Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tamiflu (oseltamivir) – Pakendi märgistus - J05AH02

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusTamiflu
ATC koodJ05AH02
Toimeaineoseltamivir
TootjaRoche Registration Ltd.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Välispakend

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Tamiflu 30 mg kõvakapslid

Oseltamiviir

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga kõvakapsel sisaldab oseltamiviirfosfaati koguses, mis vastab 30 mg oseltamiviirile.

3.ABIAINED

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

10 kõvakapslit

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Roche Registration Limited 6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City AL7 1TW Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/02/222/003

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

tamiflu 30 mg

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

<Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.>

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

Blistrid

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Tamiflu 30 mg kapslid

Oseltamiviir

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Roche Registration Ltd.

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUBER

Lot

5.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Välispakend

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Tamiflu 45 mg kõvakapslid

Oseltamiviir

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga kõvakapsel sisaldab oseltamiviirfosfaati koguses, mis vastab 45 mg oseltamiviirile.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

10 kõvakapslit

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Roche Registration Limited 6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City AL7 1TW Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/02/222/004

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

tamiflu 45 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

<Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.>

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

Blistrid

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Tamiflu 45 mg kapslid

Oseltamiviir

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Roche Registration Ltd.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Välispakend

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Tamiflu 75 mg kõvakapslid

Oseltamiviir

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga kõvakapsel sisaldab oseltamiviirfosfaati koguses, mis vastab 75 mg oseltamiviirile.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

10 kõvakapslit

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Roche Registration Limited 6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City AL7 1TW Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/02/222/001

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

tamiflu 75 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

<Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.>

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

Blistrid

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Tamiflu 75 mg kapslid

Oseltamiviir

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Roche Registration Ltd.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Välispakend

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Tamiflu 6 mg/ml suukaudse suspensiooni pulber

Oseltamiviir

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks pudel sisaldab 390 mg oseltamiviiri. Lahustamisel saadakse lõppmahuks 65 ml. Suspensiooni iga ml sisaldab 6 mg oseltamiviiri.

3. ABIAINED

Sisaldab lisaks sorbitooli.

Lisateave vt infoleht.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

1 pudel

Sisaldab lisaks 1 plastist pudeliadapterit, 1 plastist mõõtekorki (55 ml), 1 plastist 3 ml suusüstlat ja 1 plastist 10 ml suusüstalt

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

Suukaudseks kasutamiseks pärast lahustamist

Enne kasutamist tuleb pudelit korralikult loksutada

Ettevaatust: süstla mõõtskaala on milliliitrites (ml)

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Pulber: hoida temperatuuril kuni 30°C

Pärast lahustamist hoida 10 päeva temperatuuril kuni 25°C

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELEE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Roche Registration Limited 6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City AL7 1TW Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/02/222/005

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

tamiflu

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

<Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.>

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Pudeli etikett

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Tamiflu 6 mg/ml suukaudse suspensiooni pulber

Oseltamiviir

2.MANUSTAMISVIIS

Suukaudseks kasutamiseks pärast lahustamist

Enne kasutamist tuleb pudelit korralikult loksutada

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4.PARTII NUMBER

Partii nr:

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

Valmis suspensiooni kogus on 65 ml 1 ml sisaldab 6 mg oseltamiviiri

6.MUU

Pulber: hoida temperatuuril kuni 30°C

Suukaudne suspensioon: hoida 10 päeva temperatuuril kuni 25°C

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Välispakend

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Tamiflu 12 mg/ml suukaudse suspensiooni pulber

Oseltamiviir

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks pudel sisaldab 900 mg oseltamiviiri. Lahustamisel saadakse lõppmahuks 75 ml. Suspensiooni iga ml sisaldab 12 mg oseltamiviiri.

3. ABIAINED

Sisaldab lisaks sorbitooli.

Lisateave vt infoleht.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

1 pudel

Sisaldab lisaks 1 plastist pudeliadapterit, 1 plastist mõõtekorki (52 ml) ja 1 plastist suusüstalt

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

Suukaudseks kasutamiseks pärast lahustamist

Enne kasutamist tuleb pudelit korralikult loksutada

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Pulber: hoida temperatuuril kuni 30°C

Pärast lahustamist hoida 10 päeva temperatuuril kuni 25°C või 17 päeva külmkapis (2°C...8°C)

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Roche Registration Limited 6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City AL7 1TW Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/02/222/002

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

tamiflu

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

<Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.>

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Pudeli etikett

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Tamiflu 12 mg/ml suukaudse suspensiooni pulber

Oseltamiviir

2. MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

Suukaudseks kasutamiseks pärast lahustamist

Enne kasutamist tuleb pudelit korralikult loksutada

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4. PARTII NUMBER

Partii nr:

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

Valmis suspensiooni kogus on 75 ml 1 ml sisaldab 12 mg oseltamiviiri

6. MUU

Sisaldab lisaks sorbitooli.

Pulber: hoida temperatuuril kuni 30°C

Suukaudne suspensioon: hoida 10 päeva temperatuuril kuni 25°C või 17 päeva külmkapis (2°C...8°C)

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu