Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Valige veebisaidi keel

Sprimeo HCT (aliskiren / hydrochlorothiazide) – Pakendi infoleht - C09XA52

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusSprimeo HCT
ATC koodC09XA52
Toimeainealiskiren / hydrochlorothiazide
TootjaNovartis Europharm Ltd.

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Sprimeo HCT 150 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Sprimeo HCT 150 mg/25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Sprimeo HCT 300 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Sprimeo HCT 300 mg/25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Aliskireen/hüdroklorotiasiid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.

-Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

lõppenud

 

1.

Mis ravim on Sprimeo HCT ja milleks seda kasutatakse

 

2.

Mida on vaja teada enne Sprimeo HCT võtmist

 

3.

Kuidas Sprimeo HCT’d võtta

 

4.

Võimalikud kõrvaltoimed

 

5.

Kuidas Sprimeo HCT’d säilitada

 

6.

Lisainfo

 

1.MIS RAVIM ON SPRIMEO HCTKASUTATAKSEJA MILLEKS SEDA

Sprimeo HCT tabletid sisaldavad kahte toimeainet, mida nimetatakse aliskireeniks ja hüdroklorotiasiidiks. Mõlemad ravimid aitavad langetada kõrgenenud vererõhku (hüpertensioon).

Aliskireen kuulub uude ravimite rühma, mida nimetatakse reniini inhibiitoriteks. Need ravimid

vähendavad angiotensiin II sisaldust

 

müügiluba

rga ismis. Angiotensiin II põhjustab veresoonte ahenemist,

mille tagajärjel tõuseb vererõhk. Angi

tensiin II hulga vähendamine võimaldab veresoontel

on

 

lõõgastuda, mille tulemusena alaneb vererõhk.

Kõrge vererõhk suurendabRavimilsüdame ja arterite töökoormust. Kui see kestab pikka aega, võib see

Hüdroklorotiasiid kuulub ra imite rühma, mida nimetatakse tiasiiddiureetikumideks.

Hüdroklorotiasiid suurend b uriinieritust, mis samuti langetab vererõhku.

kahjustada aju-, südame- ja neeruveresooni ning selle tagajärjel võivad tekkida insult, südamepuudulikkus, südamelihase infarkt või neerupuudulikkus. Vererõhu langetamine normiväärtusteni vähendab riski nende häirete tekkeks.

Sprimeo HCT’d kasutatakse kõrgvererõhu raviks.

2.MIDA ON VAJA TEADA ENNE SPRIMEO HCT VÕTMIST

Kui midagi eespool loetletust kehtib teie kohta, siis ärge Sprimeo HCT’d võtke ning rääkige oma arstiga.

Ärge võtke Sprimeo HCT’d

 

 

-

kui te olete allergiline (ülitundlik) aliskireeni või hüdroklorotiasiidi, sulfoonamiidi derivaatide

 

(ravimid, mida kasutatakse rindkere või kuseteede infektsioonide raviks) või Sprimeo HCT

 

mõne koostisosa suhtes. Kui te arvate, et võite olla allergiline, ärge Sprimeo HCT’d võtke ning

 

küsige nõu oma arstilt.

 

 

-

kui teil on esinenud mõni järgnevatest angioödeemi (hingamis- või neelamisraskus või näo, käte

 

ja jalgade, silmade, huulte ja/või keele turse) vormidest:

 

 

-

angioödeem aliskireeni kasutamise ajal.

 

 

-

pärilik angioödeem.

 

 

 

-

teadmata põhjusega angioödeem.

 

-

kui te olete rase üle 3 kuu. (Samuti on parem vältida Sprimeo HCT võtmist enne rasedust - vt

 

lõik Rasedus).

 

 

-

kui te olete kolmandat kuni üheksandat kuud rase.

 

-

kui teil on tõsised maksa- või neerutalitluse häired.

 

-

kui teil ei ole võimeline urineerima (anuuria).

 

-

kui kaaliumisisaldus teie veres on ravile vaatamata liiga madal.

-

kui kaltsiumisisaldus teie veres on ravile vaatamata liiga kõrge.

-

kui teil on podagra (kusihappekristallid liigestes).

 

-

kui te võtate tsüklosporiini (ravim, mida kasutatakse siirdamise järgselt organi

 

äratõukereaktsiooni vältimiseks või teiste haiguste korral, nagu r umatoidartriit või atoopiline

 

dermatiit), itrakonasool (ravim, mida kasutatakse seeninfektsioonide raviks) või kinidiini

 

(ravim, mida kasutataklse südamerütmi korrigeerimiseks).

-

kui teil on diabeet või halvenenud neerufunktsioon ja teil ravitakse kõrget vererõhku mõnega

 

järgnevatest ravimirühmadest:

 

lõppenud

 

 

 

 

-

„angiotensiini konverteeriva ensüümi inhi iitoriga” näiteks enalapriil, lisinopriil,

 

 

ramipriil jne.

 

 

 

või

 

 

 

 

-

„angiotensiin II retseptori blokaatoritega” näiteks valsartaan, telmisartaan, irbesartaan jne.

 

 

 

müügiluba

 

Eriline ettevaatus on vajalik ravimigaonSprimeo HCT

-kui teil on halvenenud neerufunktsioon, kaalub teie arst hoolikalt, kas Sprimeo HCT on teile sobiv ravim ja võib soov da teid põhjalikumalt jälgida.

-kui teile on tehtud neerusiirdamine.

-kui teil on probleeme maksaga.

-kui teil on probleeme südamega.

-kui teil on varem esinenud angioödeem (hingamis- või neelamisraskus või näo, käte ja jalgade, silmade, huulte ja/või keele turse). Kui see juhtub, lõpetage Sprimeo HCT võtmine ja pöörduge oma arsti poole.

-kui teil on suhkurtõbi (kõrge veresuhkru tase).

-kui teie veres on kõrge kolesterooli- või triglütseriidide sisaldus.

-kui te põete haigust, mida nimetatakse erütematoosseks luupuseks (nimetatakse ka „luupus” või „SLE”).

-kui teil esineb allergia või astma.

-kui te võtate kõrge vererõhu raviks mõnda järgnevatest ravimirühmadest:

-„angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitorid” näiteks enalapriil, lisinopriil, ramipriil jne.

või

- „angiotensiin II retseptori blokaatorid” näiteks valsartaan, telmisartaan, irbesartaan jne.

-kui te olete piiratud soolatarbimisega dieedil.

-kui teil esinevad nähud ja sümptomid, nagu ebatavaline janu, suukuivus, üldine nõrkus, uimasus, lihasvalu või –krambid, iiveldus, oksendamine või ebanormaalselt kiire südametegevus, mis võivad viidata hüdroklorotiasiidi (Sprimeo HCT’s sisalduv toimeaine) liigsele toimele.

-kui teil tekivad pärast päikese käes viibimist nahareaktsioonid, näiteks lööve.

-kui teil esineb nägemise halvenemine või silmavalu. Need võivad olla silmasisese rõhu tõusu sümptomiteks ning tekkida tundide kuni nädalate jooksul pärast Sprimeo HCT võtmist. Ilma ravita võib see viia püsiva nägemise kaotuseni.

Kui midagi ülalloetletust kehtib teie kohta, rääkige sellest oma arstile.

Te peate informeerima oma arsti, kui te kahtlustate (või planeerite) rasedust. Sprimeo HCT kasutamine ei ole soovitav varase raseduse ajal ning seda ei tohi võtta, kui te olete rase üle 3 kuu, kuna selles staadiumis võib see tõsiselt kahjustada teie last (vt lõik Rasedus).

Sprimeo HCT’d ei soovitata kasutada lastel ja kuni 18-aastastel noorukitel.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid

 

 

lõppenud

muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Eriti tähtis on arsti teavitada sellest, kui te kasutate järgmisi ravimeid:

-

liitium (ravim, mida kasutatakse teatud tüüpi depressiooni korral).

-

ravimid või ained, mis suurendavad vere kaaliumisisaldust. Nendeks on kaaliumipreparaadid

 

või kaaliumi sisaldavad soolaasendajad, kaaliumisäästvad ravimid ja hepariin.

-

ravimid, mille toimel võib väheneda vere kaaliumisisaldus, näiteks diureetikumid (vett

 

müügiluba

 

 

väljaviivad tabletid), kortikosteroidid, lahtistid, karbenoksoloon, amfoteritsiin või penitsilliin G.

-

ravimid, mis võivad esile kutsuda „torsades de pointes'i“ (südame rütmihäire) tekke, näiteks

 

antiarütmikumid (kasutatakse südame rütmihä rete raviks) ja mõned psühhoosivastased ravimid.

-

ravimid, mille toimel võib väheneda vere naatr umisisaldus, näiteks antidepressandid,

 

psühhoosivastased ravimid, epilepsiavastased ravimid (karbamasepiin).

-

valuvaigistid, näiteks mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVA’d), sh selektiivsed

 

tsüklooksügenaas-2 (COX-2) inhibiitorid.

 

-

vererõhku langetavad ravimid, sh metüüldopa.

 

-

vererõhku tõstvad ravimid naguonoradrenaliin või adrenaliin.

-digoksiin või teised dig taa se glükosiidid (ravimid, mida kasutatakse südameprobleemide

 

raviks).

-

D-vitamiin ja kalts u soolad.

-suhkurtõve ravimid (suukaudsed ravimid [nagu metformiin] või insuliinid).

-ravimid, mille toimel võib tõusta veresuhkru tase, näiteks beetablokaatorid ja diasoksiid.

-podagra ravimid, näiteks allopurinool.

-antikolinergilised ained (ravimid, mida kasutatakse mitmesuguste häirete raviks, nagu seedetrakti spasmid, kusepõie spasm, astma, merehaigus, lihasspasmid, Parkinsoni tõbi ja abivahendina anesteesia korral).

-amantadiin (Parkinsoni tõve korral kasutatav ravim, mida kasutatakse ka viiruste poolt põhjustatud teatud haiguste raviks või ennetamiseks).

-kolestüramiin, kolestipool või teised vaigud (ained, mida kasutatakse põhiliselt kõrgenenud vere lipiidide sisalduse raviks).

-tsütotoksilised ravimid (vähiravimid) näiteks metotreksaat või tsüklofosfamiid.

-lihasrelaksandid (ravimid, mida kasutatakse lihaste lõõgastamiseks operatsioonide ajal).

-alkohol, unerohud ja anesteetikumid (tuimestid, mida kasutatakse operatsioonide ja muude protseduuride ajal).

-sisaldavad kontrastained (ained, mida kasutatakse piltdiagnostika uuringuteks).

-artriidiravimid.Ravimil

Kui te võtate mõnda järgnevalt loetletud ravimitest, võib olla vaja muuta annust ja/või rakendada muid ettevaatusabinõusid:

-furosemiid, mis kuulub diureetikumide ehk „vett väljaviivate” ravimite rühma ja mida kasutatakse uriinierituse suurendamiseks.

-mõned ravimid, mida kasutatakse infektsioonide raviks, nagu ketokonasool.

-verapamiil, ravim, mida kasutatakse vererõhu alandamiseks, südamerütmi korrigeerimiseks või rinnaangiini raviks.

Sprimeo HCT võtmine koos toidu ja joogiga

Sprimeo HCT’d tuleb võtta koos kerge einega üks kord päevas, eelistatult iga päev samal kellaajal.

Sprimeo HCT’d ei tohi võtta koos greipfruudi mahlaga.

Rasedus

Te peate informeerima oma arsti, kui te kahtlustate (või planeerite) rasedust. Tavaliselt soovitab arst teil lõpetada Sprimeo HCT kasutamine enne rasestumist või niipea, kui te saate teada, et te olete rase ja soovitab teil kasutada Sprimeo HCT asemel mõnda muud ravimit. Sprimeo HCT’d ei soovitata

kasutada raseduse alguses ning seda ei tohi võtta juhul, kui te olete üle 3 kuu rase, sest pärast

kolmandat raseduskuud kasutatuna võib ravim põhjustada tõsist lootekahjustust.

Imetamine

lõppenud

 

Öelge oma arstile, kui te toidate last rinnaga või kui te alustate rinnaga toitmist. Rinnaga toitvatele emadele ei ole Sprimeo HCT soovitatav, kui te soovite rinnaga toita, võib t ie arst määrata teile teise ravi, iseäranis vastsündinu imetamise või enneaegselt sündinud la se korral.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Nagu paljud teised ravimid, mida kasutatakse kõrgvererõhu raviks, võib ka see ravim põhjustada pearinglust. Ärge juhtige sõidukit või kasutage mas na d või mehhanisme, kui teil esinevad sellised sümptomid.

Oluline teave mõningate Sprimeo HCT koostisainete suhtes

Sprimeo HCT sisaldab nisutärkl st. Sobib tsöliaakiahaigetele. Nisuallergiaga patsiendid (erinev tsöliaakiast) ei tohi seda rav it võtta.

Sprimeo HCT sisaldab laktoosi (piimasuhkur). Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid,

 

 

müügiluba

peate te enne ravimi kasutamist k nsulteerima arstiga.

Ravimil

on

 

 

 

3. KUIDAS SP IMEO HCT’D VÕTTA

Võtke Sprimeo HCT’d alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Sprimeo HCT tavaline annus on üks tablett päevas. Neelake tablett tervelt koos vähese veega. Võtke Sprimeo HCT’d koos kerge einega üks kord päevas, eelistatult iga päev samal kellaajal. Sprimeo HCT’d ei tohi võtta koos greipfruudi mahlaga. Ravi ajal võib arst teie annust korrigeerida sõltuvalt vererõhu vastusest.

Sprimeo HCT võib olla teile määratud seetõttu, et eelnev ravi ei langetanud piisavalt teie vererõhku. Sellisel juhul ütleb arst teile, kuidas sellelt ravilt Sprimeo HCT’le üle minna.

Kui te võtate Sprimeo HCT’d rohkem kui ette nähtud

Kui te olete kogemata võtnud liiga palju Sprimeo HCT tablette, rääkige otsekohe arstiga. Te võite vajada arstiabi.

Kui te unustate Sprimeo HCT’d võtta

Kui te unustate selle ravimi annuse võtmata, võtke see niipea kui meelde tuleb ning seejärel võtke järgmine annus tavalisel ajal. Kui on juba peaaegu käes järgmise annuse võtmise aeg, siis võtke lihtsalt järgmine tablett tavalisel ajal. Ärge võtke kahekordset annust (korraga kahte tabletti), kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Ärge lõpetage selle ravimi võtmist, isegi kui te ennast hästi tunnete (kui just teie arst teisiti ei juhenda). Kõrge vererõhuga inimesed ei märka sageli mingeid haigusnähte. Paljud võivad ennast küllalt hästi tunda. Väga tähtis on võtta seda ravimit täpselt arsti juhiste järgi, et saavutada parimad tulemused ja vähendada kõrvaltoimete riski. Jätkake arsti külastamist isegi juhul, kui te ennast hästi tunnete.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Sprimeo HCT põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida

Sage (vähem kui ühel patsiendil 10-st):

lõppenud

selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile. Te peate võibolla Sprimeo HCT võtmise lõpetama.

Kõrvaltoimed, mida on kliinilistes uuringutes kirjeldatud Sprimeo HCT’ga ravitud patsientidel:

Kõhulahtisus

 

Peapööritus

 

 

müügiluba

Nagu igasuguse kahte toimeainet sisaldava kombineeritud prep raadi puhul, ei saa välistada mõlema

komponendiga seotud kõrvaltoimete teket.

Aliskireen:

 

 

 

Sage (vähem kui ühel patsiendil 10-st):

 

 

Kõhulahtisus

 

 

 

 

Liigesevalu (artralgia)

 

 

 

Kõrge kaaliumisisaldus veres

 

 

Ravimil

on

 

Aeg-ajalt (vähem kui ühel pats endil 100-st):

 

Nahalööve (see võib olla ka allergiliste reaktsioonide või angiödeemi sümptom – vt allpool

 

loetletud harva esine

a d kõrvaltoimeid)

 

Neeruhäired se lhulgas äge neerupuudulikkus (tõsiselt vähenenud uriinieritus)

 

Turses käed, p hkluu või jalad (perifeerne ödeem)

 

Tõsised nahareaktsioonid (toksiline epidermaalne nekrolüüs ja/või suulimaskesta reaktsioonid –

 

punane nahk, villid huultel või suus, naha koorumine, palavik)

 

Madal vererõhk

 

 

 

Harv (vähem kui ühel patsiendil 1000-st):

Allergilised reaktsioonid (ülitundlikkus) ja angioödeem (sümptomid, mis hõlmavad hingamis- või neelamisraskused, lööve, sügelus, nõgestõbi või näo, käte ja jalgade, silmade, huulte ja/või keele turse, pearinglus)

Kreatiniini sisalduse tõus veres

Hüdroklorotiasiid:

Väga sage (rohkem kui ühel patsiendil 10-st):

Madal kaaliumisisaldus veres

Vere lipiidide sisalduse suurenemine

Sage (vähem kui ühel patsiendil 10-st):

 

 

Kõrge kusihappesisaldus veres

 

 

Madal magneesiumisisaldus veres

 

 

Madal naatriumisisaldus veres

 

 

Pearinglus, minestus püstitõusmisel

 

 

Vähenenud söögiisu

 

 

Iiveldus ja oksendamine

 

 

Sügelev lööve ja muud tüüpi lööbed

 

 

Võimetus saavutada või säilitada erektsiooni

 

Harv (vähem kui ühel patsiendil 1000-st):

 

 

Madal vereliistakute arv (mõnikord koos veritsuse või nahaaluste verevalumite tekkega)

 

Kõrge kaltsiumitase veres

 

 

Kõrge veresuhkru tase

 

 

Diabeedi korral esineva ainevahetusseisundi halvenemine

 

Kurb meeleolu (depressioon)

 

 

Unehäired

 

 

Pearinglus

lõppenud

 

Kõhulahtisus

 

Peavalu

 

 

Surin või tuimus

 

 

Nägemishäired

 

 

Ebakorrapärane südametegevus

 

 

Ebamugavustunne kõhus

 

 

Kõhukinnisus

 

Väga harv (vähem kui ühel patsiendil 10 000müügiluba-st):

 

 

Maksatalitluse häired, millega võib kaasneda naha ja silmavalgete kollasus

 

Naha suurenenud valgustundlikkus

 

 

Suhkrusisaldus uriinis

 

Palavik, kurguvalu või suuhaavandid, sagedamini esinevad infektsioonid (valgevereliblede puudumine või madal arv)

Kahvatu nahk, väsimus, hingamisraskus, tumedat värvi uriin (hemolüütiline aneemia)

Lööve, sügelus, nõgestõbi, hingamis- või neelamisraskused, pearingluson

 

(ülitundlikkusreaktsioon d)

 

Segasus, väsimus, l hastõ blused ja –spasmid, kiire hingamine (hüpokloreemiline alkaloos)

Raskendatud hingamine koos palavikuga, köha, vilisev hingamine, hingeldus (respiratoorne distress, sealhulg s pneumoniit ja kopsuturse)

Tugev ülakõhuvalu (kõhunäärmepõletik)

Näo turse, liigesvalu, lihaskahjustus, palavik (erütematoosne luupus)

Veresoonte põletik koos sümptomitega nagu lööve, lillakaspunased laigud, palavik (vaskuliit)

Raske nahahaigus, mis põhjustab löövet, naha punetust, villide teket huultel, silmades või suus, naha irdumist, palavikku (toksiline epidermaalnekrolüüs)Ravimil

Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

Nõrkus

Verevalumite teke ja sagedased infektsioonid (aplastiline aneemia)

Nägemise halvenemine või silmavalu kõrge rõhu tõttu (ägeda suletud nurga glaukoomi võimalikud nähud)

Raske nahahaigus, mis põhjustab löövet, naha punetust, villide teket huultel, silmades või suus, naha irdumist, palavikku (multiformne erüteem)

Lihasspasmid

Tõsiselt vähenenud uriinieritus (neerukahjustuse või neerupuudulikkuse võimalikud nähud), nõrkus (asteenia)

Palavik

5.KUIDAS SPRIMEO HCT’D SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Sprimeo HCT’d pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

6.LISAINFO

Mida Sprimeo HCT sisaldab

-Iga Sprimeo HCT 150 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 150 mg aliskireeni (hemifumaraadina) ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi. Abiained on: mikrokristalne tselluloos, krospovidoon, laktoosmonohüdraat, nisutärklis, povidoon, magneesiumstearaat, kolloidne veevaba ränidioksiid, talk, hüpromelloos, makrogool, titaandioksiid (E 171).

-Iga Sprimeo HCT 150 mg/25 mg õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 150 mg aliskireeni (hemifumaraadina) ja 25 mg hüdroklorotiasiidi. Abiainedlõppenudon: mikrokristalne tselluloos, krospovidoon, laktoosmonohüdraat, nisutärklis, povidoon, magneesi mstearaat, kolloidne veevaba ränidioksiid, talk, hüpromelloos, makrogool, titaandioksiid (E 171), punane raudoksiid (E172), kollane raudoksiid (E172).

-Iga Sprimeo HCT 300 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 300 mg aliskireeni (hemifumaraadina) ja 12,5 mg hüdroklorotiasiidi. Abiained on: mikrokristalne tselluloos, krospovidoon, laktoosmonohüdraat, nisutärklis, povidoon, magneesiumstearaat, kolloidne veevaba ränidioksiid, talk, hüpromelloos, makrogool, tit ndioksiid (E 171), punane raudoksiid

(E172), must raudoksiid (E172).

-Iga Sprimeo HCT 300 mg/25 mg õhukese po ümeerikattega tablett sisaldab 300 mg aliskireeni (hemifumaraadina) ja 25 mg hüdroklorotiasiidi. Abiained on: mikrokristalne tselluloos, krospovidoon, laktoosmonohüdraat, nisutärklis, povidoon, magneesiumstearaat, kolloidne

veevaba ränidioksiid, talk, hüpromelloos, makrogool, titaandioksiid (E 171), punane raudoksiid (E172), kollane raudoksiid (E172).müügiluba

Kuidas Sprimeo HCT välja näeb onja pakendi sisu

Sprimeo HCT 150 mg/25 g kaetud tabletid on kahvatukollased, ovaalsed õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühele poolele on pressitud „CLL” ja teisele „NVR”.

Sprimeo HCT 150 mg/12,5 mg kaetud tabletid on valged, ovaalsed õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühele pooleleRavimilon pressitud „LCI” ja teisele „NVR”.

Sprimeo HCT 300 mg/12,5 mg kaetud tabletid on violetsed valged, ovaalsed õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühele poolele on pressitud „CVI” ja teisele „NVR”.

Sprimeo HCT 300 mg/25 mg kaetud tabletid on helekollased, ovaalsed õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühele poolele on pressitud „CVV” ja teisele „NVR”.

Sprimeo HCT tablette on 7, 14, 28, 30, 50, 56, 90 või 98 tk pakendis.

Multipakendites on 90 (3x30), 98 (2x49) või 280 (20x14) tabletti.

Kõik pakendi suurused või tugevused ei pruugi olla teie riigis müügil.

Müügiloa hoidja

Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham

West Sussex, RH12 5AB Ühendkuningriik

Tootja

Novartis Farma S.p.A

Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA

Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

България

Novartis Pharma Services Inc.

Тел.: +359 2 489 98 28

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Eesti

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +372 66 30 810

Ελλάδα

 

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

France

Ravimil

España

 

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma GmbH

Tél/Tel: +49 911 273 0

Magyarország

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel.: +36 1 457 65 00

 

Malta

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

 

lõppenud

 

Tel: +356 2298 3217

 

Nederland

 

Novartis Pharma B.V.

 

Tel: +31 26 37 82 111

 

Norge

 

 

müügiluba

 

 

Novartis Norge AS

 

Tlf: +47 23 05 20 00

 

Österreich

 

Novartis Pharma GmbH

 

Tel: +43 1 86 6570

on

Polska

 

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Lietuva

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

Tel: +370 5 269 16 50

 

Infoleht on viimati kooskõlastatud

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu

 

 

müügiluba

lõppenud

 

on

 

Ravimil

 

 

 

 

 

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu