Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Taltz (ixekizumab) – Pakendi infoleht - L04

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusTaltz
ATC koodL04
Toimeaineixekizumab
TootjaEli Lilly Nederland B.V.

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Taltz 80 mg süstelahus süstlis

Iksekizumab

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teavitades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Taltz ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Taltz’i kasutamist

3.Kuidas Taltz’i kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Taltz’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Taltz ja milleks seda kasutatakse

Taltz sisaldab toimeainena iksekizumabi.

Iksekizumab kuulub interleukiini (IL) inhibiitoriteks nimetatavate ravimite rühma. See ravim neutraliseerib psoriaasi soodustava IL-17A nimelise proteiini aktiivust.

Taltz’i kasutatakse mõõduka kuni raske „naastuliseks psoriaasiks“ nimetatava nahaseisundi raviks täiskasvanutel. Taltz vähendab haiguse sümptomeid.

Taltz’i kasutamine aitab hoida teie naha puhtana ja vähendada selliseid sümptomeid, nagu ketendus, sügelus ja valu.

2. Mida on vaja teada enne Taltz’i kasutamist

Ärge kasutage Taltz’i

-kui olete iksekizumabi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. Kui te arvate, et te võite olla allergiline, pidage enne Taltz’i kasutamist nõu oma arstiga.

-kui teil on infektsioon, mida teie arst võib oluliseks pidada (nt aktiivne tuberkuloos).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Taltz’i kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega:

-kui teil on praegu infektsioon või kui te põete pikaajalisi või korduvaid infektsioone.

-kui te põete Crohn’i tõve.

-kui teil on haavandiline koliit.

-kui te saate mõnda muud psoriaasiravi, nt immunosupressante või valgusravi UV-kiirgusega.

Kui te ei ole kindel, kas midagi ülalmainitust teie puhul kehtib, rääkige enne Taltz’i kasutamist oma arsti või meditsiiniõega.

Pange tähele infektsioonide ja allergiliste reaktsioonide teket

Taltz võib põhjustada tõsiseid kõrvaltoimeid, sh infektsioone ja allergilisi reaktsioone. Te peate Taltz’i kasutamise ajal ennast nende seisundite tundemärkide osas jälgima.

Lõpetage Taltz’i kasutamine ja pöörduge oma arsti poole või otsige koheselt arstiabi, kui te täheldate mistahes tõsisele infektsioonile või allergilisele reaksioonile viitavaid sümptomeid. Need sümptomid on loetletud lõigus 4, „Kõrvaltoimed“.

Lapsed ja noorukid

Taltz’i ei soovitata kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel, kuna seda ravimit ei ole selles vanusegrupis uuritud.

Muud ravimid ja Taltz

Teatage oma arstile, apteekrile või meditsiiniõele:

-kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

-kui teid on hiljuti vaktsineeritud või kui teil on plaanis minna vaktsineerimisele. Taltz’i kasutamise ajal ei tohi teile teatud vaktsiine manustada.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga. Raseduse ajal on eelistatav Taltz’i kasutamisest hoiduda. Selle ravimi toime rasedatele naistele ei ole teada. Kui te olete rasestumisvõimeline naine, soovitatakse teil Taltz’i kasutamise ajal ja vähemalt 10 nädala jooksul pärast Taltz’i viimast annust rasestumisest hoiduda ja kasutada sobilikke rasestumisvastaseid vahendeid.

Kui te imetate või plaanite imetada, rääkige enne selle ravimi kasutamist oma arstiga. Teie ja teie arst otsustate, kas te hakkate imetama või kasutama Taltz’i. Mõlemat korraga te teha ei tohi.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Taltz ei mõjuta tõenäoliselt teie autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Taltz sisaldab naatriumi

See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumit (23 mg) 80 mg annuse kohta, st et ravim on praktiliselt naatriumivaba.

3.Kuidas Taltz’i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või meditsiiniõde on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Taltz’i manustatakse teile süstina naha alla (subkutaanne süst). Te peate koos oma arsti või meditsiiniõega otsustama, kas te tohite endale ise Taltz’i süstida.

On tähtis, et te ei üritaks endale ise enne süsti teha, kuni arst või meditsiiniõde pole teile seda õpetanud. Pärast vastavat juhendamist võib teile Taltz’i süsti teha ka hooldaja.

Üks süstel sisaldab ühte Taltz’i annust (80 mg). Iga süstel väljastab ainult ühe annuse. Süstlit ei tohi raputada.

Lugege enne Taltz’i kasutamist hoolikalt süstli „Kasutamisjuhendit“.

Kui palju teile Taltz’i manustatakse ja kui kaua

Teie arst otsustab kui palju ja kui kauaks teile Taltz’i vaja on.

-Esimene annus on 160 mg (kaks 80 mg süsti) nahaaluse süstina. Selle manustab teile arst või meditsiiniõde.

-Pärast esimest annust on teie annuseks 80 mg (üks süst) 2., 4., 6., 8., 10. ja 12. nädalal. Alates 12. nädalast kasutate te 80 mg annust (üks süst) iga 4 nädala järel.

Kasutage meelespead, nt kalendrit või päevikut, aitamaks teil pidada meeles järgmist annustamiskorda, et te ei unustaks või kordaks annust.

Taltz on mõeldud pikaajaliseks raviks. Teie arst või meditsiiniõde jälgib teie seisundit korrapäraselt, et kontrollida, kas ravil on teile oodatud toime.

Kui te kasutate Taltz’i rohkem kui ette nähtud

Kui te olete saanud rohkem Taltz’i kui te peaksite või kui annus on manustatud varem kui ette nähtud, rääkige sellest oma arstile.

Kui te unustate Taltz’i kasutada

Kui te olete unustanud Taltz’i annust süstida, pöörduge oma arsti poole.

Kui te lõpetate Taltz’i kasutamise

Ärge lõpetage Taltz’i kasutamist ilma esmalt oma arstiga konsulteerimata. Kui te ravi lõpetate, võivad psoriaasi sümptomid taasilmneda.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Rasked kõrvaltoimed

Lõpetage Taltz’i kasutamine ja pöörduge oma arsti poole või otsige koheselt arstiabi, kui te täheldate endal mõnda järgmistest kõrvaltoimetest. Teie arst otsustab kas ja millal te võite raviga uuesti alustada.

Võimalikud rasked infektsioonid (võivad ilmnenda kuni 1 inimesel 100st)– sümptomiteks võivad olla:

-Palavik, gripilaadsed sümptomid, öine higistamine

-Väsimustunne või hingeldamine, köha, mis ise üle ei lähe

-Soe, punane ja valulik nahk või valulik villiline nahalööve

Raske allergiline reaktsioon (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete põhjal)– sümptomiteks võivad olla:

-Hingamis- või neelamisraskused

-Näo, huulte, keele või kõri turse

-Tugev nahasügelus punetavate või nahapinnast kõrgemate laikudega

Teised kõrvaltoimed, millest on teatatud

Mõned kõrvaltoimed on väga sagedased (võivad esineda enam kui 1 inimesel 10-st):

-Ülemiste hingamisteede infektsioonid, mille sümptomiteks on kurguvalu ja ninakinnisus (nasofarüngiit)

-Süstekoha reaktsioon (nt nahapunetus, valu)

Mõned kõrvaltoimed on sagedased (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st):

-Iiveldus

-Tinea (seen) infektsioonid, nt „sportlase jalg“

-Valu kurgu tagaosas

Mõned kõrvaltoimed esinevad aeg-ajalt (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st):

-Suuõõne katt (kandidiaas)

-Gripp

-Vesine nina

-Bakteriaalne nahainfektsioon

-Nõgeslööve

-Eritis silmadest koos sügeluse, punetuse ja tursega (konjunktiviit)

-Valgete vereliblede vähesuse ilmingud, nt palavik, kurguvalu või infektsioonide põhjustatud haavandid suuõõnes (neutropeenia)

-Madal vereliistakute arv (trombotsütopeenia).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Taltz’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud süstla sildil ja välispakendil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida külmkapis (2 °C … 8 °C). Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Taltz`i võib hoida külmkapist väljas kuni 5 päeva, temperatuuril mitte üle 30 ºC.

Ärge kasutage seda ravimit, kui täheldate, et süstel on kahjustatud või ravim on hägune, märgatavalt pruunikas või selles on osakesi.

See ravim on ainult ühekordseks kasutamiseks.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Taltz sisaldab

-Toimeaine on iksekizumab.

Üks süstel sisaldab 80 mg iksekizumabi 1 ml-s lahuses.

-Teised koostisosad on naatriumtsitraat, veevaba sidrunhape, naatriumkloriid, polüsorbaat 80, süstevesi.

Kuidas Taltz välja näeb ja pakendi sisu

Taltz on lahus läbipaistvas klaassüstlas. Selle värvus võib varieeruda värvitust kuni kergelt kollaseni.

Pakendi suurused 1, 2, 3 süstlit. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland.

Tootja

Eli Lilly Italia S.p.A.,Via Gramsci 731/733, 50019, Sesto Fiorentino (FI), Itaalia.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Belgique/België/Belgien

Lietuva

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Eli Lilly Holdings Limited atstovybė

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Tel. +370 (5) 2649600

България

Luxembourg/Luxemburg

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

тел. + 359 2 491 41 40

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

Magyarország

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 420 234 664 111

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Malta

Eli Lilly Danmark A/S

Charles de Giorgio Ltd.

Tlf: +45 45 26 60 00

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Nederland

Lilly Deutschland GmbH

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Norge

Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal

Eli Lilly Norge A.S.

Tel: +372 6 817 280

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

Österreich

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Eli Lilly Ges.m.b.H.

Τηλ: +30 210 629 4600

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Polska

Lilly S.A.

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: + 34-91 663 50 00

Tel: +48 22 440 33 00

France

Portugal

Lilly France SAS

Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Tel: + 351-21-4126600

Hrvatska

România

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: +385 1 2350 999

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Slovenija

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Tel: +386 (0)1 580 00 10

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Eli Lilly Slovakia, s.r.o.

Sími + 354 540 8000

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Suomi/Finland

Eli Lilly Italia S.p.A.

Oy Eli Lilly Finland Ab

Tel: + 39- 055 42571

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Sverige

Phadisco Ltd

Eli Lilly Sweden AB

Τηλ: +357 22 715000

Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija

United Kingdom

Eli Lilly Holdings Limited pārstāvniecība Latvijā

Eli Lilly and Company Limited

Tel: +371 67364000

Tel: + 44-(0) 1256 315000

Infoleht on viimati uuendatud {KK/AAAA}.

 

Muud teabeallikad

 

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

 

<-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Taltz 80 mg süstelahus pen-süstlis

Iksekizumab

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teavitades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Taltz ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Taltz’i kasutamist

3.Kuidas Taltz’i kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Taltz’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Taltz ja milleks seda kasutatakse

Taltz sisaldab toimeainena iksekizumabi.

Iksekizumab kuulub interleukiini (IL) inhibiitoriteks nimetatavate ravimite rühma. See ravim neutraliseerib psoriaasi soodustava IL-17A nimelise proteiini aktiivust.

Taltz’i kasutatakse mõõduka kuni raske „naastuliseks psoriaasiks“ nimetatava nahaseisundi raviks täiskasvanutel. Taltz vähendab haiguse sümptomeid.

Taltz’i kasutamine aitab hoida teie naha puhtana ja vähendada selliseid sümptomeid, nagu ketendus, sügelus ja valu.

2. Mida on vaja teada enne Taltz’i kasutamist

Ärge kasutage Taltz’i

-kui olete iksekizumabi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. Kui te arvate, et te võite olla allergiline, pidage enne Taltz’i kasutamist nõu oma arstiga.

-kui teil on infektsioon, mida teie arst võib oluliseks pidada (nt aktiivne tuberkuloos).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Taltz’i kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega:

-kui teil on praegu infektsioon või kui te põete pikaajalisi või korduvaid infektsioone.

-kui te põete Crohn’i tõve.

-kui teil on haavandiline koliit.

-kui te saate mõnda muud psoriaasiravi, nt immunosupressante või valgusravi UV-kiirgusega.

Kui te ei ole kindel, kas midagi ülalmainitust teie puhul kehtib, rääkige enne Taltz’i kasutamist oma arsti või meditsiiniõega.

Pange tähele infektsioonide ja allergiliste reaktsioonide teket

Taltz võib põhjustada tõsiseid kõrvaltoimeid, sh infektsioone ja allergilisi reaktsioone. Te peate Taltz’i kasutamise ajal ennast nende seisundite tundemärkide osas jälgima.

Lõpetage Taltz’i kasutamine ja pöörduge oma arsti poole või otsige koheselt arstiabi, kui te täheldate mistahes tõsisele infektsioonile või allergilisele reaksioonile viitavaid sümptomeid. Need sümptomid on loetletud lõigus 4, „Kõrvaltoimed“.

Lapsed ja noorukid

Taltz’i ei soovitata kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel, kuna seda ravimit ei ole selles vanusegrupis uuritud.

Muud ravimid ja Taltz

Teatage oma arstile, apteekrile või meditsiiniõele:

-kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

-kui teid on hiljuti vaktsineeritud või kui teil on plaanis minna vaktsineerimisele. Taltz’i kasutamise ajal ei tohi teile teatud vaktsiine manustada.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga. Raseduse ajal on eelistatav Taltz’i kasutamisest hoiduda. Selle ravimi toime rasedatele naistele ei ole teada. Kui te olete rasestumisvõimeline naine, soovitatakse teil Taltz’i kasutamise ajal ja vähemalt 10 nädala jooksul pärast Taltz’i viimast annust rasestumisest hoiduda ja kasutada sobilikke rasestumisvastaseid vahendeid.

Kui te imetate või plaanite imetada, rääkige enne selle ravimi kasutamist oma arstiga. Teie ja teie arst otsustate, kas te hakkate imetama või kasutama Taltz’i. Mõlemat korraga te teha ei tohi.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Taltz ei mõjuta tõenäoliselt teie autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Taltz sisaldab naatriumi

See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumit (23 mg) 80 mg annuse kohta, st et ravim on praktiliselt naatriumivaba.

3. Kuidas Taltz’i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või meditsiiniõde on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Taltz’i manustatakse teile süstina naha alla (subkutaanne süst). Te peate koos oma arsti või meditsiiniõega otsustama, kas te tohite endale ise Taltz’i süstida.

On tähtis, et te ei üritaks endale ise enne süsti teha, kuni arst või meditsiiniõde pole teile seda õpetanud. Pärast vastavat juhendamist võib teile Taltz’i süsti teha ka hooldaja.

Üks pen-süstel sisaldab ühte Taltz’i annust (80 mg). Iga pen-süstel väljastab ainult ühe annuse. Pen- süstlit ei tohi raputada.

Lugege enne Taltz’i kasutamist hoolikalt pen-süstli „Kasutamisjuhendit“.

Kui palju teile Taltz’i manustatakse ja kui kaua

Teie arst otsustab kui palju ja kui kauaks teile Taltz’i vaja on.

-Esimene annus on 160 mg (kaks 80 mg süsti) nahaaluse süstina. Selle manustab teile arst või meditsiiniõde.

-Pärast esimest annust on teie annuseks 80 mg (üks süst) 2., 4., 6., 8., 10. ja 12. nädalal. Alates 12. nädalast kasutate te 80 mg annust (üks süst) iga 4 nädala järel.

Kasutage meelespead, nt kalendrit või päevikut, aitamaks teil pidada meeles järgmist annustamiskorda, et te ei unustaks või kordaks annust.

Taltz on mõeldud pikaajaliseks raviks. Teie arst või meditsiiniõde jälgib teie seisundit korrapäraselt, et kontrollida, kas ravil on teile oodatud toime.

Kui te kasutate Taltz’i rohkem kui ette nähtud

Kui te olete saanud rohkem Taltz’i kui te peaksite või kui annus on manustatud varem kui ette nähtud, rääkige sellest oma arstile.

Kui te unustate Taltz’i kasutada

Kui te olete unustanud Taltz’i annust süstida, pöörduge oma arsti poole.

Kui te lõpetate Taltz’i kasutamise

Ärge lõpetage Taltz’i kasutamist ilma esmalt oma arstiga konsulteerimata. Kui te ravi lõpetate, võivad psoriaasi sümptomid taasilmneda.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Rasked kõrvaltoimed

Lõpetage Taltz’i kasutamine ja pöörduge oma arsti poole või otsige koheselt arstiabi, kui te täheldate endal mõnda järgmistest kõrvaltoimetest. Teie arst otsustab kas ja millal te võite raviga uuesti alustada.

Võimalikud rasked infektsioonid (võivad ilmnenda kuni 1 inimesel 100st)– sümptomiteks võivad olla:

-Palavik, gripilaadsed sümptomid, öine higistamine

-Väsimustunne või hingeldamine, köha, mis ise üle ei lähe

-Soe, punane ja valulik nahk või valulik villiline nahalööve

Raske allergiline reaktsioon (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete põhjal)– sümptomiteks võivad olla:

-Hingamis- või neelamisraskused

-Näo, huulte, keele või kõri turse

-Tugev nahasügelus punetavate või nahapinnast kõrgemate laikudega

Teised kõrvaltoimed, millest on teatatud

Mõned kõrvaltoimed on väga sagedased (võivad esineda enam kui 1 inimesel 10-st):

-Ülemiste hingamisteede infektsioonid, mille sümptomiteks on kurguvalu ja ninakinnisus (nasofarüngiit)

-Süstekoha reaktsioon (nt nahapunetus, valu)

Mõned kõrvaltoimed on sagedased (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st):

-Iiveldus

-Tinea (seen) infektsioonid, nt „sportlase jalg“

-Valu kurgu tagaosas

Mõned kõrvaltoimed esinevad aeg-ajalt (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st):

-Suuõõne katt (kandidiaas)

-Gripp

-Vesine nina

-Bakteriaalne nahainfektsioon

-Nõgeslööve

-Eritis silmadest koos sügeluse, punetuse ja tursega (konjunktiviit)

-Valgete vereliblede vähesuse ilmingud, nt palavik, kurguvalu või infektsioonide põhjustatud haavandid suuõõnes (neutropeenia)

-Madal vereliistakute arv (trombotsütopeenia).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Taltz’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pen-süstli sildil ja välispakendil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida külmkapis (2 °C … 8 °C). Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Taltz`i võib hoida külmkapist väljas kuni 5 päeva, temperatuuril mitte üle 30 ºC.

Ärge kasutage seda ravimit, kui täheldate et pen-süstel on kahjustatud või ravim on hägune, märgatavalt pruunikas või selles on osakesi.

See ravim on ainult ühekordseks kasutamiseks.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Taltz sisaldab

-Toimeaine on iksekizumab.

Üks pen-süstel sisaldab 80 mg iksekizumabi 1 ml-s lahuses.

-Teised koostisosad on naatriumtsitraat, veevaba sidrunhape, naatriumkloriid, polüsorbaat 80, süstevesi.

Kuidas Taltz välja näeb ja pakendi sisu

Taltz on lahus läbipaistvas klaassüstlas. Selle värvus võib varieeruda värvitust kuni kergelt kollaseni.

Süstal on paigutatud äravisatavasse ühekordse annusega pen-süstlisse.

Pakendi suurused 1, 2, 3 pen-süstlit. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland.

Tootja

Eli Lilly Italia S.p.A.,Via Gramsci 731/733, 50019, Sesto Fiorentino (FI), Itaalia.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Belgique/België/Belgien

Lietuva

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Eli Lilly Holdings Limited atstovybė

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Tel. +370 (5) 2649600

България

Luxembourg/Luxemburg

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

тел. + 359 2 491 41 40

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

Magyarország

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 420 234 664 111

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Malta

Eli Lilly Danmark A/S

Charles de Giorgio Ltd.

Tlf: +45 45 26 60 00

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Nederland

Lilly Deutschland GmbH

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Norge

Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal

Eli Lilly Norge A.S.

Tel: +372 6 817 280

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

Österreich

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Eli Lilly Ges.m.b.H.

Τηλ: +30 210 629 4600

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Polska

Lilly S.A.

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: + 34-91 663 50 00

Tel: +48 22 440 33 00

France

Portugal

Lilly France SAS

Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Tel: + 351-21-4126600

Hrvatska

România

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: +385 1 2350 999

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Slovenija

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Tel: +386 (0)1 580 00 10

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Eli Lilly Slovakia, s.r.o.

Sími + 354 540 8000

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Suomi/Finland

Eli Lilly Italia S.p.A.

Oy Eli Lilly Finland Ab

Tel: + 39- 055 42571

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Sverige

Phadisco Ltd

Eli Lilly Sweden AB

Τηλ: +357 22 715000

Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija

United Kingdom

Eli Lilly Holdings Limited pārstāvniecība Latvijā

Eli Lilly and Company Limited

Tel: +371 67364000

Tel: + 44-(0) 1256 315000

Infoleht on viimati uuendatud {KK/AAAA}.

 

Muud teabeallikad

 

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

 

<-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>

Kasutusjuhend

Taltz 80 mg süstelahus süstlis.

Iksekizumab

Enne süstli kasutamist:

Olulised asjad, mida teada

Enne kui te Taltz’i süstlit kasutate, lugege ja järgige hoolikalt kõiki samm-sammult kirjeldatud juhiseid. Hoidke kasutusjuhend alles ja lugege seda vajadusel uuesti.

Süstel sisaldab ühte Taltz’i annust. Süstel on AINULT ÜHEKORDSEKS KASUTAMISEKS.

Süstlit ei tohi raputada.

Teie arst, apteeker või meditsiiniõde võib teil aidata otsustada, kuhu te oma kehapinnal annuse manustate.

Saamaks rohkem infot oma ravimi kohta, lugege Taltz’i Pakendi infolehte, mis sisaldub selles karbis.

KASUTAMISJUHEND

Enne kui te Taltz’i süstlit kasutate, lugege ja järgige hoolikalt kõiki samm-sammult kirjeldatud juhiseid.

Seadme osade tutvustus

Koht pöidla jaoks

Roheline kolvi vars

Sõrmede tugi

Hall süstli Süstli korpuskolb koos ravimiga

Nõel

Nõela kate

ALUSTAMINE

1a

Võtke süstel külmkapist välja. Oodake 30 minutit, et süstel soojeneks toatemperatuurini enne

 

kui te seda kasutate.

 

30 min

 

ÄRGE kasutage ravimi soojendamiseks mingeid kuumusallikaid, nt mikrolaineahju, kuuma vett

 

või otsest päikesekiirgust.

1b Võtke süsti jaoks vajaminevad asjad:

1 alkoholiga immutatud padjake

1 vatitups või tükike marlit

1 teravate asjade mahuti kasutatud süstlite jaoks

1c

 

Kontrollige süstlit väliselt kahjustuste osas. Ärge

 

 

võtke süstlilt nõela katet maha kuni te olete valmis süsti

 

 

tegema. Kontrollige süstli etiketti. Veenduge, et etiketil

 

Kõlblikkusaeg

on kiri Taltz.

 

 

 

 

 

Ravim süstli sees peab olema selge. Selle värvus võib

 

 

varieeruda värvitust kuni helekollaseni

 

 

Kui Te täheldate midagi järgnevast, ÄRGE

 

 

KASUTAGE süstlit ja hävitage see vastavalt juhistele,

 

 

kui:

 

 

 

• Selle kõlblikkusaeg on läbi.

 

 

Süstel tundub kahjustatud.

 

 

Ravim on hägune, selgelt pruun või selles on

 

 

 

väikesi osakesi.

1d Peske enne ravimi süstimist käsi.

1e

Õlavarre

tagakülg

Kõht

Reis

Valige süstekoht.

Te võite süstida endale kõhupiirkonda, reide võiõlavarre tagaküljele. Õlavarre tagaküljele süstimiseks on teil vaja kellegi abi.

ÄRGE süstige piirkondadesse, kus nahk on tundlik, verevalumis, punane või kõva või kus teil on arme või venitusarme. ÄRGE süstige nabast 2,5 cm piires.

Muutke oma süstekohti. ÄRGE süstige iga kord täpselt samasse kohta. Nt kui teie viimane süst oli vasakusse reide, peaks teie järgmine süst olema paremasse reide, kõhupiirkonda või ükskõik kumma õlavarre tagakülge.

1f Valmistage nahk ette. Puhastage nahk alkoholis immutatud padjakesega. Laske süstekohal enne ravimi süstimist loomulikul teel kuivada.

SÜST

2a

Tõmmake nõelalt nõelakate maha ja visake see

 

minema.

ÄRGE pange nõelakatet tagasi – te võite nõela kahjustada või ennast kogemata vigastada.

ÄRGE puudutage nõela.

2b

Pigistage ja hoidke kergelt nahavolti, kuhu te süsti

 

teete.

2cSisestage nõel 45-kraadise nurga all. Seejärel vabastage õrnalt nahavolt. Veenduge, et nõel on paigas.

2dSuruge süstla kolb alla.

Suruge süstli kolb aeglaselt lõpuni alla kuni kogu ravim on süstitud. Hall süstli kolb tuleb süstli sees lõpuni alla suruda. Eemaldage nõel õrnalt nahast.

Suruge süstekohale vatitups või marlitükk. ÄRGE hõõruge süstekohta kuna see võib tekitada verevalumit. Teil võib esineda kerge veritsus. See on loomulik.

Kui süst on lõpetatud, peaksite te nägema läbi süstli kesta paistvat rohelist kolvi vart.

Roheline kolvi vars

Hall süstli kolb

LÕPETAMINE

3a

 

Süstli hävitamine.

 

 

ÄRGE pange nõelakaitset nõelale tagasi. Visake

 

 

 

 

süstel teravate esemete mahutisse või hävitage nii

 

 

nagu teie arst, apteeker või meditsiiniõde on teid

 

 

juhendanud.

 

 

 

Süstlite hävitamine ja teravate esemete mahuti:

Visake süstel teravate esemete mahutisse või hävitage nii nagu teie arst, apteeker või meditsiiniõde on teid juhendanud.

Ärge taaskasutage teravate esemete mahutit.

Küsige oma arsti, apteekri või meditsiiniõe käest, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta.

Ohutusalased nõuanded

Kui teil on küsimusi või vajate oma süstli osas abi, pöörduge oma arsti, apteekri või meditsiiniõe poole.

Kui teil on probleeme nägemisega, ÄRGE kasutage süstlit ilma selle kasutamises kogenud isiku abita.

ÄRGE jagage ega taaskasutage oma Taltz’i süstleid. Te võite saada infektsiooni või seda edasi anda.

Hoidke süstlit lastele nähtamatus ja kättesaamatus kohas.

Kui teil ei ole teravate esemete mahutit, küsige oma arsti, apteekri või meditsiiniõe käest, kust te seda saada võiksite.

Sageli küsitud küsimused

K.Mis siis kui ma näen oma süstlis õhumulle?

V. On loomulik, et mõnikord on süstlis õhumulle. Taltz’i süstitakse naha alla (subkutaanne süst). Seda tüüpi süsti puhul ei ole õhumullid probleemiks. Need ei kahjusta teid ega mõjuta teie annust.

K.

Mis siis kui nõela otsas on katet eemaldades vedelikupiisk?

V.

Nõela otsas vedelikupiiska näha on normaalne. See ei kahjusta teid ega mõjuta teie annust.

K.

Mis siis kui ma ei suuda süstli kolbi alla vajutada?

V.

Kui kolb on kinni või kahjustatud:

ÄRGE jätkake süstli kasutamist.

Eemaldage nõel naha seest.

K. Kuidas ma saan veenduda, et süst on lõpetatud?

V. Kui teie süst on lõpetatud:

Peaksite nägema läbi süstli kesta paistvat rohelist kolvi vart.

Hall süstli kolb tuleb süstla sees lõpuni alla suruda.

Oma ravimi kohta rohkema teabe saamiseks tutvuge selles karbis oleva põhjaliku Kasutamisjuhendi ja Taltz’i pakendi infolehega.

Kasutusjuhend

Taltz 80 mg süstelahus pen-süstlis

Iksekizumab

Enne pen-süstli kasutamist:

Olulised asjad, mida teada

Enne kui te Taltz’i pen-süstlit kasutate, lugege ja järgige hoolikalt kõiki samm-sammult kirjeldatud juhiseid. Hoidke kasutusjuhend alles ja lugege seda vajadusel uuesti.

Pen-süstel sisaldab ühte Taltz’i annust. Süstel on AINULT ÜHEKORDSEKS KASUTAMISEKS.

Pen-süstlit ei tohi raputada.

Pen-süstel sisaldab klaasosi. Käsitseda ettevaatlikult. Kui te pillate selle kõvale pinnale, ärge kasutage seda. Kasutage oma süsti jaoks uut pen-süstlit.

Teie arst, apteeker või meditsiiniõde võib teil aidata otsustada, kuhu te oma kehapinnal annuse manustate.

Saamaks rohkem infot oma ravimi kohta, lugege selles karbis olevat Taltz’i pakendi infolehte.

KASUTUSJUHEND

Enne kui te Taltz’i pen-süstlit kasutate, lugege ja järgige hoolikalt kõiki samm-sammult kirjeldatud juhiseid.

Seadme osade tutvustus

Ülemine ots

 

Süstenupp

Lukustus- rõngas

Lukus/avatud

sümbolid

Ravim

Nõel

Läbipaistev alus

Ärakeeratav

põhjakork

Põhi

1 ALUSTAMINE

1a Võtke pen-süstel külmkapist välja. Oodake 30 minutit, et pen-süstel soojeneks toatemperatuurini enne kui te seda kasutate.

30 min

ÄRGE kasutage ravimi soojendamiseks mingeid kuumusallikaid, nt mikrolaineahju, kuuma vett või otsest päikesekiirgust.

1b Võtke süsti jaoks vajaminevad asjad:

1 alkoholiga immutatud padjake

1 vatitups või tükike marlit

1 teravate asjade mahuti kasutatud süstlite jaoks

1cKontrollige pen-süstlit väliselt kahjustuste osas.

Kontrollige pen-süstli etiketti. Veenduge, et etiketil on kiri Taltz.

Kõlblikkusaeg

Ravim pen-süstli sees peab olema selge. Selle värvus võib varieeruda värvitust kuni helekollaseni.

Kui te täheldate mõnda järgnevast, ÄRGE KASUTAGE pen-süstlit ja hävitage see vastavalt juhistele:

Selle kõlblikkusaeg on läbi.

Pen-süstel tundub kahjustatud.

Ravim on hägune, selgelt pruun või selles on väikesi osakesi.

1d Peske enne ravimi süstimist käsi.

1e

Õlavarre

tagakülg

Kõht

Reis

Valige süstekoht.

Te võite süstida endale kõhupiirkonda, reide võiõlavarre tagaküljele. Õlavarre tagaküljele süstimiseks on teil vaja kellegi abi.

ÄRGE süstige piirkondadesse, kus nahk on tundlik, verevalumis, punane või kõva või kus teil on arme või venitusarme. ÄRGE süstige nabast 2,5 cm piires.

Muutke oma süstekohti. ÄRGE süstige iga kord täpselt samasse kohta. Nt kui teie viimane süst oli vasakusse reide, peaks teie järgmine süst olema paremasse reide, kõhupiirkonda või ükskõik kumma õlavarre tagakülge.

1f Valmistage nahk ette. Puhastage nahk alkoholis immutatud padjakesega. Laske süstekohal enne ravimi süstimist loomulikul teel kuivada.

SÜST

2a

Veenduge, et lukustusrõngas on lukustatud asendis.

ÄRGE eemaldage põhjakorki, kuni te olete valmis süsti tegema. ÄRGE puudutage nõela.

Keerake põhjakork maha.

Visake põhjakork prügikasti. Teil ei ole tarvis põhjakorki tagasi keerata – seda tehes võite te nõela kahjustada või ennast kogemata vigastada.

2b

Asetage pen-süstli läbipaistev osa õrnalt ja lamedalt

 

oma naha vastu.

Süst reide

2cHoidke pen-süstlit naha vastas ja seejärel keerake lukustusrõngas avatud asendisse. Nüüd te olete valmis süstima.

2d

Klõps sekundit

Hall kolb

3 LÕPETAMINE

Vajutage rohelist süstenuppu. Te kuulete valju klõpsatust.

Hoidke pen-süstli otsa kindlalt naha vastas. Umbes 10 sekundit pärast esimest klõpsu, kuulete te teist klõpsu. Teine klõps teatab teile, et süst on lõpetatud.

Samuti näete te halli süstekolbi pen-süstli läbipaistvas otsas.

Eemaldage pen-süstel nahalt.

Suruge süstekohale vatitups või marlitükk. ÄRGE hõõruge süstekohta kuna see või tekitada verevalumit. Teil võib esineda kerge veritsus. See on loomulik.

3a

 

Pen-süstli hävitamine.

 

 

 

ÄRGE pange põhjakaitset nõelale tagasi. Visake pen-

 

 

süstel teravate esemete mahutisse või hävitage nii nagu

 

 

teie arst, apteeker või meditsiiniõde on teid juhendanud.

 

 

 

Pen-süstlite hävitamine ja teravate esemete mahuti:

Visake pen-süstel teravate esemete mahutisse või hävitage nii nagu teie arst, apteeker või meditsiiniõde on teid juhendanud.

Ärge taaskäidelge teravate esemete mahutit.

Küsige oma arsti, apteekri või meditsiiniõe käest, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta.

Ohutusalased nõuanded

Kui teil on küsimusi või vajate oma pen-süstli osas abi, pöörduge oma arsti, apteekri või meditsiiniõe poole.

Kui teil on probleeme nägemisega, ÄRGE kasutage pen-süstlit ilma selle kasutamises kogenud isiku abita.

Hoidke pen-süstlid lastele nähtamatus ja kättesaamatus kohas.

Kui teil ei ole teravate esemete mahutit, küsige oma arsti, apteekri või meditsiiniõe käest, kust te seda saada võiksite.

Sageli küsitud küsimused

K.Mis siis kui ma näen oma pen-süstlis õhumulle?

V. pen-süstlisOn loomulik, et mõnikord on õhumulle. Taltz’i süstitakse naha alla (subkutaanne süst). Seda tüüpi süsti puhul ei ole õhumullid probleemiks. Need ei kahjusta teid ega mõjuta teie annust.

K.Mis siis kui nõela otsas on korki eemaldades vedelikupiisk?

V. Nõela otsas vedelikupiiska näha on normaalne. See ei kahjusta teid ega mõjuta teie annust.

K. Mis siis kui ma tegin pen-süstli lukust lahti ja vajutasin rohelisele süstimisnupule enne kui ma kaitsekorgi maha keerasin?

V. Ärge eemaldage põhjakaitset. Pöörduge oma arsti, apteekri või meditsiiniõe poole.

K. Kas ma pean süstimisnuppu senikaua all hoidma, kuni süst on lõpetatud? V. See ei ole vajalik, aga võib aidata hoida teie pen-süstlit kindlalt naha vastas.

K.Mis siis, kui nõel ei tõmbu pärast süsti tagasi?

V. pen-süstelÄrge puutuge nõela ega asendage põhjakaitset. Visake suletavasse, läbistamiskindlasse teravate esemete mahutisse. Pöörduge oma arsti, apteekri või meditsiiniõe poole.

K. Mis siis kui ma kuulen oma süsti jooksul rohkem kui 2 klõpsu – 2 valju klõpsu ja üks vaiksem. Kas ma sain oma süsti täielikult kätte?

V. pen-süstlitMõned patsiendid võivad vahetult enne teist valju klõpsu kuulda vaiksemat klõpsu. See on normaalne. Ärge eemaldage nahalt kuni te kuulete teist valju klõpsu.

K. Kuidas ma saan veenduda, et süst on lõpetatud?

V. pen-süstliPärast seda kui te vajutate rohelist süstimisnuppu, kuulete te 2 valju klõpsu. Teine klõps teatab teile, et teie süst on lõpetatud. Samuti näete te halli süstekolbi läbipaistvas otsas.

Oma ravimi kohta rohkema teabe saamiseks tutvuge selles karbis oleva põhjaliku Kasutusjuhendi ja Taltz’i pakendi infolehega.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu