Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tamiflu (oseltamivir) – Hanke- ja kasutustingimused või piirangud - J05AH02

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusTamiflu
ATC koodJ05AH02
Toimeaineoseltamivir
TootjaRoche Registration Ltd.

A.RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST VASTUTAV TOOTJA

Ravimipartii kasutamiseks vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress

Roche Pharma AG

Emil-Barell-Str. 1

D- 79639 Grenzach –Wyhlen

Saksamaa

B.HANKE- JA KASUTUSTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD

Retseptiravim.

C. MÜÜGILOA MUUD TINGIMUSED JA NÕUDED

Perioodilised ohutusaruanded

Nõuded asjaomase ravimi perioodiliste ohutusaruannete esitamiseks on sätestatud direktiivi 2001/83/EÜ artikli 107c punkti 7 kohaselt liidu kontrollpäevade loetelus (EURD loetelu) ja iga hilisem uuendus avaldatakse Euroopa ravimite veebiportaalis.

Ravimpreparaadi ohutu ja efektiivse kasutamise tingimused ja piirangud

Müügiloa hoidja peab tagama, et Tamiflu 6 mg/ml suukaudse suspensiooni pulbri turule toomise ajal on kõikidele arstidele, kes võivad hakata Tamiflu’d välja kirjutama või kasutama, saadetud tervishoiutöötajatele mõeldud kiri, mille tekst on lisatud inimravimite komitee hindamisaruandele. Müügiloa hoidja lepib liikmesriigi pädeva asutusega kokku tervishoiutöötajatele mõeldud kirja levitamise kava.

D. RAVIMPREPARAADI OHUTU JA EFEKTIIVSE KASUTAMISE TINGIMUSED JA PIIRANGUD

Riskijuhtimiskava

Müügiloa hoidja peab nõutavad ravimiohutuse toimingud ja sekkumismeetmed läbi viima vastavalt müügiloa moodulis 1.8.2 esitatud kokkulepitud riskijuhtimiskavale ja mis tahes järgmistele ajakohastatud riskijuhtimiskavadele.

Ajakohastatud riskijuhtimiskava tuleb esitada:

Euroopa Ravimiameti nõudel;

kui muudetakse riskijuhtimissüsteemi, eriti kui saadakse uut teavet, mis võib oluliselt mõjutada riski/kasu suhet, või kui saavutatakse oluline (ravimiohutuse või riski minimeerimise) eesmärk.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu