Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Taltz (ixekizumab) – Ravimi omaduste kokkuvõte - L04

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusTaltz
ATC koodL04
Toimeaineixekizumab
TootjaEli Lilly Nederland B.V.

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.8.

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Taltz 80 mg süstelahus süstlis.

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks süstel sisaldab 80 mg iksekizumabi 1 ml-s.

Iksekizumab on rekombinantne inimese monoklonaalne antikeha, mis on toodetud hiina hamstri munasarja (CHO) rakkudes.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Süstelahus süstlis (süstevedelik).

Lahus on selge ja värvitu kuni kergelt kollakas.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Taltz on näidustatud mõõduka kuni raske naastulise psoriaasi raviks täiskasvanutel, kes vajavad süsteemset ravi.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Taltz’i kasutatakse psoriaasi diagnoosimise ja ravi kogemusega arsti järelvalve ja juhendamise all.

Annustamine

Soovitatav annus on 160 mg subkutaanse süstena (kaks 80 mg süstet) 0-nädalal, seejärel 80 mg (üks süste) 2.-, 4.-, 6.-, 8.-, 10.- ja 12.-nädalal, seejärel jätkatakse säilitusannusega 80 mg (üks süste) iga 4 nädala järel.

Kui pärast 16 kuni 20-nädalast ravi ei ole ravivastust tekkinud, tuleb kaaluda ravi katkestamist. Mõnede osalise ravivastuse saavutanud patsientide seisund võib veelgi paraneda jätkates ravi pärast 20ndat nädalat.

Eakad (≥ 65-aastased)

Annuse kohaldamine ei ole vajalik (vt lõik 5.2).

Üle 75-aastaste isikute kohta on piiratud andmed.

Neeru- või maksakahjustus

Taltz’i ei ole nendes patsiendirühmades uuritud. Annustamissoovitusi ei saa anda.

Lapsed

Taltz’i ohutust ja efektiivsust 6…18-aastastel lastel ja noorukitel ei ole veel tõestatud. Andmed puuduvad.

Puudub Taltz’i asjakohane kasutus lastel vanuses kuni 6 aastat mõõduka kuni raske naastulise psoriaasi ravis.

Manustamisviis

Subkutaanne kasutamine:

Taltz on subkutaanseks süstimiseks. Süstekohti võib muuta. Võimalusel tuleb vältida süstekohtadena nahapiirkondi, millel esineb psoriaasikahjustus. Lahust/süstalt ei tohi raputada.

Pärast asjakohast subkutaanse süstetehnika omandamist võib patsient ise endale Taltz’i süstida, kui tervishoiutöötaja peab seda sobivaks. Kuid arst peab tagama patsiendi asjakohase jälgimise. Üldised manustamisjuhised on toodud pakendi infolehes.

4.3Vastunäidustused

Tõsine ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Kliiniliselt oluline, aktiivne infektsioon (nt aktiivne tuberkuloos, vt lõik 4.4).

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Infektsioonid

Ravi Taltz’iga on seostatud infektsioonide suurenenud esinemisega, nt ülemiste hingamisteede infektsioonid, suuõõne kandidiaas, konjunktiviit ja tinea infektsioonid (vt lõik 4.8).

Taltz’i tuleb kasutada ettevaatusega kliiniliselt oluliste krooniliste infektsioonidega patsientidel. Kui sellised infektsioonid tekivad, tuleb patsienti hoolega jälgida ja ravi Taltz’iga katkestada, kui patsient ei reageeri tavaravile või infektsioon muutub tõsiseks. Ravi Taltz’iga ei tohi taasalustada enne kui infektsioon on välja ravitud.

Taltz’i ei tohi manustada aktiivse tuberkuloosiga (TB) patsientidele. Latentse TB-ga patsientidel tuleb enne Taltz’iga ravi alustamist kaaluda tuberkuloosivastast ravi.

Ülitundlikkus

Teatatud on tõsistest ülitundlikkusreaktsioonidest, sh mõned angioödeemi, urtikaaria juhud ja harva esinenud hilistüüpi (10…14 päeva pärast süsti) tõsiste ülitundlikkuseaktsioonide juhud, sealhulgas levinud urtikaaria, düspnoe ja kõrged antikehade tiitrid. Tõsise ülitundlikkusreaktsiooni tekkimisel tuleb Taltz’i manustamine koheselt katkestada ja alustada sobiva raviga.

Põletikuline soolehaigus

Teatatud on Crohn’i tõve ja haavandilise koliidi tekkest või selle ägenemisest. Ettevaatlik tuleb olla Taltz’i määramisel patsientidele, kellel esineb põletikulisi soolehaigusi, sh Crohni tõbi ja haavandiline koliit ning neid patsiente tuleb hoolega jälgida.

Vaktsineerimine

Elusvaktsiine ei tohi kasutada samaaegselt Taltz’iga. Ravivastuse kohta elusvaktsiinidega vaktsineerimisel ei ole andmed saadaval; ravivastuse kohta inaktiivsete vaktsiinidega on ebapiisavad andmed (vt lõik 5.1).

Abiained

See ravimpreparaat sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 mg) ühes 80 mg annuses, st ravim on praktiliselt naatriumivaba.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Taltz’i ohutust manustamisel koos teiste immunomodulaatoritega või fototerapaapiaga ei ole hinnatud.

Tavapäraseid in vivo ravimitevahelisi koostoime uuringuid ei ole läbi viidud. Puuduvad otsesed tõendid IL-17A toime kohta CYP450 ensüümide ekspressioonile. Mõnede CYP450 ensüümide moodustumine on siiski pärsitud kroonilisest põletikust tuleneva tsütokiinide suurenenud taseme tõttu. Seega võib põletikuvastase ravi tulemusel, nagu näiteks IL-17A inhibiitori iksekizumabiga, CYP450 tase normaliseeruda, millega kaasneb CYP450 kaudu metaboliseeruvate samaaegselt manustatavate ravimite väiksem ekspositsioon. Seetõttu ei saa välistada kliiniliselt olulist toimet kitsa terapeutilise indeksiga CYP450 substraatidele, mille annused tuleb individuaalset tiitrida (nt varfariin). Sellist tüüpi ravimeid saavaid patsiente tuleb ravi alustamisel iksekizumabiga terapeutiliselt jälgida.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Viljakas eas naised

Viljakas eas naised peavad ravi ajal ja vähemalt 10 nädalat pärast ravi kasutama efektiivset kontratseptsiooni.

Rasedus

Iksekizumabi kasutamise kohta rasedatel on piiratud andmed. Loomkatsed ei näita otsest ega kaudset kahjulikku toimet rasedusele, embrüo/loote arengule, poegimisele või postnataalsele arengule (vt lõik 5.3). Ettevaatusabinõuna on soovitatav vältida Taltz’i kasutamist raseduse ajal.

Imetamine

Ei ole teada, kas iksekizumb eritub rinnapiimaga või imendub pärast sisse võtmist süsteemselt. Makaakidel (cynomolgus) eritub iksekizumab siiski väikestes kogustes piimaga. Otsuse tegemisel, kas katkestada rinnaga toitmine või ravi Taltz’iga, tuleb arvestada imetamise kasu lapsele ja Taltz’i-ravi kasu naisele.

Fertiilsus

Iksekizumabi toimet inimese fertiilsusele ei ole hinnatud. Loomkatsed ei ole näidanud otsest ega kaudset kahjulikku toimet fertiilsusele (vt lõik 5.3).

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Taltz ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

4.8Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimed olid süstekoha reaktsioonid ja ülemiste hingamisteede infektsioonid (peamiselt nasofarüngiit).

Kõrvaltoimete tabelkokkuvõte

Kliinilistes uuringutes teatatud kõrvaltoimed (Tabel 1) on loetletud MedDRA organsüsteemi klasside kaupa. Igas organsüsteemi klassis on kõrvaltoimed loetletud esinemissageduse järgi, alustades kõige sagedasemast. Igas sagedusegrupis on kõrvaltoimed loetletud tõsiduse vähenemise järjekorras. Lisaks kasutati iga kõrvaltoime jaoks vastavat sageduse määratlust, mis põhineb järgmisel konventsioonil: väga sage (≥ 1/10); sage (≥ 1/100 kuni < 1/10); aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100); harv (≥ 1/10000 kuni < 1/1000); väga harv (< 1/10000).

Taltz’iga raviti kliinilistes uuringutes kokku 4204 naastulise psoriaasiga patsienti. Nendest

2190 psoriaasiga patsienti said ravi Taltz’iga vähemalt ühe aasta jooksul, mis annab ravimise ajaks 3531 patsiendiaastat.

Hindamaks Taltz’i ohutust võrreldes platseeboga kuni 12 nädala jooksul alates ravi alustamisest, koondati kolme naastulise psoriaasi III faasi kliinilise uuringu andmed. Kokku hinnati 3119 patsienti (1161 patsienti said 80 mg iga 4 nädala järel (Q4W), 1167 patsienti sai 80 mg iga 2 nädala järel (Q2W) ja 791 patsienti sai platseebot).

Tabel 1. Kliinilistes uuringutes esinenud kõrvaltoimete loetelua

Organsüsteemi klass

 

 

 

Taltz

 

Platseebo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4W

 

Q2W

 

 

 

 

(N = 1161)

 

(N = 1167)

 

(N = 791)

 

 

n (%)

 

n (%)

 

n (%)

Infektsioonid ja infestatsioonid

 

 

 

 

 

 

Väga sage

Ülemiste

(13,4)

 

163 (14,0)

 

101 (12,8)

 

hingamisteede

 

 

 

 

 

 

 

infektsioonid

 

 

 

 

 

 

Sage

Tinea

(0,9)

 

17 (1,5)

 

1 (0,1)

 

infektsioonid

 

 

 

 

 

 

Aeg-ajalt

Gripp

(0,9)

 

8 (0,7)

 

 

Riniit

(0,9)

 

9 (0,8)

 

 

Suuõõne

2 (0,2)

 

9 (0,8)

 

 

kandidiaasc

 

 

 

 

 

 

 

Konjunktiviit

1 (0,1)

 

8 (0,7)

 

3 (0,4)

 

Tselluliitd

(0,9)

 

9 (0,8)

 

2 (0,3)

Vere ja lümfisüsteemi

häired

 

 

 

 

 

 

Aeg-ajalt

Neutropeenia

3 (0,3)

 

6 (0,5)

 

1 (0,1)

 

Trombotsütopeenia

2 (0,2)

 

2 (0,2)

 

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

 

 

 

 

 

Sage

Orofarüngeaalne

(1,7)

 

16 (1,4)

 

4 (0,5)

 

valu

 

 

 

 

 

 

Seedetrakti häired

 

 

 

 

 

 

 

Sage

Iiveldus

(1,3)

 

23 (2,0)

 

5 (0,6)

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

 

 

 

 

 

 

Aeg-ajalt

Urtikaaria

6 (0,5)

 

10 (0,9)

 

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

 

 

 

 

 

Väga sage

Süstekoha

(12,9)

 

196 (16,8)

 

26 (3,3)

 

reaktsioonid

 

 

 

 

 

 

a Platseebo kontrolliga

(III faasi) kliinilistes

uuringutes mõõduka

kuni raske naastulise

psoriaasiga

patsientidele manustati 12-nädalase ravi jooksul üks kord iga kahe nädala (Q2W) järel 80 mg

iksekizumabi, üks kord iga nelja nädala (Q4W) järel 80 mg iksekizumabi või platseebot

 

bÜlemiste hingamisteede infektsioonide hulka kuulusid nasofarüngiit ja ülemiste hingamisteede infektsioon

cSuuõõne kandidiaasi määratleti kui kõrvalnähtu, eelistatud terminitega suuõõne kandidiaas ja suuõõne seeninfektsioon

dTselluliit hõlmas stafülokokk- ja väliskõrva tselluliiti ning erüsiipelast

eSüstekoha reaktsioonid olid Q2W ja Q4W kombineeritud grupis sagedasemad < 60 kg kehakaaluga

isikutel võrreldes ≥ 60 kg kehakaaluga isikutega (25 % vs 14 %) f Põhineb teatatud kõrvaltoimetel

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

Süstekoha reaktsioonid

Kõige sagedamini täheldatud süstekoha reaktsioon oli punetus ja valu. Need reaktsioonid olid peamiselt kerged kuni mõõdukad ega põhjustanud Taltz-ravi katkestamist.

Infektsioon

Naastulise psoriaasi III faasi kliinilise uuringu platseebo kontrolliga perioodi ajal teatati infektsioonidest 27,2 %-l Taltz’iga kuni 12 nädala jooksul ravitud patsientidel võrreldes 22,9 % patsientidega platseebo grupist.

Suurem osa infektsioonidest olid mittetõsised ja kerge kuni mõõduka raskusega, millest suuremal osal juhtudest ei olnud vaja ravi katkestada. Tõsised infektsioonid esinesid 13 (0,6 %) Taltz`iga ravitud patsiendil ja 3 (0,4 %) platseeboga ravitud patsiendil (vt lõik 4.4). Terve raviprioodi jooksul teatati infektsioonidest 52,8 % Taltz`iga ravitud patsientidest (46,9 juhtu 100 patsiendiaasta kohta). Tõsistest infektsioonidest teatati 1,6 % Taltz`iga ravitud patsientidel (1,5 juhtu 100 patsiendiaasta kohta).

Neutropeenia ja trombotsütopeenia laboratooorne määramine

9 %-l Taltz’i saanud patsientidest tekkis neutropeenia. Enamikul juhtudest oli vere neutrofiilide arv ≥1000 rakku/mm3. . Sellised neutropeenia tasemed võivad olla püsivad, kõikuvad või mööduvad.

0,1 %-l Taltz` iga ravitud patsientidest oli neutrofiilide arv < 1000 rakku/mm3. Üldiselt ei põhjustanud neutropeenia esinemine ravi katkestamist Taltz’iga.

3 %-l Taltz`iga ravitud patsientidest oli trombotsüütide tavapärase arvu muutus algtasemest <150000 trombotsüüdi rakku/mm3 kuni ≥75000 rakku/mm3. Trombotsütopeenia võib olla püsiv, kõikuv või mööduv.

Immunogeensus

Taltz’i soovitatud annustega ravitud patsientidest ligikaudu 9…17 %-l tekkisid ravimivastased antikehad, millest suurem osa oli madala tiitriga ning kuni 60-nädalase ravi jooksul mitte seotud kliinilise toime nõrgenemisega. Ligikaudu 1 %-l Taltz’iga ravitud patsientidest kinnitati siiski neutraliseerivate antikehade seotust ravimi madala kontsentratsiooni ja kliinilise ravivastuse nõrgenemisega. Immunogeensuse ja raviga seotud kõrvaltoimete vahelist seost ei ole selgelt kindlaks tehtud.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas,* kaudu.

4.9Üleannustamine

Subkutaanselt on kliinilistes uuringutes manustatud annuseid kuni 180 mg ilma annust limiteeriva toksilise toimeta. Kliinilistes uuringutes on teatatud kuni 240 mg ühekordse subkutaanse üleannuse manustamisest ilma tõsiste kõrvaltoimeteta.

Üleannustamise korral on soovitatav patsienti jälgida mistahes kõrvaltoimete sümptomite suhtes ning koheselt alustada asjakohast sümptomaatilist ravi.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Immunosupressandid, interleukiini inhibiitorid, ATC-kood: L04AC13

Toimemehhanism

Iksekizumab on IgG4 monoklonaalne antikeha, mis seondub kõrge afiinsusega (< 3 pM) ja selektiivselt interleukiin-17A-ga (nii IL-17A kui IL-17A/F). IL-17A suurenenud kontsentratsioonid on kaasatud psoriaasi patogeneesi soodustades keratinotsüütide proliferatsiooni ja aktivatsiooni. IL-17A neutraliseerimine iksekizumabi poolt inhibeerib neid toimeid. Iksekizumab ei seondu IL-17B, IL-17C, IL-17D, IL-17E või IL-17F liganditega.

In vitro seondumise katsed kinnitasid, et iksekizumab ei seondu inimese Fcγ retseptoritega I, IIa ja IIIa või täiendava ühendiga C1q.

Farmakodünaamilised toimed

Iksekizumab moduleerib bioloogilist vastust, mida indutseerib või reguleerib IL-17A. Tuginedes I faasi uuringus saadud psoriaatilise naha biopsia andmetele esines annusest sõltuv trend epidermise paksuse, prolifereeruvate keratinotsüütide arvu, T-rakkude ja dendriitiliste rakkude arvu vähenemisele, aga ka lokaalsete põletikumarkerite sisalduse vähenemisele 43. päevaks võrreldes algväärtusega. Iksekizumab-ravi otsene tagajärg on punetuse, induratsiooni ja ketenduse vähenemine psoriaasikolletes.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Taltz’i ohutust ja efektiivsust hinnati kolmes randomiseeritud, topeltpimedas, platseebo kontrolliga III faasi uuringus mõõduka kuni raske naastulise psoriaasiga täiskasvanud patsientidel, kes vajasid fototeraapiat või süsteemset ravi (UNCOVER-1, UNCOVER-2 ja UNCOVER-3). Taltz’i efektiivsust ja ohutust hinnati võrreldes etanertseptiga (UNCOVER-2 ja UNCOVER-3). Taltz’i saama randomiseeritud patsiendid, kes olid 12. nädalal sPGA (0,1) reageerijad, re-randomiseeriti saama platseebot või Taltz’i (UNCOVER-1 ja UNCOVER-2) täiendavalt 48 nädala jooksul; platseebot, etanertsepti või Taltz’i saama randomiseeritud patsiendid, kes olid sPGA (0,8) mitte-reageerijad, said kuni 48 nädala jooksul Taltz’i.

Platseebo kontrolliga uuringutesse kaasatud 3866 patsiendist 64 % olid varem saanud süsteemset ravi (bioloogilist, tavaravi või psoraleeni ja ultraviolett A (PUVA)), 43,5 % olid saanud eelnevalt fototeraapiat, 49,3 % olid eelnevalt saanud süsteemset ravi ja 26,4 % olid saanud eelnevalt bioloogilist psoriaasiravi. Kõikidest patsientidest 14,9 % olid saanud vähemalt ühte anti-TNF alfa ainet ja 8,7 % olid saanud anti-IL-12/IL-23. 23,4 %-l patsientidest oli lähtemomendil anamneesis psoriaatiline artriit.

Kõigis kolmes uuringus oli kaasuv esmane tulemusnäitaja patsientide osakaal, kes saavutasid PASI 75 ravivastuse ja sPGA 0 (“puhas”) või 1 (“peaaegu puhas”) ravivastuse 12. nädalal, võrreldes platseeboga. Kõikides ravigruppides oli PASI keskmine algväärtus vahemikus 17,4 kuni 18,3; 48,3 % kuni 51,2 %-l patsientidest oli sPGA algväärtuse skoor raske või väga raske ja keskmine ravieelne sügeluse numbriline skaala (sügeluse NRS) vahemikus 6,3 kuni 7,1.

Kliiniline ravivastus 12. nädalal

UNCOVER-1 uuringusse kaasati 1296 patsienti. Patsiendid randomiseeriti (1:1:1) pärast 160 mg algannust 12 nädalaks saama kas platseebot või Taltz’i (80 mg iga kahe või nelja nädala järel [Q2W või Q4W]).

Tabel 2. Efektiivsuse tulemused UNCOVER-1 uuringus 12. nädalal

 

 

 

Patsientide arv (%)

 

Ravivastuse määra erinevus

Tulemusnäitajad

 

 

 

platseebost (95% CI)

Platseebo

Taltz

Taltz

Taltz

Taltz

 

 

 

 

80 mg Q4W

80 mg Q2W

80 mg Q4W

80 mg Q2W

 

 

(N = 431)

 

 

(N = 432)

(N = 433)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sPGA “0”

 

 

330 (76,4)a

354 (81,8)a

 

 

(puhas) või “1”

 

14 (3,2)

73,1 (68,8, 77,5)

78,5 (74,5, 82,5)

(peaaegu puhas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sPGA “0”

 

149 (34,5)a

160 (37,0)a

34,5 (30,0, 39,0)

37,0 (32,4, 41,5)

(puhas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASI 75

 

17 (3,9)

357 (82,6)a

386 (89,1)a

78,7 (74,7, 82,7)

85,2 (81,7, 88,7)

ravivastus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASI 90

 

2 (0,5)

279 (64,6)a

307 (70,9)a

64,1 (59,6, 68,7)

70,4 (66,1, 74,8)

ravivastus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASI 100

 

145 (33,6)a

153 (35,3)a

33,6 (29,1, 38,0)

35,3 (30,8, 39,8)

ravivastus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sügeluse NRS

b

58 (15,5)

305 (80,5)a

336 (85,9)a

65,0 (59,5, 70,4)

70,4 (65,4, 75,5)

vähenemine ≥ 4

 

 

 

 

 

Lühendid: N =patsientide arv ravikavatsuslikus populatsioonis

Märkus: puuduvate andmetega patsiendid arvati mitte vastanute hulka

ap < 0,001 võrreldes platseeboga

bPatsiendil sügeluse NRS >= 4 lähtemomendil: platseebo N = 374, Taltz 80 mg Q4W N = 379, Taltz 80 mg Q2W N = 391

UNCOVER-2 uuringusse kaasati 1224 patsienti. Patsiendid randomiseeriti (1:2:2:2) pärast 160 mg algannust 12 nädalaks saama kas platseebot või Taltz’i (80 mg iga kahe või nelja nädala järel [Q2W või Q4W]) või etanertsepti 50 mg kaks korda nädalas.

Tabel 3. Efektiivsuse tulemused UNCOVER-2 uuringus 12. nädalal

 

 

 

Patsientide arv (%)

 

Ravivastuse määra erinevus

 

 

 

 

 

 

platseebost (95% CI)

Tulemus-

 

 

Taltz

Taltz

Etanertsept

Taltz

Taltz

näitajad

Platseebo

50 mg kaks

80 mg Q4W

80 mg Q2W

80 mg Q4W

80 mg Q2W

 

(N = 168)

korda nädalas

 

(N = 347)

(N = 351)

 

 

 

 

 

(N = 358)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sPGA “0”

 

 

 

 

 

70,5 (65,3,

80,8 (76,3,

(puhas) või

(2,4)

253 (72,9)a

292 (83.2)a

129 (36,0)

“1” (peaaegu

 

 

 

 

 

75,7)

85,4)

puhas)

 

 

 

 

 

 

 

sPGA “0”

(0,6)

112 (32,3)a,b

147 (41,9)a,b

21 (5,9)c

31,7 (26,6,

41,3 (36,0,

(puhas)

 

 

 

 

 

36,7)

46,6)

PASI 75

(2,4)

269 (77,5)a,b

315 (89,7)a,b

149 (41,6)a

75,1 (70,2,

87,4 (83,4,

ravivastus

 

 

 

 

 

80,1)

91,3)

PASI 90

(0,6)

207 (59,7)a,b

248 (70,7)a,b

67 (18,7)a

59,1 (53,8,

70,1 (65,2,

ravivastus

64,4)

75,0)

 

 

 

 

 

PASI 100

(0,6)

107 (30,8)a,b

142 (40,5)a,b

19 (5,3)c

30,2 (25,2,

39,9 (34,6,

ravivastus

 

 

 

 

 

35,2)

45,1)

Sügeluse

 

 

 

 

 

 

 

NRS

 

 

225 (76,8)a,b

258 (85,1)a,b

177 (57,8)a

62,7 (55,1,

71,1 (64,0,

vähenemine

(14,1)

≥ 4d

 

 

 

 

 

70,3)

78,2)

Lühendid: N =patsientide arv ravikavatsuslikus populatsioonis

Märkus: puuduvate andmetega patsiendid arvati mitte vastanute hulka

ap < 0,001 võrreldes platseeboga

bp < 0,001 võrreldes etanertseptiga

cp < 0,01 võrreldes platseeboga

dPatsiendil sügeluse NRS > = 4 lähtemomendil: platseebo N = 135, Taltz 80 mg Q4W N = 293, Taltz

80 mg Q2W N = 303, etanertsept N = 306

UNCOVER-3 uuringusse kaasati 1346 patsienti. Patsiendid randomiseeriti (1:2:2:2) pärast 160 mg algannust 12 nädalaks saama kas platseebot või Taltz’i (80 mg iga kahe või nelja nädala järel [Q2W või Q4W]) või etanertsepti 50 mg kaks korda nädalas.

Tabel 4. Efektiivsuse tulemused UNCOVER-3 uuringus 12. nädalal

 

 

Patsientide arv (%)

 

Ravivastuse määra erinevus

 

 

 

platseebost (95% CI)

Tulemus-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etanertsept

 

 

näitajad

 

 

 

 

 

Platseebo

Taltz

Taltz

50 mg kaks

Taltz

Taltz

 

 

80 mg Q4W

80 mg Q2W

korda

 

(N = 193)

80 mg Q4W

80 mg Q2W

 

(N = 386)

(N = 385)

nädalas

 

 

 

 

 

 

 

 

(N = 382)

 

 

sPGA “0”

 

 

 

 

68,7 (63,1,

73,8 (68,5,

(puhas) või

13 (6,7)

291 (75,4)a,b

310 (80,5)a,b

159 (41,6)a

“1” (peaaegu

 

 

 

 

74,2)

79,1)

puhas)

 

 

 

 

 

 

sPGA“0”

139 (36,0)a,b

155 (40,3)a,b

33 (8,6)a

36,0 (31,2,

40,3 (35,4,

(puhas)

 

 

 

 

40,8)

45,2)

PASI 75

14 (7,3)

325 (84,2)a,b

336 (87,3)a,b

204 (53,4)a

76,9 (71,8,

80,0 (75,1,

ravivastus

 

 

 

 

82,1)

85,0)

PASI 90

6 (3,1)

252 (65,3)a,b

262 (68,1)a,b

98 (25,7)a

62,2 (56,8,

64,9 (59,7,

ravivastus

 

 

 

 

67,5)

70,2)

PASI 100

135 (35,0)a,b

145 (37,7)a,b

28 (7,3)a

35 (30,2, 39,7)

37,7 (32,8,

ravivastus

 

 

 

 

 

42,5)

Sügeluse

 

 

 

 

 

 

NRS

33 (20,9)

250 (79,9)a,b

264 (82,5)a,b

200 (64,1)a

59,0 (51,2,

61,6 (54,0,

vähenemine

 

 

 

 

66,7)

69,2)

≥ 4d

 

 

 

 

 

 

Lühendid: N =patsientide arv ravikavatsuslikus populatsioonis

Märkus: puuduvate andmetega patsiendid arvati mitte vastanute hulka

ap < 0,001 võrreldes platseeboga

bp < 0,001 võrreldes etanertseptiga

cPatsiendil sügeluse NRS > = 4 lähtemomendil: platseebo N = 158, Taltz 80 mg Q4W N = 313, Taltz 80 mg Q2W N = 320, etanertsept N = 312

Taltz’i seostati toime kiire algusega koos PASI keskmise vähenemisega 50 % võrra 2. nädalaks (joonis 1). PASI 75 ravivastuse saavutanud patsientide protsent oli Taltz’i rühmas juba 1. ravinädalal oluliselt suurem kui platseebo ja etanertsepti rühmas. Ligikaudu 25 % Taltz’iga ravi saanud patsientidest saavutas PASI skoori < 5 2. nädalaks, enam kui 55 % saavutas PASI skoori < 5 4. nädalaks ja see suurenes 85 %-ni 12. nädalaks (võrreldes 3 %, 14 % ja 50 % etanertsepti rühmas). Taltz’iga ravitud patsientidel täheldati sügeluse raskusastmes esimesel nädalal olulist paranemist.

Joonis 1. PASI skoori paranemise protsentuaalne muutus ravikavatsuslikus populatsioonis igal esmavisiidile järgnenud visiidil (mBOCF)) induktsioonravi perioodil uuringutes UNCOVER-2 ja UNCOVER-3

Taltz’i efektiivsust ja ohutust näidati sõltumata east, soost, rassist, kehakaalust, PASI algväärtuse tõsidusest, naastude lokalisatsioonist, kaasuvast psoriaatilisest artriidist ja varasemast bioloogilisest ravist. Taltz oli efektiivne süsteemset ja bioloogilist ravi mittesaanutel, bioloogilist/anti-TNF-ravi saanutel ja ebaõnnestunud bioloogilise/anti-TNF-raviga patsientidel.

Efektiivsus etanertsept-ravile mittereageerinutel: Patsientidest, kes identifitseeriti UNCOVER-2 (N=200) uuringus 12. nädalaks ertanertsept-ravile mittevastanuteks, sPGA (0,1), ja kes 4-nädalase ravivaba perioodi järel viidi üle Taltz 80 mg Q4W raviskeemile, olid vastavalt 73 % ja 83,5 % patsientidest võimelised saavutama sPGA (0,1) ja PASI 75 ravivastuse pärast 12-nädalast ravi Taltz’iga.

Kahes kliinilises uuringus, mis sisaldasid aktiivset võrdlusravimit (UNCOVER-2 ja UNCOVER-3), oli tõsiste kõrvaltoimete esinemus nii etanertsepti kui Taltz’i ravirühmas 1,9 % ning kõrvaltoimete tõttu ravi katkestamiste määrad 1,2 % etanertsepti ja 2,0 % Taltz’i rühmas. Infektsioonide esinemise määr oli 21,5 % etanertsepti rühmas ja 26,0 % Taltz’i rühmas, suurem osa juhtudest olid kerged kuni mõõduka raskusega. Tõsiseid infektsioone esines 0,4 % etanertsepti ja 0,5 % Taltz’i ravirühmas.

Ravivastuse säilitamine 60. nädalal

UNCOVER-1 ja UNCOVER-2 uuringutes algselt Taltz’i saama randomiseeritud ja 12. nädalaks ravile vastanuteks osutunud patsiendid (st sPGA skoor 0,1) re-randomiseeriti saama ühte järgmistest raviskeemidest: platseebo või Taltz (80 mg iga 4 või 12 nädala järel [Q4W või Q12W]) täiendavalt 48 nädalaks.

Tabel 5. Ravivastuse ja efektiivsuse säilimine 60. nädalal (Uuringud UNCOVER-1 ja UNCOVER-2)

 

 

 

 

 

Ravivastuse määra erinevus

 

 

Patsientide arv (%)

 

platseebost (95% CI)

 

 

 

 

 

Tulemus-

 

 

 

 

 

 

80 mg Q4W

80 mg Q2W

80 mg Q4W

80 mg Q2W

80 mg Q4W

80 mg Q2W

näitajad

(induktsioon) /

(induktsioon) /

(induktsioon) /

(induktsioon) /

(induktsioon) /

(induktsioon) /

 

 

Platseebo

Platseebo

80 mg Q4W

80 mg Q4W

80 mg Q4W

80 mg Q4W

 

(säilitamine)

(säilitamine)

(säilitamine)

(säilitamine)

(säilitamine)

(säilitamine)

 

(N = 191)

(N = 211)

(N = 195)

(N = 221)

 

 

Säilitatav

 

 

 

 

62,4 (55,1,

70,7 (64,2,

sPGA “0”

12 (6,3)

16 (7,6)

134 (68,7)a

173 (78,3)a

69,8)

77,2)

(puhas) või

 

 

“1” (peaaegu

 

 

 

 

 

 

puhas)

 

 

 

 

 

 

Säilitatav või

 

 

 

 

47,7 (40,4,

56,0 (49,1,

taotletav

3 (1,6)

6 (2,8)

96 (49,2)a

130 (58,8)a

54,9)

62,8)

sPGA 0

 

 

 

 

 

 

(puhas)

 

 

 

 

 

 

Säilitatav või

 

 

 

 

66,5 (59,3,

74,3 (68,0,

taotletav

15 (7,9)

19 (9,0)

145 (74,4)a

184 (83,3)a

73,7)

80,5)

PASI 75

 

 

 

 

 

 

ravivastus

 

 

 

 

 

 

Säilitatav või

 

 

 

 

62,0 (54,7,

71,7 (65,4,

taotletav

9 (4,7)

10 (4,7)

130 (66,7)a

169 (76,5)a

69,2)

78,0)

PASI 90

 

 

 

 

 

 

ravivastus

 

 

 

 

 

 

Säilitatav või

 

 

 

 

48,2 (40,9,

54,6 (47,7,

taotletav

3 (1,6)

6 (2,8)

97 (49,7)a

127 (57,5)a

55,4)

61,5)

PASI 100

 

 

 

 

 

 

ravivastus

 

 

 

 

 

 

Lühendid: N =patsientide arv analüüsitavas populatsioonis

Märkus: puuduvate andmetega patsiendid arvati ravile mitte vastanute hulka a p < 0,001 võrreldes platseeboga

Taltz osutus efektiivseks ravivastuse säilitamisel varem süsteemset või biolooglist ravi mittesaanud, bioloogilist/anti-TNF-ravi ja ebaõnnestunud bioloogilise/anti-TNF-ravi saanud patsientidel.

12. nädalalaks sPGA (0,1) vastanud re-randomiseeriti ärajäturavile (st platseebole); integreeritud UNCOVER-1 ja UNCOVER-2 uuringutes oli relapsini kulunud aja mediaan (sPGA ≥ 3) 164 päeva. Nendest patsientidest jõudsid 71,5 % uuesti sPGA (0,1) vastuseni 12 nädala jooksul pärast ravi taasalustamist Taltz’iga annuses 80 mg Q4W.

12. nädalal näidati algväärtustest olulist paranemist võrreldes platseebo ja etanertseptiga küünte psoriaasi korral (mõõdetuna küünte psoriaasi raskusastme indeksi järgi -Nail Psoriasis Severity Index [NAPSI]), peanaha psoriaasi korral (mõõdetuna peanaha psoriaasi raskusastme indeksi järgi - Psoriasis Scalp Severity Index [PSSI]) ning palmoplantaarse psoriaasi korral (mõõdetuna palmoplantaarse psoriaasi raskusastme indeksi järgi - Psoriasis Palmoplantar Severity Index [PPASI]). Need head tulemused küünte, peanaha ja palmoplantaarse psoriaasi ravis püsisid 60. nädalani Taltz’i raviga patsientidel, kes olid sPGA (0,1) reageerijad 12. nädalal.

Elukvaliteet/Patsientide poolt teatatud tulemused

12. ravinädalal ja uuringute jooksul seostati Taltz’i statistiliselt olulise tervisega seotud elukvaliteedi paranemisega, hinnatuna dermatoloogilise elukvaliteedi indeksi (Dermatology Life Quality Index (DLQI)) keskmiste tasemete languse järgi (Taltz 80 mg Q2W 10,2 kuni -11,1, Taltz 80 mg Q4W -9,4 kuni -10,7, etanertsept -7,7 kuni -8,0 ja platseebo -1,0 kuni -2,0). Oluliselt rohkem Taltz`iga ravitud patsiente saavutasid DLQI indeksi taseme 0 või 1. Kõikides uuringutes seostati Taltz`i statistiliselt

olulise sügeluse raskusastme paranemisega, hinnatuna sügeluse NRS skaalal. Oluliselt suuremal Taltz`iga ravitud patsientide grupil täheldati sügeluse vähenemist numbrilise hinnanguskaala NRS järgi ≥ 4 punkti 12. nädalal (84,6 % Taltz Q2W, 79,2 % Taltz Q4W ja 16,5 % platseebo) ja kasu saavutati aja jooksul kuni 60.ravinädalani Taltz`iga ravitud patsientidel, kes olid sPGA (0,1) reageerijad 12. nädalal. Depressiooni sümptomite kiire enesetestimise raporti järgi (Quick Inventory of Depressive Symptomatology Self Report) ei esinenud kuni 60 ravinädala jooksul Taltz`iga tõendeid depressiooni halvenemise kohta.

Immuniseerimised

Tervete inimestega läbiviidud uuringus, kus pärast kahe inaktiveeritud vaktsiiniga (teetanuse ja pneumokoki-vastane vaktsiin) vaktsineerimist, said uuringus osalejad kaks annust iksekizumabi (160 mg, millele järgnes kahe nädala pärast teine 80 mg annus), ohutusriske ei täheldatud. Siiski, vaktsineerimisega seotud andmed olid ebapiisavad hindamaks adekvaatset immuunvastust nendele vaktsiinidele peale Taltz`i manustamist.

Lapsed

Euroopa Ravimiamet on peatanud kohustuse esitada Taltz’iga läbi viidud uuringute tulemusi laste kõikide alarühmade kohta naastulise psoriaasi korral (teave lastel kasutamise kohta: vt lõik 4.2).

5.2Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Psoriaasiga patsientidele iksekizumabi ühekordse (annusevahemik 5…160 mg) subkutaanse süsti järgselt saabus maksimaalne plasmakontsentratsioon 4 kuni 7 päeva jooksul. Iksekizumabi keskmine (SD) maksimaalne plasmakontsentratsioon (Cmax) pärast 160 mg algannuse manustamist oli

19,9 (8,15) µg/ml.

160 mg algannuse manustamise järgselt saabus tasakaalukontsentratsioon raviskeemiga 80 mg iga 2

nädala järel 8. nädalal. Keskmised (SD) Cmax,ss, ja C trough,ss on hinnanguliselt 21,5 (9,16) µg/ml ning 5,23 (3,19) µg/ml.

Kui raviskeemilt 80 mg iga 2 nädala järel (Q2W) mindi 12. nädalal üle raviskeemile 80 mg iga 4 nädalal järel (Q4W) saabus tasakaalukontsentratsioon ligikaudu 10. nädalal. Keskmised (SD) Cmax,ss, ja Ctrough,ss on hinnanguliselt 14,6 (6,04) µg/ml ning 1,87 (1,30) µg/ml.

Iksekizumabi keskmine biosaadavus pärast subkutaanset manustamist oli kõigis analüüsides 54…90 %.

Jaotumine

Populatsiooni farmakokineetilises analüüsis oli keskmine jaotusruumala tasakaalukontsentratsiooni tingimustes 7,11 l.

Biotransformatsioon

Iksekizumab on monoklonaalne antikeha ning eeldatakse, et see laguneb katabolismi rada mööda väiksemateks peptiidideks ja aminohapeteks samal moel nagu endogeensed immunoglobuliinid.

Eritumine

Populatsiooni farmakokineetilises analüüsis oli keskmine kliirens vereseerumist 0,0161 l/tunnis. Kliirens ei sõltu annusest. Keskmine eliminatsiooni poolväärtusaeg populatsiooni farmakokineetilise analüüsi hinnangu järgi on naastulise psoriaasiga patsientidel 13 päeva.

Lineaarsus/mittelineaarsus

Ekspositsioon (AUC) suureneb proportsionaalselt annusevahemikus 5…160 mg subkutaanse süstena manustamisel.

Eakad

4204-st kliinilistes uuringutes Taltz’iga ravi saanud naastulise psoriaasiga patsiendist kokku 301 olid 65-aastased või vanemad ning 36 patsienti 75-aastased või vanemad. Tuginedes populatsiooni farmakokineetilisele analüüsile piiratud arvu eakate patsientidega (n = 94 ≥ 65-aastaseid ja n = 12

75-aastaseid), oli alla 65-aastastel ja eakatel patsientidel kliirens sarnane.

Neeru- või maksakahjustus

Spetsiifilisi kliinilise farmakoloogia uuringuid neeru- ja maksakahjustuse mõju hindamiseks iksekizumabi farmakokineetikale ei ole läbi viidud. Intaktse iksekizumabi, IgG monoklonaalse antikeha, renaalne eliminatsioon on eeldatavasti madal ja vähese tähtsusega; sarnaselt eritub IgG monoklonaalne antikeha peamiselt intratsellulaarse katabolismi teel ning maksakahjustus ei mõjuta eeldatavasti iksekizumabi kliirensit.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Mittekliinilised katsed makaakidega (cynomolgus) ei näidanud kahjulikku toimet inimesele, tuginedes korduvtoksilisuse, farmakoloogilise ohutuse ja reproduktsiooni ja loote arengu toksilisuse uuringutele.

Iksekizumabi subkutaane manustamine makaakidele annuses kuni 50 mg/kg üks kord nädalas 39 nädala jooksul ei põhjustanud organtoksilisust ega kõrvaltoimeid immuunfunktsioonile (nt T- rakkudest sõltuvat antikehade vastus ja NK rakkude aktiivsus). Iganädalane subkutaanne annus

50 mg/kg ahvidel on ligikaudu 19 korda suurem Taltz’i 160 mg-sest algannusest ja see tekitab ahvidel ekspositsiooni (AUC), mis on vähemalt 61-korda kõrgem kui arvatav keskmine tasakaalukontsentratsioon inimesel soovitatud annuste manustamisel.

Iksekizumabi kartsinogeense või mutageense toime hindamiseks ei ole loomkatseid läbi viidud.

Suguküpsetel makaakidel, kes said üks kord nädalas subkutaanselt 50 mg/kg iksekizumabi 13 nädala jooksul, ei täheldatud kahjulikke toimeid reproduktiivorganitele, menstruaaltsüklile ega spermale.

Arengutoksilisuse uuringutes näidati, et iksekizumab läbib platsentaarbarjääri ja seda leidub järglaste veres kuni 6. elukuu vanuseni. Võrreldes kontrollravimit saanutega esines iksekizumabi saanud ahvidel suuremat postnataalset järglaste suremust. See oli eelkõige seotud enneaegse poegimise või ema hooletu suhtumisega järglasesse, need on tavalised leiud primaatide uuringutes ega ole kliiniliselt olulised.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Naatriumtsitraat

Veevaba sidrunhape

Naatriumkloriid

Polüsorbaat 80

Süstevesi

6.2Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3Kõlblikkusaeg

2 aastat.

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida külmkapis (2 °C …8 °C).

Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Taltz`i võib hoida toatemperatuuril mitte üle 30 ºC kuni 5 päeva.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

1 ml lahust läbipaistvas klaassüstlas (tüüp I). Pakendi suurused: 1, 2 või 3 süstlit. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Kasutusjuhend

Pakendi infolehes olevat süstli kasutusjuhendit tuleb hoolikalt järgida.

Süstel on ainult ühekordseks kasutamiseks.

Taltz’i ei tohi kasutada, kui selles esinevad osakesed või kui lahus on hägune ja/või eristatavalt pruuni värvi.

Taltz’i, mis on külmunud, ei tohi kasutada.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland

8.MÜÜGILOA NUMBRID

EU/1/15/1085/004

EU/1/15/1085/005

EU/1/15/1085/006

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 25. aprill 2016

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu .

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.8.

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Taltz 80 mg süstelahus pen-süstlis.

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks pen-süstel sisaldab 80 mg iksekizumabi 1 ml-s.

Iksekizumab on rekombinantne inimese monoklonaalne antikeha, mis on toodetud hiina hamstri munasarja (CHO) rakkudes.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. RAVIMVORM

Süstelahus pen-süstlis.

Lahus on selge ja värvitu kuni kergelt kollakas.

4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused

Taltz on näidustatud mõõduka kuni raske naastulise psoriaasi raviks täiskasvanutel, kes vajavad süsteemset ravi.

4.2 Annustamine ja manustamisviis

Taltz’i kasutatakse psoriaasi diagnoosimise ja ravi kogemusega arsti järelvalve ja juhendamise all.

Annustamine

Soovitatav annus on 160 mg subkutaanse süstena (kaks 80 mg süstet) 0-nädalal, seejärel 80 mg (üks süste) 2.-, 4.-, 6.-, 8.-, 10.- ja 12.-nädalal, seejärel jätkatakse säilitusannusega 80 mg (üks süste) iga 4 nädala järel.

Kui pärast 16 kuni 20-nädalast ravi ei ole ravivastust tekkinud, tuleb kaaluda ravi katkestamist. Mõnede osalise ravivastuse saavutanud patsientide seisund võib veelgi paraneda jätkates ravi pärast 20ndat nädalat.

Eakad (≥ 65-aastased)

Annuse kohaldamine ei ole vajalik (vt lõik 5.2).

Üle 75-aastaste isikute kohta on piiratud andmed.

Neeru- või maksakahjustus

Taltz’i ei ole nendes patsiendirühmades uuritud. Annustamissoovitusi ei saa anda.

Lapsed

Taltz’i ohutust ja efektiivsust 6…18-aastastel lastel ja noorukitel ei ole veel tõestatud. Andmed puuduvad.

Puudub Taltz’i asjakohane kasutus lastel vanuses kuni 6 aastat mõõduka kuni raske naastulise psoriaasi ravis.

Manustamisviis

Subkutaanne kasutamine:

Taltz on subkutaanseks süstimiseks. Süstekohti võib muuta. Võimalusel tuleb vältida süstekohtadena nahapiirkondi, millel esineb psoriaasikahjustus. Lahust/süstalt ei tohi raputada.

Pärast asjakohast subkutaanse süstetehnika omandamist võib patsient ise endale Taltz’i süstida, kui tervishoiutöötaja peab seda sobivaks. Kuid arst peab tagama patsiendi asjakohase jälgimise. Üldised manustamisjuhised on toodud pakendi infolehes.

4.3 Vastunäidustused

Tõsine ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Kliiniliselt oluline, aktiivne infektsioon (nt aktiivne tuberkuloos, vt lõik 4.4).

4.4 Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Infektsioonid

Ravi Taltz’iga on seostatud infektsioonide suurenenud esinemisega, nt ülemiste hingamisteede infektsioonid, suuõõne kandidiaas, konjunktiviit ja tinea infektsioonid (vt lõik 4.8).

Taltz’i tuleb kasutada ettevaatusega kliiniliselt oluliste krooniliste infektsioonidega patsientidel. Kui sellised infektsioonid tekivad, tuleb patsienti hoolega jälgida ja ravi Taltz’iga katkestada, kui patsient ei reageeri tavaravile või infektsioon muutub tõsiseks. Ravi Taltz’iga ei tohi taasalustada enne kui infektsioon on välja ravitud.

Taltz’i ei tohi manustada aktiivse tuberkuloosiga (TB) patsientidele. Latentse TB-ga patsientidel tuleb enne Taltz’iga ravi alustamist kaaluda tuberkuloosivastast ravi.

Ülitundlikkus

Teatatud on tõsistest ülitundlikkusreaktsioonidest, sh mõned angioödeemi, urtikaaria juhud ja harva esinenud hilistüüpi (10…14 päeva pärast süsti) tõsiste ülitundlikkuseaktsioonide juhud, sealhulgas levinud urtikaaria, düspnoe ja kõrged antikehade tiitrid. Tõsise ülitundlikkusreaktsiooni tekkimisel tuleb Taltz’i manustamine koheselt katkestada ja alustada sobiva raviga.

Põletikuline soolehaigus

Teatatud on Crohn’i tõve ja haavandilise koliidi tekkest või selle ägenemisest. Ettevaatlik tuleb olla Taltz’i määramisel patsientidele, kellel esineb põletikulisi soolehaigusi, sh Crohni tõbi ja haavandiline koliit ning neid patsiente tuleb hoolega jälgida.

Vaktsineerimine

Elusvaktsiine ei tohi kasutada samaaegselt Taltz’iga. Ravivastuse kohta elusvaktsiinidega vaktsineerimisel ei ole andmed saadaval; ravivastuse kohta inaktiivsete vaktsiinidega on ebapiisavad andmed (vt lõik 5.1).

Abiained

See ravimpreparaat sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 mg) ühes 80 mg annuses, st ravim on praktiliselt naatriumivaba.

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Taltz’i ohutust manustamisel koos teiste immunomodulaatoritega või fototerapaapiaga ei ole hinnatud.

Tavapäraseid in vivo ravimitevahelisi koostoime uuringuid ei ole läbi viidud. Puuduvad otsesed tõendid IL-17A toime kohta CYP450 ensüümide ekspressioonile. Mõnede CYP450 ensüümide moodustumine on siiski pärsitud kroonilisest põletikust tuleneva tsütokiinide suurenenud taseme tõttu. Seega võib põletikuvastase ravi tulemusel, nagu näiteks IL-17A inhibiitori iksekizumabiga, CYP450 tase normaliseeruda, millega kaasneb CYP450 kaudu metaboliseeruvate samaaegselt manustatavate ravimite väiksem ekspositsioon. Seetõttu ei saa välistada kliiniliselt olulist toimet kitsa terapeutilise indeksiga CYP450 substraatidele, mille annused tuleb individuaalset tiitrida (nt varfariin). Sellist tüüpi ravimeid saavaid patsiente tuleb ravi alustamisel iksekizumabiga terapeutiliselt jälgida.

4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Viljakas eas naised

Viljakas eas naised peavad ravi ajal ja vähemalt 10 nädalat pärast ravi kasutama efektiivset kontratseptsiooni.

Rasedus

Iksekizumabi kasutamise kohta rasedatel on piiratud andmed. Loomkatsed ei näita otsest ega kaudset kahjulikku toimet rasedusele, embrüo/loote arengule, poegimisele või postnataalsele arengule (vt lõik 5.3). Ettevaatusabinõuna on soovitatav vältida Taltz’i kasutamist raseduse ajal.

Imetamine

Ei ole teada, kas iksekizumb eritub rinnapiimaga või imendub pärast sisse võtmist süsteemselt. Makaakidel (cynomolgus) eritub iksekizumab siiski väikestes kogustes piimaga. Otsuse tegemisel, kas katkestada rinnaga toitmine või ravi Taltz’iga, tuleb arvestada imetamise kasu lapsele ja Taltz’i-ravi kasu naisele.

Fertiilsus

Iksekizumabi toimet inimese fertiilsusele ei ole hinnatud. Loomkatsed ei ole näidanud otsest ega kaudset kahjulikku toimet fertiilsusele (vt lõik 5.3).

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

Taltz ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

4.8 Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimed olid süstekoha reaktsioonid ja ülemiste hingamisteede infektsioonid (peamiselt nasofarüngiit).

Kõrvaltoimete tabelkokkuvõte

Kliinilistes uuringutes teatatud kõrvaltoimed (Tabel 1) on loetletud MedDRA organsüsteemi klasside kaupa. Igas organsüsteemi klassis on kõrvaltoimed loetletud esinemissageduse järgi, alustades kõige sagedasemast. Igas sagedusegrupis on kõrvaltoimed loetletud tõsiduse vähenemise järjekorras. Lisaks kasutati iga kõrvaltoime jaoks vastavat sageduse määratlust, mis põhineb järgmisel konventsioonil: väga sage (≥ 1/10); sage (≥ 1/100 kuni < 1/10); aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100); harv (≥ 1/10000 kuni < 1/1000); väga harv (< 1/10000).

Taltz’iga raviti kliinilistes uuringutes kokku 4204 naastulise psoriaasiga patsienti. Nendest

2190 psoriaasiga patsienti said ravi Taltz’iga vähemalt ühe aasta jooksul, mis annab ravimise ajaks 3531 patsiendiaastat.

Hindamaks Taltz’i ohutust võrreldes platseeboga kuni 12 nädala jooksul alates ravi alustamisest, koondati kolme naastulise psoriaasi III faasi kliinilise uuringu andmed. Kokku hinnati 3119 patsienti (1161 patsienti said 80 mg iga 4 nädala järel (Q4W), 1167 patsienti sai 80 mg iga 2 nädala järel (Q2W) ja 791 patsienti sai platseebot).

Tabel 1. Kliinilistes uuringutes esinenud kõrvaltoimete loetelua

Organsüsteemi klass

 

 

 

Taltz

 

Platseebo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4W

 

Q2W

 

 

 

 

(N = 1161)

 

(N = 1167)

 

(N = 791)

 

 

n (%)

 

n (%)

 

n (%)

Infektsioonid ja infestatsioonid

 

 

 

 

 

 

Väga sage

Ülemiste

(13,4)

 

163 (14,0)

 

101 (12,8)

 

hingamisteede

 

 

 

 

 

 

 

infektsioonid

 

 

 

 

 

 

Sage

Tinea

(0,9)

 

17 (1,5)

 

1 (0,1)

 

infektsioonid

 

 

 

 

 

 

Aeg-ajalt

Gripp

(0,9)

 

8 (0,7)

 

 

Riniit

(0,9)

 

9 (0,8)

 

 

Suuõõne

2 (0,2)

 

9 (0,8)

 

 

kandidiaasc

 

 

 

 

 

 

 

Konjunktiviit

1 (0,1)

 

8 (0,7)

 

3 (0,4)

 

Tselluliitd

(0,9)

 

9 (0,8)

 

2 (0,3)

Vere ja lümfisüsteemi

häired

 

 

 

 

 

 

Aeg-ajalt

Neutropeenia

3 (0,3)

 

6 (0,5)

 

1 (0,1)

 

Trombotsütopeenia

2 (0,2)

 

2 (0,2)

 

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

 

 

 

 

 

Sage

Orofarüngeaalne

(1,7)

 

16 (1,4)

 

4 (0,5)

 

valu

 

 

 

 

 

 

Seedetrakti häired

 

 

 

 

 

 

 

Sage

Iiveldus

(1,3)

 

23 (2,0)

 

5 (0,6)

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

 

 

 

 

 

 

Aeg-ajalt

Urtikaaria

6 (0,5)

 

10 (0,9)

 

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

 

 

 

 

 

Väga sage

Süstekoha

(12,9)

 

196 (16,8)

 

26 (3,3)

 

reaktsioonid

 

 

 

 

 

 

a Platseebo kontrolliga

(III faasi) kliinilistes

uuringutes mõõduka

kuni raske naastulise

psoriaasiga

patsientidele manustati 12-nädalase ravi jooksul üks kord iga kahe nädala (Q2W) järel 80 mg

iksekizumabi, üks kord iga nelja nädala (Q4W) järel 80 mg iksekizumabi või platseebot

 

bÜlemiste hingamisteede infektsioonide hulka kuulusid nasofarüngiit ja ülemiste hingamisteede infektsioon

cSuuõõne kandidiaasi määratleti kui kõrvalnähtu, eelistatud terminitega suuõõne kandidiaas ja suuõõne seeninfektsioon

dTselluliit hõlmas stafülokokk- ja väliskõrva tselluliiti ning erüsiipelast

eSüstekoha reaktsioonid olid Q2W ja Q4W kombineeritud grupis sagedasemad < 60 kg kehakaaluga

isikutel võrreldes ≥ 60 kg kehakaaluga isikutega (25 % vs 14 %) f Põhineb teatatud kõrvaltoimetel

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

Süstekoha reaktsioonid

Kõige sagedamini täheldatud süstekoha reaktsioon oli punetus ja valu. Need reaktsioonid olid peamiselt kerged kuni mõõdukad ega põhjustanud Taltz-ravi katkestamist.

Infektsioon

Naastulise psoriaasi III faasi kliinilise uuringu platseebo kontrolliga perioodi ajal teatati infektsioonidest 27,2 %-l Taltz’iga kuni 12 nädala jooksul ravitud patsientidel võrreldes 22,9 % patsientidega platseebo grupist.

Suurem osa infektsioonidest olid mittetõsised ja kerge kuni mõõduka raskusega, millest suuremal osal juhtudest ei olnud vaja ravi katkestada. Tõsised infektsioonid esinesid 13 (0,6 %) Taltz`iga ravitud patsiendil ja 3 (0,4 %) platseeboga ravitud patsiendil (vt lõik 4.4). Terve raviprioodi jooksul teatati infektsioonidest 52,8 % Taltz`iga ravitud patsientidest (46,9 juhtu 100 patsiendiaasta kohta). Tõsistest infektsioonidest teatati 1,6 % Taltz`iga ravitud patsientidel (1,5 juhtu 100 patsiendiaasta kohta).

Neutropeenia ja trombotsütopeenia laboratooorne määramine

9 %-l Taltz’i saanud patsientidest tekkis neutropeenia. Enamikul juhtudest oli vere neutrofiilide arv ≥1000 rakku/mm3. . Sellised neutropeenia tasemed võivad olla püsivad, kõikuvad või mööduvad.

0,1 %-l Taltz` iga ravitud patsientidest oli neutrofiilide arv < 1000 rakku/mm3. Üldiselt ei põhjustanud neutropeenia esinemine ravi katkestamist Taltz’iga.

3 %-l Taltz`iga ravitud patsientidest oli trombotsüütide tavapärase arvu muutus algtasemest <150000 trombotsüüdi rakku/mm3 kuni ≥75000 rakku/mm3. Trombotsütopeenia võib olla püsiv, kõikuv või mööduv.

Immunogeensus

Taltz’i soovitatud annustega ravitud patsientidest ligikaudu 9…17 %-l tekkisid ravimivastased antikehad, millest suurem osa oli madala tiitriga ning kuni 60-nädalase ravi jooksul mitte seotud kliinilise toime nõrgenemisega. Ligikaudu 1 %-l Taltz’iga ravitud patsientidest kinnitati siiski neutraliseerivate antikehade seotust ravimi madala kontsentratsiooni ja kliinilise ravivastuse nõrgenemisega. Immunogeensuse ja raviga seotud kõrvaltoimete vahelist seost ei ole selgelt kindlaks tehtud.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas,* kaudu.

4.9 Üleannustamine

Subkutaanselt on kliinilistes uuringutes manustatud annuseid kuni 180 mg ilma annust limiteeriva toksilise toimeta. Kliinilistes uuringutes on teatatud kuni 240 mg ühekordse subkutaanse üleannuse manustamisest ilma tõsiste kõrvaltoimeteta.

Üleannustamise korral on soovitatav patsienti jälgida mistahes kõrvaltoimete sümptomite suhtes ning koheselt alustada asjakohast sümptomaatilist ravi.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Immunosupressandid, interleukiini inhibiitorid, ATC-kood: L04AC13

Toimemehhanism

Iksekizumab on IgG4 monoklonaalne antikeha, mis seondub kõrge afiinsusega (< 3 pM) ja selektiivselt interleukiin-17A-ga (nii IL-17A kui IL-17A/F). IL-17A suurenenud kontsentratsioonid on kaasatud psoriaasi patogeneesi soodustades keratinotsüütide proliferatsiooni ja aktivatsiooni. IL-17A neutraliseerimine iksekizumabi poolt inhibeerib neid toimeid. Iksekizumab ei seondu IL-17B, IL-17C, IL-17D, IL-17E või IL-17F liganditega.

In vitro seondumise katsed kinnitasid, et iksekizumab ei seondu inimese Fcγ retseptoritega I, IIa ja IIIa või täiendava ühendiga C1q.

Farmakodünaamilised toimed

Iksekizumab moduleerib bioloogilist vastust, mida indutseerib või reguleerib IL-17A. Tuginedes I faasi uuringus saadud psoriaatilise naha biopsia andmetele esines annusest sõltuv trend epidermise paksuse, prolifereeruvate keratinotsüütide arvu, T-rakkude ja dendriitiliste rakkude arvu vähenemisele, aga ka lokaalsete põletikumarkerite sisalduse vähenemisele 43. päevaks võrreldes algväärtusega. Iksekizumab-ravi otsene tagajärg on punetuse, induratsiooni ja ketenduse vähenemine psoriaasikolletes.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Taltz’i ohutust ja efektiivsust hinnati kolmes randomiseeritud, topeltpimedas, platseebo kontrolliga III faasi uuringus mõõduka kuni raske naastulise psoriaasiga täiskasvanud patsientidel, kes vajasid fototeraapiat või süsteemset ravi (UNCOVER-1, UNCOVER-2 ja UNCOVER-3). Taltz’i efektiivsust ja ohutust hinnati võrreldes etanertseptiga (UNCOVER-2 ja UNCOVER-3). Taltz’i saama randomiseeritud patsiendid, kes olid 12. nädalal sPGA (0,1) reageerijad, re-randomiseeriti saama platseebot või Taltz’i (UNCOVER-1 ja UNCOVER-2) täiendavalt 48 nädala jooksul; platseebot, etanertsepti või Taltz’i saama randomiseeritud patsiendid, kes olid sPGA (0,8) mitte-reageerijad, said kuni 48 nädala jooksul Taltz’i.

Platseebo kontrolliga uuringutesse kaasatud 3866 patsiendist 64 % olid varem saanud süsteemset ravi (bioloogilist, tavaravi või psoraleeni ja ultraviolett A (PUVA)), 43,5 % olid saanud eelnevalt fototeraapiat, 49,3 % olid eelnevalt saanud süsteemset ravi ja 26,4 % olid saanud eelnevalt bioloogilist psoriaasiravi. Kõikidest patsientidest 14,9 % olid saanud vähemalt ühte anti-TNF alfa ainet ja 8,7 % olid saanud anti-IL-12/IL-23. 23,4 %-l patsientidest oli lähtemomendil anamneesis psoriaatiline artriit.

Kõigis kolmes uuringus oli kaasuv esmane tulemusnäitaja patsientide osakaal, kes saavutasid PASI 75 ravivastuse ja sPGA 0 (“puhas”) või 1 (“peaaegu puhas”) ravivastuse 12. nädalal, võrreldes platseeboga. Kõikides ravigruppides oli PASI keskmine algväärtus vahemikus 17,4 kuni 18,3; 48,3 % kuni 51,2 %-l patsientidest oli sPGA algväärtuse skoor raske või väga raske ja keskmine ravieelne sügeluse numbriline skaala (sügeluse NRS) vahemikus 6,3 kuni 7,1.

Kliiniline ravivastus 12. nädalal

UNCOVER-1 uuringusse kaasati 1296 patsienti. Patsiendid randomiseeriti (1:1:1) pärast 160 mg algannust 12 nädalaks saama kas platseebot või Taltz’i (80 mg iga kahe või nelja nädala järel [Q2W või Q4W]).

Tabel 2. Efektiivsuse tulemused UNCOVER-1 uuringus 12. nädalal

 

 

 

Patsientide arv (%)

 

Ravivastuse määra erinevus

Tulemusnäitajad

 

 

 

platseebost (95% CI)

Platseebo

Taltz

Taltz

Taltz

Taltz

 

 

 

 

80 mg Q4W

80 mg Q2W

80 mg Q4W

80 mg Q2W

 

 

(N = 431)

 

 

(N = 432)

(N = 433)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sPGA “0”

 

 

330 (76,4)a

354 (81,8)a

 

 

(puhas) või “1”

 

14 (3,2)

73,1 (68,8, 77,5)

78,5 (74,5, 82,5)

(peaaegu puhas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sPGA “0”

 

149 (34,5)a

160 (37,0)a

34,5 (30,0, 39,0)

37,0 (32,4, 41,5)

(puhas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASI 75

 

17 (3,9)

357 (82,6)a

386 (89,1)a

78,7 (74,7, 82,7)

85,2 (81,7, 88,7)

ravivastus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASI 90

 

2 (0,5)

279 (64,6)a

307 (70,9)a

64,1 (59,6, 68,7)

70,4 (66,1, 74,8)

ravivastus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASI 100

 

145 (33,6)a

153 (35,3)a

33,6 (29,1, 38,0)

35,3 (30,8, 39,8)

ravivastus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sügeluse NRS

b

58 (15,5)

305 (80,5)a

336 (85,9)a

65,0 (59,5, 70,4)

70,4 (65,4, 75,5)

vähenemine ≥ 4

 

 

 

 

 

Lühendid: N =patsientide arv ravikavatsuslikus populatsioonis

Märkus: puuduvate andmetega patsiendid arvati mitte vastanute hulka

ap < 0,001 võrreldes platseeboga

bPatsiendil sügeluse NRS >= 4 lähtemomendil: platseebo N = 374, Taltz 80 mg Q4W N = 379, Taltz 80 mg Q2W N = 391

UNCOVER-2 uuringusse kaasati 1224 patsienti. Patsiendid randomiseeriti (1:2:2:2) pärast 160 mg algannust 12 nädalaks saama kas platseebot või Taltz’i (80 mg iga kahe või nelja nädala järel [Q2W või Q4W]) või etanertsepti 50 mg kaks korda nädalas.

Tabel 3. Efektiivsuse tulemused UNCOVER-2 uuringus 12. nädalal

 

 

 

Patsientide arv (%)

 

Ravivastuse määra erinevus

 

 

 

 

 

 

platseebost (95% CI)

Tulemus-

 

 

Taltz

Taltz

Etanertsept

Taltz

Taltz

näitajad

Platseebo

50 mg kaks

80 mg Q4W

80 mg Q2W

80 mg Q4W

80 mg Q2W

 

(N = 168)

korda nädalas

 

(N = 347)

(N = 351)

 

 

 

 

 

(N = 358)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sPGA “0”

 

 

 

 

 

70,5 (65,3,

80,8 (76,3,

(puhas) või

(2,4)

253 (72,9)a

292 (83,2)a

129 (36,0)

“1” (peaaegu

 

 

 

 

 

75,7)

85,4)

puhas)

 

 

 

 

 

 

 

sPGA “0”

(0,6)

112 (32,3)a,b

147 (41,9)a,b

21 (5,9)c

31,7 (26,6,

41,3 (36,0,

(puhas)

 

 

 

 

 

36,7)

46,6)

PASI 75

(2,4)

269 (77,5)a,b

315 (89,7)a,b

149 (41,6)a

75,1 (70,2,

87,4 (83,4,

ravivastus

 

 

 

 

 

80,1)

91,3)

PASI 90

(0,6)

207 (59,7)a,b

248 (70,7)a,b

67 (18,7)a

59,1 (53,8,

70,1 (65,2,

ravivastus

64,4)

75,0)

 

 

 

 

 

PASI 100

(0,6)

107 (30,8)a,b

142 (40,5)a,b

19 (5,3)c

30,2 (25,2,

39,9 (34,6,

ravivastus

 

 

 

 

 

35,2)

45,1)

Sügeluse

 

 

 

 

 

 

 

NRS

 

 

225 (76,8)a,b

258 (85,1)a,b

177 (57,8)a

62,7 (55,1,

71,1 (64,0,

vähenemine

(14,1)

≥ 4d

 

 

 

 

 

70,3)

78,2)

Lühendid: N =patsientide arv ravikavatsuslikus populatsioonis

Märkus: puuduvate andmetega patsiendid arvati mitte vastanute hulka

ap < 0,001 võrreldes platseeboga

bp < 0,001 võrreldes etanertseptiga

cp < 0,01 võrreldes platseeboga

dPatsiendil sügeluse NRS > = 4 lähtemomendil: platseebo N = 135, Taltz 80 mg Q4W N = 293, Taltz

80 mg Q2W N = 303, etanertsept N = 306

UNCOVER-3 uuringusse kaasati 1346 patsienti. Patsiendid randomiseeriti (1:2:2:2) pärast 160 mg algannust 12 nädalaks saama kas platseebot või Taltz’i (80 mg iga kahe või nelja nädala järel [Q2W või Q4W]) või etanertsepti 50 mg kaks korda nädalas.

Tabel 4. Efektiivsuse tulemused UNCOVER-3 uuringus 12. nädalal

 

 

Patsientide arv (%)

 

Ravivastuse määra erinevus

 

 

 

platseebost (95% CI)

Tulemus-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etanertsept

 

 

näitajad

 

 

 

 

 

Platseebo

Taltz

Taltz

50 mg kaks

Taltz

Taltz

 

 

80 mg Q4W

80 mg Q2W

korda

 

(N = 193)

80 mg Q4W

80 mg Q2W

 

(N = 386)

(N = 385)

nädalas

 

 

 

 

 

 

 

 

(N = 382)

 

 

sPGA “0”

 

 

 

 

68,7 (63,1,

73,8 (68,5,

(puhas) või

13 (6,7)

291 (75,4)a,b

310 (80,5)a,b

159 (41,6)a

“1” (peaaegu

 

 

 

 

74,2)

79,1)

puhas)

 

 

 

 

 

 

sPGA“0”

139 (36,0)a,b

155 (40,3)a,b

33 (8,6)a

36,0 (31,2,

40,3 (35,4,

(puhas)

 

 

 

 

40,8)

45,2)

PASI 75

14 (7,3)

325 (84,2)a,b

336 (87,3)a,b

204 (53,4)a

76,9 (71,8,

80,0 (75,1,

ravivastus

 

 

 

 

82,1)

85,0)

PASI 90

6 (3,1)

252 (65,3)a,b

262 (68,1)a,b

98 (25,7)a

62,2 (56,8,

64,9 (59,7,

ravivastus

 

 

 

 

67,5)

70,2)

PASI 100

135 (35,0)a,b

145 (37,7)a,b

28 (7,3)a

35 (30,2, 39,7)

37,7 (32,8,

ravivastus

 

 

 

 

 

42,5)

Sügeluse

 

 

 

 

 

 

NRS

33 (20,9)

250 (79,9)a,b

264 (82,5)a,b

200 (64,1)a

59,0 (51,2,

61,6 (54,0,

vähenemine

 

 

 

 

66,7)

69,2)

≥ 4d

 

 

 

 

 

 

Lühendid: N =patsientide arv ravikavatsuslikus populatsioonis

Märkus: puuduvate andmetega patsiendid arvati mitte vastanute hulka

ap < 0,001 võrreldes platseeboga

bp < 0,001 võrreldes etanertseptiga

cPatsiendil sügeluse NRS > = 4 lähtemomendil: platseebo N = 158, Taltz 80 mg Q4W N = 313, Taltz 80 mg Q2W N = 320, etanertsept N = 312

Taltz’i seostati toime kiire algusega koos PASI keskmise vähenemisega 50 % võrra 2. nädalaks (joonis 1). PASI 75 ravivastuse saavutanud patsientide protsent oli Taltz’i rühmas juba 1. ravinädalal oluliselt suurem kui platseebo ja etanertsepti rühmas. Ligikaudu 25 % Taltz’iga ravi saanud patsientidest saavutas PASI skoori < 5 2. nädalaks, enam kui 55 % saavutas PASI skoori < 5 4. nädalaks ja see suurenes 85 %-ni 12. nädalaks (võrreldes 3 %, 14 % ja 50 % etanertsepti rühmas). Taltz’iga ravitud patsientidel täheldati sügeluse raskusastmes esimesel nädalal olulist paranemist.

Joonis 1. PASI skoori paranemise protsentuaalne muutus ravikavatsuslikus populatsioonis igal esmavisiidile järgnenud visiidil (mBOCF)) induktsioonravi perioodil uuringutes UNCOVER-2 ja UNCOVER-3

Taltz’i efektiivsust ja ohutust näidati sõltumata east, soost, rassist, kehakaalust, PASI algväärtuse tõsidusest, naastude lokalisatsioonist, kaasuvast psoriaatilisest artriidist ja varasemast bioloogilisest ravist. Taltz oli efektiivne süsteemset ja bioloogilist ravi mittesaanutel, bioloogilist/anti-TNF-ravi saanutel ja ebaõnnestunud bioloogilise/anti-TNF-raviga patsientidel.

Efektiivsus etanertsept-ravile mittereageerinutel: Patsientidest, kes identifitseeriti UNCOVER-2 (N=200) uuringus 12. nädalaks ertanertsept-ravile mittevastanuteks, sPGA (0,1), ja kes 4-nädalase ravivaba perioodi järel viidi üle Taltz 80 mg Q4W raviskeemile, olid vastavalt 73 % ja 83,5 % patsientidest võimelised saavutama sPGA (0,1) ja PASI 75 ravivastuse pärast 12-nädalast ravi Taltz’iga.

Kahes kliinilises uuringus, mis sisaldasid aktiivset võrdlusravimit (UNCOVER-2 ja UNCOVER-3), oli tõsiste kõrvaltoimete esinemus nii etanertsepti kui Taltz’i ravirühmas 1,9 % ning kõrvaltoimete tõttu ravi katkestamiste määrad 1,2 % etanertsepti ja 2,0 % Taltz’i rühmas. Infektsioonide esinemise määr oli 21,5 % etanertsepti rühmas ja 26,0 % Taltz’i rühmas, suurem osa juhtudest olid kerged kuni mõõduka raskusega. Tõsiseid infektsioone esines 0,4 % etanertsepti ja 0,5 % Taltz’i ravirühmas.

Ravivastuse säilitamine 60. nädalal

UNCOVER-1 ja UNCOVER-2 uuringutes algselt Taltz’i saama randomiseeritud ja 12. nädalaks ravile vastanuteks osutunud patsiendid (st sPGA skoor 0,1) re-randomiseeriti saama ühte järgmistest raviskeemidest: platseebo või Taltz (80 mg iga 4 või 12 nädala järel [Q4W või Q12W]) täiendavalt 48 nädalaks.

Tabel 5. Ravivastuse ja efektiivsuse säilimine 60. nädalal (Uuringud UNCOVER-1 ja UNCOVER-2)

 

 

 

 

 

Ravivastuse määra erinevus

 

 

Patsientide arv (%)

 

platseebost (95% CI)

 

 

 

 

 

Tulemus-

 

 

 

 

 

 

80 mg Q4W

80 mg Q2W

80 mg Q4W

80 mg Q2W

80 mg Q4W

80 mg Q2W

näitajad

(induktsioon) /

(induktsioon) /

(induktsioon) /

(induktsioon) /

(induktsioon) /

(induktsioon) /

 

 

Platseebo

Platseebo

80 mg Q4W

80 mg Q4W

80 mg Q4W

80 mg Q4W

 

(säilitamine)

(säilitamine)

(säilitamine)

(säilitamine)

(säilitamine)

(säilitamine)

 

(N = 191)

(N = 211)

(N = 195)

(N = 221)

 

 

Säilitatav

 

 

 

 

62,4 (55,1,

70,7 (64,2,

sPGA “0”

12 (6,3)

16 (7,6)

134 (68,7)a

173 (78,3)a

69,8)

77,2)

(puhas) või

 

 

“1” (peaaegu

 

 

 

 

 

 

puhas)

 

 

 

 

 

 

Säilitatav või

 

 

 

 

47,7 (40,4,

56,0 (49,1,

taotletav

3 (1,6)

6 (2,8)

96 (49,2)a

130 (58,8)a

54,9)

62,8)

sPGA 0

 

 

 

 

 

 

(puhas)

 

 

 

 

 

 

Säilitatav või

 

 

 

 

66,5 (59,3,

74,3 (68,0,

taotletav

15 (7,9)

19 (9,0)

145 (74,4)a

184 (83,3)a

73,7)

80,5)

PASI 75

 

 

 

 

 

 

ravivastus

 

 

 

 

 

 

Säilitatav või

 

 

 

 

62,0 (54,7,

71,7 (65,4,

taotletav

9 (4,7)

10 (4,7)

130 (66,7)a

169 (76,5)a

69,2)

78,0)

PASI 90

 

 

 

 

 

 

ravivastus

 

 

 

 

 

 

Säilitatav või

 

 

 

 

48,2 (40,9,

54,6 (47,7,

taotletav

3 (1,6)

6 (2,8)

97 (49,7)a

127 (57,5)a

55,4)

61,5)

PASI 100

 

 

 

 

 

 

ravivastus

 

 

 

 

 

 

Lühendid: N =patsientide arv analüüsitavas populatsioonis

Märkus: puuduvate andmetega patsiendid arvati ravile mitte vastanute hulka a p < 0,001 võrreldes platseeboga

Taltz osutus efektiivseks ravivastuse säilitamisel varem süsteemset või biolooglist ravi mittesaanud, bioloogilist/anti-TNF-ravi ja ebaõnnestunud bioloogilise/anti-TNF-ravi saanud patsientidel.

12. nädalalaks sPGA (0,1) vastanud re-randomiseeriti ärajäturavile (st platseebole); integreeritud UNCOVER-1 ja UNCOVER-2 uuringutes oli relapsini kulunud aja mediaan (sPGA ≥ 3) 164 päeva. Nendest patsientidest jõudsid 71,5 % uuesti sPGA (0,1) vastuseni 12 nädala jooksul pärast ravi taasalustamist Taltz’iga annuses 80 mg Q4W.

12. nädalal näidati algväärtustest olulist paranemist võrreldes platseebo ja etanertseptiga küünte psoriaasi korral (mõõdetuna küünte psoriaasi raskusastme indeksi järgi -Nail Psoriasis Severity Index [NAPSI]), peanaha psoriaasi korral (mõõdetuna peanaha psoriaasi raskusastme indeksi järgi - Psoriasis Scalp Severity Index [PSSI]) ning palmoplantaarse psoriaasi korral (mõõdetuna palmoplantaarse psoriaasi raskusastme indeksi järgi - Psoriasis Palmoplantar Severity Index [PPASI]). Need head tulemused küünte, peanaha ja palmoplantaarse psoriaasi ravis püsisid 60. nädalani Taltz’i raviga patsientidel, kes olid sPGA (0,1) reageerijad 12. nädalal.

Elukvaliteet/Patsientide poolt teatatud tulemused

12. ravinädalal ja uuringute jooksul seostati Taltz’i statistiliselt olulise tervisega seotud elukvaliteedi paranemisega, hinnatuna dermatoloogilise elukvaliteedi indeksi (Dermatology Life Quality Index (DLQI)) keskmiste tasemete languse järgi (Taltz 80 mg Q2W 10,2 kuni -11,1, Taltz 80 mg Q4W -9,4 kuni -10,7, etanertsept -7,7 kuni -8,0 ja platseebo -1,0 kuni -2,0). Oluliselt rohkem Taltz`iga ravitud patsiente saavutasid DLQI indeksi taseme 0 või 1. Kõikides uuringutes seostati Taltz`i statistiliselt

olulise sügeluse raskusastme paranemisega, hinnatuna sügeluse NRS skaalal. Oluliselt suuremal Taltz`iga ravitud patsientide grupil täheldati sügeluse vähenemist numbrilise hinnanguskaala NRS järgi ≥ 4 punkti 12. nädalal (84,6 % Taltz Q2W, 79,2 % Taltz Q4W ja 16,5 % platseebo) ja kasu saavutati aja jooksul kuni 60.ravinädalani Taltz`iga ravitud patsientidel, kes olid sPGA (0,1) reageerijad 12. nädalal. Depressiooni sümptomite kiire enesetestimise raporti järgi (Quick Inventory of Depressive Symptomatology Self Report) ei esinenud kuni 60 ravinädala jooksul Taltz`iga tõendeid depressiooni halvenemise kohta.

Immuniseerimised

Tervete inimestega läbiviidud uuringus, kus pärast kahe inaktiveeritud vaktsiiniga (teetanuse ja pneumokoki-vastane vaktsiin) vaktsineerimist, said uuringus osalejad kaks annust iksekizumabi (160 mg, millele järgnes kahe nädala pärast teine 80 mg annus), ohutusriske ei täheldatud. Siiski, vaktsineerimisega seotud andmed olid ebapiisavad hindamaks adekvaatset immuunvastust nendele vaktsiinidele peale Taltz`i manustamist.

Lapsed

Euroopa Ravimiamet on peatanud kohustuse esitada Taltz’iga läbi viidud uuringute tulemusi laste kõikide alarühmade kohta naastulise psoriaasi korral (teave lastel kasutamise kohta: vt lõik 4.2).

5.2 Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Psoriaasiga patsientidele iksekizumabi ühekordse (annusevahemik 5…160 mg) subkutaanse süsti järgselt saabus maksimaalne plasmakontsentratsioon 4 kuni 7 päeva jooksul. Iksekizumabi keskmine (SD) maksimaalne plasmakontsentratsioon (Cmax) pärast 160 mg algannuse manustamist oli

19,9 (8,15) µg/ml.

160 mg algannuse manustamise järgselt saabus tasakaalukontsentratsioon raviskeemiga 80 mg iga 2

nädala järel 8. nädalal. Keskmised (SD) Cmax,ss, ja C trough,ss on hinnanguliselt 21,5 (9,16) µg/ml ning 5,23 (3,19) µg/ml.

Kui raviskeemilt 80 mg iga 2 nädala järel (Q2W) mindi 12. nädalal üle raviskeemile 80 mg iga 4 nädalal järel (Q4W) saabus tasakaalukontsentratsioon ligikaudu 10. nädalal. Keskmised (SD) Cmax,ss, ja Ctrough,ss on hinnanguliselt 14,6 (6,04) µg/ml ning 1,87 (1,30) µg/ml.

Iksekizumabi keskmine biosaadavus pärast subkutaanset manustamist oli kõigis analüüsides 54…90 %.

Jaotumine

Populatsiooni farmakokineetilises analüüsis oli keskmine jaotusruumala tasakaalukontsentratsiooni tingimustes 7,11 l.

Biotransformatsioon

Iksekizumab on monoklonaalne antikeha ning eeldatakse, et see laguneb katabolismi rada mööda väiksemateks peptiidideks ja aminohapeteks samal moel nagu endogeensed immunoglobuliinid.

Eritumine

Populatsiooni farmakokineetilises analüüsis oli keskmine kliirens vereseerumist 0,0161 l/tunnis. Kliirens ei sõltu annusest. Keskmine eliminatsiooni poolväärtusaeg populatsiooni farmakokineetilise analüüsi hinnangu järgi on naastulise psoriaasiga patsientidel 13 päeva.

Lineaarsus/mittelineaarsus

Ekspositsioon (AUC) suureneb proportsionaalselt annusevahemikus 5…160 mg subkutaanse süstena manustamisel.

Eakad

4204-st kliinilistes uuringutes Taltz’iga ravi saanud naastulise psoriaasiga patsiendist kokku 301 olid 65-aastased või vanemad ning 36 patsienti 75-aastased või vanemad. Tuginedes populatsiooni farmakokineetilisele analüüsile piiratud arvu eakate patsientidega (n = 94 ≥ 65-aastaseid ja n = 12

75-aastaseid), oli alla 65-aastastel ja eakatel patsientidel kliirens sarnane.

Neeru- või maksakahjustus

Spetsiifilisi kliinilise farmakoloogia uuringuid neeru- ja maksakahjustuse mõju hindamiseks iksekizumabi farmakokineetikale ei ole läbi viidud. Intaktse iksekizumabi, IgG monoklonaalse antikeha, renaalne eliminatsioon on eeldatavasti madal ja vähese tähtsusega; sarnaselt eritub IgG monoklonaalne antikeha peamiselt intratsellulaarse katabolismi teel ning maksakahjustus ei mõjuta eeldatavasti iksekizumabi kliirensit.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

Mittekliinilised katsed makaakidega (cynomolgus) ei näidanud kahjulikku toimet inimesele, tuginedes korduvtoksilisuse, farmakoloogilise ohutuse ja reproduktsiooni ja loote arengu toksilisuse uuringutele.

Iksekizumabi subkutaane manustamine makaakidele annuses kuni 50 mg/kg üks kord nädalas 39 nädala jooksul ei põhjustanud organtoksilisust ega kõrvaltoimeid immuunfunktsioonile (nt T- rakkudest sõltuvat antikehade vastus ja NK rakkude aktiivsus). Iganädalane subkutaanne annus

50 mg/kg ahvidel on ligikaudu 19 korda suurem Taltz’i 160 mg-sest algannusest ja see tekitab ahvidel ekspositsiooni (AUC), mis on vähemalt 61-korda kõrgem kui arvatav keskmine tasakaalukontsentratsioon inimesel soovitatud annuste manustamisel.

Iksekizumabi kartsinogeense või mutageense toime hindamiseks ei ole loomkatseid läbi viidud.

Suguküpsetel makaakidel, kes said üks kord nädalas subkutaanselt 50 mg/kg iksekizumabi 13 nädala jooksul, ei täheldatud kahjulikke toimeid reproduktiivorganitele, menstruaaltsüklile ega spermale.

Arengutoksilisuse uuringutes näidati, et iksekizumab läbib platsentaarbarjääri ja seda leidub järglaste veres kuni 6. elukuu vanuseni. Võrreldes kontrollravimit saanutega esines iksekizumabi saanud ahvidel suuremat postnataalset järglaste suremust. See oli eelkõige seotud enneaegse poegimise või ema hooletu suhtumisega järglasesse, need on tavalised leiud primaatide uuringutes ega ole kliiniliselt olulised.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

Naatriumtsitraat

Veevaba sidrunhape

Naatriumkloriid

Polüsorbaat 80

Süstevesi

6.2 Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3 Kõlblikkusaeg

2 aastat.

6.4 Säilitamise eritingimused

Hoida külmkapis (2 ºC…8 °C).

Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Taltz`i võib hoida toatemperatuuril mitte üle 30 ºC kuni 5 päeva.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

1 ml lahust läbipaistvas klaassüstlas (tüüp I). Süstal on kapseldatud ühekordselt kasutatavasse üheannuselisse pen-süstlisse. Pakendi suurused 1, 2 või 3 pen-süstlit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6 Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Kasutusjuhend

Pakendi infolehes olevat pen-süstli kasutusjuhendit tuleb hoolikalt järgida.

Pen-süstel on ainult ühekordseks kasutamiseks.

Taltz’i ei tohi kasutada, kui selles esinevad osakesed või kui lahus on hägune ja/või eristatavalt pruuni värvi.

Taltz’i, mis on külmunud, ei tohi kasutada.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland

8. MÜÜGILOA NUMBRID

EU/1/15/1085/001

EU/1/15/1085/002

EU/1/15/1085/003

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 25. aprill 2016

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu .

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu