Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Somavert (pegvisomant) – Pakendi infoleht - H01AX01

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusSomavert
ATC koodH01AX01
Toimeainepegvisomant
TootjaPfizer Limited

Pakendi infoleht: teave kasutajale

SOMAVERT 10 mg süstelahuse pulber ja lahusti

SOMAVERT 15 mg süstelahuse pulber ja lahusti

SOMAVERT 20 mg süstelahuse pulber ja lahusti

SOMAVERT 25 mg süstelahuse pulber ja lahusti

SOMAVERT 30 mg süstelahuse pulber ja lahusti

Pegvisomant

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on SOMAVERT ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne SOMAVERT’i kasutamist

3.Kuidas SOMAVERT’i kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas SOMAVERT’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mida on vaja teada enne SOMAVERT’i kasutamist

SOMAVERT’i kasutatakse akromegaalia raviks. Akromegaalia on hormonaalne häire, mille põhjuseks on kasvuhormooni (GH) ja IGF-1(insuliinisarnase kasvufaktori) suurenenud sekretsioon ning mida iseloomustab luude liigne kasv, pehmete kudede turse, südamehaigus ja muud häired.

SOMAVERT’i toimeainet pegvisomanti tuntakse kui kasvuhormooni retseptori antagonisti. Taolised ained nõrgendavad kasvuhormooni toimeid ja langetavad veres ringleva IGF-1tasemeid.

2. Mida on vaja teada enne SOMAVERT’i kasutamist

Ärge kasutage SOMAVERT’i:

-kui olete toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne SOMAVERT’i kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

-Kui teil tekivad SOMAVERT’i ravi ajal nägemishäired või peavalu, peate viivitamatult võtma ühendust oma arstiga.

-Teie arst või meditsiiniõde jälgib IGF-1(insuliinisarnase kasvufaktori) sisaldust teie veres ja kohandab vajadusel SOMAVERT’i annust.

-Teie arst peab jälgima ka teie adenoomi (healoomuline kasvaja) kulgu.

-Teie arst või meditsiiniõde määrab esimese kuue SOMAVERT’i ravikuu jooksul maksaensüümide sisalduse teie veres iga 4…6 nädala tagant. SOMAVERT’i manustamine tuleb katkestada, kui maksahaiguse nähud püsivad.

-Kui teil on suhkurtõbi, võib arstil olla vajalik kohandada insuliini või mõne teise teie poolt võetava ravimi kogust.

-Naispatsiendid peavad kasutama turvalist rasestumisvastast meetodit, sest viljastumisoht võib suureneda. Vaadake allpool ka raseduse kohta käivat lõiku.

Muud ravimid ja SOMAVERT

Teatage oma arstile, kui te olete varem kasutanud akromegaalia raviks mingeid teisi ravimeid ja ravimeid suhkurtõve raviks.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mis tahes muid ravimeid.

Teie ravi osana võidakse teile anda teisi ravimeid. On tähtis, et te kasutaksite korralikult kõiki ravimeid, sealhulgas SOMAVERT’i, välja arvatud juhul, kui arst, apteeker või meditsiiniõde annab teile muid juhiseid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

SOMAVERT’i toime raseduse ajal ei ole teada, seetõttu ei soovitata seda ravimit raseduse ajal kasutada. Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Ei ole teada, kas pegvisomant eritub rinnapiima. SOMAVERT’i ravi ajal ei tohi last rinnaga toita ilma arstiga nõu pidamata.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravimi toimete kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.

SOMAVERT sisaldab naatriumi

Ravim sisaldab vähem kui 1 mg naatriumi annuse kohta, see tähendab põhimõtteliselt „naatriumivaba”.

3.Kuidas SOMAVERT’i kasutada

Süstige seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Pegvisomanti 80 mg algannuse süstib arst teile subkutaanselt (vahetult naha alla). Edaspidi on pegvisomanti tavaline ööpäevane annus 10 mg, mis manustatakse subkutaanse süstena (vahetult naha alla).

Iga nelja kuni kuue nädala tagant korrigeerib arst annust vastavalt vajadusele. Pegvisomanti annust muudetakse 5 mg kaupa ööpäevas, lähtudes seerumi IGF-1 tasemetest, et säilitada optimaalne ravitulemus.

Manustamisviis ja -tee

SOMAVERT süstitakse vahetult naha alla. Süsti saab teha ise või võib seda teha keegi teine, näiteks arst või tema abiline. Tuleb järgida üksikasjalikke juhiseid süstimisprotseduuride kohta, mis on toodud käesoleva infolehe lõpus. Selle ravimi süstimist tuleb jätkata niikaua, kuni arst seda ütleb.

Seda ravimit tuleb enne kasutamist lahustada. Süstelahust ei tohi segada teiste ravimitega samas süstlas või viaalis.

Naha rasvkude võib süstekohas kuhjuma hakata. Selle vältimiseks tuleb süstida iga kord veidi erinevasse kohta, nagu on kirjeldatud selle infolehe lõigus „Juhised Somaverti ettevalmistamiseks ja

süstimiseks" punktis 2. See annab teie nahale ja nahaalusele piirkonnale aega paraneda ühest süstimisest enne teist süsti samasse kohta.

Kui teil on tunne, et selle ravimi toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kui te süstite SOMAVERT’i rohkem kui ette nähtud

Kui te kogemata süstite rohkem SOMAVERT’i, kui arst ütles, ei juhtu tõenäoliselt midagi tõsist, kuid peaksite siiski võtma koheselt ühendust arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kui te unustate SOMAVERT’i kasutada

Kui te unustate ühe süsti tegemata, süstige järgmine annus niipea kui teile meenub ning edaspidi jätkake SOMAVERT’i süstimist vastavalt arsti juhistele. Ärge süstige kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral süstimata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Mõnedel SOMAVERT’i saanud patsientidel on teatatud kergetest kuni rasketest allergilistest (anafülaktilistest) reaktsioonidest. Raske allergilise reaktsiooni sümptomite hulka võivad kuuluda üks või mitu järgnevat sümptomit: näo, keele, huulte või kurgu turse, hingeldus või hingamisraskused (kõrispasm); generaliseerunud nahalööve, nõgeslööve (urtikaaria) või sügelus või pearinglus. Kui teil tekib mõni nendest sümptomitest, võtke kohe ühendust oma arstiga.

Väga sage (võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st).

Peavalu.

Kõhulahtisus.

Liigesevalu.

Sage(võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st).

Hingeldus.

Maksafunktsiooni näitajate taseme tõus; neid saab määrata vereproovist.

Veri uriinis.

Vererõhu tõus.

Kõhukinnisus, iiveldus, oksendamine, kõhupuhitus, seedehäire, gaaside kogunemine.

Pearinglus, unisus, tahtmatud värinad, puutetundlikkuse nõrgenemine.

Verevalumid või veritsemine süstekohal, süstekoha valulikkus või paistetus, nahaalune rasva kuhjumine süstekohas, jäsemete tursumine, nõrkus, palavik.

Higistamine, sügelemine, lööve, kalduvus verevalumite tekkeks.

Lihasevalu, artriit.

Kolesteroolisisalduse suurenemine veres, kehakaalu suurenemine, veresuhkru sisalduse suurenemine, veresuhkru sisalduse vähenemine.

Gripitaolised sümptomid, väsimus.

Ebatavalised unenäod.

Valu silmas.

Aeg-ajalt (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st).

Allergiline reaktsioon pärast manustamist (palavik, lööve, sügelus ning rasketel juhtudel hingamisraskused ja naha kiire turse, mis vajab kohest arstiabi). Võib ilmneda kohe või mitu päeva pärast manustamist.

Valk uriinis, uriinikoguse suurenemine, neerutalitluse häired.

Ükskõiksus, segasusseisund, suurenenud sugutung, paanikahood, mälukaotus, unehäired.

Vereliistakute arvu vähenemine, vere valgeliblede arvu suurenemine või vähenemine, kalduvus veritsusele.

Palavik, ebanormaalne enesetunne, haavade paranemise halvenemine.

Silmade väsimus, sisekõrvakahjustus.

Näopunetus, nahakuivus, öine higistamine, nahapunetus (erüteem), sügelevad kublad nahal (urtikaaria).

Rasvataoliste ainete sisalduse suurenemine veres, suurenenud söögiisu.

Suukuivus, süljeerituse suurenemine, hambakahjustused, hemorroidid.

Maitsetundlikkuse häired, migreen.

Teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Viha.

Tugevad hingamisraskused (kõrispasm).

Naha, nahaaluskohe ja siseelundite limaskesta äge turse (angioödeem).

Umbes 17% patsientidest tekivad ravi ajal kasvuhormoonivastased antikehad. Antikehade teke ei mõjuta selle ravimi toimet.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti , apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas SOMAVERT’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud viaalil ja karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida külmkapis (2 C...8 C). Mitte hoida sügavkülmas. Hoida viaal(id) ja süstel (süstlid) välispakendis, et kaitsta valguse eest.

Pärast SOMAVERT’i lahuse valmistamist tuleb see viivitamatult ära kasutada.

Ärge kasutage seda ravimit, kui märkate, et lahus on hägune või sisaldab lahustumatuid osakesi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida SOMAVERT sisaldab

-Toimeaine on pegvisomant.

-SOMAVERT 10 mg: Üks viaal pulbriga sisaldab 10 mg pegvisomanti. Pärast lahustamist 1 ml lahustiga, sisaldab 1 ml lahust 10 mg pegvisomanti.

-SOMAVERT 15 mg: Üks viaal pulbriga sisaldab 15 mg pegvisomanti. Pärast lahustamist 1 ml lahustiga, sisaldab 1 ml lahust 15 mg pegvisomanti.

-SOMAVERT 20 mg: Üks viaal pulbriga sisaldab 20 mg pegvisomanti. Pärast lahustamist 1 ml lahustiga, sisaldab 1 ml lahust 20 mg pegvisomanti.

-SOMAVERT 25 mg: Üks viaal pulbriga sisaldab 25 mg pegvisomanti. Pärast lahustamist 1 ml lahustiga, sisaldab 1 ml lahust 25 mg pegvisomanti.

-SOMAVERT 30 mg: Üks viaal pulbriga sisaldab 30 mg pegvisomanti. Pärast lahustamist 1 ml lahustiga, sisaldab 1 ml lahust 30 mg pegvisomanti.

-Teised koostisosad on glütsiin, mannitool (E421), veevaba dinaatriumvesinikfosfaat ning naatriumdivesinikfosfaatmonohüdraat.

-Lahusti on süstevesi.

Kuidas SOMAVERT välja näeb ja pakendi sisu

SOMAVERT on saadaval süstelahuse pulbri ja lahustina (10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg või 30 mg pegvisomanti viaalis ja 1 ml lahust süstlis). Pakendisuurused on 1 ja/või 30. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. Pulber on valge ning lahusti on selge ja värvitu.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich

Kent CT13 9NJ Ühendkuningriik

Tootja

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Rijksweg 12

2870 Puurs

Belgia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Pfizer S.A./N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

България

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България Тел.: +359 2 970 4333

Česká republika

Pfizer PFE, spol. s r.o. Tel: +420 283 004 111

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 20 11 00

Deutschland

Pfizer Pharma GmbH

Tel: +49 (0)30 550055 51000

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Tel: +372 666 7500

Ελλάδα

PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Τηλ: +30 210 6785800

España

Pfizer S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

France

Pfizer

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: + 385 1 3908 777

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel.: + 36 1 488 37 00

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd.

Tel: + 356 21 22 01 74

Nederland

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Norge

Pfizer Norge AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Österreich

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 335 61 00

Portugal

Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda

Tel: +351 21 423 5500

România

Pfizer România S.R.L.

Tel: +40 (0)21 207 28 00

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL, Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: + 386 (0)1 52 11 400

Ireland

Slovenská republika

Pfizer Healthcare Ireland

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka Tel:

Tel: +1 800 633 363 (toll free)

+ 421 2 3355 5500

+44 (0)1304 616161

 

Ísland

Suomi/Finland

Icepharma hf.

Pfizer Oy

Sími: + 354 540 8000

Puh/Tel: +358 (0)9 43 00 40

Italia

Sverige

Pfizer S.r.l.

Pfizer Innovations AB

Tel: +39 06 33 18 21

Tel: +46 (0)8 55052000

Κύπρος

United Kingdom

PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (Cyprus Branch)

Pfizer Limited

Τηλ: +357 22 817690

Tel: +44 (0)1304 616161

Latvija

 

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

 

Tel: +371 670 35 775

 

Lietuva

 

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

 

Tel. +3705 2514000

 

Infoleht on viimati uuendatud: kuu AAAA

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu. Samuti on seal viited teistele kodulehtedele harvaesinevate haiguste ja ravi kohta.

<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KASUTAMISÕPETUS

Somavert’i pulber viaalis ja lahus süstlis

Pegvisomant süstimiseks

Ainult subkutaanseks süstimiseks Üksikannust sisaldav viaal

Somavert tarnitakse viaalis valge pulbritükina. Enne kasutamist tuleb Somavert segada vedelikuga (lahusti).

Vedelik tarnitakse süstlis sildiga „SOMAVERT lahusti”. Ärge kasutage Somavert’i segamiseks mõnda muud vedelikku.

Väga oluline on hoiduda enda või kellegi teise süstimisest enne, kui olete tervishoiutöötajalt vastava koolituse saanud.

Hoida tervet pakendit külmutuskapis temperatuuril 2...8°C ja otsese päikesevalguse eest kaitstult. Hoida laste eest kättesaamatus kohas.

1.Vajalikud vahendid

Üks Somavert’i pakend, mis sisaldab järgmisi vahendeid:

viaal Somavert’i pulbriga,

süstel lahustiga,

turvanõel.

Lisaks sellele vajate järgmisi vahendeid:

vatitups,

alkoholis niisutatud lapp,

sobiv teravate jäätmete mahuti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viaali punnkork

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ilma viaalikorgita)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viaal

 

 

 

 

 

viaalikork

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kõlblikkusaeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

punnkorgi ava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

silinder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

süstlikork

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nõelakaitse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kolvivarras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Süstel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

süstli fiksaator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turvanõel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nõelakate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Valmistumine

Enne alustamist

Segage Somavert ja lahusti siis, kui olete annuse süstimiseks valmis.

Võtke külmkapist Somavert’i üksikpakend ja laske sel ohutus kohas toatemperatuurini soojeneda.

Peske oma käed seebi ja veega ning kuivatage hoolikalt.

Avage nii süstli kui turvanõela pakendid, nii on neid süstimiseks ettevalmistamise käigus lihtsam kasutusele võtta.

Süstlit ega viaali ei tohi kasutada, kui

o need on kahjustatud või defektsed; o kõlblikkusaeg on möödas;

osee (ainult süstel) on olnud külmunud, isegi kui see on nüüd üles sulatatud.

3.Süstekoha valik

 

 

Süstekoha valik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käsivarred või

 

 

 

 

nimmepiirkond:

 

 

 

 

õlavarre väliskülg. (Ainult

 

 

 

 

tervishoiutöötaja või

 

 

 

 

hooldaja)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kõhupiirkond:

 

 

 

 

süstige vähemalt 5 cm

 

 

 

 

kaugusele nabast.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reied

 

Igaks süstimiseks tuleb kasutada erinevat süstekohta.

Vältige süstimist luude lähedusse ja piirkondadesse, kus esinevad verevalumid, nahk on punetav, valulik või kõvastunud, armistunud või nahahaigustest kahjustatud nahka.

Puhastage süstekoht uue alkoholis niisutatud vatitupsuga vastavalt tervishoiutöötaja juhistele.

Laske süstekohal kuivada.

4.Viaalikorgi eemaldamine

4 Viaalikorgi eemaldamine

Eemaldage viaalilt kork.

Visake kork ära, seda ei lähe enam vaja.

Hoiatus! Ärge laske viaali punnkorgil mitte millegi vastu puutuda.

5.Süstlikorgi eemaldamine

5 Süstlikorgi eemaldamine

klõps

Murdke süstlikork lahti. Lahtimurdmine ei pruugi olla ootuspäraselt hõlbus.

Visake süstlikork ära, seda ei lähe enam vaja.

Hoidke süstlit püstiasendis, sellega väldite lekkimist.

Hoiatus! Kui süstlikork on eemaldatud, ärge laske süstliotsal mitte millegi vastu puutuda.

6.Turvanõela kinnitamine

6 Turvanõela kinnitamine

Kinnitage turvanõel süstlile, keerates seda nii kaugele kui võimalik.

7.Nõelakatte eemaldamine

7 Nõelakatte eemaldamine

Painutage nõelakaitset eemale nõelakattest.

Tõmmake nõelakate ettevaatlikult ja otse maha.

Visake nõelakate ära, seda ei lähe enam vaja.

Hoiatus! Ärge laske nõelal mitte millegi vastu puutuda.

8.Nõela sisestamine

8 Nõela sisestamine

Suruge nõel läbi viaali punnkorgi keskosa, nagu näidatud.

Toetage süstlit, kui nõel on viaali punnkorgis, sellega väldite nõela paindumist.

9.Vedeliku lisamine

9 Vedeliku lisamine

Hoidke nii viaali kui süstlit nurga all, nagu näidatud.

Vajutage aeglaselt kolvivardale, kuni kogu vedelik on viaali süstitud.

Hoiatus! Ärge pritsige vedelikku otse pulbrisse, kuna see tekitab vahtu. See muudab ravimi kasutamiskõlbmatuks.

Ärge veel nõela tagasi tõmmake.

10.Viaali pööramine

10 Viaali pööramine

Hoidke nii süstlit kui viaali ühes käes, nagu näidatud.

Pöörake ettevaatlikult, libistades viaali ringjate liigutustega tasasel pinnal.

Jätkake pööramist, kuni kogu pulber on täielikult lahustunud.

Märkus.

Selleks võib kuluda kuni 5 minutit.

11.Ravimi kontrollimine

11 Ravimi kontrollimine

Hoides nõela jätkuvalt viaalis, vaadake ravim hoolikalt üle. See peab olema selge ja osakeste vaba.

Mitte kasutada, kui ravim:

o on hägune või sisaldab sadet; o on mis tahes värvi;

o sisaldab mis tahes tahkeid osakesi või kui viaalis on vahukiht.

12.Nõela asukoha kinnitamine

12 Nõela asukoha kinnitamine

Pöörake viaali nii, et punnkorgis olev ava on nähtav, nagu näidatud.

Tõmmake nõela allapoole, nii et nõelaots asuks võimalikult sügaval vedelikus. Nii saate välja tõmmata võimalikult palju vedelikku.

Veenduge, et kolvivarras ei ole paigalt nihkunud. Vastasel juhul lükake see uuesti kogupikkuses süstlisse. Sellega tagate, et kogu õhk on enne annuse väljatõmbamist süstlist eemaldatud.

13.Annuse väljatõmbamine

13 Annuse väljatõmbamine

Tõmmake kolvivarrast aeglaselt tagasi ja tõmmake võimalikult suur kogus ravimit viaalist süstlisse.

Märkus.

Kui märkate süstlis õhumulle, koputage silindrile, aidates seega mullidel ülespoole liikuda, ning seejärel suruge mullid süstlist ettevaatlikult viaali.

Tõmmake nõel viaalist välja.

14.Nõela sisestamine

14 Nõela sisestamine

Pigistage süstekoha nahk õrnalt volti.

Sisestage nõel kogu pikkuses nahavolti.

15.Ravimi süstimine

15 Ravimi süstimine

Vajutage aeglaselt kolvivardale, kuni silinder on tühi.

Märkus.

Veenduge, et süstel on jätkuvalt üleni nahavoldis.

Vabastage nahavolt ja tõmmake nõel otse välja.

16.Nõela turvaline käsitsemine

Nõela turvaline 16 käsitsemine

Painutage nõelakaitse nõelale.

Avaldage õrna survet ja lukustage nõelakaitse, surudes seda vastu kõva pinda.

Märkus.

Nõelakaitse lukustumisel kuuldub klõpsatus.

17.Hävitamine

17 Hävitamine

Süstlit ja nõela EI TOHI mingil juhul uuesti kasutada. Hävitage nõel ja süstel vastavalt arsti, meditsiiniõe või apteekri juhistele ning kohalike tervise- ja ohutuseeskirjade kohaselt.

18.Pärast süstimist

18 Pärast süstimist

Vajadusel kasutage puhast vatitupsu ja suruge see õrnalt süstekohale.

Ärge hõõruge süstekohta.

KÜSIMUSED JA VASTUSED

Mida teha, kui miski on kogemata vastu viaali punnkorki puutunud?

Puhastage viaali punnkork puhta alkoholis niisutatud lapiga ja laske sel täielikult kuivada. Kui punnkorgi puhastamine ebaõnnestub, ei tohi viaali kasutada.

Mida teha maha kukkunud süstliga?

Ärge kasutage, isegi kui näib, et see ei ole kahjustatud. Hävitage süstel samamoodi nagu kasutatud süstli puhul. Te vajate uut süstlit.

Mitu korda tohib nõela ohutult viaali punnkorki sisestada?

Ainult üks kord. Välja tõmbamine ja uuesti sisestamine suurendab nõela kahjustamise riski ning nüristab nõela. See võib põhjustada vaevusi ning suurendab naha kahjustamise ja nakkuse riski. Samuti võite niimoodi kaotada osa ravimist.

Kui pulber ei lahustu, kas siis tohib viaali loksutada?

Ei, viaali ei tohi mingil juhul loksutada. Loksutamine võib ravimi hävitada ja tekitada vahtu. Pulbri lahustumiseks võib kuluda mitu minutit, seega jätkake viaali pööramist, kuni vedelik on täiesti läbipaistev.

Kuidas ma saan aru, et viaali on tekkinud vaht?

Vaht meenutab väikeste mullide kogumit, mis heljub vedeliku pinnal. Vahu tekkimisel ei tohi Somavert’i süstida.

Pisikesed õhumullid on lubatud.

 

Vahukiht ei ole lubatud.

 

 

 

Kuidas vältida ravimi vahutamist?

Vajutage kolvivardale võimalikult aeglaselt, et vedelik voolaks sujuvalt mööda viaaliseina alla. Ärge pritsige vedelikku otse pulbrisse, kuna see tekitab vahtu. Sel viisil vähendate ka pööramisaega ning saate rohkem ravimit välja tõmmata.

Süstlis on õhumulle, kas see on lubatud?

Pisikeste õhumullide esinemine on normaalne ja süstimiseks ohutu. Samas võib juhtuda, et tõmbate kogemata õhku süstlisse ja see tuleb enne süstimist eemaldada. Mullid või õhutühikud, mis heljuvad vedeliku pinnale, tuleb uuesti tagasi viaali lükata.

Miks ma ei saa kogu ravimit viaalist kätte?

Viaali kuju tõttu jääb väga väike kogus ravimit viaali. See on normaalne. Veendumaks, et välja tõmbamata jääb vaid väga väike kogus, paigaldage nõelaots annuse väljatõmbamise ajal nii madalale kui võimalik.

Mida teha, kui mul tekib ravimi suhtes kahtlusi?

Kõikide küsimuste korral pöörduge SOMAVERT’i kasutamises kogenud arsti, meditsiiniõe või apteekri poole.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu