Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tadalafil Generics (tadalafil) – Pakendi märgistus - G04BE08

Updated on site: 12-Jul-2017

Ravimi nimetusTadalafil Generics
ATC koodG04BE08
Toimeainetadalafil
TootjaMYLAN S.A.S

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Tadalafil Generics 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid tadalafilum

2.TOIMEAINE SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 20 mg tadalafiili.

3.ABIAINED

Sisaldab laktoosi. Täiendavat teavet lugege infolehest.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Õhukese polümeerikattega tablett

28 õhukese polümeerikattega tabletti

56 õhukese polümeerikattega tabletti

28 × 1 õhukese polümeerikattega tabletti

56 × 1 õhukese polümeerikattega tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Mylan S.A.S.

117 Allée des Parcs

69800 Saint-Priest Prantsusmaa

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/16/1153/001

EU/1/16/1153/002

EU/1/16/1153/003

EU/1/16/1153/004

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Tadalafil Generics 20 mg

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Tadalafil Generics 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid tadalafilum

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Mylan S.A.S.

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

4.PARTII NUBER

Lot:

5.MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu