Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tasigna (nilotinib) – Pakendi märgistus - L01XE08

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusTasigna
ATC koodL01XE08
Toimeainenilotinib
TootjaNovartis Europharm Ltd

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED ÜKSIKPAKENDI KARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Tasigna 150 mg kõvakapslid

Nilotinibum

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kõvakapsel sisaldab 150 mg nilotiniibi vesinikkloriidmonohüdraadina.

3.ABIAINED

Sisaldab laktoosi – lugege pakendi infolehte.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Kõvakapslid

28 kõvakapslit

40 kõvakapslit

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park Camberley GU16 7SR

Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/07/422/005

28 kõvakapslit

EU/1/07/422/009

 

40 kõvakapslit

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Tasigna 150 mg

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Tasigna 150 mg kõvakapslid

Nilotinibum

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Novartis Europharm Limited

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED HULGIPAKENDI KARP (KAASAARVATUD BLUE BOX)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Tasigna 150 mg kõvakapslid

Nilotinibum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kõvakapsel sisaldab 150 mg nilotiniibi vesinikkloriidmonohüdraadina.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi – lugege pakendi infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Kõvakapslid

Hulgipakend: 112 (4 pakendit, mis sisaldavad 28) kõvakapslit.

Hulgipakend: 120 (3 pakendit, mis sisaldavad 40) kõvakapslit.

Hulgipakend: 392 (14 pakendit, mis sisaldavad 28) kõvakapslit.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park Camberley GU16 7SR

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/07/422/006

112 kõvakapslit

 

 

EU/1/07/422/010

 

120 kõvakapslit

 

 

EU/1/07/422/013

 

392 kõvakapslit

 

 

 

 

13. PARTII NUMBER

 

 

Partii nr:

 

 

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Tasigna 150 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED HULGIPAKENDIS SISALDUV ÜKSIKPAKEND (ILMA BLUE BOX’ITA)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Tasigna 150 mg kõvakapslid

Nilotinibum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kõvakapsel sisaldab 150 mg nilotiniibi vesinikkloriidmonohüdraadina.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi – lugege pakendi infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Kõvakapslid

28 kõvakapslit. Hulgipakendi komponent. Mitte müüa eraldi.

40 kõvakapslit. Hulgipakendi komponent. Mitte müüa eraldi.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park Camberley GU16 7SR

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/07/422/006

112 kõvakapslit

 

 

EU/1/07/422/010

 

120 kõvakapslit

 

 

EU/1/07/422/013

 

392 kõvakapslit

 

 

 

 

13. PARTII NUMBER

 

 

Partii nr:

 

 

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Tasigna 150 mg

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

ÜKSIKPAKENDI KARP (KOKKUVOLDITAV KARP) ÜKSIKPAKENDI KARP (KARP)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Tasigna 200 mg kõvakapslid

Nilotinibum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kõvakapsel sisaldab 200 mg nilotiniibi vesinikkloriidmonohüdraadina.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi – lugege pakendi infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Kõvakapslid

28 kõvakapslit

40 kõvakapslit

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park Camberley GU16 7SR

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/07/422/001

PVC/PVDC/Alu [kokkuvolditavas karbis] 28 kõvakapslit

 

 

 

EU/1/07/422/002

 

PA/Alu/PVC/Alu [kokkuvolditavas karbis] 28 kõvakapslit

 

 

EU/1/07/422/007

 

PVC/PVDC/Alu [karbis] 28 kõvakapslit

 

 

EU/1/07/422/011

 

PVC/PVDC/Alu [karbis] 40 kõvakapslit

 

 

 

 

 

 

13. PARTII NUMBER

 

 

 

 

Partii nr:

 

 

 

 

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Tasigna 200 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Tasigna 200 mg kõvakapslid

Nilotinibum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Novartis Europharm Limited

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

HULGIPAKENDI KARP (KOKKUVOLDITAV KARP) (KAASAARVATUD BLUE BOX) HULGIPAKENDI KARP (KARP) (KAASAARVATUD BLUE BOX)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Tasigna 200 mg kõvakapslid

Nilotinibum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kõvakapsel sisaldab 200 mg nilotiniibi vesinikkloriidmonohüdraadina.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi – lugege pakendi infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Kõvakapslid

Hulgipakend: 112 (4 kokkuvolditavat pakendit, mis sisaldavad 28) kõvakapslit. Hulgipakend: 112 (4 pakendit, mis sisaldavad 28) kõvakapslit.

Hulgipakend: 120 (3 pakendit, mis sisaldavad 40) kõvakapslit. Hulgipakend: 392 (14 pakendit, mis sisaldavad 28) kõvakapslit.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park Camberley GU16 7SR

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/07/422/003

PVC/PVDC/Alu [kokkuvolditavas karbis] 112 kõvakapslit

 

 

 

EU/1/07/422/004

 

PA/Alu/PVC/Alu [kokkuvolditavas karbis] 112 kõvakapslit

 

 

EU/1/07/422/008

 

PVC/PVDC/Alu [karbis] 112 kõvakapslit

 

 

EU/1/07/422/012

 

PVC/PVDC/Alu [karbis] 120 kõvakapslit

 

 

EU/1/07/422/014

 

PVC/PVDC/Alu [karbis] 392 kõvakapslit

 

 

 

 

 

 

13. PARTII NUMBER

 

 

 

 

Partii nr:

 

 

 

 

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Tasigna 200 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

HULGIPAKENDIS SISALDUV KOKKUVOLDITAV SISEKARP (ILMA BLUE BOX’ITA) HULGIPAKENDIS SISALDUV ÜKSIKPAKEND (ILMA BLUE BOX’ITA)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Tasigna 200 mg kõvakapslid

Nilotinibum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kõvakapsel sisaldab 200 mg nilotiniibi vesinikkloriidmonohüdraadina.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi – lugege pakendi infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Kõvakapslid

28 kõvakapslit. 4 kokkuvolditavat pakendit sisaldava hulgipakendi komponent. Mitte müüa eraldi. 28 kõvakapslit. 4 pakendit sisaldava hulgipakendi komponent. Mitte müüa eraldi.

40 kõvakapslit. 3 pakendit sisaldava hulgipakendi komponent. Mitte müüa eraldi. 28 kõvakapslit. 14 pakendit sisaldava hulgipakendi komponent. Mitte müüa eraldi.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park Camberley GU16 7SR

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/07/422/003

PVC/PVDC/Alu [kokkuvolditavas karbis] 112 kõvakapslit

 

 

 

EU/1/07/422/004

 

PA/Alu/PVC/Alu [kokkuvolditavas karbis] 112 kõvakapslit

 

 

EU/1/07/422/008

 

PVC/PVDC/Alu [karbis] 112 kõvakapslit

 

 

EU/1/07/422/012

 

PVC/PVDC/Alu [karbis] 120 kõvakapslit

 

 

EU/1/07/422/014

 

PVC/PVDC/Alu [karbis] 392 kõvakapslit

 

 

 

 

 

 

13. PARTII NUMBER

 

 

 

 

Partii nr:

 

 

 

 

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Tasigna 200 mg

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu