Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Soliris (eculizumab) – Pakendi märgistus - L04AA25

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusSoliris
ATC koodL04AA25
Toimeaineeculizumab
TootjaAlexion Europe SAS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Tekst karbil

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Soliris 300 mg infusioonilahuse kontsentraat

Ekulizumab

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks 30 ml viaal sisaldab 300 mg (10 mg/ml) ekulizumabi.

Ekulizumab on NS0-rakuliinis rekombinant-DNA-tehnikaga valmistatud humaniseeritud monoklonaalne IgG2/4κ-antikeha.

Infundeeritava lahuse lõplik kontsentratsioon pärast lahjendamist on 5 mg/ml.

3.ABIAINED

Naatrium kloriidina ning naatriumdivesinikfosfaadi ja dinaatriumvesinikfosfaadina, polüsorbaat 80 ja süstevesi.

Täpsem teave on pakendi infolehel.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Infusioonilahuse kontsentraat 1 viaal 30 ml (10 mg/ml)

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Intravenoosne.

Enne kasutamist lahjendada.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Ravim tuleb pärast lahjendamist 24 tunni jooksul ära kasutada.

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis (2°C...8°C).

Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja: Alexion Europe SAS

1-15, avenue Edouard Belin

92500 Rueil-Malmaison Prantsusmaa

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/07/393/001

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille' mittelisamiseks.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Ühekordselt kasutatav I tüüpi klaasist viaal

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Soliris 300 mg infusioonilahuse kontsentraat

Ekulizumab

Intravenoosne

2.MANUSTAMISVIIS

Enne kasutamist lahjendada.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Partii nr:

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

30 ml (10 mg/ml)

6.MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu