Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tadalafil Lilly (tadalafil) – Pakendi märgistus - G04BE08

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusTadalafil Lilly
ATC koodG04BE08
Toimeainetadalafil
TootjaEli Lilly Nederland B.V.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLINE PAPPKARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Tadalafil Lilly 2,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid tadalafiil

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 2,5 mg tadalafiili

3.ABIAINED

laktoos

Täiendavat infot lugege pakendi infolehest.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

28 õhukese polümeerikattega tabletti.

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Kuidas võtta Tadalafil Lilly-t üks kord ööpäevas

1. Alustage tabletiga blisterpakilt, mis vastab sellele päevale, millal Te alustate Tadalafil Lilly võtmist.

2. Tadalafil Lilly-t veega iga päev umbes samal ajal, kas koos toiduga või ilma.

3. Võttes Tadalafil Lilly-t üks kord ööpäevas, võimaldab see Teil seksuaalse stimulatsiooni korral saavutada erektsiooni ükskõik millisel ajal 24 tunni jooksul ööpäevas. Teie ja Teie partner peate läbima eelmängu, nagu ka siis, kui Te ei kasuta erektsioonihäire ravimit.

Võtke Tadalafil Lilly-t alati täpselt nii, nagu arst on käskinud. Kui Te ei ole milleski kindel, küsige oma arstilt või apteekrilt.

Alkoholi pruukimine võib takistada Teil erektsiooni saavutamist. Seega, vältige Tadalafil Lilly võtmise ajal ülemäärast alkoholi tarbimist.

Te ei tohi võtta Tadalafil Lilly-t üle ühe korra ööpäevas. Kui Te olete võtnud rohkem kui peaksite, tuleb sellest oma arstile rääkida.

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte

Üks kord ööpäevas. Suukaudseks kasutamiseks.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Niiskuse eest kaitsmiseks hoida originaalpakendis. Mitte säilitada temperatuuril üle 30 C.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Eli Lilly Nederland B.V

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/17/1177/001

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

tadalafil Lilly 2,5 mg

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLINE PAPPKARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Tadalafil Lilly 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid tadalafiil

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 5 mg tadalafiili

3. ABIAINED

laktoos

Täiendavat infot lugege pakendi infolehest.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 õhukese polümeerikattega tabletti

28 õhukese polümeerikattega tabletti

84 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Kuidas võtta Tadalafil Lilly-t üks kord ööpäevas

1.Alustage tabletiga blisterpakilt, mis vastab sellele päevale, millal Te alustate Tadalafil Lilly võtmist.

2.Võtke Tadalafil Lilly-t veega iga päev umbes samal ajal, kas koos toiduga või ilma.

3. Võttes Tadalafil Lilly-t erektsioonihäirete raviks üks kord ööpäevas, võimaldab see Teil seksuaalse stimulatsiooni korral saavutada erektsiooni ükskõik millisel ajal 24 tunni jooksul ööpäevas. Teie ja Teie partner peate läbima eelmängu, nagu ka siis, kui Te ei kasuta erektsioonihäire ravimit.

Võtke Tadalafil Lilly-t alati täpselt nii, nagu arst on käskinud. Kui Te ei ole milleski kindel, küsige oma arstilt või apteekrilt.

Alkoholi pruukimine võib takistada Teil erektsiooni saavutamist. Seega, vältige Tadalafil Lilly võtmise ajal ülemäärast alkoholi tarbimist.

Te ei tohi võtta Tadalafil Lilly-t üle ühe korra ööpäevas. Kui Te olete võtnud rohkem kui peaksite, tuleb sellest oma arstile rääkida.

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

Üks kord ööpäevas. Suukaudseks kasutamiseks.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Niiskuse eest kaitsmiseks hoida originaalpakendis. Mitte säilitada temperatuuril üle 25 C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/17/1177/002

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

tadalafil Lilly 5 mg

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLINE PAPPKARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Tadalafil Lilly 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid tadalafiil

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 10 mg tadalafiili

3. ABIAINED

laktoos

Täiendavat infot lugege pakendi infolehest.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

4 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Niiskuse eest kaitsmiseks hoida originaalpakendis. Hoida temperatuuril kuni 30° C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/17/1177/005

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

tadalafil Lilly 10 mg

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLINE PAPPKARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Tadalafil Lilly 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid tadalafiil

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 20 mg tadalafiili

3. ABIAINED

laktoos

Täiendavat infot vaadake pakendi infolehest.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

2 õhukese polümeerikattega tabletti

4 õhukese polümeerikattega tabletti

8 õhukese polümeerikattega tabletti

12 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Niiskuse eest kaitsmiseks hoida originaalpakendis. Hoida temperatuuril kuni 30° C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/17/1177/006

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

tadalafil Lilly 20 mg

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Tadalafil Lilly 2,5 mg tabletid tadalafiil

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Lilly

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

E, T, K, N, R, L, P

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Tadalafil Lilly 5 mg tabletid tadalafiil

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Lilly

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

E, T, K, N, R, L, P

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Tadalafil Lilly 10 mg tabletid tadalafiil

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Lilly

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Tadalafil Lilly 20 mg tabletid tadalafiil

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Lilly

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu