ravitud, ning kelle keskmine ööpäevane silmasisese rõhu algväärtus oli 26 kuni 27 mmHg, tõestati igas ajapunktis ja igal uuringuvisiidil SIMBRINZA samaväärsust keskmise ööpäevase silmasisese rõhu langetamisel võrreldes samaaegselt manustatava 10 mg/ml brinsolamiidi + 2 mg/ml brimonidiiniga (tabel 1).

Tabel 1. Keskmise ööpäevase silmasisese rõhu (mmHg) muutus algväärtusest – samaväärsusuuring

Visiit

SIMBRINZA

Brinsolamiid + brimonidiin

Erinevus

 

 

Keskminea

Keskminea

Keskminea (95%

 

 

 

 

 

usaldusvahemik)

2. nädal

-8,4

(n=394)

-8,4

(n=384)

-0,0

(-0,4,

0,3)

6. nädal

-8,5

(n=384)

-8,4

(n=377)

-0,1

(-0,4,

0,2)

3. kuu

-8,5

(n=384)

-8,3

(n=373)

-0,1

(-0,5,

0,2)

6. kuu

-8,1 (n=346)

-8,2 (n=330)

0,1 (-0,3, 0,4)

aVähimruutude keskmised, mis on saadud statistilisest mudelist, mis hõlmab uuringukeskust, silmasisese rõhu algväärtust kell 09:00 ja korrelatiivseid silmasisese rõhu mõõtmisi patsiendi kohta.

Keskmise silmasisese rõhu langus SIMBRINZA’ga või samaaegselt manustatavate üksikkomponentidega oli igas ajapunktis ja igal visiidil sarnane (7...10 mmHg). Keskmine protsentuaalne silmasisese rõhu langus võrreldes algväärtusega oli SIMBRINZA’t kasutades 25% kuni 37%. Patsientide protsent, kelle silmasisene rõhk oli vähem kui 18 mmHg, oli SIMBRINZA ja brinsolamiid + brimonidiini rühmas sarnane igal uuringuvisiidil ja samas ajapunktis kuni 6. kuuni. Ajapunktis +2 h (aeg, mis vastab hommikusele efektiivsuse tippväärtusele) 3. kuu efektiivsusvisiidil olid patsientidel, kelle silmasisene rõhk oli vähem kui 18 mmHg, vastavad protsendid 65,6% SIMBRINZA rühmas ja 63,7% brinsolamiid + brimonidiini rühmas.

Lapsed

Euroopa Ravimiamet ei kohusta esitama SIMBRINZA’ga läbi viidud uuringute tulemusi laste kõikide alarühmade kohta glaukoomi või okulaarse hüpertensiooni korral (teave lastel kasutamise kohta: vt lõik 4.2).

5.2Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Lokaalse okulaarse manustamise järel imendub brinsolamiid läbi sarvkesta. Aine imendub ka süsteemsesse vereringesse, kus see seondub tugevalt karboanhüdraasiga ja akumuleerub erütrotsüütides (RBC). Plasmakontsentratsioonid on väga madalad. Eliminatsiooni poolväärtusaeg täisverest on inimestel pikenenud (>100 päeva) tänu seonduvusele erütrotsüütide ensüümi karboanhüdraasiga.

Lokaalse manustamise järel imendub brimonidiin kiiresti silma. Küülikutel saavutati maksimaalsed kontsentratsioonid enamikel juhtudel vähem kui tunniga. Maksimaalsed plasmakontsentratsioonid inimestel on <1 ng/ml ja need saavutatakse vähem kui tunniga. Poolväärtusajaga, mis on ligikaudu 2...3 tundi, plasmakontsentratsioonid langevad. Pikaajalise manustamise korral akumulatsiooni ei kaasne.

Kliinilises uuringus, kus võrreldi kaks või kolm korda ööpäevas lokaalselt manustatava SIMBRINZA süsteemset farmakokineetikat eraldi manustatava brinsolamiidi ja brimonidiiniga, kasutades kahte sama annustamisskeemi, oli kombinatsioonravimi ja eraldi manustatava brinsolamiidi puhul brinsolamiidi ja N- desetüülbrinsolamiidi tasakaalukontsentratsiooni farmakokineetika täisveres sarnane. Samuti oli kombinatsioonravimis sisalduva brimonidiini tasakaalukontsentratsiooni farmakokineetika plasmas sarnane eraldi manustatava brimonidiini farmakokineetikaga, välja arvatud kaks korda ööpäevas manustatava

SIMBRINZA ravirühmas, kus keskmine AUC0-12 tundi oli ligikaudu 25% võrra madalam kui kaks korda päevas eraldi manustatava brimonidiini ravirühmas.

Jaotumine

Küülikutega tehtud uuringud näitasid, et pärast lokaalset manustamist on maksimaalsed brinsolamiidi kontsentratsioonid silma eesmise osa kudedes nagu sarvkestas, sidekestas, vesivedelikus ning iirises/tsiliaarkehas. Retensioon silmakudedes on pikem tulenevalt seondumisest karboanhüdraasiga. Brinsolamiid seondub mõõdukalt (ligikaudu 60%) inimese plasmavalkudega.

Brimonidiin on melaniini siduvate omadustega ja seetõttu on afiinne pigmenti sisaldavate silma kudede suhtes,eelkõige iirise/tsiliaarkeha suhtes.

Kliinilised ja mittekliinilised ohutusandmed aga näitavad, et see on pikaajalise manustamise korral hästi talutav ja ohutu.

Biotransformatsioon

Brinsolamiid metaboliseerub maksa tsütokroom P450 isoensüümide abil (eelkõige CYP3A4, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8 ja CYP2C9). Põhimetaboliit on N-desetüülbrinsolamiid, millele järgnevad N-desmetoksüpropüül- ja O-desmetüülmetaboliidid ning N-propioonhappe analoog, mis moodustub O-desmetüül-brinsolamiidi N-propüül-külgahela oksüdatsioonil. Brinsolamiid ja N-desetüülbrinsolamiid ei pärsi tsütokroom P450 isoensüüme kontsentratsioonides, mis on vähemalt 100 korda kõrgemad maksimaalsetest süsteemsetest tasemetest.

Brimonidiin metaboliseerub ulatuslikult maksa aldehüüdoksüdaasi vahendusel, kusjuures põhimetaboliitidena moodustuvad 2-oksobrimonidiin, 3-oksobrimonidiin ja 2,3-dioksobrimonidiin. Samuti on täheldatud imidasoliiniringi oksüdatiivset lõhustumist 5-bromo-6-guanidinokvinoksaliiniks.

Eritumine

Brinsolamiid eritub peamiselt uriiniga muutmatul kujul. Inimestel moodustas manustatud annusest uriini brinsolamiid 60% ja N-desetüülbrinsolamiid 6% . Rottidel tehtud uuringud näitasid mõningast (ligikaudu 30%) eritumist sapiga, peamiselt metaboliitidena.

Brimonidiin eritub peamiselt uriiniga metaboliitidena. Rottidel ja ahvidel eritus metaboliitidena uriiniga 60% kuni 75% suukaudsest või intravenoossest annusest.

Lineaarsus/mittelineaarsus

Küllastuva seondumise tõttu karboanhüdraasiga täisveres ja erinevates kudedes on brinsolamiidi farmakokineetika oma olemuselt mittelineaarne. Tasakaalukontsentratsiooni faasis ei suurene ekspositsioon proportsionaalselt annusega.

Seevastu brimonidiini farmakokineetika on terapeutilise annuse vahemikus lineaarne.

Farmakokineetilised/farmakodünaamilised seosed

SIMBRINZA on ette nähtud lokaalseks kasutamiseks silmas. Silmasisese ekspositsiooni hindamine ei ole efektiivsetes annustes võimalik. Farmakokineetilised/farmakodünaamilised seosed silmasisese rõhu langetamisel ei ole kindlaks tehtud.

Patsientide erirühmad

Uuringuid vanuse, rassi ja neeru- või maksakahjustuse mõju kindlakstegemiseks ei ole SIMBRINZA’ga läbi viidud. Uuring brinsolamiidi kasutamise kohta jaapanlastel ja mittejaapanlastel näitas sarnast süsteemset farmakokineetikat mõlemal rühmal. Uuring brinsolamiidi kasutamise kohta neerukahjustuse korral näitas 1,6- kuni 2,8-kordset brinsolamiidi ja N-desetüülbrinsolamiidi süsteemse ekspositsiooni suurenemist mõõduka neerukahjustusega isikutel võrreldes tervete isikutega. Aine tasakaalukontsentratsiooni suurenemine erütrotsüütides ei langetanud karboanhüdraasi aktiivsust tasemeni, mida seostatakse süsteemsete kõrvaltoimetega. Sellegipoolest ei soovitata kombinatsioonravimit kasutada raske neerukahjustusega patsientidel (kreatiniini kliirens < 30 ml/minutis).

Brimonidiini Cmax, AUC ja eliminatsiooni poolväärtusaeg on eakatel (> 65-aastased) ja noortel täiskasvanutel sarnased. Neeru- ja maksakahjustuse mõju brimonidiini süsteemsele farmakokineetikale hinnatud ei ole. Arvestades seda, et pärast lokaalset silmasisest manustamist on brimonidiini süsteemne ekspositsioon madal, eeldatakse, et muutused plasmakontsentratsioonides ei ole kliiniliselt olulised.

Lapsed

Brinsolamiidi ja brimonidiini (eraldi või koos manustatuna) süsteemset farmakokineetikat ei ole lastel uuritud.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Brinsolamiid

Brinsolamiidi farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse, genotoksilisuse ja kartsinogeensuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

Reproduktsiooni- ja arengutoksilisuse mittekliinilistes uuringutes täheldati toimeid vaid soovitatud kliinilistest maksimaalsetest annustest tunduvalt suuremate annuste manustamisel, mis viitab nende leidude väheolulisusele kliinilises praktikas. Küülikutel ei näidanud brinsolamiidi suukaudsed, emasloomale toksilised annused kuni 6 mg/kg/päevas (261-kordne soovitatav kliiniline päevane annus 23 μg/kg/päevas), mingit mõju loote arengule. Rottidel oli annusega 18 mg/kg/päevas (783-kordne soovitatav kliiniline ööpäevane annus), aga mitte 6 mg/kg/päevas, tulemuseks kolju ja sternumi kergelt vähenenud luustumise loodetel. Neid leide seostati metaboolse atsidoosiga, millega kaasnes emaslooma negatiivne kaaluiive ja loote kaalulangus. Annusest sõltuvat loote kaalulangust täheldati ka poegadel, kui emasloom oli saanud

brinsolamiidi annuses 2...18 mg/kg/päevas. Imetamise ajal ei ilmnenud järglastel kõrvaltoimeid, kui annus oli 5 mg/kg/päevas.

Brimonidiin

Brinsolamiidi farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse, genotoksilisuse, kartsinogeensuse ning reproduktsiooni- ja arengutoksilisuse tavapärased mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Bensalkooniumkloriid

Propüleenglükool

Karbomeer 974P

Boorhape

Mannitool

Naatriumkloriid

Tüloksapool

Vesinikkloriidhape ja/või naatriumhüdroksiid (pH reguleerimiseks)

Puhastatud vesi

6.2Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3Kõlblikkusaeg

2 aastat.

4 nädalat pärast esmast avamist.

6.4Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

8 ml ümar madala tihedusega polüetüleenist (LDPE) pudel LDPE tilguti ning valge polüpropüleenist keeratava korgiga (Drop-Tainer), mis sisaldab 5 ml suspensiooni.

Karp sisaldab 1 või 3 pudelit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi müügil olla.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Erinõuded hävitamiseks puuduvad.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Novartis Europharm Limited (Ühendkuningriik) Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

8.MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/14/933/001-002

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev:

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu