Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Synflorix (pneumococcal polysaccharide serotype...) – Pakendi märgistus - J07AL52

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusSynflorix
ATC koodJ07AL52
Toimeainepneumococcal polysaccharide serotype 1 /pneumococcal polysaccharide serotype 1, 4, 5, 6b, 7f, 9v, 14, 18c, 19f, 23f /pneumococcal polysaccharide serotype 14 /pneumococcal polysaccharide serotype 18c /pneumococcal polysaccharide serotype 19f / pneumococcal
TootjaGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP, MILLES ON SÜSTEL KOOS NÕELAGA VÕI ILMA, PAKENDIS 1, 10, 50 TK

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Synflorix süstesuspensioon süstlis

Pneumokokk-polüsahhariidi konjugaatvaktsiin (adsorbeeritud)

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga 0,5 ml annus sisaldab 1 mikrogrammi polüsahhariidi serotüüpe 1, 5, 6B, 7F, 9V, 14 ja 23F ning 3 mikrogrammi serotüüpe 4, 18C ja 19F

3.ABIAINED

Naatriumkloriid

Süstevesi

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstesuspensioon süstlis

1 süstel

1 annus (0,5 ml)

10 süstlit

10 annust (0,5 ml)

1 süstel + 1 nõel

1 annus (0,5 ml)

10 süstlit + 10 nõela

10 x 1 annus (0,5 ml)

1 süstel + 2 nõela

1 annus (0,5 ml)

50 süstlit

50 annust (0,5 ml)

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

Intramuskulaarne

Enne manustamist peab vaktsiin saavutama toatemperatuuri

Enne kasutamist korralikult loksutada

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis

Mitte hoida sügavkülmas

Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgia

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/09/508/001 – pakendis 1 süstel ilma nõelata

EU/1/09/508/002 – pakendis 10 süstlit ilma nõelata

EU/1/09/508/003 – pakendis 1 süstel koos 1 nõelaga

EU/1/09/508/004 – pakendis 10 süstlit koos 10 nõelaga

EU/1/09/508/005 – pakendis 1 süstel koos 2 nõelaga

EU/1/09/508/010 – pakendis 50 süstlit ilma nõelata

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille’ mitte lisamiseks heakskiidetud.

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL SÜSTELI SILT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Synflorix süstesuspensioon süstlis i.m.

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

1 annus (0,5 ml)

6.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VIAAL, 1, 10, 100 TK PAKENDIS

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Synflorix süstesuspensioon

Pneumokokk-polüsahhariidi konjugaatvaktsiin (adsorbeeritud)

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga 0,5 ml annus sisaldab 1 mikrogrammi polüsahhariidi serotüüpe 1, 5, 6B, 7F, 9V, 14 ja 23F ning 3 mikrogrammi serotüüpe 4, 18C ja 19F

3. ABIAINED

Naatriumkloriid

Süstevesi

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstesuspensioon

1 viaal

1 annus (0,5 ml)

10 viaali

10 x 1 annus (0,5 ml)

100 viaali

100 x 1 annus (0,5 ml)

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

Intramuskulaarne

Enne manustamist peab vaktsiin saavutama toatemperatuuri

Enne kasutamist korralikult loksutada

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis

Mitte hoida sügavkülmas

Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/09/508/006 – pakendis 1 viaal

EU/1/09/508/007 – pakendis 10 viaali

EU/1/09/508/008 – pakendis 100 viaali

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks heakskiidetud.

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL VIAALI SILT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Synflorix süstesuspensioon i.m.

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

1 annus (0,5 ml)

6. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

MITMEANNUSELINE VIAAL (2 ANNUST), 100 TK PAKENDIS

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Synflorix süstesuspensioon mitmeannuselises konteineris (2 annust)

Pneumokokk-polüsahhariidi konjugaatvaktsiin (adsorbeeritud)

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga 0,5 ml annus sisaldab 1 mikrogrammi polüsahhariidi serotüüpe 1, 5, 6B, 7F, 9V, 14 ja 23F ning 3 mikrogrammi serotüüpe 4, 18C ja 19F

3. ABIAINED

Naatriumkloriid

Süstevesi

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstesuspensioon mitmeannuselises konteineris (2 annust)

100 MITMEANNUSELIST viaali (2 annust viaalis – 0,5 ml annused)

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

Intramuskulaarne

Enne manustamist peab vaktsiin saavutama toatemperatuuri

Enne kasutamist korralikult loksutada

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis

Mitte hoida sügavkülmas

Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult

Tuleb ära kasutada 6 tunni jooksul pärast viaali esmakordset avamist

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/09/508/009

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks heakskiidetud.

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL MITMEANNUSELISE VIAALI SILT (2 ANNUST)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Synflorix injektsioon i.m.

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

2annust (0,5 ml/annus)

6. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED MITMEANNUSELINE VIAAL (4 ANNUST), 10, 100 TK PAKENDIS

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Synflorix süstesuspensioon mitmeannuselises konteineris (4 annust)

Pneumokokk-polüsahhariidi konjugaatvaktsiin (adsorbeeritud)

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga 0,5 ml annus sisaldab 1 mikrogrammi polüsahhariidi serotüüpe 1, 5, 6B, 7F, 9V, 14 ja 23F ning 3 mikrogrammi serotüüpe 4, 18C ja 19F

3. ABIAINED

Naatriumkloriid 2-fenoksüetanool Süstevesi

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstesuspensioon mitmeannuselises konteineris (4 annust)

10 MITMEANNUSELIST viaali (4 annust viaalis – 0,5 ml annused) 100 MITMEANNUSELIST viaali (4 annust viaalis – 0,5 ml annused)

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

Intramuskulaarne

Enne manustamist peab vaktsiin saavutama toatemperatuuri

Enne kasutamist korralikult loksutada

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis Mitte lasta külmuda

Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult

Pärast esmakordset avamist võib vaktsiini hoida külmkapis maksimaalselt 28 päeva

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/09/508/012 – pakendis 10 viaali

EU/1/09/508/013 – pakendis 100 viaali

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks heakskiidetud.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

MITMEANNUSELISE VIAALI SILT (4 ANNUST)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Synflorix injektsioon i.m.

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

4annust (0,5 ml/annus)

6. MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu