Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Valige veebisaidi keel

Sprimeo HCT (aliskiren / hydrochlorothiazide) - C09XA52

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusSprimeo HCT
ATC koodC09XA52
Toimeainealiskiren / hydrochlorothiazide
TootjaNovartis Europharm Ltd.
hüdroklorotiasiidi).

Mis on Sprimeo HCT?

soovitused, kuidas ravimit kasutada.
aliskireen / hüdroklorotiasiid
EMA/189916/2012
EMEA/H/C/002421
Kokkuvõte üldsusele
Sprimeo HCT

See on ravimi Sprimeo HCT Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte.lõppenudSelles selgitatakse, kuidas

inimravimite komitee hindas ravimit ja otsustas toetada müügiloa andmist; samuti esitatakse komitee

Sprimeo HCT on ravim, mis sisaldab toimeainetenamüügilubaaliskireeni ja hüdroklorotiasiidi. Ravimit turustatakse tablettidena (150 mg aliskireeni ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi; 150 mg aliskireeni ja

25 mg hüdroklorotiasiidi; 300 mg aliskireeni ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi; 300 mg aliskireeni ja 25 mg on Milleks SprimeoRavimilHCT-d kasutatakse?

Sprimeo HCT-d kasutatakse essentsiaalse hüpertensiooni (kõrgvererõhutõve) ravimiseks täiskasvanud patsientidel. Essentsia lne tähendab, et kõrgvererõhutõbe ei põhjusta ükski teine haigus.

Sprimeo HCT-d kasutatakse patsientidel, kelle vererõhk ei allu üksnes aliskireeni või hüdroklorotiasiidiga piisavalt ravile. Ravimit tohib kasutada ka patsientidel, kelle vererõhk allub piisavalt ravile aliskireeni ja hüdroklorotiasiidiga eraldi võetud tablettidena, et asendada kaks tabletti ühega, mis sisaldab kaht toimeainet samas annuses.

Sprimeo HCT on retseptiravim.

Kuidas Sprimeo HCT-d kasutatakse?

Sprimeo HCT soovitatav annus on üks tablett ööpäevas. Seda manustatakse koos kerge einega, eelistatavalt iga päev samal kellaajal. Sprimeo HCT manustamise ajal ei tohi juua greibimahla. Annus sõltub patsiendi varasemast aliskireeni ja/või hüdroklorotiasiidi annusest.

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Kuidas Sprimeo HCT-d

uuriti?

Patsientidel, kes varem said üksnes aliskireeni või hüdroklorotiasiidi, võib olla vaja võtta kumbagi toimeainet eraldi tablettidena ja kohandada annuseid, enne kui nad lähevad üle Sprimeo HCT võtmisele. Patsientidel, kelle vererõhk ei allu ravile Sprimeo HCT-ga kahe kuni nelja nädala jooksul, tohib annust suurendada.

Kui patsiendi vererõhk allub mõlemale toimeainele piisavalt, peab Sprimeo HCT sisaldama aliskireeni ja hüdroklorotiasiidi annuses, mida patsient varem võttis.

Kuidas Sprimeo HCT toimib?

Sprimeo HCT sisaldab kaht toimeainet, aliskireeni ja hüdroklorotiasiidi.

Aliskireen on reniini inhibiitor, mis blokeerib organismis angiotensiin I tekkes osaleva inimensüümi reniini toime. Angiotensiin I muundub hormooniks angiotensiin II, mis on tugeva toimega vasokonstriktor (veresooni ahendav aine). Angiotensiin I tekke blokeerimisega väheneb nii angiotensiin I kui ka angiotensiin II sisaldus veres. Selle tulemusena veresooned laienevad ja vererõhk

langeb.

lõppenud

 

Hüdroklorotiasiid on diureetikum, mis on hüpertensiooni teist tüüpi ravim. See s urendab uriinieritust ning vähendab vedeliku hulka veres, mille tulemusena vererõhk langeb.

Nende kahe toimeaine kombinatsioonil on aditiivne toime: kombinatsioon alandab vererõhku rohkem kui kumbki ravim eraldi. Vererõhu langusega väheneb kõrgest verer hust tingitud kahjustuste, näiteks insuldi risk.

hindamiseks, samuti kirjanduses avaldatud ning lisauuringutest saadud teabe.

Aliskireen eraldi on Euroopa Liidus heaks kiidetudmüügilubaalates augustist 2007 ravimitena Rasilez, Sprimeo ja Riprazo. Ettevõte esitas Sprimeo HCT müügiloa taotluse toetuseks teabe, mida kasutati aliskireeni

Kokku esitas ettevõtte ligikaudu 9000 essentsiaalse hüpertensiooniga patsienti hõlmanud 9

platseeboga (näiv ravim), eraldi võetud aliskireeni või hüdroklorotiasiidiga või muude kõrgvererõhuravimitega ( alsartaan, irbesartaan, lisinopriil või amlodipiin). Uuringud kestsid 8 nädalast 1 aastani ja efektiivsuse põhinäitaja oli kas diastoolse (nn alumise) või süstoolse (nn ülemise) vererõhu muutus.

Tehti ka kolm lisauuringut eesmärgiga näidata, et toimeained imendusid organismis ühesugusel viisil, olenemata sellest, kas need võeti eraldi tablettide või Sprimeo HCT-na.

Milles seisneb uuringute põhjal Sprimeo HCT kasulikkus?

Sprimeo HCT vähendas vererõhku efektiivsemalt kui platseebo. Patsientidel, kelle vererõhk ei allunud piisavalt ravile üksnes aliskireeni või hüdroklorotiasiidiga, langes kahe toimeaine kombinatsioonile ülemineku tulemusena vererõhk rohkem kui ravi jätkamisel ainult ühe toimeainega.

Mis riskid Sprimeo HCT-ga kaasnevad?

Sprimeo HCT kõige sagedam kõrvalnäht (esinenud 1–10 patsiendil 100st) on kõhulahtisus. Sprimeo HCT kohta teatatud kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel.

Sprimeo HCT

Sprimeo HCT-d ei tohi kasutada patsiendid, kes on aliskireeni, hüdroklorotiasiidi või selle ravimi mis tahes muu koostisaine või sulfoonamiidide suhtes ülitundlikud (allergilised). Ravimit ei tohi kasutada patsiendid, kellel on aliskireeni manustamisel tekkinud angioödeem (nahaalune turse), pärilik angioödeem või teadmata põhjusega angioödeem, kellel on raske neeru- või maksakahjustus või kelle vere kaaliumisisaldus on liiga väike või kaltsiumisisaldus liiga suur. Sprimeo HCT-d ei tohi manustada koos tsüklosporiini, itrakonasooli ega teiste ravimitega, mis on tugevad P-gp inhibiitorid (nt kinidiin). Ravimit ei tohi kasutada üle kolme kuu rasedad ega imetavad patsiendid. Ravimit ei soovitata kasutada esimesel kolmel raseduskuul. Sprimeo HCT-d ei tohi kasutada koos angiotensiini muundava ensüümi (ACE) inhibiitorite ega angiotensiini retseptori blokaatoritega (ARB), kui patsiendil on diabeet või mõõdukas kuni raske neerukahjustus.

Miks Sprimeo HCT heaks kiideti?

Inimravimite komitee otsustas, et Sprimeo HCT kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja soovitas anda ravimi müügiloa.

Muu teave Sprimeo HCT kohta

Sprimeo HCT-ga toimuva ravi kohta lisateavet, lugege pal n pakendi infolehte (samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa) või pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 04-2012.

Ravimil

on

 

Sprimeo HCT

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu