Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Starlix (nateglinide) – Pakendi märgistus - A10BX03

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusStarlix
ATC koodA10BX03
Toimeainenateglinide
TootjaNovartis Europharm Ltd

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Starlix 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Nategliniid

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 60 mg nategliniidi.

3.ABIAINED

Sisaldab laktoosmonohüdraati.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Õhukese polümeerikattega tablett

12 õhukese polümeerikattega tabletti

24 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

60 õhukese polümeerikattega tabletti

84 õhukese polümeerikattega tabletti

120 õhukese polümeerikattega tabletti

360 õhukese polümeerikattega tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/01/174/001

12 õhukese polümeerikattega tabletti

 

EU/1/01/174/002

24 õhukese polümeerikattega tabletti

 

EU/1/01/174/003

30 õhukese polümeerikattega tabletti

 

EU/1/01/174/004

60 õhukese polümeerikattega tabletti

 

EU/1/01/174/005

84 õhukese polümeerikattega tabletti

 

EU/1/01/174/006

120 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/01/174/007

360 õhukese polümeerikattega tabletti

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Starlix 60 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Starlix 60 mg tabletid

Nategliniid

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Novartis Europharm Limited

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Starlix 120 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Nategliniid

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 120 mg nategliniidi.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosmonohüdraati.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Õhukese polümeerikattega tablett

12 õhukese polümeerikattega tabletti

24 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

60 õhukese polümeerikattega tabletti

84 õhukese polümeerikattega tabletti

120 õhukese polümeerikattega tabletti

360 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/01/174/008

12 õhukese polümeerikattega tabletti

 

EU/1/01/174/009

24 õhukese polümeerikattega tabletti

 

EU/1/01/174/010

30 õhukese polümeerikattega tabletti

 

EU/1/01/174/011

60 õhukese polümeerikattega tabletti

 

EU/1/01/174/012

84 õhukese polümeerikattega tabletti

 

EU/1/01/174/013

120 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/01/174/014

360 õhukese polümeerikattega tabletti

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Starlix 120 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Starlix 120 mg tabletid

Nategliniid

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Novartis Europharm Limited

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Starlix 180 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Nategliniid

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 180 mg nategliniidi.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosmonohüdraati.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Õhukese polümeerikattega tablett

12 õhukese polümeerikattega tabletti

24 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

60 õhukese polümeerikattega tabletti

84 õhukese polümeerikattega tabletti

120 õhukese polümeerikattega tabletti

360 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/01/174/015

12 õhukese polümeerikattega tabletti

 

EU/1/01/174/016

24 õhukese polümeerikattega tabletti

 

EU/1/01/174/017

30 õhukese polümeerikattega tabletti

 

EU/1/01/174/018

60 õhukese polümeerikattega tabletti

 

EU/1/01/174/019

84 õhukese polümeerikattega tabletti

 

EU/1/01/174/020

120 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/01/174/021

360 õhukese polümeerikattega tabletti

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Starlix 180 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Starlix 180 mg tabletid

Nategliniid

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Novartis Europharm Limited

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu