Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tasmar (tolcapone) – Pakendi märgistus - N04BX01

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusTasmar
ATC koodN04BX01
Toimeainetolcapone
TootjaMeda AB

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Välispakend ja pudeli etikett, 30, 60, 100, 200 õhukese polümeerikattega tabletti

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Tasmar 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Tolkapoon

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 100 mg tolkapooni

3.ABIAINED

Sisaldab laktoosi.

Täiendava informatsiooni saamiseks vt pakendi infolehte.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

30 õhukese polümeerikattega tabletti

60 õhukese polümeerikattega tabletti

100 õhukese polümeerikattega tabletti

200 õhukese polümeerikattega tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne

Tabletid tuleb tervelt alla neelata. Ärge murdke või purustage tabletti.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI

HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD

NÕUETELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Meda AB

Pipers väg 2A

S-170 09 Solna

Rootsi

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/97/044/007 30 tabletti

EU/1/97/044/008 60 tabletti

EU/1/97/044/003 100 tabletti

EU/1/97/044/0010 200 tabletti

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15.KASUTUSJUHEND

16.INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Tasmar 100 mg (on asjakohane vaid välispakendi korral)

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Blisterpakendite väliskarp (30 ja 60 õhukese polümeerikattega tabletti)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Tasmar 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Tolkapoon

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 100 mg tolkapooni

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi.

Täiendava informatsiooni saamiseks vt pakendi infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

30 õhukese polümeerikattega tabletti

60 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne

Tabletid tuleb tervelt alla neelata. Ärge murdke või purustage tabletti.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI

HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Meda AB

Pipers väg 2A

S-170 09 Solna

Rootsi

12. MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/97/044/001 30 tabletti

EU/1/97/044/002 60 tabletti

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Tasmar 100 mg (on asjakohane vaid välispakendi korral)

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI

RIBAPAKENDIL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Tasmar 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Tolkapoon

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Meda AB

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUBER

Lot

5.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Välispakend ja pudeli etikett, 100 õhukese polümeerikattega tabletti

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Tasmar 200 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Tolkapoon

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 200 mg tolkapooni

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi.

Täiendava informatsiooni saamiseks vt pakendi infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

100 õhukese polümeerikattega tabletti.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne

Tabletid tuleb tervelt alla neelata. Ärge murdke või purustage tabletti.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI

HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Meda AB

Pipers väg 2A

S-170 09 Solna

Rootsi

12. MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/97/044/006 100 tabletti

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Tasmar 200 mg

VÄLISPAKENDIL JA PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Blisterpakendite väliskarp, 30 ja 60 õhukese polümeerikattega tabletti

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Tasmar 200 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Tolkapoon

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 200 mg tolkapooni

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi.

Täiendava informatsiooni saamiseks vt pakendi infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

30 õhukese polümeerikattega tabletti

60 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne

Tabletid tuleb tervelt alla neelata. Ärge murdke või purustage tabletti.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI

HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Meda AB

Pipers väg 2A

S-170 09 Solna

Rootsi

12. MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/97/044/004 30 tabletti

EU/1/97/044/005 60 tabletti

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

16.INFORMATION IN BRAILLE

Tasmar 200 mg

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI

RIBAPAKENDIL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Tasmar 200 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Tolkapoon

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Meda AB

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUBER

Lot

5. MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu