Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TachoSil (human fibrinogen / human thrombin) – Pakendi märgistus - B02BC30

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusTachoSil
ATC koodB02BC30
Toimeainehuman fibrinogen / human thrombin
TootjaTakeda Austria GmbH

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

TachoSil koeliimi maatriks

Inimese fibrinogeen/inimese trombiin

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga maatriks sisaldab cm2 kohta:

Inimese fibrinogeen

5,5 mg

Inimese trombiin

2,0 RÜ

3.ABIAINED

Hobuse kollageen, inimese albumiin, riboflaviin (E101), naatriumkloriid, naatriumtsitraat (E331), L-arginiin-hüdrokloriid

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Koeliimi maatriks

1 maatriks 9,5 cm x 4,8 cm

2 maatriksit 4,8 cm x 4,8 cm

1 maatriks 3,0 cm x 2,5 cm

5 maatriksit 3,0 cm x 2,5 cm

1 valmisrullitud maatriks 4,8 cm x 4,8 cm

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Epilesionaalseks kasutamiseks

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Pärast fooliumkotikese avamist koheselt ära kasutada. Mitte resteriliseerida.

8.KÕLBLIKKUSAEG

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Takeda Austria GmbH

St. Peter Strasse 25

A-4020 Linz, Austria

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/04/277/001 1 maatriks 9,5 cm x 4,8 cm

EU/1/04/277/002 2 maatriksit 4,8 cm x 4,8 cm

EU/1/04/277/003 1 maatriks 3,0 cm x 2,5 cm

EU/1/04/277/004 5 maatriksit 3,0 cm x 2,5 cm

EU/1/04/277/005 1 valmisrullitud maatriks 4,8 cm x 4,8 cm

13.PARTII NUMBER

Lot

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille’ mitte lisamiseks on aktsepteeritud.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

ALUMIINIUMFOOLIUMIST KOTIKE

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

TachoSil koeliimi maatriks

Inimese fibrinogeen/inimese trombiin

Epilesionaalseks kasutamiseks

2.MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3.KÕLBLIKKUSAEG

4.PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

1 maatriks 9,5 cm x 4,8 cm

1 maatriks 4,8 cm x 4,8 cm

1 maatriks 3,0 cm x 2,5 cm

1 valmisrullitud maatriks 4,8 cm x 4,8 cm

6.MUU

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL POLÜETÜLEENTEREFTALAADIST BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

TachoSil

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Takeda

3. KÕLBLIKKUSAEG

4. PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu