Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tandemact (pioglitazone / glimepiride) – Pakendi märgistus - A10BD06

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusTandemact
ATC koodA10BD06
Toimeainepioglitazone / glimepiride
TootjaTakeda Pharma A/S

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Tandemact 30 mg/2 mg tabletid

pioglitasoon/glimepiriid

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 30 mg pioglitasooni (vesinikkloriidina) ja 2 mg glimepiriidi.

3.ABIAINED

Sisaldab laktoosmonohüdraati. Lisateave on toodud pakendi infolehes.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 tabletti

28 tabletti

30 tabletti

50 tabletti

90 tabletti

98 tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Taani

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/06/366/017 14 tabletti

EU/1/06/366/018 28 tabletti

EU/1/06/366/019 30 tabletti

EU/1/06/366/020 50 tabletti

EU/1/06/366/021 90 tabletti

EU/1/06/366/022 98 tabletti

13.PARTII NUMBER

Lot

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

tandemact 30 mg/2 mg

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Tandemact 30 mg/4 mg tabletid

pioglitasoon/glimepiriid

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 30 mg pioglitasooni (vesinikkloriidina) ja 4 mg glimepiriidi.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosmonohüdraati. Lisateave on toodud pakendi infolehes.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 tabletti

28 tabletti

30 tabletti

50 tabletti

90 tabletti

98 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Taani

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/06/366/005 14 tabletti

EU/1/06/366/006 28 tabletti

EU/1/06/366/007 30 tabletti

EU/1/06/366/008 50 tabletti

EU/1/06/366/009 90 tabletti

EU/1/06/366/010 98 tabletti

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

tandemact 30 mg/4 mg

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Tandemact 45 mg/4 mg tabletid

pioglitasoon/glimepiriid

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 45 mg pioglitasooni (vesinikkloriidina) ja 4 mg glimepiriidi.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosmonohüdraati. Lisateave on toodud pakendi infolehes.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 tabletti

28 tabletti

30 tabletti

50 tabletti

90 tabletti

98 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Taani

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/06/366/011 14 tabletti

EU/1/06/366/012 28 tabletti

EU/1/06/366/013 30 tabletti

EU/1/06/366/014 50 tabletti

EU/1/06/366/015 90 tabletti

EU/1/06/366/016 98 tabletti

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

tandemact 45 mg/4 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTERPAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Tandemact 30 mg/2 mg tabletid

pioglitasoon/glimepiriid

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Takeda (logo)

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU (KALENDRIGA PAKENDITEL)

E

T

K

N

R

L

P

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTERPAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Tandemact 30 mg/4 mg tabletid

pioglitasoon/glimepiriid

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Takeda (logo)

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5.MUU (KALENDIRGA PAKENDITEL)

E

T

K

N

R

L

P

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTERPAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Tandemact 45 mg/4 mg tabletid

pioglitasoon/glimepiriid

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Takeda (logo)

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU (KALENDRIGA PAKENDITEL)

E

T

K

N

R

L

P

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu