Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Stayveer (bosentan monohydrate) – Pakendi märgistus - C02KX01

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusStayveer
ATC koodC02KX01
Toimeainebosentan monohydrate
TootjaMarklas Nederlands BV   

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

56 JA 112 TABLETTI SISALDAV KARP

KARP/BLISTER

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

STAYVEER 62,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

bosentaan

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 62,5 mg bosentaani (bosentaanmonohüdraadina).

3.ABIAINED

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

56 õhukese polümeerikattega tabletti

112 õhukese polümeerikattega tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Suukaudne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {KK/AAAA}

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD

JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Marklas Nederland BV

Beneluxlaan 2b

3446 GR Woerden

Holland

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/832/001

EU/1/13/832/003

13.PARTII NUMBER

Lot

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

STAYVEER 62,5 mg

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-VÖÖTKOOD

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

56 JA 112 TABLETTI SISALDAV KARP

KARP/BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

STAYVEER 125 mg õhukese polümeerikattega tabletid

bosentaan

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 125 mg bosentaani (bosentaanmonohüdraadina).

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

56 õhukese polümeerikattega tabletti

112 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Suukaudne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP {KK/AAAA}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD

JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Marklas Nederland BV

Beneluxlaan 2b

3446 GR Woerden

Holland

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/832/002

EU/1/13/832/004

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

STAYVEER 125 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-VÖÖTKOOD

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

56 TABLETTI SISALDAV KARP

KARP JA PUDELI ETIKETT / PUDELID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

STAYVEER 62,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

bosentaan

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 62,5 mg bosentaani (monohüdraadina)

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

56 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Desikanti mitte alla neelata.

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP {KK/AAAA}

Kasutada 30 päeva jooksul pärast esmast avamist.

Avamiskuupäev:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Marklas Nederland BV

Beneluxlaan 2b

3446 GR Woerden

Holland

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/832/005

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

STAYVEER 62,5 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-VÖÖTKOOD

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

56 TABLETTI SISALDAV KARP

KARP JA PUDELI ETIKETT / PUDELID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

STAYVEER 125 mg õhukese polümeerikattega tabletid

bosentaan

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 125 mg bosentaani (monohüdraadina)

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

56 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Desikanti mitte alla neelata.

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP {KK/AAAA}

Kasutada 30 päeva jooksul pärast esmast avamist.

Avamiskuupäev:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Marklas Nederland BV

Beneluxlaan 2b

3446 GR Woerden

Holland

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/832/006

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

STAYVEER 125 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-VÖÖTKOOD

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

STAYVEER 62,5 mg tabletid

bosentaan

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Marklas Nederland BV

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {KK/AAAA}

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

STAYVEER 125 mg tabletid

bosentaan

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Marklas Nederland BV

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP {KK/AAAA}

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

PATSIENDI HOIATUSKAART

((Esikaas))

((Tagakaas))

 

 

Olulised ohutusalased hoiatused STAYVEER-ravi (bosentaani)

Rasestumisvastased vahendid

 

 

Kas te kasutate praegu rasestumisvastaseid vahendeid?

saavatele patsientidele

 

 

Jah

Ei

Käesolev kaart sisaldab tähtsat teavet STAYVEERi kohta. Palun lugege see kaart enne

 

 

Kui jah, kirjutage siia nende nimetused:

ravi alustamist STAYVEERiga hoolikalt läbi.

 

Teie nimi: __________________________________________________

 

_________________________________

Ravi määranud arst: __________________________________________

 

_________________________________

Kui teil on STAYVEERi kohta küsimusi, pöörduge oma arsti poole.

Võtke see kaart järgmisele arsti või günekoloogi visiidile kaasa, et ta saaks teile nõu anda

Marklas Nederland BV

selle kohta, kas teil on vaja kasutada täiendavaid või alternatiivseid rasestumisvastaseid

meetodeid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

((Siseleht 1))

((Siseleht 2))

 

 

Kui olete rasestumiseas naine, lugege käesolev lehekülg hoolikalt läbi

Maksatalitluse vereproov

 

Rasedus

Osal STAYVEER-ravi saavatest patsientidest on ilmnenud kõrvalekaldeid maksatalitluse

STAYVEER võib kahjustada loote arengut. Seepärast ei tohi raseduse ajal STAYVEERi

analüüside tulemustes. STAYVEER-ravi ajal määrab arst teile regulaarseid vereproove, et

kasutada ega rasestuda STAYVEERi kasutamise ajal.

avastada muutusi teie maksa talitluses.

 

Peale selle, kui teil on pulmonaalne hüpotensioon, võivad selle sümptomid rasestumisel

 

Ärge unustage teha igakuiseid maksatalitluse vereproove.

tugevalt süveneda. Kui arvate, et võite olla rase, rääkige sellest oma arstile või

Pärast annuse suurendamist määratakse teile 2 nädala möödumisel üks täiendav

günekoloogile.

proov.

 

 

Rasestumisvastased vahendid

 

 

Esimese igakuise prooviandmise kuupäev: ____________________________

Hormoonidel põhinevad rasestumisvastased vahendid – näiteks suukaudsed

 

 

 

rasestumisvastased vahendid ehk rasestumisvastased tabletid, hormoonsüstid,

 

Teie igakuiste maksa vereanalüüside kuupäevad:

implantaadid või rasestumisvastased plaastrid – ei hoia ravi ajal STAYVEERiga

Jaan ______

Mai ______

Sept _____

rasestumist usaldusväärselt ära. Seetõttu tuleb kasutada lisaks mõnele sellisele

 

 

 

hormonaalsele rasestumisvastasele vahendile rasestumisvastast barjäärmeetodit – näiteks

 

 

 

kondoomi, diafragmat või vaginaalkäsna. Küsimuste korral pöörduge kindlasti oma arsti

Veebr ______

Juuni ______

Okt _____

või günekoloogi poole – täitke käesoleva kaardi tagaküljel olevad andmed ja võtke see

järgmisele arsti või günekoloogi visiidile kaasa.

 

 

 

Enne ravi alustamist STAYVEERiga ja ravi ajal on soovitatav teha igakuiseid

Märts ______

Juuli ______

Nov _____

rasedusteste, isegi kui te ei usu, et võite olla rase.

 

 

 

Esimese igakuise testi kuupäev: _________________________________

Apr ______

Aug ______

Dets _____

 

 

 

 

 

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu