Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Somatropin Biopartners (somatropin) – Pakendi märgistus - H01AC01

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusSomatropin Biopartners
ATC koodH01AC01
Toimeainesomatropin
TootjaBioPartners GmbH

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND SOMATROPIN BIOPARTNERS 2 MG

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Somatropin Biopartners 2 mg toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti somatropiin

Täiskasvanutele

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Ühest pulbriviaalist saadakse 2 mg somatropiini (6 RÜ). Pärast manustamiskõlblikuks muutmist sisaldab 0,2 ml suspensiooni 2 mg (10 mg/ml).

3.ABIAINED

Pulber: naatriumhüaluronaat, muna fosfolipiidid, naatriumdihüdrogeenfosfaat (veevaba), dinaatriumfosfaat (veevaba).

Lahusti: keskmise ahelaga triglütseriidid.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti

4 viaali, igas 2 mg pulbrit

4 viaali, igas 1,5 ml lahustit

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Kord nädalas

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

Subkutaanne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

See toode tuleb ära kasutada kohe pärast manustamiskõlblikuks muutmist.

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

BioPartners GmbH

Kaiserpassage 11

D-72764 Reutlingen

Saksamaa

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/849/001 4 pulbriviaali ja 4 lahustiviaali

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Somatropin Biopartners 2 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

PULBRIVIAAL 2 MG

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Somatropin Biopartners 2 mg toimeainet prolongeeritult vabastav süstesuspensiooni pulber somatropiin

s.c.

Täiskasvanutele

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

2 mg (6 RÜ)

6.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND SOMATROPIN BIOPARTNERS 4 MG

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Somatropin Biopartners 4 mg toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti somatropiin

Täiskasvanutele

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Ühest pulbriviaalist saab 4 mg somatropiini (12 RÜ). Pärast manustamiskõlblikuks muutmist sisaldab 0,4 ml suspensiooni 4 mg (10 mg/ml).

3. ABIAINED

Pulber: naatriumhüaluronaat, muna fosfolipiidid, naatriumdihüdrogeenfosfaat (veevaba), dinaatriumfosfaat (veevaba).

Lahusti: keskmise ahelaga triglütseriidid.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti 4 viaali, igas 4 mg pulbrit

4 viaali, igas 1,5 ml lahustit

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Kord nädalas

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

See toode tuleb ära kasutada kohe pärast manustamiskõlblikuks muutmist.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

BioPartners GmbH

Kaiserpassage 11

D-72764 Reutlingen

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/849/002 4 pulbriviaali ja 4 lahustiviaali

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Somatropin Biopartners 4 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

PULBRIVIAAL 4 MG

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Somatropin Biopartners 4 mg toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber somatropiin

s.c.

Täiskasvanutele

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

4 mg (12 RÜ)

6. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND SOMATROPIN BIOPARTNERS 7 MG

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Somatropin Biopartners 7 mg toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti somatropiin

Täiskasvanutele

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Ühest pulbriviaalist saadakse 7 mg somatropiini (21 RÜ). Pärast manustamiskõlblikuks muutmist sisaldab 0,7 ml suspensiooni 7 mg (10 mg/ml).

3. ABIAINED

Pulber: naatriumhüaluronaat, muna fosfolipiidid, naatriumdihüdrogeenfosfaat (veevaba), dinaatriumfosfaat (veevaba).

Lahusti: keskmise ahelaga triglütseriidid.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti 4 viaali, igas 7 mg pulbrit

4 viaali, igas 1,5 ml lahustit

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Kord nädalas

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

See toode tuleb ära kasutada kohe pärast manustamiskõlbulikuks muutmist.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

BioPartners GmbH

Kaiserpassage 11

D-72764 Reutlingen

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/849/003 4 pulbriviaali ja 4 lahustiviaali

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Somatropin Biopartners 7 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

PULBRIVIAAL 7 MG

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Somatropin Biopartners 7 mg toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber somatropiin

s.c.

Täiskasvanutele

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

7 mg (21 RÜ)

6. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKENDI TEKST SOMATROPIN BIOPARTNERS 10 MG

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Somatropin Biopartners 10 mg toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti

somatropiin

Lastele ja noorukitele (2…18 aastat)

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Ühest pulbriviaalist saadakse 10 mg somatropiini (30 RÜ). Pärast manustamiskõlblikuks muutmist sisaldab 0,5 ml suspensiooni 10 mg (20 mg/ml).

3. ABIAINED

Pulber: naatriumhüaluronaat, muna fosfolipiidid, naatriumdihüdrogeenfosfaat (veevaba), dinaatriumfosfaat (veevaba).

Lahusti: keskmise ahelaga triglütseriidid.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti 1 viaal, sisaldab 10 mg pulbrit

1 viaal, sisaldab 1,5 ml lahustit

4 viaali, igas 10 mg pulbrit

4 viaali, igas 1,5 ml lahustit

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Kord nädalas

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

See toode tuleb ära kasutada kohe pärast manustamiskõlblikuks muutmist.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

BioPartners GmbH

Kaiserpassage 11

D-72764 Reutlingen

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/849/004 1 pulbriviaal ja 1 lahustiviaal

EU/1/13/849/005 4 pulbriviaali ja 4 lahustiviaali

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Somatropin Biopartners 10 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

PULBRIVIAAL 10 MG

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Somatropin Biopartners 10 mg toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber somatropiin

s.c.

Lastele ja noorukitele (2…18 aastat)

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

10 mg (30 RÜ)

6. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED VÄLISPAKENDI TEKST SOMATROPIN BIOPARTNERS 20 MG

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Somatropin Biopartners 20 mg toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti

somatropiin

Lastele ja noorukitele (2…18 aastat)

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Ühest pulbriviaalist saab 20 mg somatropiini (60 RÜ). Pärast manustamiskõlblikuks muutmist sisaldab 1 ml suspensiooni 20 mg (20 mg/ml).

3. ABIAINED

Pulber: naatriumhüaluronaat, muna fosfolipiidid, naatriumdihüdrogeenfosfaat (veevaba), dinaatriumfosfaat (veevaba).

Lahusti: keskmise ahelaga triglütseriidid.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti 20 mg pulbrit viaalis ja 1,5 ml lahustit viaalis

1 viaal, sisaldab 20 mg pulbrit

1 viaal, sisaldab 1,5 ml lahustit

4 viaali, igas 20 mg pulbrit

4 viaali, igas 1,5 ml lahustit

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Kord nädalas

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

See toode tuleb ära kasutada kohe pärast manustamiskõlblikuks muutmist.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

BioPartners GmbH

Kaiserpassage 11

D-72764 Reutlingen

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/849/006 1 pulbriviaal ja 1 lahustiviaal

EU/1/13/849/007 4 pulbriviaali ja 4 lahustiviaali

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Somatropin Biopartners 20 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

PULBRIVIAAL 20 MG

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Somatropin Biopartners 20 mg toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber somatropiin

s.c.

Lastele ja noorukitele (2…18 aastat)

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

20 mg (60 RÜ)

6. MUU

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

LAHUSTIVIAAL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Lahusti Somatropin Biopartners’ile

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

1,5 ml keskmise ahelaga triglütseriide

6. MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu