Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tamiflu (oseltamivir) - J05AH02

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusTamiflu
ATC koodJ05AH02
Toimeaineoseltamivir
TootjaRoche Registration Ltd.

Tamiflu

oseltamiviir

See on ravimi Tamiflu Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas inimravimite komitee hindas ravimit ja otsustas toetada müügiloa andmist; samuti esitatakse komitee soovitused, kuidas ravimit kasutada.

Mis on Tamiflu?

Tamiflu on viiruseravim, mida turustatakse kapslitena (30 mg, 45 mg ja 75 mg) ja pulbrina, millest valmistatakse suukaudne suspensioon (6 mg/ml ja 12 mg/ml). See sisaldab toimeainena oseltamiviiri.

Milleks Tamiflud kasutatakse?

Tamiflud kasutatakse gripi raviks ja ennetamiseks:

gripi raviks tohib ravimit kasutada gripisümptomitega täiskasvanutel ja lastel (sealhulgas tähtaegsed vastsündinud), kui on teada, et elanikkonna hulgas levib gripp;

gripi ennetamiseks tohib ravimit kasutada täiskasvanutel ja üle ühe aasta vanustel lastel, kes on kokku puutunud gripipatsiendiga. Üldiselt otsustab arst seda igal üksikjuhul eraldi. Tamiflud tohib erandkorras kasutada ka ennetavaks raviks, näiteks kui gripivaktsiin ei anna piisavat kaitset ja esineb pandeemia (ülemaailmne gripiepideemia). Gripipandeemia ajal tohib Tamiflud kasutada ka alla ühe aasta vanustel imikutel gripi ennetamiseks.

Tamiflu ei asenda gripivastast vaktsineerimist ja selle kasutamisel tuleb lähtuda ametlikest soovitustest.

Tamiflu on retseptiravim.

Kuidas Tamiflud kasutatakse?

Gripi ravimisel peab Tamiflu kasutamist alustama kahe ööpäeva jooksul alates sümptomite tekkest. Ravimit võetakse üks annus kaks korda ööpäevas viie päeva jooksul.

Gripi ennetamiseks peab Tamiflu kasutamist alustama kahe ööpäeva jooksul alates kokkupuutest gripipatsiendiga. Ravimit võetakse üks annus üks kord ööpäevas vähemalt 10 päeva jooksul pärast kokkupuudet nakatunuga. Kui Tamiflud kasutatakse gripiepideemia ajal, tohib seda annust kasutada kuni kuue nädala jooksul.

Tamiflu 75 mg annust kasutatakse vähemalt 13-aastastel patsientidel ning 1-12-aastastel lastel, kes kaaluvad vähemalt 40 kg. Alla 40 kg kaaluvatel lastel kohandatakse annust vastavalt kehakaalule, kasutades väiksema annusega kapsleid (30 mg või 45 mg). Kuni ühe aasta vanustele tähtaegsetele imikutele tuleb anda suukaudset suspensiooni annuses 3 mg kehakaalu kg kohta (enneaegsetel imikutel kasutatavat annust ei ole veel kindlaks määratud). Ka vanematele patsientidele, kes ei saa neelata kapsleid, tohib vajaliku annuse anda suukaudse suspensioonina.

Kui suukaudse suspensiooni pulbrit ei turustata, võib apteeker valmistada lahuse kapslite sisust, samuti võib kapsli sisu segada magustatud toidu sisse kodus. On soovitatav, et lahus valmistatakse apteegis ja mitte kodus, sest apteegis saab mõõta annust täpsemalt.

Neeruprobleemidega patsiendid võivad vajada väiksemaid annuseid. Üksikasjalik teave on pakendi infolehel.

Kuidas Tamiflu toimib?

Tamiflu toimeaine oseltamiviir toimib spetsiifiliselt gripiviiruse suhtes, blokeerides viirusepinna teatud ensüümid (neuraminidaasid). Kui neuraminidaasid on blokeeritud, ei saa viirus levida. Oseltamiviir toimib nii A-tüüpi gripiviiruse (kõige tavalisem tüüp) kui ka B-tüüpi gripiviiruse neuraminidaaside suhtes.

Kuidas Tamiflud uuriti?

Tamiflud võrreldi platseeboga (näiv ravim) gripiraviuuringutes, milles osales 2413 vähemalt 13-aastast patsienti, 741 vähemalt 65-aastast eakat patsienti ning 1033 last vanuses 1–12 aastat. Efektiivsust hinnati punktikaardi abil, kuhu märgiti sümptomid (palavikutunne, lihasevalu, peavalu, kurguvalu, köha, üldine halb enesetunne ja ninavoolus).

Gripi ennetamisel uuriti Tamiflud patsientidel, kes olid haigusega kokku puutunud, kui üks nende pereliikmetest haigestus grippi (962 juhtu), ja epideemia ajal (1562 isikut vanuses 16–65 aastat ning 548 hooldekoduvanurit). Uuringutes määrati kindlaks laboratoorselt tõestatud gripijuhtude arv. Ühes uuringus käsitleti ka Tamiflu kasutamist kogu perekonnas (277 perekonda), ravides grippi nii grippi haigestunutel kui ka gripihaigega kokkupuutunud inimestel või ennetades grippi haigestumist.

Uuringutega tõendati ka, et Tamiflu soovitatava annuse manustamisel tekib kuni 1 aasta vanuste tähtaegselt sündinud imikute veres sarnane toimeainesisaldus kui vanematel patsientidel efektiivsete annuste manustamisel.

Milles seisneb uuringute põhjal Tamiflu kasulikkus?

Vähemalt 18-aastaste täiskasvanute raviuuringutest selgus, et haiguse keskmine kestus platseebot kasutanutel oli 5,2 ööpäeva ja Tamiflud kasutanud patsientidel 4,2 ööpäeva. 1–6-aastastel lastel vähenes haiguse kestus keskmiselt 1,5 ööpäeva.

Gripi ennetamise uuringutes vähendas Tamiflu gripihaigega kokkupuutunutel grippi haigestumise sagedust. Epideemia ajal tehtud uuringus haigestus pärast kokkupuudet grippi 1% Tamiflud kasutanud inimestest, platseebot kasutanutest 5%. Perekondades, kus grippi oli haigestunud üks inimene,

haigestus grippi 7% Tamiflud ennetamiseks kasutanud pereliikmetest, ennetust mittekasutanud inimestest 20%.

Mis riskid Tamifluga kaasnevad?

Tamiflu kõige sagedamad kõrvalnähud gripi ennetamisel ja ravis täiskasvanutel ja noorukitel (esinenud enam kui 1 patsiendil 10st) on peavalu ja iiveldus. Lastel on kõige sagedamad kõrvalnähud (esinenud enam kui 1 patsiendil 10st) oksendamine, köha ja ninakinnisus. Tamiflu kohta teatatud kõrvalnähtude ja piirangute täielik loetelu on pakendi infolehel.

Miks Tamiflu heaks kiideti?

Inimravimite komitee otsustas, et Tamiflu kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja soovitas anda ravimi müügiloa.

Mis meetmed võetakse, et tagada Tamiflu ohutu ja efektiivne kasutamine?

Töötati välja riskijuhtimiskava, et tagada Tamiflu võimalikult ohutu kasutamine. Selle alusel lisati Tamiflu omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele ravimi ohutusteave, kus on ka tervishoiuspetsialistide ja patsientide võetavad meetmed.

Muu teave Tamiflu kohta

Euroopa Komisjon andis Tamiflu müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, 20. juunil 2002.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst Tamiflu kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Kui vajate Tamifluga toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte (mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa) või pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 05-2015.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu