Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Targretin (bexarotene) – Pakendi märgistus - L01XX25

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusTargretin
ATC koodL01XX25
Toimeainebexarotene
TootjaEisai Ltd

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

TEKST VÄLISPAKENDIL JA TEKST PUDELISILDIL

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Targretin 75 mg, pehmekapslid

Beksaroteen

2.TOIMEAINE SISALDUS

Üks kapsel sisaldab 75 mg beksaroteeni

3.ABIAINED

Sisaldab sorbitooli. Lisateavet lugege infolehelt.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

100 pehmekapslit

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne

Tervelt alla neelata

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida pudel tihedalt suletuna.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Eisai Ltd. Mosquito Way Hatfield Hertfordshire AL10 9SN Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/01/178/001

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Targretin 75 mg

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu