Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Strensiq (asfotase alfa) – Pakendi märgistus - A16AB

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusStrensiq
ATC koodA16AB
Toimeaineasfotase alfa
TootjaAlexion Europe SAS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND 40 mg/ml

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Strensiq 40 mg/ml süstelahus

Alfaasfotaas

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml lahust sisaldab 40 mg alfaasfotaasi.

Üks viaal sisaldab 12 mg alfaasfotaasi (12 mg / 0,3 ml). Üks viaal sisaldab 18 mg alfaasfotaasi (18 mg / 0,45 ml). Üks viaal sisaldab 28 mg alfaasfotaasi (28 mg / 0,7 ml). Üks viaal sisaldab 40 mg alfaasfotaasi (40 mg / 1 ml).

3.ABIAINED

Naatriumkloriid, dinaatriumvesinikfosfaatheptahüdraat, naatriumdivesinikfosfaatmonohüdraat, süstevesi.

Täpsem teave on esitatud pakendi infolehel.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus

1 viaal 0,3 [0,45; 0,7; 1] ml

12 viaali 0,3 [0,45; 0,7; 1] ml

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanne.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis. Hoida valguse eest kaitstult.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Kasutamata jäänud lahus tuleb hävitada.

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Alexion Europe SAS

1-15, Avenue Edouard Belin

92500 Rueil-Malmaison

Prantsusmaa

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/15/1015/001

EU/1/15/1015/002

EU/1/15/1015/005

EU/1/15/1015/006

EU/1/15/1015/007

EU/1/15/1015/008

EU/1/15/1015/009

EU/1/15/1015/010

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

STRENSIQ 40 mg/ml 12 mg / 0,3 ml

18 mg / 0,45 ml

28 mg / 0,7 ml

40 mg / 1 ml

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

VIAALI ETIKETT 40 mg/ml

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Strensiq 40 mg/ml süstelahus Strensiq 40 mg/ml süstelahus Strensiq 40 mg/ml süstelahus Strensiq 40 mg/ml süstelahus alfaasfotaas

s.c.

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

6.MUU

12 mg / 0,3 ml

18 mg / 0,45 ml

28 mg / 0,7 ml

40 mg / 1 ml

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND 100 mg/ml

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Strensiq 100 mg/ml süstelahus

Alfaasfotaas

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml lahust sisaldab 100 mg alfaasfotaasi.

Üks viaal sisaldab 80 mg alfaasfotaasi (80 mg / 0,8 ml).

3. ABIAINED

Naatriumkloriid, dinaatriumvesinikfosfaatheptahüdraat, naatriumdivesinikfosfaatmonohüdraat, süstevesi

Täpsem teave on esitatud pakendi infolehel

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus.

1 viaal 0,8 ml

12 viaali 0,8 ml

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis. Hoida valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Kasutamata jäänud lahus tuleb hävitada.

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Alexion Europe SAS

1-15, Avenue Edouard Belin

92500 Rueil-Malmaison

Prantsusmaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/15/1015/003

EU/1/15/1015/004

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

STRENSIQ 100 mg/ml 80 mg / 0,8 ml

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

VIAALI ETIKETT 100 mg/ml

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Strensiq 100 mg/ml süstelahus alfaasfotaas

s.c.

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

6. MUU

80 mg / 0,8 ml

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu