Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tasmar (tolcapone) – Pakendi infoleht - N04BX01

Updated on site: 10-Oct-2017

Ravimi nimetusTasmar
ATC koodN04BX01
Toimeainetolcapone
TootjaMeda AB

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Tasmar 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Tolkapoon

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt. lõik 4.

Infolehe sisukord:

1.Mis ravim on Tasmar ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Tasmar’i võtmist

3.Kuidas Tasmar’it võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5 Kuidas Tasmar’it säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Tasmar ja milleks seda kasutatakse

Parkinsonismi raviks. Tasmar’it kasutatakse koos ravimiga levodopa (levodopa/benserasiidi või levodopa/karbidopana).

Tasmar’it kasutatakse juhul, kui ükski teine alternatiivne ravim ei suuda stabiliseerida teie Parkinsoni tõbe.

Parkinsoni tõve raviks, kui te juba võtate levodopat.

Katehhool-O-metüültransferaas (COMT), organismiomane valk (ensüüm), lammutab levodopat. Tasmar blokeerib selle ensüümi ja sellega aeglustab levodopa lammutamist. See tähendab, et Tasmar’i kasutamine koos levodopaga (levodopa/benserasiidi või levodopa/karbidopa preparaadina) peaks viima teie Parkinsoni tõve sümptomite paranemiseni.

2. Mida on vaja teada enne Tasmar’i kasutamist Ärge kasutage Tasmar’it:

-kui teil on maksahaigus või suurenenud maksaensüümide aktiivsus;

-kui teil on rasked tahtmatud sundliigutused (düskineesia);

-kui teil on kunagi olnud raskekujuline lihaste jäikus, palavik või segasusseisund (maliigne neuroleptiline sündroom (NMS)) ja/või kui teil esineb skeletilihaste kahjustumine (mittetraumaatiline rabdomüolüüs) või palavik (hüpertermia);

-kui te olete ülitundlik (allergiline) toimeaine tolkapooni või Tasmar’i mõne koostisosa suhtes;

-kui teil on teatud liiki kasvaja neerupealises (feokromotsütoom);

-kui te võtate teatud ravimeid, mida kasutatakse depressiooni ja ärevuse raviks, mida nimetatakse mitteselektiivseteks monoaminooksüdaasi (MAO) inhibiitoriteks.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Tasmar’i võtmist pidage nõu oma arst või apteekriga. Ärge alustage Tasmar’i kasutamist enne, kui arst:

-on kirjeldanud Tasmar-raviga kaasnevaid ohte

-on selgitanud vajalikke meetmeid nende ohtude vähendamiseks

-on vastanud teie võimalikele tekkinud küsimustele

-kui te olete rase või kavatsete rasestuda. Arst arutleb teiega Tasmar’i raseduse-aegse võtmisega kaasuvaid riske ja ravist saadavat kasu. Imikutel ei ole Tasmar’i toimet uuritud. Ravi ajal Tasmar’iga ei tohi te last imetada..

Rääkige oma arstile, kui teie või teie perekond/hooldaja märkab teis tungi või iha käituda teile ebatavalisel moel, või kui te ei suuda vastu panna impulssidele, ajendile või kiusatusele teha midagi, mis võib teid ennast või teisi kahjustada. Sellist käitumist nimetatakse impulsside kontrollimise häireteks ja siia võivad kuuluda hasartmängusõltuvus, liigsöömine või arutu rahakulutamine, ebatavaliselt kõrge sugutung või mure suurenenud seksuaalsete mõtete või tunnete suhtes. Arstil võib tekkida vajadus teie raviskeem üle vaadata.

Teile määratakse Tasmar’it ainult juhul, kui ükski teine alternatiivne ravim ei suuda piisavalt kontrollida teie Parkinsoni tõbe.

Lisaks võib arst lõpetada teie ravi Tasmar’iga, kui 3 nädala möödudes ei ole ilmnenud piisavat paranemist, mis õigustaks ravi jätkamisega kaasnevaid riske.

Maksakahjustus:

Tasmar võib põhjustada harvaesinevat, kuid potentsiaalselt eluohtlikku maksakahjustust. Maksakahjustus on sagedamini tekkinud pärast esimest ja enne kuuendat ravikuud. Samuti tuleb märkida, et naispatsientidel võib olla suurem oht maksakahjustuse tekkeks. Seetõttu tuleb kaaluda järgmiste vältivate meetmete rakendamist.

Enne ravi alustamist:

Maksakahjustuse ohu vähendamiseks ei tohi te Tasmar’it kasutada juhul, kui

-te põete maksahaigust

-enne ravi alustamist tehtud vereanalüüsid (maksaensüümide ALAT (alaniinaminotransferaas) ja ASAT (aspartaataminotransferaas) määramine) näitavad maksatalitluse häireid.

Ravi ajal:

Ravi ajal tehakse vereanalüüsid järgmise intervalliga:

-esimesel 12 ravikuul iga 2 nädala järel,

-järgneva 6 kuu jooksul iga 4 nädala järel,

-seejärel edasise ravi jooksul iga 8 nädala järel.

Kui nendes vereanalüüsides ilmnevad kõrvalekalded, siis ravi lõpetatakse.

Ravi Tasmar’iga võib mõnikord põhjustada maksatalitluse häireid. Kui teil tekivad sellised sümptomid nagu iiveldus, oksendamine, kõhuvalu (eriti maksapiirkonnas paremal pool ülakõhus), isutus, nõrkus, palavik, tume uriin, ikterus (naha ja silmavalgete kollasus) või tavalisest kergemini tekkiv väsimus, peate otsekohe ühendust võtma oma arstiga.

Kui teid on juba Tasmar’iga ravitud ning teil on ravi ajal tekkinud äge maksakahjustus, ei tohi te ravi Tasmar’iga uuesti alustada.

MNS (maliigne neuroleptiline sündroom):

Maliigse neuroleptilise sündroomi (MNS) sümptomid võivad ilmneda Tasmar-ravi ajal. MNS-ile on iseloomulikud mõned või kõik järgnevad sümptomid:

-tugev lihasjäikus, lihaste, käte või jalgade tõmblused ning lihaste valulikkus. Lihaskahjustus võib mõnikord põhjustada uriini tumenemist.

-muud tähtsad sümptomid on kõrge palavik ja vaimne segasus.

Harva võib Tasmar’i või teiste parkinsonismivastaste ravimite annuse järsu vähendamise või ravi lõpetamise järgselt tekkida raskekujuline lihasjäikus, palavik või vaimne segasus. Kui see juhtub, tuleb sellest teavitada oma arsti.

Tuleb kaaluda järgmiste vältivate meetmete rakendamist.

Enne ravi alustamist:

Vähendamaks MNS-i ohtu, ei tohi te Tasmar’it kasutada juhul, kui teil on arsti sõnul raske düskineesia (tahtmatud ehk sundliigutused) või te olete kunagi põdenud haigust, mis võis olla MNS.

Informeerige oma arsti kõigist kasutatavatest retsepti- ja käsimüügiravimitest, kuna MNS-i oht võib suureneda, kui te kasutate teatud ravimeid.

Ravi ajal:

Kui teil tekivad ülalkirjeldatud sümptomid, mis võivad teie arvates olla MNS-i tunnused, teatage neist otsekohe oma arstile.

Ärge lõpetage arsti teadmata ravi Tasmar’i või mistahes muu Parkinsoni tõve ravimiga, kuna see võib viia MNS-i ohu suurenemiseni.

Teavitage oma arsti ka:

-kui teil on mõni muu haigus peale Parkinsoni tõve,

-kui te olete allergiline teiste ravimite, toidu- või värvainete suhtes,

-varsti pärast Tasmar-ravi alustamist ja ravi ajal võivad teil tekkida levodopast põhjustatud sümptomid nagu tahtmatud liigutused (düskineesia) ja iiveldus.

Kui te tunnete ennast halvasti, võtke ühendust oma arstiga, kuna te võite vajada levodopa annuse vähendamist.

Lapsed ja noorukid

Tasmar’i ei soovitata alla 18-aastastel lastel kasutada, sest puuduvad piisavad andmed ohutuse- ja efektiivsuse kohta. Lastel ja noorukitel kasutamiseks ei ole sobivat näidustust.

Muud ravimid ja Tasmar

Palun informeerige oma arsti kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid (käsimüügiravimeid ja taimseid ravimeid).

Palun informeerige oma arsti kõigist teistest ravimitest, mida kasutate, eriti kui te võtate:

-antidepressante,

-alfa-metüüldopat (kasutatakse vererõhu alandamiseks),

-apomorfiini (kasutatakse Parkinsoni tõve korral),

-dobutamiini (kasutatakse kroonilise südamehaiguse raviks),

-adrenaliini ja isoprenaliini (mõlemaid kasutatakse südamelihase infarkti korral) kohta.

-varfariini tüüpi antikoagulante (verehüübimist takistavad ravimid). Sellisel juhul võib arst teha teile regulaarselt vereanalüüse, et kontrollida, kui hästi teie veri hüübib.

Kui te lähete haiglasse või kui teile määratakse mõni uus ravim, teavitage arsti Tasmar’i võtmisest.

Tasmar koos toidu, joogi ja alkoholiga

Tasmar’it võib võtta koos toiduga või ilma.

Tasmar’it tuleb võtta 1 klaasitäie veega.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Informeerige oma arsti sellest, kui te olete rase või planeerite rasedust. Arst arutab teiega Tasmar’i raseduse ajal kasutamisega seotud riske ja kasu.

Imikutel ei ole Tasmar’i toimet uuritud. Tasmar-ravi ajal ei tohi te last rinnaga toita.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kuna Parkinsoni tõbi võib kahjustada autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet, arutage seda oma arstiga.

Tasmar avaldab mõju Parkinsoni tõve sümptomitele. Tasmar’i kasutamine koos teiste parkinsonismivastaste ravimitega võib põhjustada ülemäärast uimasust (somnolentsust) ja äkilise uinumise episoode (te võite ootamatult uinuda). Seetõttu peate hoiduma autojuhtimisest või masinatega töötamisest, kuni korduvad episoodid ja ülemäärane unisus on taandunud.

Tasmar sisaldab laktoosi

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, konsulteerige arstiga enne selle ravimi kasutamist.

3.Kuidas Tasmar’it võtta

Võtke Tasmar’it alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga või apteekriga.

Annus ja manustamise sagedus

Arst alustab ravi alati standardannusega 1 tablett kolm korda ööpäevas (100 mg (1 tablett)). Kui ravi alustamisele järgneva 3 nädala jooksul ei ilmne paranemist, tuleb Tasmar’i kasutamine lõpetada.

Ravitoime parandamiseks võib arst annust suurendada 2 tabletini 3 korda päevas (200 mg 3 korda päevas), kui annuse suurendamisest saadav kasu aitab teie parkinsonitõve sümptomeid hoida paremini kontrolli all ja see kaalub üles kõrvaltoimete võimaliku tõusu. Suurema annuse kasutamisel võivad kõrvaltoimed tihti olla rasked ja haarata maksa. Kui kokku 3 nädala pärast ei ole suurema annuse kasutamine andnud oodatud toimet, lõpetab arst Tasmar-ravi.

Tasmar-ravi alustamisel ja ravi ajal võib teie levodopa annus vajada muutmist. Arst ütleb teile, mida teha.

Kuidas ravimit võtta:

Neelake Tasmar alla koos klaasitäie veega. Tablette ei tohi poolitada ega purustada.

Tasmar’i esimene tablett tuleb võtta hommikul koos teie teise parkinsonismivastase ravimi “levodopa“ annusega.

Tasmar’i järgmised annused tuleb võtta 6 ja 12 tundi hiljem.

Aeg

Annus

Märkus

Hommik

Tasmar’i 1 õhukese

Koos päeva esimese levodopa annusega

 

polümeerikattega tablett

 

Päeva jooksul

Tasmar’i 1 õhukese

 

 

polümeerikattega tablett

 

Õhtu

Tasmar’i 1 õhukese

 

 

polümeerikattega tablett

 

Kui te võtate Tasmar’it rohkem kui ette nähtud

Kontakteeruge otsekohe oma arsti, apteekri või haiglaga, kuna te võite vajada viivitamatult arstiabi. Kui teie ravimit võtab kogemata keegi teine, võtke otsekohe ühendust arsti või haiglaga, kuna see inimene võib vajada viivitamatult arstiabi.

Üleannustamise sümptomiteks võivad olla iiveldus, oksendamine, pearinglus ja hingamisraskused.

Kui te unustate Tasmar’it võtta

Võtke ravim sisse niipea kui meelde tuleb ning seejärel jätkake ravimi võtmist tavalistel aegadel. Kuid kui järgmise annuse võtmise aeg on juba ees, ärge võtke kahekordset annust, et unustatud annus tasa teha. Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata. Kui te unustate võtmata mitu annust, palun informeerige sellest oma arsti ja järgige tema soovitusi.

Kui te lõpetate Tasmari võtmise

Ärge vähendage ravimi annust ega lõpetage ravi, kui arst ei ole nii määranud. Ärge vähendage ravimi annust ega lõpetage ravi, kui arst ei ole nii määranud. Tasmar-ravi kestuse osas tuleb alati järgida arsti ettekirjutusi.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Allpool loetletud võimalike kõrvaltoimete esinemissagedus on klassifitseeritud järgmiselt:

Väga sage:

Esineb enam kui 1 kasutajal 10st

Sage:

Esineb kuni 1 kasutajal 10st

Aeg-ajalt:

Esineb kuni 1 kasutajal 100st

Harv:

Esineb kuni 1 kasutajal 1000st

Väga harv:

Esineb kuni 1 kasutajal 10000st

Teadmata:

Sagedust ei saa olemasolevate andmete alusel hinnata

Öelge oma arstile või apteekrile niipea kui võimalik

-kui te ei tunne end Tasmar’i võtmise ajal hästi

-kui teil esineb iiveldust, oksendamist, kõhuvalu, isu kaotust, nõrkust, palavikku, uriini tumenemist või nahakollasust, sest aeg-ajalt on täheldatud maksatalitluse häireid ja mõnikord rasket maksapõletikku

-kui te märkate, et teie uriin on tume, sest see võib olla lihas- või maksakahjustuse tunnus.

Igasugune muu uriini kollasemaks muutumine on enamasti ohutu.

-kui teil tekib püsiv või raske kõhulahtisus.

Varsti pärast Tasmar-ravi alustamist ja ravi ajal võivad teil tekkida levodopa poolt põhjustatud sümptomid, nagu tahtmatud ehk sundliigutused ja iiveldus. Seega, kui te ennast halvasti tunnete, siis võtke ühendust oma arstiga, kuna teie levodopa annus võib vajada muutmist.

Teised võimalikud kõrvaltoimed:

Väga sage:

-tahtmatud liigutused (düskineesia),

-iiveldus, isu langus, kõhulahtisus,

-peavalu, pearinglus

-unehäired, unetus,

-pearinglus püsti seistes, (ortostaatilised kaebused), ,

-vaimne segasus ja hallutsinatsioonid,

-liigutuste häired koos tahtmatute lihasspasmide või lihastoonuse häirega (düstoonia),

-unenägude sageduse kasv.

Sage:

-valu rinnus,

-kõhukinnisus, düspepsia, kõhuvalu, oksendamine, suukuivus,

-suurem higistamine,

-gripi-laadsed sümtpomid,

-vähenenud tahtlikud ja tahtmatud liigutused (hüpokineesia),

-ülemiste hingamisteede infektsioonid,

-spetsiifiliste maksaensüümide aktiivsuse tõus,

-uriini värvuse muutus.

Aeg-ajalt:

-maksakahjustus, mis harvadel juhtudel on lõppenud surmaga

Harv:

-raskekujuline lihasjäikus, palavik või vaimne segasus (maliigne neuroleptiline sündroom) parkinsonismivastaste ravimite annuse järsu vähendamise või ravi lõpetamise järgselt.

-Impulskontrolli häired (võimetus vastu panna impulsile teha midagi, mis võib olla kahjulik)

See võib hõlmata:

otugevat impulssi liigseks hasartmängurluseks hoolimata tõsiselt mõjuvatest tagajärgedest iseendale või perekonnale.

omuutunud või suurenenud seksuaalne huvi ja käitumine, mis valmistab tõsist muret teile endale või teistele, näiteks suurenenud sugutung.

o Kontrollimatu ostlemine või rahakulutamine

oLiigsöömissööstud (suure koguse toidu söömine lühikese aja jooksul) või kompulsiivne söömine (süüakse rohkem toitu, kui tavaliselt või rohkem, kui seda vajatakse teie näljatunde kustutamiseks).

Rääkige oma arstile, kui te täheldate sellist käitumist; ta arutleb teiega, milliste meetoditega saab neid sümptomeid kontrollida või vähendada.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Tasmar’it säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendile.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage Tasmar’it, kui märkate, et tabletid on kahjustatud.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Tasmar sisaldab

-Toimeaine on tolkapoon (100 mg igas õhukese polümeerikattega tabletis).

-Abiained on:

Tableti sisu: kaltsiumvesinikfosfaat, mikrokristalne tselluloos, polvidoon K30, naatriumtärklisglükolaat, laktoos, talk, magneesiumstearaat.

Tableti kate: metüülhüdroksüpropüültselluloos, talk, kollane raudoksiid, etüültselluloos, titaandioksiid, triatsetiin, naatriumlaurüülsulfaat.

Kuidas Tasmar välja näeb ja pakendi sisu

Tasmar on kahvatu- või helekollast värvi ovaalse kujuga õhukese polümeerikattega tablett. Tableti ühele küljele on pressitud „TASMAR“ ja „100“. Tasmar on saadaval õhukese polümeerikattega tablettidena, mis sisaldavad 100 mg tolkapooni. Tabletid on blisterpakendites, 30 ja 60 tabletti pakendis ja klaaspudelites, 30, 60, 100 ja 200 õhukese polümeerikattega tabletti pakendis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Meda AB

Pipers väg 2A

S-170 09 Solna

Rootsi

Tootja:

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2

35-959 Rzeszów Poola

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

MEDA Pharma S.A./N.V.

SIA Meda Pharma

Chaussée de la Hulpe 166/

Veiverių g. 134,

Terhulpsesteenweg 166

LT-46352 Kaunas, Lithuania

B-1170 Brussels

Tel. + 370 37330509

Tél/Tel: +32 2 5 04 08 11

 

България

Luxembourg/Luxemburg

MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH

MEDA Pharma S.A./N.V.

представителство за България

Chaussée de la Hulpe 166/

Одрин 71-75

Terhulpsesteenweg 166

1303 София

B-1170 Brussels

Тел: +359 2 4177977

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: +32 2 5 04 08 11

Česká republika

Magyarország

MEDA Pharma s.r.o.

MEDA PHARMA Hungary Kereskedelmi Kft.

Kodaňská 1441/46

H-1139 Budapest

CZ 100 00 Praha 10

Váci ut 91

Tel: +420 234 064 203

Tel.: +36 1 236 3410

Danmark

Malta

Meda A/S

Alfred Gera & Sons Ltd.

Solvang 8

10, Triq il-Masġar

DK-3450 Allerød

Qormi QRM 3217

Tlf: +45 44 52 88 88

Tel:+356 21 446 205

Deutschland

Nederland

MEDA Pharma GmbH & Co. KG

MEDA Pharma B.V.

Benzstraße 1

Krijgsman 20

D-61352 Bad Homburg v.d.H.

NL-1186 DM Amstelveen

Tel: + 49 6172 888 01

Tel: +31 20 751 65 00

Eesti

Norge

Meda Pharma SIA

Meda A/S

Parda tn 4

Askerveien 61

10151 Tallinn

N-1384 Asker

Tel: +372 62 61 025

Tlf: +47 66 75 33 00

Ελλάδα

Österreich

MEDA Pharmaceuticals Α.Ε.

MEDA Pharma GmbH

Ευρυτανίας 3

Guglgasse 15

Χαλάνδρι, 15231

A-1110 Wien

Τηλ: +30 210 6775690

Tel: + 43 1 86 390 0

Fax: +30 210 6775695

 

España

Polska

MEDA Pharma S.L.

Meda Pharmaceuticals Sp.z.o.o.

Avenida de Castilla, 2

ul. Domaniewska 39A

Parque Empresarial San Fernando

02-672 Warszawa

Edificio Berlin

Tel: +48 22 697 7100

E-28830 San Fernando de Henares (Madrid)

 

Tel: +34 91 669 93 00

 

France

Portugal

MEDA Pharma

MEDA Pharma Produtos Farmaĉeuticos SA

42 rue Washington

Rua do Centro Cultural 13

75008 Paris

P-1749-066 Lisboa

Tél: +33 (0)1 56 64 10 70

Tel: +351 21 842 0300

Hrvatska

România

Medical Intertrade d.o.o.

MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH

Dr. Franje Tuđmana 3

Reprezentanta Romania

10431 Sveta Nedelja

Calea Floreasca 141–143, et4

Tel: +385 1 3374 010

Bucuresti

Ireland

Tel.: +40 21 230 90 30

 

 

Meda Health Sales Ireland Ltd.

Slovenija

Unit 34/35, Block A Dunboyne Business Park

MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH

Dunboyne

Podružnica Ljubljana

IRL - Co Meath

Cesta 24. junija 23

Tel: +353 1 802 66 24

1231 Ljubljana

Ísland

Tel: +386 (0)59 096 951

 

 

Meda AB

Slovenská republika

Box 906

MEDA Pharma spol. s r.o..

S-170 09 Solna

Trnavská cesta 50

Svíþjóð.

SK-821 02 Bratislava

Sími: +46 8 630 1900

Tel: +421 2 4914 0172

Italia

Suomi/Finland

Meda Pharma S.p.A.

Meda Oy

Via Felice Casati, 20

Vaisalantie 4/ Vaisalavägen 4

20124 Milano

FI-02130 Espoo/ Esbo

Tel: +39 039 73901

Puh/Tel: +358 20 720 9550

Κύπρος

Sverige

 

Χρ.Γ. Παπαλοΐζου Λτδ

Meda AB

Λεωφ. Κιλκίς 35

Box 906

 

2234 Λατσιά

S-170 09 Solna

Τηλ. +357 22 49 03 05

Tel: +46 8 630 1900

Latvija

United Kingdom

SIA Meda Pharma

Meda Pharmaceuticals Ltd.

Vienibas gatve 109

Skyway House

LV-1058, Riga, Latvia

Parsonage Road

Tel.: +371 67616137

Takeley

 

Bishop's Stortford

 

CM22 6PU - UK

 

Tel: +44 845 460 0000

Infoleht on viimati uuendatud:

 

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Tasmar 200 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Tolkapoon

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt. lõik 4.

Infolehe sisukord:

1.Mis ravim on Tasmar ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Tasmar’i võtmist

3.Kuidas Tasmar’it võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5 Kuidas Tasmar’it säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Tasmar ja milleks seda kasutatakse

Parkinsonismi raviks. Tasmar’it kasutatakse koos ravimiga levodopa (levodopa/benserasiidi või levodopa/karbidopana).

Tasmar’it kasutatakse juhul, kui ükski teine alternatiivne ravim ei suuda stabiliseerida teie Parkinsoni tõbe.

Parkinsoni tõve raviks, kui te juba võtate levodopat.

Katehhool-O-metüültransferaas (COMT), organismiomane valk, lammutab Parkinsoni tõve raviks kasutatavat ravimit levodopat. Tasmar blokeerib selle ensüümi ja aeglustab sellega levodopa lammutamist. See tähendab, et Tasmar’i kasutamine koos levodopaga (levodopa/benserasiidi või levodopa/karbidopa preparaadina) peaks viima teie Parkinsoni tõve sümptomite paranemiseni.

2. Mida on vaja teada enne Tasmar’i kasutamist Ärge kasutage Tasmar’it:

-kui teil on maksahaigus või suurenenud maksaensüümide aktiivsus;

-kui teil on rasked tahtmatud ehk sundliigutused (düskineesia);

-kui teil on kunagi olnud raskekujuline lihaste jäikus, palavik või segasusseisund (maliigne neuroleptiline sündroom (NMS)) ja/või kui teil esineb skeletilihaste kahjustumine (mittetraumaatiline rabdomüolüüs) või palavik (hüpertermia);

-kui te olete ülitundlik (allergiline) toimeaine tolkapooni või Tasmar’i mõne koostisosa suhtes;

-kui teil on teatud liiki kasvaja neerupealises (feokromotsütoom);

-kui te võtate teatud ravimeid, mida kasutatakse depressiooni ja ärevuse raviks, mida nimetatakse mitteselektiivseteks monoaminooksüdaasi (MAO) inhibiitoriteks.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Tasmar’i võtmist pidage nõu oma arst või apteekriga. Ärge alustage Tasmar’i kasutamist enne, kui arst:

-on kirjeldanud Tasmar-raviga kaasnevaid ohte

-on selgitanud vajalikke meetmeid nende ohtude vähendamiseks

-on vastanud teie võimalikele tekkinud küsimustele

Rääkige oma arstile, kui teie või teie perekond/hooldaja märkab teis tungi või iha käituda teile ebatavalisel moel, või kui te ei suuda vastu panna impulssidele, ajendile või kiusatusele teha midagi, mis võib teid ennast või teisi kahjustada. Sellist käitumist nimetatakse impulsside kontrollimise häireteks ja siia võivad kuuluda hasartmängusõltuvus, liigsöömine või arutu rahakulutamine, ebatavaliselt kõrge sugutung või mure suurenenud seksuaalsete mõtete või tunnete suhtes. Arstil võib tekkida vajadus teie raviskeem üle vaadata.

Teile määratakse Tasmar’it ainult juhul, kui ükski teine alternatiivne ravim ei suuda piisavalt kontrollida teie Parkinsoni tõbe.

Lisaks võib arst lõpetada teie ravi Tasmar’iga, kui 3 nädala möödudes ei ole ilmnenud piisavat paranemist, mis õigustaks ravi jätkamisega kaasnevaid riske.

Maksakahjustus:

Tasmar võib põhjustada harvaesinevat, kuid potentsiaalselt eluohtlikku maksakahjustust. Maksakahjustus on sagedamini tekkinud pärast esimest ja enne kuuendat ravikuud. Samuti tuleb märkida, et naispatsientidel võib olla suurem oht maksakahjustuse tekkeks. Seetõttu tuleb kaaluda järgmiste vältivate meetmete rakendamist.

Enne ravi alustamist:

Maksakahjustuse ohu vähendamiseks ei tohi te Tasmar’it kasutada juhul, kui

-te põete maksahaigust

-enne ravi alustamist tehtud vereanalüüsid (maksaensüümide ALAT (alaniinaminotransferaas) ja ASAT (aspartaataminotransferaas) määramine) näitavad maksatalitluse häireid.

Ravi ajal:

Ravi ajal tehakse vereanalüüsid järgmise intervalliga:

-esimesel raviaastal iga 2 nädala järel,

-järgneva kuue kuu jooksul iga 4 nädala järel

-seejärel edasise ravi jooksul iga 8 nädala järel

Kui nendes vereanalüüsides ilmnevad kõrvalekalded, siis ravi lõpetatakse.

Ravi Tasmar’iga võib mõnikord põhjustada maksatalitluse häireid. Kui teil tekivad sellised sümptomid nagu iiveldus, oksendamine, kõhuvalu (eriti maksapiirkonnas paremal pool ülakõhus), isutus, nõrkus, palavik, tume uriin, ikterus (naha ja silmavalgete kollasus) või tavalisest kergemini tekkiv väsimus, peate otsekohe ühendust võtma oma arstiga.

Kui teid on juba Tasmar’iga ravitud ning teil on ravi ajal tekkinud äge maksakahjustus, ei tohi te ravi Tasmar’iga uuesti alustada.

MNS (maliigne neuroleptiline sündroom):

Maliigse neuroleptilise sündroomi (MNS) sümptomid võivad ilmneda Tasmar-ravi ajal. MNS-le on iseloomulikud mõned või kõik järgnevad sümptomid:

-tugev lihasjäikus, lihaste, käte või jalgade tõmblused ning lihaste valulikkus. Lihaskahjustus võib mõnikord põhjustada uriini tumenemist.

-muud tähtsad sümptomid on kõrge palavik ja vaimne segasus.

Väga harva võib Tasmar’i või teiste parkinsonismivastaste ravimite annuse järsu vähendamise või ravi lõpetamise järgselt tekkida raskekujuline lihasjäikus, palavik või vaimne segasus. Kui see juhtub, tuleb sellest teavitada oma arsti.

Tuleb kaaluda järgmiste vältivate meetmete rakendamist.

Enne ravi alustamist:

Vähendamaks MNS-i ohtu, ei tohi te Tasmar’it kasutada juhul, kui teil on arsti sõnul raske düskineesia (tahtmatud ehk sundliigutused) või te olete kunagi põdenud haigust, mis võis olla MNS.

Informeerige oma arsti kõigist kasutatavatest retsepti- ja käsimüügiravimitest, kuna MNS-i oht võib suureneda, kui te kasutate teatud ravimeid.

Ravi ajal:

Kui teil tekivad ülalkirjeldatud sümptomid, mis võivad teie arvates olla MNS-i sündroomi tunnused, teatage neist otsekohe oma arstile.

Ärge lõpetage arsti teadmata ravi Tasmar’i või mistahes muu Parkinsoni tõve ravimiga, kuna see võib viia MNS-i ohu suurenemiseni.

Teavitage oma arsti ka:

-kui teil on mõni muu haigus peale Parkinsoni tõve.

-kui te olete allergiline teiste ravimite, toidu- või värvainete suhtes.

-varsti pärast Tasmar-ravi alustamist ja ravi ajal võivad teil tekkida levodopast põhjustatud sümptomid nagu tahtmatud liigutused (düskineesia) ja iiveldus.

Kui te tunnete ennast halvasti, võtke ühendust oma arstiga, kuna te võite vajada levodopa annuse vähendamist.

Lapsed ja noorukid

Tasmar’i ei soovitata alla 18-aastastel lastel kasutada, sest puuduvad piisavad andmed ohutuse- ja efektiivsuse kohta. Lastel ja noorukitel kasutamiseks ei ole sobivat näidustust.

Muud ravimid ja Tasmar

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid (käsimüügiravimeid ja taimseid ravimeid).

Palun informeerige oma arsti kõigist teistest ravimitest, mida kasutate, eriti kui te võtate:

-antidepressantide,

-alfa-metüüldopa (kasutatakse vererõhu alandamiseks),

-apomorfiini (kasutatakse Parkinsoni tõve korral),

-dobutamiini (kasutatakse kroonilise südamehaiguse raviks),

-adrenaliini ja isoprenaliini (mõlemaid kasutatakse südamelihase infarkti korral) kohta.

-varfariini tüüpi antikoagulante (verehüübimist takistavad ravimid). Sellisel juhul võib arst teha teile regulaarselt vereanalüüse, et kontrollida, kui hästi teie veri hüübib.

Kui te lähete haiglasse või kui teile määratakse mõni uus ravim, teavitage arsti Tasmar’i võtmisest.

Tasmar’i võtmine koos toidu ja joogiga

Tasmar’it võib võtta koos toiduga või ilma.

Tasmar’it tuleb võtta 1 klaasitäie veega.

Rasedus ja imetamine

Informeerige oma arsti sellest, kui te olete rase või planeerite rasedust. Arst arutab teiega Tasmar’i raseduse ajal kasutamisega seotud riske ja kasu.

Imikutel ei ole Tasmar’i toimet uuritud. Tasmar-ravi ajal ei tohi te last rinnaga toita.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kuna Parkinsoni tõbi võib kahjustada autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet, arutage seda oma arstiga.

Tasmar avaldab mõju Parkinsoni tõve sümptomitele. Tasmar’i kasutamine koos teiste parkinsonismivastaste ravimitega võib põhjustada ülemäärast uimasust (somnolentsust) ja äkilise uinumise episoode (te võite ootamatult uinuda). Seetõttu peate hoiduma autojuhtimisest või masinatega töötamisest, kuni korduvad episoodid ja ülemäärane unisus on taandunud.

Tasmar sisaldab laktoosi

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, konsulteerige arstiga enne selle ravimi kasutamist.

3. Kuidas Tasmar’it võtta

Võtke Tasmar’it alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga või apteekriga.

Annus ja manustamise sagedus

Arst alustab ravi alati standardannusega 1 tablett 3 korda ööpäevas (100 mg (1 tablett)).

Kui ravi alustamisele järgneva 3 nädala jooksul ei ilmne paranemist, tuleb Tasmar’i kasutamine lõpetada.

Ravitoime parandamiseks võib arst ainult siis annust suurendada (200 mg 3 korda päevas), kui annuse suurendamisest saadav kasu aitab teie parkinsonitõve sümptomeid hoida paremini kontrolli all ja see kaalub üles kõrvaltoimete võimaliku tõusu. Suurema annuse kasutamisel võivad kõrvaltoimed tihti olla rasked ja haarata maksa. Kui kokku 3 nädala pärast ei ole suurema annuse kasutamine andnud oodatud toimet, lõpetab arst Tasmar-ravi.

Tasmar-ravi alustamisel ja ravi ajal võib teie levodopa annus vajada muutmist. Arst ütleb teile, mida teha.

Kuidas ravimit võtta:

Neelake Tasmar alla koos klaasitäie veega. Tablette ei tohi poolitada ega purustada.

Tasmar’i esimene tablett tuleb võtta hommikul koos teie teise parkinsonismivastase ravimi “levodopa“ annusega.

Tasmar’i järgmised annused tuleb võtta 6 ja 12 tundi hiljem.

Aeg

Annus

Märkus

Hommik

Tasmar’i 1 õhukese

Koos päeva esimese levodopa annusega

 

polümeerikattega tablett

 

Päeva jooksul

Tasmar’i 1 õhukese

 

 

polümeerikattega tablett

 

Õhtu

Tasmar’i 1 õhukese

 

 

polümeerikattega tablett

 

Kui te võtate Tasmar’it rohkem kui ette nähtud

Kontakteeruge otsekohe oma arsti, apteekri või haiglaga, kuna te võite vajada viivitamatult arstiabi. Kui teie ravimit võtab kogemata keegi teine, võtke otsekohe ühendust arsti või haiglaga, kuna see inimene võib vajada viivitamatult arstiabi.

Üleannustamise sümptomiteks võivad olla iiveldus, oksendamine, pearinglus ja hingamisraskus.

Kui te unustate Tasmar’it võtta

Võtke ravim sisse niipea kui meelde tuleb ning seejärel jätkake ravimi võtmist tavalistel aegadel. Kuid kui järgmise annuse võtmise aeg on juba ees, ärge võtke kahekordset annust, et unustatud annus tasa teha. Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata. Kui te unustate võtmata mitu annust, palun informeerige sellest oma arsti ja järgige tema soovitusi.

Kui te lõpetate Tasmari võtmise

Ärge vähendage ravimi annust ega lõpetage ravi, kui arst ei ole nii määranud. Ärge vähendage ravimi annust ega lõpetage ravi, kui arst ei ole nii määranud. Tasmar-ravi kestuse osas tuleb alati järgida arsti ettekirjutusi.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Allpool loetletud võimalike kõrvaltoimete esinemissagedus on klassifitseeritud järgmiselt:

Väga sage:

Esineb enam kui 1 kasutajal 10st

Sage:

Esineb kuni 1 kasutajal 10st

Aeg-ajalt:

Esineb kuni 1 kasutajal 100st

Harv:

Esineb kuni 1 kasutajal 1000st

Väga harv:

Esineb kuni 1 kasutajal 10000st

Teadmata:

Sagedust ei saa olemasolevate andmete alusel hinnata

Öelge oma arstile või apteekrile niipea kui võimalik

-kui te ei tunne end Tasmar’i võtmise ajal hästi

-kui teil esineb iiveldust, oksendamist, kõhuvalu, isu kaotust, nõrkust, palavikku, uriini tumenemist või nahakollasust, sest üksikjuhtudel on täheldatud maksatalitluse häireid ja mõnikord rasket maksapõletikku.

-kui te märkate, et teie uriin on tume, sest see võib olla lihas- või maksakahjustuse tunnus. Igasugune muu uriini kollasemaks muutumine on enamasti ohutu.

-kui teil tekib püsiv või raske kõhulahtisus.

Varsti pärast Tasmar-ravi alustamist ja ravi ajal võivad teil tekkida levodopa poolt põhjustatud sümptomid, nagu tahtmatud ehk sundliigutused ja iiveldus. Seega, kui te ennast halvasti tunnete, siis võtke ühendust oma arstiga, kuna teie levodopa annus võib vajada muutmist.

Teised võimalikud kõrvaltoimed:

Väga sage:

-tahtmatud liigutused (düskineesia),

-iiveldus, isu langus, kõhulahtisus,

-peavalu, pearinglus

-unehäired, unetus,

-pearinglus püsti seistes, (ortostaatilised sümptomid),

-vaimne segasus ja hallutsinatsioonid

-liigutuste häired koos tahtmatute lihasspasmide või lihastoonuse häirega (düstoonia),

-unenägude sageduse kasv

Sage:

-valu rinnus,

-kõhukinnisus, kõhuvalu,düspepsia, oksendamine, suukuivus,

-suurem higistamine,

-

-gripp ja gripi-laadsed sümtpomid

-vähenenud tahtlikud ja tahtmatud liigutused (hüpokineesia),

-ülemiste hingamisteede infektsioonid.

-spetsiifiliste maksaensüümide aktiivsuse tõus,

-uriini värvuse muutus.

Aeg-ajalt:

-maksakahjustus, mis harvadel juhtudel on lõppenud surmaga

Harv:

-raskekujuline lihasjäikus, palavik või vaimne segasus (maliigne neuroleptiline sündroom) parkinsonismivastaste ravimite annuse järsu vähendamise või ravi lõpetamise järgselt.

-Impulskontrolli häired (võimetus vastu panna impulsile teha midagi, mis võib olla kahjulik)

See võib kõlmata:

otugevat impulssi liigseks hasartmängurluseks hoolimata tõsiselt mõjuvatest tagajärgedest iseendale või perekonnale.

omuutunud või suurenenud seksuaalne huvi ja käitumine, mis valmistab tõsist muret teile endale või teistele, näiteks suurenenud sugutung.

o Kontrollimatu ostlemine või rahakulutamine

oLiigsöömissööstud (suure koguse toidu söömine lühikese aja jooksul) või kompulsiivne söömine (süüakse rohkem toitu, kui tavaliselt või rohkem, kui seda vajatakse teie näljatunde kustutamiseks).

Rääkige oma arstile, kui te täheldate sellist käitumist; ta arutleb teiega, milliste meetoditega saab neid sümptomeid kontrollida või vähendada.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Tasmar’it säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendile.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage Tasmar’it, kui märkate, et tabletid on kahjustatud.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Tasmar sisaldab

-Toimeaine on tolkapoon (200 mg igas õhukese polümeerikattega tabletis).

-Abiained on:

Tableti sisu: kaltsiumvesinikfosfaat, mikrokristalne tselluloos, polvidoon K30, naatriumtärklisglükolaat, laktoosmonohüdraat, talk, magneesiumstearaat.

Tableti kate: metüülhüdroksüpropüültselluloos, talk, kollane raudoksiid, etüültselluloos, titaandioksiid, triatsetiin, naatriumlaurüülsulfaat.

Kuidas Tasmar välja näeb ja pakendi sisu

Tasmar on oranžikas- või pruunikaskollast värvi ovaalse kujuga õhukese polümeerikattega tablett. Tableti ühele küljele on pressitud „TASMAR“ ja „200“. Tasmar on saadaval õhukese polümeerikattega tablettidena, mis sisaldavad 200 mg tolkapooni. Tabletid on blisterpakendites, 30 ja 60 tabletti pakendis ja klaaspudelites, 100 tabletti pakendis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja:

Meda AB

Pipers väg 2A

S-170 09 Solna

Rootsi

Tootja:

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2

35-959 Rzeszów Poola

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

MEDA Pharma S.A./N.V.

SIA Meda Pharma

Chaussée de la Hulpe 166/

Veiverių g. 134,

Terhulpsesteenweg 166

LT-46352 Kaunas, Lithuania

B-1170 Brussels

Tel. + 370 37330509

Tél/Tel: +32 2 5 04 08 11

 

България

Luxembourg/Luxemburg

MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH

MEDA Pharma S.A./N.V.

представителство за България

Chaussée de la Hulpe 166/

Одрин 71-75

Terhulpsesteenweg 166

1303 София

B-1170 Brussels

Тел: +359 2 4177977

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: +32 2 5 04 08 11

Česká republika

Magyarország

MEDA Pharma s.r.o.

MEDA PHARMA Hungary Kereskedelmi Kft.

Kodaňská 1441/46

H-1139 Budapest

CZ 100 00 Praha 10

Váci ut 91

Tel: +420 234 064 203

Tel.: +36 1 236 3410

Danmark

Malta

Meda A/S

Alfred Gera & Sons Ltd.

Solvang 8

10, Triq il-Masġar

DK-3450 Allerød

Qormi QRM 3217

Tlf: +45 44 52 88 88

Tel:+356 21 446 205

Deutschland

Nederland

MEDA Pharma GmbH & Co. KG

MEDA Pharma B.V.

Benzstraße 1

Krijgsman 20

D-61352 Bad Homburg v.d.H.

NL-1186 DM Amstelveen

Tel: + 49 6172 888 01

Tel: +31 20 751 65 00

Eesti

Norge

Meda Pharma SIA

Meda A/S

Parda tn 4

Askerveien 61

10151 Tallinn

N-1384 Asker

Tel: +372 62 61 025

Tlf: +47 66 75 33 00

Ελλάδα

Österreich

MEDA Pharmaceuticals Α.Ε.

MEDA Pharma GmbH

Ευρυτανίας 3

Guglgasse 15

Χαλάνδρι, 15231

A-1110 Wien

Τηλ: +30 210 6775690

Tel: + 43 1 86 390 0

Fax: +30 210 6775695

 

España

MEDA Pharma S.L. Avenida de Castilla, 2

Parque Empresarial San Fernando Edificio Berlin

E-28830 San Fernando de Henares (Madrid) Tel: +34 91 669 93 00

France

MEDA Pharma 42 rue Washington 75008 Paris

Tél: +33 (0)1 56 64 10 70

Hrvatska

Medical Intertrade d.o.o.

Dr. Franje Tuđmana 3 10431 Sveta Nedelja Tel: +385 1 3374 010

Ireland

Meda Health Sales Ireland Ltd.

Unit 34/35, Block A Dunboyne Business Park

Dunboyne

IRL - Co Meath

Tel: +353 1 802 66 24

Ísland

Meda AB

Box 906 S-170 09 Solna Svíþjóð.

Sími: +46 8 630 1900

Italia

Meda Pharma S.p.A.

Via Felice Casati, 20

20124 Milano

Tel: +39 039 73901

Κύπρος

Χρ.Γ. Παπαλοΐζου Λτδ Λεωφ. Κιλκίς 35 2234 Λατσιά Τηλ. +357 22 49 03 05

Latvija

SIA Meda Pharma

Vienibas gatve 109

LV-1058, Riga, Latvia

Tel.: +371 67616137

Infoleht on viimati kooskõlastatud:

Polska

Meda Pharmaceuticals Sp.z.o.o. ul. Domaniewska 39A

02-672 Warszawa Tel: +48 22 697 7100

Portugal

MEDA Pharma Produtos Farmaĉeuticos SA

Rua do Centro Cultural 13 P-1749-066 Lisboa

Tel: +351 21 842 0300

România

MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH Reprezentanta Romania

Calea Floreasca 141–143, et4 014467 Bucuresti

Tel.: +40 21 230 90 30

Slovenija

MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH Podružnica Ljubljana

Cesta 24. junija 23 1231 Ljubljana

Tel: +386 (0)59 096 951

Slovenská republika

MEDA Pharma spol. s r.o..

Trnavská cesta 50

SK-821 02 Bratislava

Tel: +421 2 4914 0172

Suomi/Finland

Meda Oy

Vaisalantie 4/ Vaisalavägen 4

FI-02130 Espoo/ Esbo

Puh/Tel: +358 20 720 9550

Sverige

Meda AB

Box 906

S-170 09 Solna

Tel: +46 8 630 1900

United Kingdom

Meda Pharmaceuticals Ltd.

Skyway House

Parsonage Road

Takeley

Bishop's Stortford

CM22 6PU - UK

Tel: +44 845 460 0000

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu