Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sutent (sunitinib) – Pakendi infoleht - L01XE04

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusSutent
ATC koodL01XE04
Toimeainesunitinib
TootjaPfizer Limited

Pakendi infoleht: teave kasutajale

SUTENT 12,5 mg kõvakapslid

SUTENT 25 mg kõvakapslid

SUTENT 37,5 mg kõvakapslid

SUTENT 50 mg kõvakapslid

Sunitiniib

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Sutent ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Sutenti võtmist

3.Kuidas Sutenti võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Sutenti säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Sutent ja milleks seda kasutatakse

Sutenti toimeaine sunitiniib on proteiini kinaasi inhibiitor. Seda kasutatakse vähi raviks, sest see väldib spetsiaalse valkude rühma aktiivsust, mis osalevad teadaolevalt vähirakkude kasvus ja levikus.

Sutenti kasutatakse täiskasvanutel järgmiste vähitüüpide raviks:

-Gastrointestinaalne stromaalne tuumor (GIST) on mao ja soolestiku vähi tüüp, mille puhul imatiniib (üks teine vähivastane ravim) ei toimi enam või te ei saa imatiniibi võtta.

-Metastaatiline neerurakuline vähk (MRCC) on neeruvähi tüüp, mis on levinud teistesse kehaosadesse.

-Pankrease neuroendokriinsed tuumorid (pNET) (pankrease hormoone tootvate rakkude tuumorid), mis on progresseerunud või mida ei saa kirurgiliselt eemaldada.

Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas Sutent toimib või miks see ravim on teile kirjutatud, küsige oma arstilt.

2. Mida on vaja teada enne Sutenti võtmist

Ärge võtke Sutenti:

-kui te olete allergiline (ülitundlik) sunitiniibi või Sutenti mõne koostisosa suhtes (vt lõik 6).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Sutenti võtmist pidage nõu oma arstiga:

-Kui teil on kõrge vererõhk. Sutent võib vererõhku tõsta. Teie arst võib ravi ajal Sutentiga kontrollida teie vererõhku ja vajaduse korral võidakse teid ravida vererõhku langetavate ravimitega;

-Kui teil on praegu või varem esinenud verehaigus, veritsemisprobleeme või verevalumite tekkimist. Sutentiga ravimine võib suurendada verejooksu ohtu või muuta mõnede vererakkude arvu, mis võib põhjustada aneemiat või mõjutada verehüübivust. Kui te võtate varfariini või atsenokumarooli, mis vedeldavad verd verehüüvete vältimiseks, võib teil esineda suurenenud verejooksu risk. Kui teil esineb ravi ajal Sutentiga verejooks, rääkige sellest oma arstile;

-Kui teil on südameprobleemid. Sutent võib põhjustada südameprobleeme. Kui te tunnete end väga väsinuna, hingeldate või kui teie jalalabad ja pahkluud on turses, rääkige sellest oma arstile;

-Kui teil esinevad ebanormaalsed südamerütmi muutused. Sutent võib põhjustada südamerütmi kõrvalekaldeid. Ravi ajal Sutentiga võib teie arst teha elektrokardiogramme nende probleemide hindamiseks. Kui teil esineb Sutenti võtmise ajal pearinglust, jõuetust või ebanormaalseid südamelööke, rääkige sellest oma arstile;

-Kui teil on hiljuti olnud probleeme verehüüvetega veenides ja/või arterites (veresoonte tüübid), sealhulgas insult, südamerabandus, emboolia või tromboos. Helistage kohe oma arstile, kui teil tekivad ravi ajal Sutentiga sellised sümptomid nagu valu või survetunne rinnus, valu käsivartes, seljas, kaelas või lõuas, hingeldamine, ühe kehapoole tuimus või nõrkus, raskused kõnelemisega, peavalu või pearinglus;

-Kui teil on või on olnud väikseimate veresoonte vigastus, mida nimetatakse trombootiliseks mikroangiopaatiaks (TMA). Rääkige oma arstile, kui teil tekivad palavik, kurnatus, väsimus, verevalumid, verejooks, turse, segasus, nägemise kaotus ja krambihood;

-Kui teil on probleeme kilpnäärmega. Sutent võib põhjustada kilpnäärmeprobleeme. Rääkige oma arstile, kui te Sutenti võtmise ajal väsite kiiremini, tajute üldiselt rohkem külma kui teised inimesed või kui teie hääl muutub madalamaks. Teie kilpnäärmetalitlust tuleb kontrollida enne Sutenti võtmist ja regulaarselt selle võtmise ajal. Kui teie kilpnääre ei tooda piisavalt kilpnäärme hormooni, võite te saada kilpnäärme hormooni asendusravi;

-Kui teil on praegu või varem esinenud kõhunäärme- või sapipõie häireid. Rääkige oma arstile, kui teil tekib ükskõik milline järgnevatest nähtudest ja sümptomitest: valu mao piirkonnas (ülakõhus), iiveldus, oksendamine ja palavik. Need võivad olla põhjustatud kõhunäärme- või sapipõiepõletikust;

-Kui teil on praegu või varem esinenud maksaprobleeme. Rääkige oma arstile, kui teil tekib Sutentiga ravimise ajal ükskõik milline järgnevatest maksaprobleemide nähtudest ja sümptomitest: sügelus, naha või silmade kollasus, tume uriin ja valu või ebamugavustunne paremal ülakõhus. Teie arst peab kliiniliste näidustuste alusel tegema vereanalüüse teie maksatalitluse kontrollimiseks nii enne ravi alustamist Sutentiga kui ka ravi ajal;

-Kui teil on praegu või varem esinenud neeruprobleeme. Teie arst jälgib teie neerutalitlust;

-Kui te lähete operatsioonile või kui teile on hiljuti tehtud operatsioon. Sutent võib mõjutada haavade paranemist. Tavaliselt peate te Sutenti võtmise katkestama, kui te lähete operatsioonile. Teie arst otsustab, millal te Sutenti uuesti võtma hakkate;

-Enne ravi algust Sutentiga võidakse teil soovitada lasta oma hambaid kontrollida.

-kui teil on praegu või on varem esinenud valu suus, hammastes ja/või lõualuus, paistetus või haavandid suus,

lõualuu tuimus või raskustunne või hamba logisemine, rääkige sellest kohe oma arstile ja hambaarstile;

-kui teile on vaja teha invasiivset hambaravi või hambaoperatsioon, rääkige oma hambaarstile, et teid ravitakse Sutentiga. Eriti oluline on see siis, kui te saate või olete saanud ka intravenoosseid bisfosfonaate. Bisfosfonaadid on ravimid, mida võidakse anda mõne muu meditsiinilise seisundi tõttu luutüsistuste ennetamiseks;

-Kui teil on praegu või on varem esinenud naha ja nahaaluskoe kahjustusi. Ravimi kasutamise ajal võib ilmneda gangrenoosne püodermia (valulikud nahahaavandid) või nekrotiseeriv fastsiit (kiiresti leviv naha/pehmete kudede infektsioon, mis võib olla eluohtlik). Tavaliselt on see toime pöörduv sunitiniib-ravi lõpetamisel. Sunitiniibi kasutamisel on teatatud rasketest nahalöövetest (Stevensi-Johnsoni sündroom, epidermise toksiline nekrolüüs, multiformne erüteem), mis avalduvad kehatüvel algul punakate täppide või ümmarguste laikudena, mille keskel on sageli villid. Lööve võib progresseeruda ulatusliku villide tekkimise või naha koorumiseni ja võib olla eluohtlik. Kui teil tekivad lööve või mainitud nahasümptomid, pöörduge kohe arsti poole;

-Kui teil on praegu või varem esinenud krambid. Teavitage võimalikult kiiresti oma arsti, kui teil on kõrge vererõhk, peavalu või nägemiskaotus.

-Kui teil on suhkurtõbi. Suhkurtõvega patsientidel tuleb veresuhkru taset regulaarselt kontrollida, et hinnatavajadust kohandada diabeediravimi annust veresuhkru madalale langemise riski vähendamiseks.

Lapsed ja noorukid

Sutenti ei soovitata alla 18-aastastele isikutele.

Muud ravimid ja Sutent

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Mõned ravimid võivad mõjutada Sutenti sisaldust teie organismis. Teavitage oma arsti, kui te kasutate ravimeid, mis sisaldavad järgmisi toimeaineid:

ketokonasool, itrakonasool – kasutatakse seennakkuste ravis,

erütromütsiin, klaritromütsiin, rifampitsiin kasutatakse nakkuste ravis,

ritonaviir kasutatakse HIV ravis,

deksametasoon kortikosteroid, mida kasutatakse mitmete seisundite ravis (nt allergia / hingamisprobleemid või nahahaigused),

fenütoiin, karbamasepiin, fenobarbitaal kasutatakse epilepsia ja teiste neuroloogiliste seisundite ravis,

taimsed vahendid, mis sisaldavad naistepuna (Hypericum perforatum) kasutatakse depressiooni ja ärevuse ravis.

Sutent koos toidu, joogi ja alkoholiga

Greibimahla joomist tuleb ravi ajal Sutentiga vältida.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase või imetate, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võite rasestuda, peate te ravi ajal Sutentiga kasutama usaldusväärset rasestumisvastast meetodit.

Kui te toidate rinnaga last, rääkige sellest oma arstile. Te ei tohi imetada last ravi ajal Sutentiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kui teil esineb uimasust või ebatavalist väsimust, olge autojuhtimisel või masinatega töötamisel eriti ettevaatlik.

3.Kuidas Sutenti võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga.

Teie arst määrab teile sobiva annuse, sõltuvalt vähitüübist mida tuleb ravida. Kui teil ravitakse GISTi või MRCCd, siis tavaline raviannus on 50 mg üks kord ööpäevas.

Sutenti võetakse 28 päeva (4 nädalat), millele järgneb 14 päeva (2 nädalat) puhkust (ilma ravimita), seega kokku 6-nädalane tsükkel. Kui teil ravitakse pNETi, siis tavaline annus on 37,5 mg üks kord ööpäevas ilma puhkuseta. Teie arst otsustab, milline on teile sobiv annus, kas ja millal te peate ravi Sutentiga lõpetama.

Sutenti võib võtta koos toiduga või ilma.

Kui te võtate Sutenti rohkem kui ette nähtud

Kui olete kogemata võtnud liiga palju kapsleid, rääkige sellest kohe oma arstile. Te võite vajada meditsiinilist abi.

Kui te unustate Sutenti võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil tekib mõni järgmistest tõsistest kõrvaltoimetest, pöörduge kohe arsti poole (vt ka Mida on vaja teada enne Sutenti võtmist):

Südameprobleemid.

Kui te tunnete end väga väsinuna, hingeldate või kui teie jalalabad ja pahkluud on turses, rääkige sellest oma arstile. Need võivad olla südameprobleemide, sealhulgas südamepuudulikkuse ja südamelihase probleemide (kardiomüopaatia) sümptomid.

Probleemid kopsude või hingamisega. Rääkige oma arstile, kui teil tekib köha, valu rinnus, järsult algav hingeldus või veriköha. Need võivad olla kopsuembooliaks nimetatava haiguse sümptomid. Kopsuemboolia tekib, kui verehüübed liiguvad teie kopsudesse.

Neeruhäired.

Rääkige oma arstile, kui teie urineerimissagedus muutub või urineerimine lakkab. Need võivad olla neerupuudulikkuse sümptomid.

Veritsus.

Rääkige oma arstile, kui teil esineb ravi ajal Sutentiga mõni nendest sümptomitest või tõsine veritsusprobleem: valulik, turses kõht, vere oksendamine, must, kleepuv väljaheide, veri uriinis, peavalu või vaimse seisundi muutus, vere või verise röga köhimine kopsust või hingamisteedest.

Kasvaja hävinemine, mis tekitab sooleseina augu. Rääkige oma arstile, kui teil esineb tugev kõhuvalu, palavik, iiveldus, oksendamine, veri väljaheites või muutused roojamise sageduses.

Teised kõrvaltoimed Sutentiga on:

Väga sage: (võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st)

Vereliistakute, punaste vereliblede ja/või valgete vereliblede (nt neutrofiilide) arvu vähenemine.

Hingeldus.

Kõrge vererõhk.

Tugev väsimus, jõu kaotus.

Naha alla ja silmade ümbrusse kogunenud vedelikust põhjustatud tursed, raske allergiline lööve.

Suuvalu/ärritus, suu haavandid/põletik/kuivus, maitsmishäired, seedehäired, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, kõhukinnisus, kõhuvalu/-turse, isukaotus või –langus.

Kilpnäärme vähenenud aktiivsus (hüpotüreoidism).

Pearinglus.

Peavalu.

Ninaverejooks.

Seljavalu, liigesevalu.

Jalgade ja käte valu.

Naha kollasus/naha värvimuutus, naha liigpigmentatsioon, juuksevärvi muutus, lööve käelabadel ja jalataldadel, lööve, kuiv nahk.

Köha.

Palavik.

Raskused uinumisel.

Sage: (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st)

Trombide teke veresoontes.

Südamelihase verevarustuse puudulikkus, mida põhjustab südame pärgarterite ummistumine või ahenemine.

Valu rinnus.

Südame vähenenud võime pumbata verd.

Vedelikupeetus, sealhulgas kopsude ümber.

Infektsioonid.

Veresuhkru taseme langus. Kui teil tekivad madala veresuhkrutaseme mis tahes nähud ja sümptomid: teavitage oma arsti niipea kui võimalik, kui teil tekib väsimus, südamepekslemine, higistamine, nälg ja teadvusekaotus.

Valgu kaotus uriiniga, mis võib põhjustada turseid.

Gripitaoline sündroom.

Kõrvalekalded vereanalüüsides, sh pankrease ja maksaensüümide osas.

Kõrge kusihappetase veres.

Hemorroidid, valu pärasooles, igeme veritsus, neelamisraskused või neelamisvõimetus.

Põletav või valulik tunne keelel, seedetrakti limaskesta põletik, rohked gaasid maos või soolestikus.

Kaalulangus.

Lihas-skeleti valu (valu luudes ja lihastes), lihasnõrkus, lihaste väsimus, lihasvalu, lihasspasmid.

Nina kuivus, ninakinnisus.

Tugev pisaravoolus.

Ebatavalised tunded nahal, kuiv nahk, sügelus, naha ketendus ja põletik, villid, akne, küünte värvimuutus, juustekaotus.

Ebanormaalsed aistingud jäsemetes.

Ebanormaalselt vähenenud/suurenenud tundlikkus, eriti puutetundlikkus.

Kõrvetised.

Dehüdratsioon.

Kuumalained.

Uriini ebanormaalne värv.

Depressioon.

Külmavärinad.

Aeg-ajalt: (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st)

Eluohtlik pehmekoe infektsioon, sealhulgas anogenitaalpiirkonnas. Pöörduge kohe arsti poole, kui nahavigastuse ümber tekivad infektsiooni sümptomid, sealhulgas temperatuuri tõus, valu, punetus, turse või mäda või vere immitsemine.

Insult.

Südamelihaseinfarkt, mida põhjustab südame verevarustuse katkemine või vähenemine.

Muutused südame elektrilises aktiivsuses või südame rütmihäired.

Vedelik südame ümber (perikardi efusioon).

Maksapuudulikkus.

Pankreasepõletikust põhjustatud valu kõhus.

Kasvaja lagunemine, mis kutsub esile soole mulgustumise (perforatsiooni).

Sapipõiepõletik (paistetus ja punetus) koos sapikividega või ilma.

Ebanormaalsed torusarnased ühendused ühest normaalsest kehaõõnest teise kehaõõnde või nahale.

Suu, hammaste ja/või lõualuu valu, turse või haavandid suus, tuimus või raskustunne lõualuus või hammaste lahtitulek. Need võivad olla lõualuu luukahjustuse (osteonekroosi) sümptomid. Kui märkate mõnda neist sümptomitest, rääkige sellest kohe oma arstile ja hambaarstile.

Kilpnäärmehormoonide ületootmine, mis suurendab organismi puhkeolekus tarbitava energia hulka.

Haavade paranemise halvenemine pärast kirurgilist operatsiooni.

Ensüümi (kreatiinfosfokinaasi) taseme tõus lihasest verre.

Mittevastav ja ülemäärane reaktsioon allergeenile.

Harv: (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st)

Naha ja/või limaskestade raske reaktsioon (Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermaalnekrolüüs, multiformne erüteem).

Tuumorilahustussündroom (TLS) – TLS-ga kaasnevad erinevad ainevahetusega seotud tüsistused, mis võivad tekkida vähiravi ajal. Neid tüsistusi põhjustavad hävivate vähirakkude laguproduktid ja need võivad väljenduda järgmiste nähtudena: iiveldus, hingeldamine, ebaregulaarsed südamelöögid, lihaskrambid, krambid, hägune uriin ja väsimus, mille põhjuseks on normist kõrvalekalded laboratoorse testi tulemustes (kõrge kaaliumi-, kusihappe- ja fosfori sisaldus ning madal kaltsiumi sisaldus veres), mis võivad põhjustada muutusi neerufunktsioonis ja ägedat neerupuudulikkust.

Lihaste ebanormaalne lagunemine, mis võib põhjustada probleeme neerudega (rabdomüolüüs).

Kõrvalekalded aju töös, mille tunnusteks on peavalu, segasus, krambihood ja nägemise halvenemine (pöörduv posterioorse leukoentsefalopaatia sündroom).

Valusad nahahaavandid (gangrenoosne püodermia).

Maksapõletik (hepatiit).

Kilpnäärmepõletik.

Väikseimate veresoonte vigastus, mida nimetatakse trombootiliseks mikroangiopaatiaks (TMA).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Sutenti säilitada

-Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

-Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil, pudeli sildil ning blisterpakendil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

-See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

-Ärge kasutage seda ravimit, kui täheldate, et pakend on kahjustatud või näib olevat avatud.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Sutent sisaldab

Sutent 12,5 mg kõvakapslid

Toimeaine on sunitiniib. Iga kapsel sisaldab 12,5 mg sunitiniibi (malaadina).

Abiained on:

-Kapsli sisu: mannitool (E421), naatriumkroskarmelloos, povidoon (K-25) ja magneesiumstearaat.

-Kapsli kest: želatiin, punane raudoksiid (E172) ja titaandioksiid (E171).

-Trükivärv: šellak, propüleenglükool, naatriumhüdroksiid, povidoon ja titaandioksiid (E171).

Sutent 25 mg kõvakapslid

Toimeaine on sunitiniib. Iga kapsel sisaldab 25 mg sunitiniibi (malaadina).

Abiained on:

-Kapsli sisu: mannitool, naatriumkroskarmelloos, povidoon (K-25) ja magneesiumstearaat.

-Kapsli kest: želatiin, titaandioksiid (E171), kollane raudoksiid (E172), punane raudoksiid (E172) ja must raudoksiid (E172).

-Trükivärv: šellak, propüleenglükool, naatriumhüdroksiid, povidoon ja titaandioksiid (E171).

Sutent 37,5 mg kõvakapslid

Toimeaine on sunitiniib. Iga kapsel sisaldab 37,5 mg sunitiniibi (malaadina).

Abiained on:

-Kapsli sisu: mannitool, naatriumkroskarmelloos, povidoon (K-25) ja magneesiumstearaat.

-Kapsli kest: želatiin, titaandioksiid (E171), kollane raudoksiid (E172).

-Trükivärv: šellak, propüleenglükool, kaaliumhüdroksiid ja must raudoksiid (E172).

Sutent 50 mg kõvakapslid

Toimeaine on sunitiniib. Iga kapsel sisaldab 50 mg sunitiniibi (malaadina).

Abiained on:

-Kapsli sisu: mannitool, naatriumkroskarmelloos, povidoon (K-25) ja magneesiumstearaat.

-Kapsli kest: želatiin, titaandioksiid (E171), kollane raudoksiid (E172), punane raudoksiid (E172) ja must raudoksiid (E172).

-Trükivärv: šellak, propüleenglükool, naatriumhüdroksiid, povidoon ja titaandioksiid (E171).

Kuidas Sutent välja näeb ja pakendi sisu

Sutent 12,5 mg on saadaval kõvade želatiinkapslitena, mis on oranži kaane ja oranži korpusega ning mille kaanele on valge trükivärviga kirjutatud “Pfizer” ja korpusele “STN 12.5 mg”, kapsel sisaldab kollaseid kuni oranže graanuleid.

Sutent 25 mg on saadaval kõvade želatiinkapslitena, mis on karamellivärvi kaane ja oranži korpusega ning mille kaanele on valge trükivärviga kirjutatud “Pfizer” ja korpusele “STN 25 mg”, kapsel sisaldab kollaseid kuni oranže graanuleid.

Sutent 37,5 mg on saadaval kõvade želatiinkapslitena, mis on karamellivärvi kaane ja oranži korpusega ning mille kaanele on valge trükivärviga kirjutatud “Pfizer” ja korpusele “STN 37.5 mg”, kapsel sisaldab kollaseid kuni oranže graanuleid.

Sutent 50 mg on saadaval kõvade želatiinkapslitena, mis on karamellivärvi kaane ja karamellivärvi korpusega ning mille kaanele on valge trükivärviga kirjutatud “Pfizer” ja korpusele “STN 50 mg”, kapsel sisaldab kollaseid kuni oranže graanuleid.

See on saadaval 30 kapslit sisaldavates plastikpudelites ja 28 kapslit x 1 ühekordse annusega perforeeritud blisterpakendis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Pfizer Limited

Ramsgate Road Sandwich, Kent CT13 9NJ Ühendkuningriik

Tootja

Pfizer Italia S.r.l.

Via del Commercio – Zona Industriale 63100 Marino del Tronto (Ascoli Piceno) Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Belgique / België /Belgien

Lietuva

Pfizer S.A. / N.V.

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Tel. + 370 52 51 4000

България

Luxembourg/Luxemburg

Пфaйзep Люксeмбypг CAPЛ, Kлoн България

Pfizer S.A.

Тел.: +359 2 970 4333

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Česká republika

Magyarország

Pfizer PFE, spol. s r.o.

Pfizer Kft.

Tel.: +420 283 004 111

Tel.: +36-1-488-37-00

Danmark

Malta

Pfizer ApS

V.J. Salomone Pharma Ltd.

Tlf: +45 44 20 11 00

Tel. +356 21220174

Deutschland

Nederland

Pfizer Pharma GmbH

Pfizer BV

Tel: +49 (0)30 550055 51000

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Eesti

Norge

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Pfizer Norge AS

Tel.: +372 666 7500

Tlf: +47 67 52 61 00

Ελλάδα

Österreich

Pfizer Ελλάς A.E.

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Τ λ: +30 210 6785 800

España

Polska

Pfizer S.L.

Pfizer Polska Sp.z.o.o

Tél: +34 91 490 99 00

Tel.:+48 22 335 61 00

France

Portugal

Pfizer

Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Tel: +351 21 423 5500

Hrvatska

România

Pfizer Croatia d.o.o.

Pfizer Romania S.R.L.

Tel: + 385 1 3908 777

Tel: +40 (0) 21 207 28 00

Ireland

Slovenija

Pfizer Healthcare Ireland

Pfizer Luxembourg SARL

Tel: 1800 633 363 (toll free)

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

+44 (0)1304 616161

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

 

Tel.: + 386 (0)1 52 11 400

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Sími: +354 540 8000

Tel.:+ 421 2 3355 5500

Italia

Suomi/Finland

Pfizer S.r.l.

Pfizer Oy

Tel: +39 06 33 18 21

Puh./Tel: +358 (0)9 43 00 40

Kύπρος

Sverige

Pfizer Ελλάς A.E. (Cyprus Branch)

Pfizer Innovations AB

Tηλ.:+ 357 22 817690

Tel: +46 (0)8 550 520 00

Latvija

United Kingdom

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Pfizer Limited

Tel.: + 371 670 35 775

Tel: +44 (0)1304 616161

Infoleht on viimati uuendatud

 

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu